100241 Fonètica i fonologia (2012-2013)

Quart curs - Primer semestre - 6 crèdits - Curs 2012-2013

Joaquim Llisterri
Departament de Filologia Espanyola


exclamation point

Aquí es publica informació de darrera hora sobre el desenvolupament de l’assignatura

Consulteu la informació sobre la programació de les classes, dates de lliurament de treballs i d’exàmens, publicació de qualificacions i revisió d’exàmens i qualificacions al calendari de treball.


Contextualització i objectius

Aquesta assignatura forma part de la Menció de Lingüística que ofereix la Facultat de Filosofia i Lletres.

L’assignatura presenta els conceptes generals de fonètica i de fonologia en el marc dels models orientats a explicar la producció i la percepció de la parla. És també una introducció a les tècniques del treball experimental en fonètica i als principis de la fonologia d’orientació experimental.

En acabar el curs, l’estudiant ha de ser capaç de descriure i explicar els mecanismes implicats en la producció i la percepció de la parla, tant des de la perspectiva de la fonètica com des de la de la fonologia, i d’aplicar les tècniques pròpies de la fonètica experimental a la descripció de fenòmens fonètics i fonològics de les llengües.


Avaluació

Avaluació contínua

Els estudiants hauran de realitzar dues proves escrites i un treball. Es considerarà aprovat un treball o una prova si s’obté una qualificació igual o superior a 5.

Proves escrites

Els estudiants hauran de realitzar dues proves escrites: la primera sobre els temes 1, 2 i 3 del programa i la segona sobre els temes 4, 5 i 6. Cada prova equival a un 30% de la qualificació final. En les proves s’avaluarà, mitjançant preguntes amb resposta múltiple, el coneixement dels continguts fonamentals del programa i de la bibliografia rellevant.

La realització de les proves escrites serà presencial i individual. Durant la realització de les proves escrites, els estudiants podran fer servir els materials de consulta que considerin més adients.

Treball

Els estudiants hauran de realitzar un treball en equip sobre algun aspecte relacionat amb els temes 5 o 6 del programa. El treball es lliurarà per escrit seguint les indicacions publicades a la web de l’assignatura i es presentarà també oralment. Aquest treball equival a un 40% de la qualificació final (10% la presentació oral i 30% la presentació escrita).

Els errors greus i reiterats d’ortografia o de normativa podran ser motiu de que la qualificació dels treballs no arribi a l’aprovat.

Qualsevol forma de plagi, total o parcial, implicarà la qualificació del treball amb una puntuació de zero.

Si el nombre d’estudiants matriculats és elevat, el treball es substituirà per un exercici amb preguntes de resposta múltiple.

Reavaluació

Proves escrites

Únicament podran presentar-se a les proves de reavaluació els estudiants que obtinguin una qualificació en l’avaluació contínua (primera i segona prova escrita i treball) major o igual a 4. Els estudiants realitzaran la reavaluació de les proves en les quals hagin obtingut una qualificació inferior a 5.

Treball

La reavaluació del treball es realitzarà únicament en el cas dels estudiants que hagin obtingut una qualificació inferior a 5 en el treball i que obtinguin una qualificació en l’avaluació contínua (primera i segona prova escrita i treball) major o igual a 4. La reavaluació consistirà en el lliurament d’una segona versió millorada del treball.


Requisits previs

Els estudiants que es matriculin han de poder llegir treballs en anglès relacionats amb els temes del programa.

Abans de començar l’assignatura, o durant les primeres setmanes del quadrimestre, es recomana de repassar les nocions generals de fonètica pròpies de primer cicle mitjançant algun dels manuals següents o d’altres de nivell equivalent:

Fernández Planas, A. M. (2005). Así se habla. Nociones fundamentales de fonética general y española. Apuntes de catalán, gallego y euskara. Barcelona: Horsori.

Gil, J. (1988). Los sonidos del lenguaje. Madrid: Síntesis.

Llisterri, J. (1996). Los sonidos del habla. In C. Martín Vide (Ed.), Elementos de lingüística. (pp. 67-128). Barcelona: Octaedro.

Vaissière, J. (2006). La phonétique. Paris: Presses Universitaires de France.


Classes i atenció als estudiants

Joaquim Llisterri
Área de Lingüística General
Departament de Filologia Espanyola

Horari de classes:
Dimarts i dijous, de les 8:30 a les 10h, Aula 212 (Facultat de Filosofia i Lletres).

Horari d’atenció als estudiants:
Permanència al despatx: dimarts i dijous de 10 a 11 (despatx B11-290.5, Facultat de Filosofia i Lletres).

Hores prèviament concertades: dimarts i dijous de 11 a 13 (despatx B11-290.5, Facultat de Filosofia i Lletres).

És recomanable concertar prèviament l’entrevista per correu electrònic.

Correu electrònic: Joaquim.Llisterri@uab.cat

Només es contestarà el correu enviat des d’una adreça institucional de la UAB (@e-campus.uab.cat).

Per a posar-vos en contacte amb el professor no utilitzeu el sistema de tutories de Campus Virtual; feu servir el correu a la web de la UAB (https://e-campus.uab.cat/) o el vostre programa habitual.


Suport lingüístic

Les classes de l’assignatura s’impartiran en català i aquesta serà també la llengua emprada en els enunciats de les proves, de les activitats i dels exercicis. Els estudiants podran lliurar els treballs escrits en català, en castellà o en una altra llengua prèviament acordada amb el professor.

El Servei de Llengües de la UAB ofereix cursos de formació en llengua catalana: http://www.uab.cat/servei-llengues/


Fonètica i fonologia (2012-2013)
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
https://joaquimllisterri.cat/phonetics/Fonetica_Fonologia_2012/Fonetica_Fonologia_Gen_12_13.html
La pàgina va ser modificada per darrera vegada el 28/8/14 a les 21:08