Treballs experimentals

Fonètica i fonologia
Curs 2012-2013

Joaquim Llisterri
Departament de Filologia Espanyola


Indicacions generals

Tal com s’explica en la guia docent de l’assignatura, els estudiants hauran de realitzar un treball en equip sobre algun aspecte relacionat amb els temes 5 o 6 del programa. El treball es lliurarà per escrit i es presentarà també oralment. Aquest treball equival a un 40% de la qualificació final (10% la presentación oral i 30% la presentación escrita).

Per a la presentació oral dels treballs es disposarà d’un màxim de 20 minuts per a l’exposició i de 5 minuts per al debat.

La versió final del treball es lliurarà en format PDF, enviant-la per correu electrònic al professor (Joaquim.Llisterri@uab.cat).

El professor podrà entrevistar individualment els autors dels treballs com a part del procés d’avaluació si ho considera necessari.

En l’avaluació del treball es tindran en compte els elements següents:

Es valorarà negativament: Els errors greus i reiterats d’ortografia o de normativa podran ser motiu de que la qualificació dels treballs no arribi a l’aprovat.

Qualsevol forma de plagi, total o parcial, implicarà la qualificació del treball amb una puntuació de zero.

Pel que fa als aspectes formals es pot consultar la bibliografia recomanada a "Experimental Phonetics -Bibliography: Research methodology and presentation of results" o altres treballs equivalents.

Un recurs útil per a preparar la presentació oral es troba a:

UPC, i UAB. (n.d.). Com comunicar. Servei de Llengües i Terminologia, Universitat Politècnica de Catalunya - Servei de Llengües, Universitat Autònoma de Barcelona. Consultat a http://www.upc.edu/slt/comcomunicar/

Continguts

El contingut dels treballs es centrarà en l’anàlisi acústica o en l’estudi de la percepció d’un fenomen fonètic o fonològic. La selecció del tema de treball es farà conjuntament amb el professor.

Metodologia

El treball es realitzarà seguint, en principi, les etapes pròpies dels estudis experimentals en fonètica, tot i que es faran les adaptacions necessàries en cada cas. En conjunt, les principals fases del treball haurien de ser les següents:

Es pot trobar una presentació del mètode experimental en fonètica a:
https://joaquimllisterri.cat/phonetics/fon_met_exper/Metodo_Experimental.html
i també a Llisterri (1991)

Es poden trobar referències bibliogràfiques sobre cadascuna de les etapes del mètode experimental en fonètica a:
https://joaquimllisterri.cat/phonetics/fon_met_exper/Bib_met_exp.html

Proposta de calendari de treball

Únicament és obligatori el lliurament de la versió final del treball, però s’aconsella realitzar els lliuraments intermedis que es proposen a continuació per tal de garantir l’adequada supervisió del treball.

Dimarts, 23 d’octubre de 2012

Lliurament per escrit d’una proposta de treball que contingui:

Dimarts, 6 de novembre de 2012

Lliurament per escrit d’una primera versió de la revisió bibliogràfica.

Dimarts, 20 de novembre de 2012

Lliurament per escrit d’una primera versió dels apartats metodològics del treball:

Dijous, 20 de desembre de 2012

Lliurament per escrit d’una primera versió dels resultats de l’anàlisi.

Dimarts, 15 de gener de 2013

Presentació oral del treball.

Dijous, 17 de gener de 2013

Lliurament per escrit de la versió final del treball.


Fonètica i fonologia (2012-2013) - Treballs experimentals
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
https://joaquimllisterri.cat/phonetics/Fonetica_Fonologia_2012/Fonetica_Fonologia_treballs_12_13.html
La pàgina va ser modificada per darrera vegada el 29/11/12 a les 08:00