L’estudi fonètic de les disàrtries


Disàrtria

Disàrtria: estudis fonètics experimentals


Les disàrtries

Kent, R. D. (1990). The acoustic and physiologic characteristics of neurologically impaired speech movements. A W. J. Hardcastle i A. Marchal (Ed.), Speech production and speech modelling (p. 365–401). Kluwer. https://doi.org/10.1007/978-94-009-2037-8_15
 
 
(Font de la imatge: Raymond D. Kent. (s. d.). Plural Publishing. https://www.pluralpublishing.com/author/raymond-d-kent)
 
Peña-Casanova, J., Diéguez-Vide, F. i Bagunyà, J. (2014). Disartrias. A J. Peña-Casanova (Ed.), Manual de logopedia (4a ed., p. 527–560). Elsevier Masson.
 
 
(Font de la imatge: Peña-Casanova, J. (s. d.). Overview [Perfil a ResearchGate]. ResearchGate. Consultat el 6 de març de 2022, a https://www.researchgate.net/profile/Jordi-Pena-Casanova)
(Font de la imatge: Departament de Filologia Catalana i Lingüística General. (s. d.). Faustino Diéguez Vide. Universitat de Barcelona. https://departament-filcat-linguistica.ub.edu/directori-organitzatiu/faustino-dieguez-vide)
(Font de la imatge: Dr. Josep Bagunyà Durich. (s. d.). Avantmèdic. https://www.avantmedic.com/ca/professionals/dr-josep-bagunya-durich/)

δῠσ-, dys- (= prefix negatiu: dificultat, anomalia) ἄρθρον, árthron (= articulació)

«La disartria constituye el trastorno del habla resultante de una alteración de los mecanismos de control neuromuscular» (p. 529).
 
Peña-Casanova, J., Diéguez-Vide, F. i Bagunyà, J. (2014). Disartrias. A J. Peña-Casanova (Ed.), Manual de logopedia (4a ed., p. 527–560). Elsevier Masson.
«Dysarthrias are speech impairments typically associated with the clinical abnormalities of weakness, slowness, incoordination, and/or involuntary movements (tremor, athetosis, dystonia, etc.). Dysarthrias are sometimes described as malfunctions of execution; i.e., the higher levels of speech organization are assumed to be intact, but the motor processes that effect speech are disturbed. … the dysarthrias reflect a disturbance in execution, or a failure to activate the musculature in the indented or required fashion» (p. 367).
 
Kent, R. D. (1990). The acoustic and physiologic characteristics of neurologically impaired speech movements. A W. J. Hardcastle i A. Marchal (Ed.), Speech production and speech modelling (p. 365–401). Kluwer. https://doi.org/10.1007/978-94-009-2037-8_15
«The dysarthrias are a group of neurological disorders that reflect disturbances in the strength, speed, range, tone, steadiness, timing, or accuracy of movements necessary for prosodically normal, efficient and intelligible speech. They result from central or peripheral nervous system conditions that adversely affect respiratory, phonatory, resonatory, or articulatory speech movements» (p. 126).
 
Duffy, J. R. (2004). Dysarthrias: Characteristics and classification. A R. D. Kent (Ed.), The MIT encyclopedia of communication disorders (p. 126–129). The MIT Press.
(Font de la imatge: Joseph R. Duffy, Jr., Ph.D. (s. d.). Mayo Clinic. https://www.mayo.edu/research/faculty/duffy-joseph-r-jr-ph-d/bio-00077506)

Disàrtria hipocinètica

Associada freqüentment a la malaltia de Parkinson.

Anormalitats motores: tremolor, rigidesa i acinèsia.

Abast reduït del moviment a causa de la rigidesa muscular.

Rigidesa de la musculatura relacionada amb la respiració: provoca alteracions dels factors temporals de la parla (reducció de la durada de les emissions, aparició anormal pauses sonores i de pauses silencioses, canvis en la velocitat d’elocució) i també alteracions de la intensitat vocal (disminució a mesura que s’emeten els enunciats).

Rigidesa de la musculatura laríngia: causa alteracions en la fonació (freqüència fonamental baixa i sense variacions en l’enunciat i dificultat a l’inici de la fonació).

Rigidesa de la musculatura relacionada amb l’articulació: produeix alteracions en l’articulació del sons.

«Estoy en el Hospital de San Pablo» (P4)

Disàrtria hipercinètica

Aparició de moviments involuntaris que es donen simultàniament amb la producció de la parla.

Corea

«Un movimiento coreico es una acción muscular aislada, única, que produce una sacudida descoordinada de la cara, el tronco o las extremidades» (p. 549).
 
Peña-Casanova, J., Diéguez-Vide, F. i Bagunyà, J. (2014). Disartrias. A J. Peña-Casanova (Ed.), Manual de logopedia (4a ed., p. 527–560). Elsevier Masson.

Alteracions d’aspectes temporals de la parla que afecten el ritme: durada alterada dels segments i de les pauses i aparició pauses silencioses inadequades.

Reducció de la durada de les emissions.

Variacions excessives de la intensitat vocal.

Alteracions del mode de fonació i de la tensió en l’emissió dels sons.

Hipernasalitat.

Alteracions en l’articulació de vocals i de consonants.

Atetosi

«La atetosis hace referencia a movimientos involuntarios, serpenteantes y lentos de una o más articulaciones, a menudo incluyendo partes del cuerpo completas» (p. 550).
 
Peña-Casanova, J., Diéguez-Vide, F. i Bagunyà, J. (2014). Disartrias. A J. Peña-Casanova (Ed.), Manual de logopedia (4a ed., p. 527–560). Elsevier Masson.

Excés d’intensitat vocal en algunes emissions.

Alteracions en el mode de fonació i en la regularitat de la fonació.

Absència de variació de la freqüència fonamental durant l’emissió de l’enunciat.

Alteracions en l’articulació dels sons.

Tremolor

«es una forma rítmica de movimiento anormal que resulta en una acción regular, siguiendo un patrón de oscilación, en una articulación» (p. 550).
 
Peña-Casanova, J., Diéguez-Vide, F. i Bagunyà, J. (2014). Disartrias. A J. Peña-Casanova (Ed.), Manual de logopedia (4a ed., p. 527–560). Elsevier Masson.

Alteracions de la fonació: tremolor de la veu i interrupcions en la fonació.

Distonia

«La distonía es un movimiento involuntario anormal, relativamente lento y sostenido. Es el mantenimiento de una postura alterada o anormal, el sine qua non de la distonía» (p. 550).
 
Peña-Casanova, J., Diéguez-Vide, F. i Bagunyà, J. (2014). Disartrias. A J. Peña-Casanova (Ed.), Manual de logopedia (4a ed., p. 527–560). Elsevier Masson.

Inspiracions audibles (estridor inspiratori).

Alteracions de la fonació: esforç i interrupcions en la fonació, tremolor de la veu i alteracions del mode de fonació.

Distonia laríngia:

[a] [e] [i] [o] [u] (P12)

«Que estuvimos empapelando» (P12)

«Des de la porta» (P13)

«Va ser això» (P13)

«Escolta els sons que hi ha a la teva cambra» (P13)

«Escolta els sons que hi ha a la teva cambra», veu xiuxiuejada (P13)

Variacions en la intensitat vocal.

Reducció de la durada de les emissions.

Disminució de la velocitat d’elocució.

Hipernasalitat.

Alteracions irregulars en l’articulació dels sons.

Disàrtria atàxica

ά, a (= sense) ταξία, taxía (= ordre)

Associada a lesions en el cerebel, centre de processament de la informació sensorial i motora que permet realitzar moviments de manera precisa.

Alteracions derivades de la hipotonia muscular: manca de tensió.

Intensitat vocal baixa i amb poques variacions durant l’emissió de l’enunciat.

Alteracions en el mode de fonació i tremolor de la veu.

Freqüència fonamental baixa i amb poques variacions durant la producció de l’enunciat.

Alteracions en els factors temporals de la parla que afecten el ritme: augment de la durada segmental, alteracions en l’accentuació, presència de pauses entre síŀlabes o entre segments (parla escandida; en anglès, scanning speech).

Manca de precisió en la direcció, la velocitat i l’abast dels moviments dels articuladors que afecten la producció de les consonants i de les vocals.

«A la tarda, pues vaig anar a esporgar els arbres» (P6)

«Un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou, deu» (P6)

[aː] (P6)

Disàrtria espàstica-flàccida

Associada, entre d’altres trastorns neurològics, a l’esclerosi lateral amiotròfica (ELA; en anglès ALS, Amyotrophic lateral sclerosis), una malaltia que afecta les neurones motores.

Efectes de l’alteració de les neurones motores superiors (localitzades en el cervell): espasticitat (tensió, hipertonia).

Efectes de l’alteració de les neurones motores inferiors (localitzades a la meduŀla espinal): flaccidesa (hipotonia).

Alteracions de la fonació.

Alteracions de la funció velofaríngia.

Imprecisió en l’articulació de les consonants que requereixen moviments de la part anterior de la llengua.

«No podemos salir» (P11, ELA)

[pa] [ta] (P11, ELA)

Vocalització (P16, ELA)

«Amb el meu cotxe» (P17, ELA)

«Cadira» (P17, ELA)

Tasca de repetició: [pa] (P17, ELA)

Tasca de repetició: [ta] (P17, ELA)

Tasca de repetició: [ka] (P17, ELA)

Tasca de repetició: [ɡa] (P17, ELA)

Tasca de repetició: [ma] (P17, ELA)

Tasca de repetició: [na] (P17, ELA)

Disàrtria espàstica

Interrupcions en la respiració.

Reducció de la durada de les emissions.

Velocitat d’elocució lenta.

Alteracions en el mode de fonació i esforç en la fonació.

Freqüència fonamental baixa i amb poques variacions durant la producció dels enunciats; possibilitat d’aparició de ruptures tonals.

Hipernasalitat.

Alteracions en l’articulació de les consonants i, fins i tot, de les vocals.

Disàrtria flàccida

Alteracions en la respiració, la fonació o l’articulació en funció dels nervis afectats.

Respiració alterada i inspiracions audibles (estridor inspiratori).

Reducció de la durada de les emissions.

Intensitat vocal baixa.

Alteracions en el mode de fonació i absència de variacions en la freqüència fonamental en l’emissió dels enunciats.

Hipernasalitat o emissió nasal d’aire.

Alteracions en l’articulació de consonants (bilabials, labiodentals, alveolars i palatals).

Disàrtria i apràxia

δῠσ-, dys- (= prefix negatiu: dificultat, anomalia) ἄρθρον, árthron (= articulació)
ά, a (= sense) πραξις, praxis (= activitat, acció)

Disàrtria: alteració de l’execució dels moviments de la parla.

Apràxia: alteració de la programació dels moviments de la parla.

«Apraxia of speech is typically thought to be an impairment in some higher level(s) of organization. The disturbed processes are variously described as motor programming, selection or sequencing. … A critical distinction between a dysarthria and apraxia of speech is that in the dysarthrias, the underlying motor impairment can be observed for non speech movements on the same musculature, although not necessarily to the same degree. As already noted, the dysarthrias reflect a disturbance in execution, or a failure to activate the musculature in the intended or required fashion. In contrast, an individual with apraxia of speech does not exhibit impairments in other functions carried out by the same musculature unless the apraxia of speech is partnered by an oral apraxia or by a dysarthria» (p. 367–368).
 
Kent, R. D. (1990). The acoustic and physiologic characteristics of neurologically impaired speech movements. A W. J. Hardcastle i A. Marchal (Ed.), Speech production and speech modelling (p. 365–401). Kluwer. https://doi.org/10.1007/978-94-009-2037-8_15
(Font de la imatge: Raymond D. Kent. (s. d.). Plural Publishing. https://www.pluralpublishing.com/author/raymond-d-kent)
tornar al principi

Característiques fonètiques documentades en l’estudi de les disàrtries

Fonts d’informació:
 
 
Disàrtria: estudis fonètics i fonològics
 
 
Disàrtria: estudis fonètics experimentals
 
 
Disàrtria: avaluació fonètica

Respiració

Fonació

Articulació

Elements suprasegmentals

tornar al principi

Anàlisi fonètica acústica de produccions de pacients amb disàrtria

Les realitzacions dels enunciats El año tiene cuatro estaciones i En invierno hace mucho frío de dos parlants amb disàrtria es comparen amb les d’un locutor de referència. Es mostra l’osciŀlograma, l’espectrograma, la corba melòdica i la corba d’intensitat.

el año tiene cuatro estaciones normal

Osciŀlograma i espectrograma de «El año tiene cuatro estaciones» (Locutor de referència).

El año tiene cuatro estaciones AM

Osciŀlograma i espectrograma de «El año tiene cuatro estaciones» (Locutor amb disàrtria AM).

El año tiene cuatro estaciones FL

Osciŀlograma i espectrograma de «El año tiene cuatro estaciones» (Locutor amb disàrtria FL).

el año tiene cuatro estaciones normal

Osciŀlograma, corba melòdica i corba d’intensitat de «El año tiene cuatro estaciones» (Locutor de referència).

El año tiene cuatro estaciones AM

Osciŀlograma, corba melòdica i corba d’intensitat de «El año tiene cuatro estaciones» (Locutor amb disàrtria AM).

El año tiene cuatro estaciones FL

Osciŀlograma, corba melòdica i corba d’intensitat de «El año tiene cuatro estaciones» (Locutor amb disàrtria FL).

El año tiene cuatro estaciones

Corba melòdica de «El año tiene cuatro estaciones» (Locutor de referència).

El año tiene cuatro estaciones

Corba melòdica de «El año tiene cuatro estaciones» (Locutor amb disàrtria AM).

El año tiene cuatro estaciones

Corba melòdica de «El año tiene cuatro estaciones» (Locutor amb disàrtria FL).

El año tiene cuatro estaciones

Corba d’intensitat de «El año tiene cuatro estaciones» (Locutor de referència).

El año tiene cuatro estaciones

Corba d’intensitat de «El año tiene cuatro estaciones» (Locutor amb disàrtria AM).

El año tiene cuatro estaciones

Corba d’intensitat de «El año tiene cuatro estaciones» (Locutor amb disàrtria FL).

En invierno hace mucho frío normal

Osciŀlograma i espectrograma de «En invierno hace mucho frío» (Locutor de referència).

En invierno hace mucho frío AM

Osciŀlograma i espectrograma de «En invierno hace mucho frío» (Locutor amb disàrtria AM).

En invierno hace mucho frío FL

Osciŀlograma i espectrograma de «En invierno hace mucho frío» (Locutor amb disàrtria FL).

En invierno hace mucho frío

Osciŀlograma, corba melòdica i corba d’intensitat de «En invierno hace mucho frío» (Locutor de referència).

En invierno hace mucho frío

Osciŀlograma, corba melòdica i corba d’intensitat de «En invierno hace mucho frío» (Locutor amb disàrtria AM).

En invierno hace mucho frío

Osciŀlograma, corba melòdica i corba d’intensitat de «En invierno hace mucho frío» (Locutor amb disàrtria FL).

En invierno hace mucho frío

Corba melòdica de «En invierno hace mucho frío» (Locutor de referència).

En invierno hace mucho frío

Corba melòdica de «En invierno hace mucho frío» (Locutor amb disàrtria AM).

En invierno hace mucho frío

Corba melòdica de «En invierno hace mucho frío» (Locutor amb disàrtria FL).

En invierno hace mucho frío

Corba d’intensitat de «En invierno hace mucho frío» (Locutor de referència).

En invierno hace mucho frío

Corba d’intensitat de «En invierno hace mucho frío» (Locutor amb disàrtria AM).

En invierno hace mucho frío

Corba d’intensitat de «En invierno hace mucho frío» (Locutor amb disàrtria FL).

tornar al principi

Totes les mostres presentades en aquesta pàgina s’han obtingut gràcies a la coŀlaboració del Dr. Josep M. Vendrell, antic director de l’Escola de Patologia del Llenguatge de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. L’anàlisi acústica s’ha realitzat amb el programa Praat.

Disàrtria

Disàrtria: estudis fonètics experimentals


L’estudi fonètic de les disàrtries
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

La pàgina va ser modificada per darrera vegada el