L’anàlisi acústica de la parla


Fonètica acústica

Fonètica acústica


La parla com a senyal portador d’informació lingüística

La producció de la parla requereix el moviment coordinat d’un conjunt d’estructures anatòmiques; del seu estudi se n’ocupa la fonètica articulatòria.

El resultat dels moviments de l’aparell fonador és una ona sonora, que és el producte del corrent d’aire originat als pulmons i modulat pel tracte vocal; de l’estudi de l’ona sonora se n’ocupa la fonètica acústica.

L’ona sonora és portadora d’informació lingüística que es transmet a un receptor; de l’estudi de la recepció de l’ona sonora se n’ocupa la fonètica perceptiva.

El procés de comunicació i la divisió de la fonètica

El procés de comunicació i la divisió de la fonètica.

La informació lingüística transmesa per l’emissor es codifica en forma de moviments dels articuladors.

El moviment dels articuladors produeix pertorbacions en les molècules d’aire.

El moviment de les molècules d’aire es transmet en forma d’ona sonora.

El sistema auditiu del receptor recull l’ona sonora i el sistema perceptiu la processa per a extreure’n la informació lingüística.

L’ona sonora conté la informació lingüística codificada que l’emissor vol transmetre al receptor.

Codificació de la informació

La codificació i la descodificació de la informació lingüística.

❯ Informació lingüística, informació paralingüística i informació extralingüística

tornar al principi

La fonètica acústica

La fonètica acústica estudia les relacions entre l’estructura acústica i els sons de la parla codificats a l’ona sonora.

Codificació de la informació a l’ona sonora

Osciŀlograma i espectrograma de la paraula catalana «mana».

L’ona sonora conté una sèrie d’indicis acústics (en anglès, acoustic cues) relacionats amb les característiques fonètiques dels sons de la parla.

Indicios acústicos presentes en la onda sonora

Osciŀlograma i espectrograma de la seqüència [aka]; s’hi indiquen els indicis acústics presents a l’ona sonora.

Els indicis acústics com ara les transicions, l’oclusió o l’explosió proporcionen informació sobre la classe de consonant.

La fonètica acústica utilitza el mètode experimental.

tornar al principi

Fonètica acústica

Fonètica acústica


L’anàlisi acústica de la parla
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

La pàgina va ser modificada per darrera vegada el