Bibliografia

Fonètica experimental


Fonètica general

Fonètica experimental


El mètode experimental

El mètode experimental: treballs clàssics

Bernard, C. (1865). Introduction à l’étude de la médecine expérimentale. J. B. Baillière et Fils. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3812d.texteImage

Bernard, C. (1976). Introducción al estudio de la medicina experimental (J. Pi-Sunyer, Trad.). Fontanella. (Obra original publicada el 1865)

Bernard, C. (1983). Introducció a l’estudi de la medicina experimental (J. Pi-Sunyer, Trad.). Edicions Científiques Catalanes.

Ramón y Cajal, S. (1991). Reglas y consejos sobre la investigación científica: los tónicos de la voluntad (12a ed.). Espasa Calpe. (Obra original publicada el 1897)

Rousselot, J.-P. (1924–1925). Principes de phonétique expérimentale (Nouvelle édition revue et corrigée). H. Didier. https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35976425z

El mètode experimental en lingüística

Derwing, B. L., i de Almeida, R. G. (2005). Métodos experimentais em lingüística. A M. Maia i I. Finger (Ed.), Processamento da linguagem (p. 401–442). Editora da Universidade Católica de Pelotas (EDUCAT). http://www.leffa.pro.br/tela4/Textos/Textos/Anais/Textos_Em_Psicolin/Livros/Processamento%20da%20Linguagem.pdf

Eddington, D. (2008). Linguistics and the scientific method. Southwest Journal of Linguistics, 27(2), 1–16. https://linguistics.byu.edu/faculty/deddingt/lingsci.pdf

Eddington, D. (Ed.). (2009). Quantitative and experimental linguistics. Lincom.

Linguistics and the scientific method (D. Eddington); Sociolinguistics (W. Baker); Connectionism (P. Juola); Exemplar-based models (S. Chandler); Experimental phonetics (C. Smith); Chronometric psycholinguistic techniques: Timing the lexicon (G. Libben); Non-chronometric experiments in linguistics (B. L. Derwing, R. G. de Almeida); Neuroimaging of speech and language (M. Meyer); Usage-based models of language (J. T. Boyland).

Gillioz, C., i Zufferey, S. (2020). Introduction to experimental linguistics. ISTE; John Wiley & Sons. https://doi.org/10.1002/9781119801719

1.– Experimental linguistics: General principles; 2.– Building a valid and reliable experiment; 3.– Studying linguistic productions; 4.– Offline methods for studying language comprehension; 5.– Online methods for studying language comprehension; 6.– Practical aspects of designing an experiment; 7.– Introduction to quantitative data processing and analysis.

Grieve, J. (2021). Observation, experimentation, and replication in linguistics. Linguistics, 59(5), 1343–1356. https://doi.org/10.1515/ling-2021-0094

Hemforth, B. (2019, 6 d’agost). Experimental linguistics. Oxford Bibliographies. https://doi.org/10.1093/OBO/9780199772810-0112

Kortmann, B. (2021). Reflecting on the quantitative turn in linguistics. Linguistics, 59(5), 1207–1226. https://doi.org/10.1515/ling-2019-0046

Roettger, T. B. (2021). Preregistration in experimental linguistics: Applications, challenges, and limitations. Linguistics, 59(5), 1227–1249. https://doi.org/10.1515/ling-2019-0048

Roettger, T. B. (2021). Context sensitivity and failed replications in linguistics – a reply to Grieve. Linguistics, 59(5), 1357–1358. https://doi.org/10.1515/ling-2020-0239

Metodologia de la recerca en lingüística

El mètode experimental en fonètica

Barbosa, P. A. (2021). O estudo experimental da fala. Verbetes LBASS. http://www.letras.ufmg.br/lbass/

Beddor, P. S. (2015). Experimental phonetics. A B. Heine i H. Narrog (Ed.), The Oxford handbook of linguistic analysis (2a ed.). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199677078.013.0048

Byrd, D., i Mintz, T. H. (2010). The scientific method and experimental design. A Discovering speech, words and mind (p. 98–113). Wiley-Blackwell.

Cohen, A. (1962). On the value of experimental phonetics for the linguist. Lingua, 11, 67–74. https://doi.org/10.1016/0024-3841(62)90014-1

Coleman, J. (s. d.). Introduction to phonetics experiments. University of Oxford, Phonetics Laboratory. http://www.phon.ox.ac.uk/jcoleman/exp_intro.html

Díaz Gómez, L. (2006). La metodología experimental en el ámbito de investigación fonética de una lengua minorizada: el caso del asturiano. A T. Brandenberger i B. Schmid (Ed.), Actas del VI Encuentro Hispano-Suizo de Filólogos Noveles (p. 47–60). Institut für Iberoromanistik der Universität Basel. https://doi.org/10.21255/18.12

Fry, D. B. (1949). The function of experimental phonetics. Lingua, 2, 210–225. https://doi.org/10.1016/0024-3841(49)90024-8

Fry, D. B. (1954). The experimental study of speech. Nature, 173, 844–846. https://doi.org/10.1038/173844a0

Garellek, M., Simpson, A., Roettger, T. B., Recasens, D., Niebuhr, O., Mooshammer, C., Michaud, A., Lee, W.-S., Kirby, J., Gordon, M., i Yu, K. M. (2020). Letter to the editor: Toward open data policies in phonetics: What we can gain and how we can avoid pitfalls. Journal of Speech Sciences, 9, 3–16. https://doi.org/10.20396/joss.v9i00.14955

Hayward, K. (2000). Introduction: Impressionistic phonetics and experimental phonetics. A Experimental phonetics: An introduction (p. 1–19). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315842059

Holmes, J., i Ainsworth, H. (1997). Unpacking the research process: Investigating syllable‐timing in New Zealand English. Language Awareness, 6(1), 32–47. https://doi.org/10.1080/09658416.1997.9959914

Llisterri, J. (1986). El tractament experimental de la matèria sonora de la llengua. Límits. Revista d’assaig i d’informació sobre les Ciències del Llenguatge, 1, 99–105. https://joaquimllisterri.cat/publicacions/Llisterri_86_Fonetica_Experimental.pdf

Llisterri, J. (1991). Introducción a la fonética: el método experimental. Anthropos.

1.– La fonética en el ámbito de las ciencias del lenguaje; 2.– El planteamiento del experimento; 3.– El corpus de trabajo; 4.– Los informantes; 5.– La grabación; 6.– El análisis de los datos; 7.– La presentación de los resultados.

Morton, K. (1984–2008). Experimental phonology and phonetics. http://www.morton-tatham.co.uk/publications/to_1994/Morton_1984a.pdf

Introduction; Part I.– Instrumentation; Part II.– The experiments; Appendix A: Statistics; Appendix B: Computing.

Pereira, D. I. (2011). El problema de la representatividad de las muestras en la investigación en fonética experimental. Estudios de Fonética Experimental, 20, 57–69. https://www.raco.cat/index.php/EFE/article/view/252353

Port, R. F. (1998, 29 de gener). Guidelines for phonetics project. https://legacy.cs.indiana.edu/~port/teach/541/expt.tutorial.html

Rischel, J. (1983). Linguistics, phonetics and field work. Annual Report of the Institute of Phonetics, University of Copenhaguen (ARIPUC), 17, 125–144.

Roettger, T. B. (2019). Researcher degrees of freedom in phonetic research. Laboratory Phonology. Journal of the Association for Laboratory Phonology, 10(1), Article 1. https://doi.org/10.5334/labphon.147

Roettger, T. B., Winter, B., i Baayen, H. (2019). Emergent data analysis in phonetic sciences: Towards pluralism and reproducibility. Journal of Phonetics, 73, 1–7. https://doi.org/10.1016/j.wocn.2018.12.001

Smith, C. (2009). Experimental phonetics. A D. Eddington (Ed.), Quantitative and experimental linguistics (p. 159–196). Lincom.

Solé, M. J. (1984). La experimentación en fonética y fonología. Estudios de Fonética Experimental, 1, 1–70. https://raco.cat/index.php/EFE/article/view/144190

Tatham, M., i Morton, K. (2011). Experimental work I – Non-acoustics. A A guide to speech production and perception (p. 204–220). Edinburgh University Press.

Tatham, M., i Morton, K. (2011). Experimental work II – Acoustics. A A guide to speech production and perception (p. 221–243). Edinburgh University Press.

Tillmann, H. G. (2006). Experimental and instrumental phonetics: History. A K. Brown (Ed.), Encyclopedia of language & linguistics (2a ed., p. 374–389). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B0-08-044854-2/00003-1

tornar al principi

Disseny experimental i mètodes de recerca

Disseny experimental

✓ = Lectures recomanades

Abbuhl, R., Gass, S., i Mackey, A. (2013). Experimental research design. A R. J. Podesva i D. Sharma (Ed.), Research methods in linguistics (p. 116–134). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139013734.008

✓ Field, A., i Hole, G. (2003). Designing an experiment. A How to design and report experiments (p. 1–105). SAGE Publications.

Gillioz, C., i Zufferey, S. (2020). Practical aspects for designing an experiment. A Introduction to experimental linguistics (p. 143–180). ISTE; John Wiley & Sons. https://doi.org/10.1002/9781119801719.ch6

Hatch, E. M., i Farhady, H. (1982). Constructing research designs. A Research design and statistics for applied linguistics (p. 18–32). Newbury House.

Hatch, E. M., i Lazaraton, A. (1991). Constructing research designs. A The research manual: Design and statistics for applied linguistics (p. 73–106). Newbury House.

Hedge, M. N., i Salvatore, A. P. (2021). Research design: An introduction. A Clinical research in communication disorders: Principles and strategies (4a ed., p. 185–215). Plural Publishing.

Seliger, H. W., i Shohamy, E. (1989). Research design: Experimental research. A Second language research methods (p. 135–152). Oxford University Press.

Wampold, B. E. (2006). Designing a research study. A F. T. L. Leong i J. T. Austin (Ed.), The psychology research handbook: A guide for graduate students and research assistants (2a ed., p. 93–104). SAGE Publications. https://doi.org/10.4135/9781412976626.n6

Wray, A., i Bloomer, A. (2006). Experiments. A Projects in linguistics: A practical guide to researching language (2a ed., p. 144–151). Hodder Education.

Mètodes de recerca en fonètica

Mètodes de recerca en fonètica: treballs generals

Barbosa, P. A., i Madureira, S. (2015). Experimentação em fonética acústica. A Manual de fonética acústica experimental: aplicações a dados do português (p. 196–232). Cortez.

Clopper, C. G., Hay, J., i Plichta, B. (2010). Experimental speech perception and perceptual dialectology. A M. Di Paolo i M. Yaeger-Dror (Ed.), Sociophonetics: A student’s guide (p. 149–162). Routledge.

Huckvale, M. (2018, 26 de octubre). PALSG304 Experimental phonetics / PALS3009 Laboratory methods in phonetics and speech science. University College London, Speech, Hearing & Phonetic Sciences. https://www.phon.ucl.ac.uk/courses/spsci/expphon/index.php

1.– Audio recording and transcription; 2.– Measuring timing and rhythm; 3.– Measuring voice quality; 4.– Measuring voice pitch and intonation; 5.– Measuring vowel quality; 6.– Measuring syllables; 7.– Variation with context; 8.– Variation with speaker; 9.– Variation with style and emotion; 10.– Variation with accent.

Knight, R.-A., i Hawkins, S. (2013). Research methods in speech perception. A M. J. Jones i R.-A. Knight (Ed.), The Bloomsbury companion to phonetics (p. 21–38). Bloomsbury. https://doi.org/10.5040/9781472541895

Kochetov, A. (2020). Research methods in articulatory phonetics I: Introduction and studying oral gestures. Language and Linguistics Compass, 14(4), Article e12368. https://doi.org/10.1111/lnc3.12368

Kochetov, A. (2020). Research methods in articulatory phonetics II: Studying other gestures and recent trends. Language and Linguistics Compass, 14(6), Article e12371. https://doi.org/10.1111/lnc3.12371

Marrero, V. (2014). Metodología de la investigación en fonética perceptiva. A Y. Congosto, M. L. Montero i A. Salvador (Ed.), Fonética experimental, educación superior e investigación (Vol. 1, p. 503–542). Arco/Libros.

Sawusch, J. R. (1996). Instrumentation and methodology for the study of speech perception. A N. J. Lass (Ed.), Principles of experimental phonetics (p. 525–550). Mosby.

Shearer, W. M. (1997). Experimental design and statistics in speech science. A W. J. Hardcastle i J. Laver (Ed.), The handbook of phonetic sciences (p. 167–188). Blackwell.

Tabain, M. (2013). Research methods in speech production. A M. J. Jones i R.-A. Knight (Ed.), The Bloomsbury companion to phonetics (p. 39–56). Bloomsbury. https://doi.org/10.5040/9781472541895

Thomas, E. R. (2018). Acoustic phonetic dialectology. A C. Boberg, J. Nerbonne i D. Watt (Ed.), The handbook of dialectology (p. 314–329). Wiley Blackwell. https://doi.org/10.1002/9781118827628.ch18

Watt, D. (2013). Research methods in speech acoustics. A M. J. Jones i R.-A. Knight (Ed.), The Bloomsbury companion to phonetics (p. 79–97). Bloomsbury. https://doi.org/10.5040/9781472541895

Mètodes experimentals en fonètica clínica

Mètodes de recerca en fonètica: elements suprasegmentals

Mètodes de recerca en fonètica: treballs generals sobre els elements suprasegmentals

✓ = Lectures recomanades

✓ Barbosa, P. A. (2012). Conhecendo melhor a prosódia: Aspectos teóricos e metodológicos daquilo que molda nossa enunciação. Revista de Estudos da Linguagem, 20(1), 11–27. https://doi.org/10.17851/2237-2083.20.1.11-27

✓ Barbosa, P. A. (2012). Panorama of experimental prosody research. A H. Mello, M. Pettorino i T. Raso (Ed.), Proceedings of the VIIth GSCP International Conference: Speech and corpora (p. 33–42). Firenze University Press. https://doi.org/10.36253/978-88-6655-351-9

Barbosa, P. A., i Madureira, S. (2015). Prosódia. A Manual de fonética acústica experimental: aplicações a dados do português (p. 197–214). Cortez.

Bigi, B., & Hirst, D. (Eds.). (2013). Tools and resources for the analysis of speech prosody (TRASP 2013). Aix-en-Provence, France, August 30, 2013. LPL - Laboratoire Parole et Langage. http://www2.lpl-aix.fr/~trasp/Proceedings/TRASP2013_proceedings.pdf

Delais-Roussarie, E. (2008). Corpus et données en phonologie post-lexicale: forme et statut. Langages, 3(171), 60–76. https://doi.org/10.3917/lang.171.0060

Himmelmann, N. P. (2006). Prosody in language documentation. A J. Gippert, N. P. Himmelmann i U. Mosel (Ed.), Essentials of language documentation (p. 163–182). de Gruyter Mouton. https://doi.org/10.1515/9783110197730.163

Himmelmann, N. P., i Ladd, D. R. (2008). Prosodic description: An introduction for fieldworkers. Language Documentation & Conservation, 2(2), 244–274. http://hdl.handle.net/10125/4345

✓ Hirst, D., i de Looze, C. (2021). Fundamental frequency and pitch. A R.-A. Knight i J. Setter (Ed.), The Cambridge handbook of phonetics (p. 336–361). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108644198.014

Niebuhr, O., i Michaud, A. (2015). Speech data acquisition: The underestimated challenge. Kieler Arbeiten zur Linguistik und Phonetik (KALIPHO), 3, 1–42. https://www.isfas.uni-kiel.de/de/linguistik/forschung/arbeitsberichte/kalipho-2-3

Prieto, P. (2012). Experimental methods and paradigms for prosodic analysis. A A. C. Cohn, C. Fougeron i M. K. Huffman (Ed.), The Oxford handbook of laboratory phonology (p. 528–538). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199575039.013.0019

Sudhoff, S., Lenertová, D., Meyer, R., Pappert, S., Augurzky, P., Mleinek, I., Richter, N., i Schließer, J. (Ed.). (2006). Methods in empirical prosody research. Walter de Gruyter. https://doi.org/10.1515/9783110914641

1.– Acoustic segment durations in prosodic research: A practical guide (A. Turk, S. Nakai, M. Sugahara); 2.– Stylization of pitch contours (D. J. Hermes); 3.– Voice source parameters and prosodic analysis (C. d’Alessandro); 4.– Prosody beyond fundamental frequency (G. Kochanski ); 5.– Paradigms in experimental prosodic analysis: From measurement to function (K. J. Kohler), 6.– Information structure and prosody: Linguistic categories for spoken language annotation (S. Baumann); 7.– Time types and time trees: Prosodic mining and alignment of temporally annotated data (D. Gibbon); 8.– Probing the dynamics of speech production (F. Cummins ); 9.– Using interactive tasks to elicit natural dialogue (K. Ito, S. R. Speer); 10.– Online methods for the investigation of prosody (D. G. Watson, C. A. Gunlogson, M. K. Tanenhaus ); 11.– How to obtain and process perceptual judgements of intonational meaning (T. Rietveld and A. Chen), 12.– Experimental approaches to establishing discreteness of intonational contrasts (C. Gussenhoven); 13.– Phonetic grounding of prosodic categories (K. Schneider, B. Lintfert, G. Dogil, B. Möbius).

Xu, Y. (2011). Speech prosody: A methodological review. Journal of Speech Sciences, 1(1), 85–115. https://doi.org/10.20396/joss.v1i1.15014

Yaeger-Dror, M., i Fagyal, Z. (2010). Analyzing prosody: Best practices for the analysis of prosody. A M. Di Paolo i M. Yaeger-Dror (Ed.), Sociophonetics: A student’s guide (p. 119–130). Routledge.

Vaux, B., i Cooper, J. (2003). Prosodic phonology. A Introduction to linguistic field methods (pp. 84–92). Lincom Europa.

Mètodes de recerca en fonètica: anàlisi de llengües tonals

Coupe, A. R. (2014). Strategies for analyzing tone languages. Language Documentation & Conservation, 8, 462–489. http://hdl.handle.net/10125/24614

Cruz, E., i Woodbury, A. C. (2014). Finding a way into a family of tone languages: The story and methods of the Chatino Language Documentation Project. Language Documentation & Conservation, 8, 490–524. http://hdl.handle.net/10125/24615

Hyman, L. M. (2014). How to study a tone language, with exemplification from Oku (Grassfields Bantu, Cameroon). Language Documentation & Conservation, 8, 525–562. http://hdl.handle.net/10125/24624

Mazaudon, M. (2014). Studying emergent tone-systems in Nepal: Pitch, phonation and word-tone in Tamang. Language Documentation & Conservation, 8, 587–612. http://hdl.handle.net/10125/24617

Remijsen, B. (2014). The study of tone in languages with a quantity contrast. Language Documentation & Conservation, 8, 672–689. http://hdl.handle.net/10125/24620

Rice, K. (2014). On beginning the study of the tone system of a Dene (Athabaskan) language: Looking back. Language Documentation & Conservation, 8, 690–706. http://hdl.handle.net/10125/24621

Xu, Y. (2006). Principles of tone research. A 2n International Symposium on Tonal Aspects of Languages (TAL 2006). La Rochelle, France, 27-29 April 2006 (pp. 19–29). ISCA Archive. https://www.isca-speech.org/archive/tal_2006/xu06_tal.html

Yu, K. M. (2014). The experimental state of mind in elicitation: Illustrations from tonal fieldwork. Language Documentation & Conservation, 8, 738–777. http://hdl.handle.net/10125/24623

Mètodes de recerca en fonètica: anàlisi de l’accent lèxic

Llisterri, J. (2022). Algunos aspectos metodológicos en el estudio del acento léxico. A A. Post da Silveira i P. Arantes (Coord.), Prosódia e bilinguismo / Prosodia y bilingüismo / Prosody and bilingualism (p. 17–45). Letraria. https://www.letraria.net/prosodia-e-bilinguismo/

Llisterri, J. (2022). Alguns aspectos metodológicos no estudo do acento lexical (A. Post da Silveira, Trad.). A A. Post da Silveira i P. Arantes (Coord.), Prosódia e bilinguismo / Prosodia y bilingüismo / Prosody and bilingualism (p. 47–75). Letraria. https://www.letraria.net/prosodia-e-bilinguismo/

Roettger, T. B., i Gordon, M. K. (2017). Methodological issues in the study of word stress correlates. Linguistics Vanguard, 3(1), Article 20170007. https://doi.org/10.1515/lingvan-2017-0006

Mètodes de recerca en fonètica: anàlisi del ritme

Arvaniti, A. (2021). Measuring speech rhythm. A R.-A. Knight i J. Setter (Ed.), The Cambridge handbook of phonetics (p. 312–335). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108644198.013

Mètodes de recerca en fonètica: sociofonètica

Di Paolo, M., i Yaeger-Dror, M. (Ed.). (2010). Sociophonetics: A student’s guide. Routledge.

1.– Introduction (M. Di Paolo, M. Yaeger-Dror); 2.– Field methods: Gathering data, creating a corpus, and reporting your work (M. Di Paolo, M. Yaeger-Dror); 3.– Making a field recording (C. Cieri); 4.– Transcription (M. Maclagan, J. Hay); 5.– Issues in using legacy data (P. Bounds, N. Palosaari, W. A. Kretzschmar, Jr.); 6.– Analyzing stops (P. Foulkes, G. Docherty, M. Jones); 7.– Analyzing liquids (E. Lawson, J. Stuart-Smith, J. M. Scobbie, M. Yaeger-Dror, M. Maclagan); 8.– Analyzing vowels (M. Di Paolo, M. Yaeger-Dror, A. Beckford Wassink); 9.– More on vowels: Plotting and normalization (D. Watt, A. Fabricius, T. Kendall); 10.– Analyzing prosody: Best practices for the analysis of prosody (M. Yaeger-Dror, Z. Fagyal); 11.– Acoustical analysis of voice quality for sociophonetic purposes (J. H. Esling, J. A. Edmondson); 12.– Experimental speech perception and perceptual dialectology (C. Clopper, J. Hay, B. Plichta); 13.– Working with children (G. Khattab, J. Roberts); 14.– Ascertaining word classes (B. S. Phillips); 15.– Checking for reliability (C. G. Clopper); 16.– Statistical analysis (J. Hay).

Dressler, W. U., i Wodak, R. (1982). Sociophonological methods in the study of sociolinguistic variation in Viennese German. Language in Society, 11(3), 339–370. https://doi.org/10.1017/S0047404500009350

Kendall, T., i Fridland, V. (2021). Sociophonetics. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781316809709

1.– Sociophonetics = sociolinguists + phonetics; 2.– Sociophonetics and its methods: Foundations; 3.– Sociophonetics and its methods: Vowels and sibilants; 4.– Regional variation and sociophonetics: A new dialectology?; 5.– Sociophonetics and social factors; 6.– Sociophonetics, style and identity; 7.– Sociophonetics and sound change; 8.– Sociophonetics and its methodological future; 9.– In closing.

Kerswill, P., i Watson, K. (2014). Phonological considerations in sociophonetics. A J. Holmes i K. Hazen (Ed.), Research methods in sociolinguistics: A practical guide (p. 136–148). John Wiley & Sons.

Labov, W. (2006). A sociolinguistic perspective on sociophonetic research. Journal of Phonetics, 34(4), 500–515. https://doi.org/10.1016/j.wocn.2006.05.002

Thomas, E. R. (2011). Sociophonetics: An introduction. Palgrave Macmillan.

1.– The place of sociophonetics; 2.– Production; 3.– Perception; 4.– Consonants; 5.– Vowels; 6.– Prosody; 7.– Voice quality; 8.– Combinations of different types of features; 9.– Variation and the cognitive processing of sounds; 10.– Sound change; 11.– Social factors and phonetics; 12.– Lateral transfer.

Thomas, E. R. (2014). Phonetic analysis in sociolinguistics. A J. Holmes i K. Hazen (Ed.), Research methods in sociolinguistics: A practical guide (p. 119–135). John Wiley & Sons.

Metodologia de la recerca en sociolingüística

Mètodes de recerca en fonètica: fonètica de camp

✓ = Lectures recomanades

Bowern, C. (2015). Fieldwork on phonetics and phonology. A Linguistic fieldwork: A practical guide (2a ed., p. 73–84). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/9781137340801

Butcher, A. (2013). Research methods in phonetic fieldwork. A M. J. Jones i R.-A. Knight (Ed.), The Bloomsbury companion to phonetics (p. 57–78). Bloomsbury. 10.5040/9781472541895.ch-004

Chelliah, S. L., i de Reuse, W. J. (2011). Phonetic and phonological fieldwork. A Handbook of descriptive linguistic fieldwork (p. 251–278). Springer. https://doi.org/10.1007/978-90-481-9026-3_10

Gordon, M. K. (2003). Collecting phonetic data on endangered languages. A M. J. Solé, D. Recasens i J. Romero (Ed.), 15th International Congress of Phonetic Sciences. Barcelona, Spain, August 3-9, 2003 (p. 207–210). ICPhS Archive. https://www.internationalphoneticassociation.org/icphs-proceedings/ICPhS2003/p15_0207.html

Himmelmann, N. P., i Ladd, D. R. (2008). Prosodic description: An introduction for fieldworkers. Language Documentation & Conservation, 2(2), 244–274. http://hdl.handle.net/10125/4345

✓ Karpiński, M., i Klessa, K. (2021). Linguist in the field: A practical guide to speech data collection, processing, and management. Wydawnictwo Rys. https://doi.org/10.48226/978-83-66666-89-4

Introduction; 1.– Planing and design; 2.– Recording; 3.– Processing; 4.– Transcription, segmentation, annotation; 5.– Data and metadata management; References; Appendix 1.– Software tools and online resources; Appendix 2.– Further reading.

Ladefoged, P. (1997). Instrumental techniques for linguistic phonetic fieldwork. A W. J. Hardcastle i J. Laver (Ed.), The handbook of phonetic sciences (p. 137–166). Blackwell.

✓ Ladefoged, P. (2003). Phonetic data analysis: An introduction to fieldwork and instrumental techniques. Blackwell.

1.– Recording the sounds of a language; 2.– Finding the places of articulation; 3.– Aerodynamic investigations; 4.– Pitch, loudness, and length; 5.– Characterizing vowels; 6.– Acoustic analysis of consonants; 7.– Acoustic analysis of phonation types; 8.– Coda.

Maddieson, I. (2001). Phonetic fieldwork. A P. Newman i M. Ratliff (Ed.), Linguistic fieldwork (p. 211–229). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511810206.011

Maddieson, I. (2002). Phonetics in the field. A J. Larson i M. Paster (Ed.), Proceedings of the 28th Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society: General session and parasession on field linguistics (pp. 411–429). Berkeley Linguistics Society. https://doi.org/10.3765/bls.v28i1.3855

Meakins, F., Green, J., i Turpin, M. (2018). Phonetics and phonology. A Understanding linguistic fieldwork (p. 96–120). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203701294

Pearce, M. (2011). Methodology in field phonology. A N. C. Kula, B. Botma i K. Nasuwaka (Ed.), The Continuum companion to phonology (p. 3–15). Continuum.

Vaux, B., i Cooper, J. (2003). Articulatory phonetics. A Introduction to linguistic field methods (p. 61–67). Lincom Europa.

Vaux, B., i Cooper, J. (2003). Acoustic phonetics. A Introduction to linguistic field methods (p. 68–76). Lincom Europa.

Vaux, B., i Cooper, J. (2003). Prosodic phonology. A Introduction to linguistic field methods (pp. 84–92). Lincom Europa.

Whalen, D. H., i McDonough, J. (2015). Taking the laboratory into the field. Annual Review of Linguistics, 1(1), 395–415. https://doi.org/10.1146/annurev-linguist-030514-124915

Metodologia de la recerca en lingüística de camp

Mètodes de recerca en fonètica: adquisició i aprenentatge de segones llengües

Flege, J. E. (2021). New methods for second language (L2) speech research. A R. Wayland (Ed.), Second language speech learning: Theoretical and empirical progress (p. 119–156). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108886901.004

Shea, C. E. (2013). Methods for researching second language phonological and phonetic acquisition. Studies in Hispanic and Lusophone Linguistics, 6(1), 179–198. https://doi.org/10.1515/shll-2013-1146

Metodologia de la recerca en adquisició i aprenentatge de segones llengües

tornar al principi

El corpus de treball

El corpus: treballs generals

✓ = Lectures recomanades

✓ Birch, B. (2014). Data collection. A J. Durand, U. Gut i G. Kristoffersen (Ed.), The Oxford handbook of corpus phonology (p. 27–45). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199571932.013.004

Delais-Roussarie, E., i Yoo, H.-Y. (2014). Corpus and research in phonetics and phonology: Methodological and formal considerations. A J. Durand, U. Gut i G. Kristoffersen (Ed.), The Oxford handbook of corpus phonology (p. 193–213). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199571932.013.009

Di Paolo, M., i Yaeger-Dror, M. (2010). Field methods: Gathering data, creating a corpus, and reporting your work. A M. Di Paolo i M. Yaeger-Dror (Ed.), Sociophonetics: A student’s guide (p. 7–23). Routledge.

Durand, J., Gut, U., i Kristoffersen, G. (Ed.). (2014). The Oxford handbook of corpus phonology. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199571932.001.0001

1.– Introduction (J. Durand, U. Gut, G. Kristoffersen); I.– Phonological corpora: Design, compilation, and exploitation: 2.– Corpus design (U. Gut, H. Voorman); 3.– Data collection (B. Birch); 4.– Corpus annotation: Methodology and transcription systems (E. Delais-Roussarie, B. Post); 5.– On automatic phonological transcription of speech corpora (H. Strik, C. Cucchiarini); 6.– Statistical corpus exploitation (H. Moisl); 7.– Corpus archiving and dissemination (P. Wittenburg, P. Trilsbeek, F. Wittenburg); 8.– Metadata formats (D. Broeder, D. van Uytvanck); 9.– Data formats for phonological corpora (L. Romary, A. Witt); II.– Applications: 10.– Corpus and research in phonetics and phonology: Methodological and formal considerations (E. Delais-Roussarie, H. Yoo); 11.– A corpus-based study of apicalization of /s/ before /l/ in Oslo Norwegian (G. Kristoffersen, H. G. Simonsen); 12.– Corpora, variation, and phonology: An illustration from French liaison (J. Durand); 13.– Corpus-based investigations of child phonological development: Formal and practical considerations (Y. Rose); 14.– Corpus phonology and second language acquisition (U. Gut); III.– Tools and methods: 15.– ELAN: Multimedia Annotation Application (H. Sloetjes); 16.– EMU (T. John, L. Bombien); 17.– The use of Praat in corpus research (P. Boersma); 18.– Praat scripting (C. Brinckmann); 19.– The PhonBank project: Data and software-assisted methods for the study of phonology and phonological development (Y. Rose, B. MacWhinney); 20.– EXMARaLDA (T. Schmidt, K. Wörner); 21.– ANVIL: The video annotation research tool (M. Kipp); 22.– Web-based archiving and sharing of phonological corpora (A. Tchobanov); IV.– Corpora: 23.– The IViE Corpus (F. Nolan, B. Post); 24.– French phonology from a corpus perspective: The PFC programme (J. Durand, B. Laks, C. Lyche); 25.– Two Norwegian speech corpora: NoTa-Oslo and TAUS (K. Hagen, H. G. Simonsen); 26.– The LeaP corpus (U. Gut); 27.– The Diachronic Electronic Corpus of Tyneside English: Annotation practices and dissemination strategies (J. C. Beal, K. P. Corrigan, A. J. Mearns, H. Moisl); 28.– The Lanchart corpus (F. Gregersen, M. Maegaard, N. Pharao); 29.– Phonological and phonetic databases at the Meertens institute (M. van Oostendorp); 30.– The VALIBEL speech database (A. C. Simon, M. Francard, P. Hambye); 31.– Prosody and discourse in the Australian Map Task Corpus (J. Fletcher, L. Stirling); 32.– A phonological corpus of L1 acquisition of Taiwan Southern Min (J. S. Tsay).

Gibbon, D., Moore, R., i Winski, R. (Ed.). (1998). Spoken language system and corpus design. Mouton de Gruyter. https://doi.org/10.1515/9783110809817

1.– User’s guide; 2.– System design; 3.– SL corpus design; 4.– SL corpus collection; 5.– SL corpus representation.

✓ Gut, U., i Voormann, H. (2014). Corpus design. A J. Durand, U. Gut i G. Kristoffersen (Ed.), The Oxford handbook of corpus phonology (p. 13–26). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199571932.013.003

Harrington, J. (2010). Phonetic analysis of speech corpora. Wiley-Blackwell. https://www.phonetik.uni-muenchen.de/~jmh/research/pasc010808/pasc.pdf

1.– Using speech corpora in phonetics research; 2.– Some tools for building and querying annotated speech databases; 3.– Applying routines for speech signal processing; 4.– Querying annotation structures; 5.– An introduction to speech data analysis in R: A study of an EMA database; 6.– Analysis of formants and formant transitions; 7.– Electropalatography; 8.– Spectral analysis; 9.– Classification.

Jacobson, M. (2004). Corpus oraux en linguistique de terrain. Traitement automatique des langues, 45(2), 63–88. https://tal.revuesonline.com/article.jsp?articleId=5769

Liberman, M. Y. (2019). Corpus phonetics. Annual Review of Linguistics, 5(1), 91–107. https://doi.org/10.1146/annurev-linguistics-011516-033830

Moreno Fernández, F. (1990). La recogida de materiales. A Metodología sociolingüística (p. 39–106). Gredos.

✓ Niebuhr, O., i Michaud, A. (2015). Speech data acquisition: The underestimated challenge. Kieler Arbeiten zur Linguistik und Phonetik (KALIPHO), 3, 1–42. https://www.isfas.uni-kiel.de/de/linguistik/forschung/arbeitsberichte/kalipho-2-3

Nguyen, N., i Adda-Decker, M. (Dir.). (2013). Méthodes et outils pour l’analyse phonétique des grands corpus oraux. Lavoisier.

1.– Éléments de phonétique acoustique (Y. Meynadier); 2.-Traitement et analyse du signal de parole (C. Meunier, N. Gguyen); 3.– Les bases de données parole (J. Eychenne, A. Tchobanov); 4.– Systèmes de transcription comme instruments (M. Adda-Decker, G. Adda, L. Lamel); 5.– Traitement de la variation régionale (P. Boula de Mareüil, C. Woehrling, M. Adda-Decker); 6.– De la normalisation formantique (C. Gendrot); 7.– Traitement automatique pour l’étude des voyelles (M. Adda-Decker, C. Gendrot, N. Snoeren, N. Nguyen).

Polo, N. (2018). Recomendaciones para la confección de un corpus oral válido para el análisis fonético. e-Scripta Romanica, 5, 71–79. https://doi.org/10.18778/2392-0718.05.07

Corpus orals: treballs generals

Corpus de llengua oral: treballs generals

El corpus: treballs específics

Baird, L., Evans, N., i Greenhill, S. J. (2021). Blowing in the wind: Using ‘North Wind and the Sun’ texts to sample phoneme inventories. Journal of the International Phonetic Association, 1–42. Publicació anticipada en línia. https://doi.org/10.1017/S002510032000033X

Cid, M., i Fernández Corugedo, S. G. (1991). The construction of a corpus of spoken Spanish: Phonetic and phonological parameters. A Phonetics and Phonology of Speaking Styles: Reduction and Elaboration in Speech Communication. Barcelona, Catalonia, Spain, September 30 - October 2, 1991 (p. 17-1–17–5). ISCA Archive. https://www.isca-speech.org/archive_open/ppospst/pp91_017.html

Delais-Roussarie, E. (2008). Corpus et données en phonologie post-lexicale: forme et statut. Langages, 3(171), 60–76. https://doi.org/10.3917/lang.171.0060

Escudero, D., Aguilar, L., Bonafonte, A., i Garrido, J. M. (2009). On the definition of a prosodically balanced corpus: Combining greedy algorithms with expert guided manipulation. Procesamiento del Lenguaje Natural, 43, 93–101. http://journal.sepln.org/sepln/ojs/ojs/index.php/pln/article/view/15

Gurlekian, J. A., Colantoni, L., i Torres, H. M. (2001). El alfabeto fonético SAMPA y el diseño de corpora fonéticamente balanceados. Fonoaudiológica, 47(3), 58–69.

Kiesling, S., Diller, L., i Raymond, W. D. (2006). The Variation in Conversation (ViC) project: Creation of the Buckeye corpus of conversational speech. Ohio State University, Department of Pyschology. https://buckeyecorpus.osu.edu/BuckeyeCorpusmanual.pdf

Llisterri, J., Aguilar, L., Blecua, B., Machuca, M. J., de la Mota, C., Ríos, A., Moreno, A., i Salavedra, J. (1993). Spanish EUROM.1: Phonetic contents (Deliverable D6 SAM-A/UPC/002). ESPRIT-6819 SAM- A, Speech Technology Assessment in Multilingual Applications. https://joaquimllisterri.cat/publicacions/Llisterri_et_al_1993_Spanish_EUROM1_Phonetic_contents.pdf

Llisterri, J., i Poch, D. (1991). Phonetic criteria for the development of a speech database in Spanish (the Albayzín project). A G. Castagneri (Ed.), Proceedings of the Workshop on International Cooperation and Standardization of Speech Databases and Speech I /O Assessment Methods. Chiavari, Italy, 26-28 September, 1991. https://joaquimllisterri.cat/publicacions/Llisterri_Poch_91_Albayzin.pdf

Llisterri, J., i Poch, D. (1994). Proyecto de una base de datos acústicos de la lengua española. A Actas del Congreso de la Lengua Española Sevilla, del 7 al 10 de octubre de 1992 (p. 278–292). Instituto Cervantes. https://cvc.cervantes.es/obref/congresos/sevilla/tecnologias/ponenc_llisterripoch.htm

Marchal, A., Hardcastle, W. J., Hoole, P., Schmidbauer, O., Galiano, I., Engstrand, O., i Recasens, D. (1991). The design of a multichannel database. A Actes du XIIème Congrès International de Sciences Phonétiques / Proceedings of the XIIth International Congress of Phonetic Sciences. 19-24 août 1991. Aix-en-Provence, France / August 19-24, 1991. Aix-en-Provence, France (Vol. 5, p. 422–425). Université de Provence, Service des Publications.

Mello, H. (2014). Methodological issues for spontaneous speech corpora compilation: The case of C-ORAL-BRASIL. A T. Raso i H. Mello (Ed.), Spoken corpora and linguistic studies (p. 27–68). John Benjamins. https://doi.org/10.1075/scl.61.01mel

Moreno, A., Poch, D., Bonafonte, A., Lleida, E., Llisterri, J., Mariño, J. B., i Nadeu, C. (1993). Albayzín speech database: Design of the phonetic corpus. A Third European Conference on Speech Communication and Technology (EUROSPEECH–93). Berlin, Germany, September 22-25, 1993 (Vol. 1, p. 175–178). ISCA Archive. https://www.isca-speech.org/archive_v0/eurospeech_1993/e93_0175.html

Péan, V., Williams, S., i Eskenazi, M. (1993). The design and recording of ICY, a corpus for the study of intraspeaker variability and the characterisation of speaking styles. A Third European Conference on Speech Communication and Technology (EUROSPEECH’93). Berlin, Germany, September 22-25, 1993 (Vol. 1, p. 627–630). ISCA Archive. https://www.isca-speech.org/archive_v0/eurospeech_1993/e93_0627.html

San Segundo, E. (2013). A phonetic corpus of Spanish male twins and siblings: Corpus design and forensic application. Procedia – Social and Behavioral Sciences. Corpus Resources for Descriptive and Applied Studies. Current Challenges and Future Directions: Selected Papers from the 5th International Conference on Corpus Linguistics (CILC2013), 95, 59–67. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.10.622

Scherer, K. R. (2014). Corpus design for studying the expression of emotion in speech. A T. Raso i H. Mello (Ed.), Spoken corpora and linguistic studies (p. 210–232). John Benjamins. https://doi.org/10.1075/scl.61.08sch

Uraga, E., i Gamboa, C. F. (2004). VOXMEX speech database: Design of a phonetically balanced corpus. A LREC 2004. 4th International Conference on Language Resources and Evaluation. Lisbon, Portugal, 26-28 May 2004 (p. 1471–1474). European Language Resources Association (ELRA). http://lrec-conf.org/proceedings/lrec2004/summaries/736.htm

Villaseñor, L., Montes, M., Vaufreydaz, D., i Serignat, J.-F. (2004). Experiments on the construction of a phonetically balanced corpus from the Web. A A. Gelbukh (Ed.), 5th International Conference, CICLing 2004. Seoul, Korea, February 15-21, 2004. Proceedings (p. 416–419). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-540-24630-5_50

Disseny i recollida de corpus orals

Disseny i recollida de corpus de llengua oral

Corpus orals en català per a estudis fonètics

Corpus orals en espanyol per a estudis fonètics

Recursos lèxics per a la constitució de corpus

Duchon, A., Perea, M., Sebastián Gallés, N., Martí, M. A., i Carreiras, M. (2013). EsPal: One-stop shopping for Spanish word properties. Behavior research methods, 45(4), 1246–1258. https://doi.org/10.3758/s13428-013-0326-1

Duñabeitia, J. A., Cholin, J., Corral, J., Perea, M., i Carreiras, M. (2010). SYLLABARIUM: An online application for deriving complete statistics for Basque and Spanish orthographic syllables. Behavior Research Methods, 42(1), 118–125. https://doi.org/10.3758/BRM.42.1.118

Guasch, M., Boada, R., Ferré, P., i Sánchez-Casas, R. M. (2013). NIM: A Web-based Swiss army knife to select stimuli for psycholinguistic studies. Behavior Research Methods, 45(3), 765–771. https://doi.org/10.3758/s13428-012-0296-8

Keuleers, E., i Brysbaert, M. (2010). Wuggy: A multilingual pseudoword generator. Behavior Research Methods, 42(3), 627–633. https://doi.org/10.3758/BRM.42.3.627

Marian, V., Bartolotti, J., Chabal, S., i Shook, A. (2012). CLEARPOND: Cross-linguistic easy-access resource for phonological and orthographic neighborhood densities. PLOS ONE, 7(8), Article e43230. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0043230

Bases de dades lèxiques en línia

Tècniques d’obtenció de dades

✓ = Lectures recomanades

Anderson, A. H., Bader, M., Bard, E. G., Boyle, E., Doherty, G., Garrod, S., Isard, S., Kowtko, J., McAllister, J., Miller, J., Sotillo, C., Thompson, H. S., i Weinert, R. (1991). The HCRC Map Task corpus. Language and Speech, 34(4), 351–366. https://doi.org/10.1177/002383099103400404

Baker, R. E., i Hazan, V. (2011). DiapixUK: Task materials for the elicitation of multiple spontaneous speech dialogs. Behavior Research Methods, 43(3), 761–770. https://doi.org/10.3758/s13428-011-0075-y

Barbosa, P. A., i Madureira, S. (2016). Elicitation techniques for cross-linguistic research on professional and non-professional speaking styles. A J. Barnes, A. Brugos, S. Shattuck-Hufnagel i N. Veilleux (Ed.), Speech Prosody 2016. 31 May - 3 June 2016, Boston, USA (p. 503–507). ISCA Archive. https://www.isca-speech.org/archive_v0/SpeechProsody_2016/abstracts/140.html

Cerrato, L. (2006, 10 de març). Sulle tecniche di elicitazione di dialoghi di parlato semi-spontaneo (CLIPS/W0-a1/CGP/001). Progetto CLIPS (Corpora e Lessici di Italiano Parlato e Scritto). http://www.clips.unina.it/it/documenti/2_tecniche_di_elicitazione_dialogica.pdf

Cooke, M., Barker, J., i García Lecumberri, M. L. (2013). Crowdsourcing in speech perception. A M. Eskénazi, G.-A. Levow, H. Meng, G. Parent i D. Suendermann (Ed.), Crowdsourcing for speech processing: Applications to data collection, transcription and assessment (p. 137–172). Wiley. https://doi.org/10.1002/9781118541241.ch6

Fernández Megías, C., Pascual, J. C., Soler, J., i García Fernández-Abascal, E. (2011). Validación española de una batería de películas para inducir emociones. Psicothema, 23(4), 778–785. https://reunido.uniovi.es/index.php/PST/article/view/9159

Figueroa, M. A., García Rubio, D. A., y Salamanca, G. F. (2019). DiapixSP: adaptación al español y aplicación piloto de una herramienta de elicitación de habla espontánea y colaborativa. Estudios de Fonética Experimental, 28, 257–288. https://raco.cat/index.php/EFE/article/view/365431

Fon, J. (2006). Shape display: Task design and corpus collection. A Speech Prosody 2006. Dresden, Germany, 2-5 May 2006 (Paper 181). ISCA Archive. https://www.isca-speech.org/archive/speechprosody_2006/fon06b_speechprosody.html

Harnsberger, J. D., Wright, R., i Pisoni, D. B. (2008). A new method for eliciting three speaking styles in the laboratory. Speech Communication, 50(4), 323–336. https://doi.org/10.1016/j.specom.2007.11.001

Meyerhoff, M., Schleef, E., i MacKenzie, L. (2015). Naturally occurring, spontaneous speech as a source of data. A Doing sociolinguistics: A practical guide to data collection and analysis (p. 55–63). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315723167

✓ Niebuhr, O., i Michaud, A. (2015). Speech data acquisition: The underestimated challenge. Kieler Arbeiten zur Linguistik und Phonetik (KALIPHO), 3, 1–42. https://www.isfas.uni-kiel.de/de/linguistik/forschung/arbeitsberichte/kalipho-2-3

Scherer, K. R. (2013). Vocal markers of emotion: Comparing induction and acting elicitation. Computer Speech & Language, 27(1), 40–58. https://doi.org/10.1016/j.csl.2011.11.003

Spilková, H., Brenner, D., Öttl, A., Vondřička, p., van Dommelen, W., i Ernestus, M. (2010). The Kachna L1/L2 picture replication corpus. A N. Calzolari, K. Choukri, B. Maegaard, J. Mariani, J. Odijk, S. Piperidis, M. Rosner i D. Tapias (Ed.), Proceedings of the Seventh International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2010). Valletta, Malta, May 17-23, 2010 (p. 2432–2436). European Language Resources Association (ELRA). http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2010/summaries/768.html

Swerts, M., i Collier, R. (1992). On the controlled elicitation of spontaneous speech. Speech Communication, 11(4–5), 463–468. https://doi.org/10.1016/0167-6393(92)90052-9

Warner, N. (2012). Methods for studying spontaneous speech. A A. C. Cohn, C. Fougeron i M. K. Huffman (Ed.), The Oxford handbook of laboratory phonology (p. 621–633). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199575039.013.0021

Tècniques d’obtenció de dades: elements suprasegmentals

✓ = Lectures recomanades

Beckman, M. E. (1997). A typology of spontaneous speech. A Y. Sagisaka, N. Campbell i N. Higuchi (Ed.), Computing prosody: Computational models for processing spontaneous speech (p. 7–26). Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4612-2258-3_2

Berger, S., Niebuhr, O., i Fischer, K. (2018). Eliciting extra prominence in read-speech tasks: The effects of different text-highlighting methods on acoustic cues to perceived prominence. A K. Klessa, J. Bachan, A. Wagner, M. Karpiński i D. Śledziński (Ed.), 9th International Conference on Speech Prosody 2018. 13-16 June 2018, Poznań, Poland (p. 75–79). ISCA Archive. https://doi.org/10.21437/SpeechProsody.2018-15

Ito, K., i Speer, S. R. (2006). Using interactive tasks to elicit natural dialogue. A S. Sudhoff, D. Lenertová, R. Meyer, S. Pappert, P. Augurzky, I. Mleinek, N. Richter i J. Schließer (Ed.), Methods in empirical prosody research (p. 229–257). Walter de Gruyter. https://doi.org/10.1515/9783110914641.229

Kohtz, L., i Niebuhr, O. (2013). Eliciting speech with sentence lists — a critical evaluation with special emphasis on segmental anchoring. A Interspeech 2013. Lyon, France, August 25-29, 2013 (p. 563–567). ISCA Archive. https://doi.org/10.21437/Interspeech.2013-156

Larkey, L. S. (1983). Reiterant speech: An acoustic and perceptual validation. The Journal of the Acoustical Society of America, 73(4), 1337–1345. https://doi.org/10.1121/1.389237

✓ Niebuhr, O., i Michaud, A. (2015). Speech data acquisition: The underestimated challenge. Kieler Arbeiten zur Linguistik und Phonetik (KALIPHO), 3, 1–42. https://www.isfas.uni-kiel.de/de/linguistik/forschung/arbeitsberichte/kalipho-2-3

✓ Post, B., i Nolan, F. (2012). Data collection for prosodic analysis of continuous speech and dialectal variation. A A. C. Cohn, C. Fougeron i M. K. Huffman (Ed.), The Oxford handbook of laboratory phonology (p. 538–547). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199575039.013.0019

Vanrell, M. del M., Feldhausen, I., i Astruc, L. (2018). The Discourse Completion Task in Romance prosody research: Status quo and outlook. A I. Feldhausen, J. Fliessbach i M. del M. Vanrell (Ed.), Methods in prosody: A Romance language perspective (p. 191–228). Language Science Press. https://doi.org/10.5281/zenodo.1471564

Tècniques d’obtenció de dades: l’entrevista

Bres, J. (1999). L’entretien et ses techniques. A L.-J. Calvet i P. Dumont (Dir.), L’enquête sociolinguistique (p. 61–76). L’Harmattan.

Meyerhoff, M., Schleef, E., i MacKenzie, L. (2015). Interviews as source of data. A Doing sociolinguistics: A practical guide to data collection and analysis (p. 46–54). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315723167

Hoffman, M. (2014). Sociolinguistic interviews. A J. Holmes i K. Hazen (Ed.), Research methods in sociolinguistics: A practical guide (p. 25–41). John Wiley & Sons.

Milroy, L. (1987). Speakers: Some issues in data collection. A Observing and analysing natural language: A critical account of sociolinguistic method (p. 39–67). Basil Blackwell.

Milroy, L., i Gordon, M. (2003). Data collection. Sociolinguistics: Method and interpretation (p. 49–87). Blackwell. https://doi.org/10.1002/9780470758359

Moreno Fernández, F. (2011). La entrevista sociolingüística: esquema de perspectivas. LinRed. Lingüística en la Red, 9. http://www.linred.es/numero9_monografico1_Art6.html

Schilling, N. (2013). Surveys and interviews. A R. J. Podesva i D. Sharma (Ed.), Research methods in linguistics (p. 96–115). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139013734.007

Tagliamonte, S. A. (2006). The sociolinguistic interview. A Analysing sociolinguistic variation (p. 37–49). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511801624.005

Vázquez Veiga, N. (1995). Corpus de lengua hablada en la ciudad de A Coruña: el rol de entrevistador en la conversación semidirigida. Moenia, 1, 181–202. http://hdl.handle.net/10347/5975

Estils de parla

Aguilar, L., Llisterri, J., i Machuca, M. J. (1994, 3-5 de novembre). Some phonetic data on speech produced in different experimental situations [Conferència]. ESPRIT BRA VOX Workshop, Orsay, France. https://joaquimllisterri.cat/publicacions/Aguilar_Llisterri_Machuca_94_Speaking_Styles.pdf

Aguilar, L., i Machuca, M. J. (1994). Problemas de definición y caracterización de los estilos de habla. A J. Llisterri i D. Poch (Ed.), Nuevos horizontes de la lingüística aplicada. Actas del XII Congreso Nacional de la Asociación Española de Lingüística Aplicada. Barcelona, 20-22 de abril de 1994 (p. 17–23). Asociación Española de Lingüística Aplicada (AESLA); Universitat Autònoma de Barcelona. https://joaquimllisterri.cat/publicacions_GF/Aguilar_Machuca_94_Estilos.pdf

Barry, W. J. (1995). Phonetics and phonology of speaking styles. A K. Elenius i P. Branderud (Ed.), Proceedings of the XIIIth International Congress of Phonetic Sciences. ICPhS 1995. Stockholm, Sweden. 13-19 August 1995 (Vol. 2, p. 4–10). The Congress Organisers at KTH; Stockholm University. https://www.coli.uni-saarland.de/groups/BM/phonetics/icphs/ICPhS1995/13_ICPhS_1995_Vol_2/p13.2_004.pdf

Eskenazi, M. (1993). Trends in speaking styles research. A Third European Conference on Speech Communication and Technology (EUROSPEECH’93). Berlin, Germany, September 22-25, 1993 (Vol. 1, p. 501–512). ISCA Archive. https://www.isca-speech.org/archive_v0/eurospeech_1993/e93_0501.html

Harmegnies, B. (1997). Style de parole. A M.-L. Moreau (Ed.), Sociolinguistique : les concepts de base (p. 271–276). Mardaga.

Hirschberg, J. (2000). A corpus-based approach to the study of speaking style. A M. Horne (Ed.), Prosody: Theory and experiments. Studies presented to Gösta Bruce (pp. 335–350). Kluwer. https://doi.org/10.1007/978-94-015-9413-4_12

Llisterri, J. (1992). Speaking styles in speech research. A ELSNET/SALT/ESCA Workshop Integrating Speech and Natural Language. Dublin, Ireland. 15-17 July, 1992 (p. 17–37). https://joaquimllisterri.cat/publicacions/SpeakingStyles_92.pdf

Wagner, P., Trouvain, J., i Zimmerer, F. (2015). In defense of stylistic diversity in speech research. Journal of Phonetics, 48, 1–12. https://doi.org/10.1016/j.wocn.2014.11.001

Xu, Y. (2010). In defense of lab speech. Journal of Phonetics, 38(3), 329–336. https://doi.org/10.1016/j.wocn.2010.04.003

Variació situacional

tornar al principi

Els participants en els experiments

La selecció dels participants

Buchstaller, I., i Khattab, G. (2013). Population samples. A R. J. Podesva i D. Sharma (Ed.), Research methods in linguistics (p. 74–95). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139013734.006

Ladefoged, P. (2003). Finding speakers. A Phonetic data analysis: An introduction to fieldwork and instrumental techniques (p. 12–16). Blackwell.

Meyerhoff, M., Schleef, E., i MacKenzie, L. (2015). Sampling techniques and gaining access to speakers. A Doing sociolinguistics: A practical guide to data collection and analysis (p. 35–45). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315723167

Milroy, L. (1987). Sampling. A Observing and analysing natural language: A critical account of sociolinguistic method (p. 18–38). Basil Blackwell.

Milroy, L., i Gordon, M. (2003). Locating and selecting subjects. A Sociolinguistics: Method and interpretation (p. 23–49). Blackwell. https://doi.org/10.1002/9780470758359

Les característiques dels participants

✓ = Lectures recomanades

Chelliah, S. L., i de Reuse, W. J. (2011). Native speakers and fieldworkers. A Handbook of descriptive linguistic fieldwork (p. 161–195). Springer. https://doi.org/10.1007/978-90-481-9026-3

✓ Gibbon, D., Moore, R., i Winski, R. (Ed.). (1998). Specification of number and type of speakers. A Spoken language system and corpus design (p. 107–118). Mouton de Gruyter. https://doi.org/10.1515/9783110809817.79

Giles, H. (1979). Ethnicity markers in speech. A K. R. Scherer i H. Giles (Ed.), Social markers in speech (p. 251–290). Cambridge University Press; Maison des Sciences de l’Homme.

Helfrich, H. (1979). Age markers in speech. A K. R. Scherer i H. Giles (Ed.), Social markers in speech (p. 63–108). Cambridge University Press; Maison des Sciences de l’Homme.

Laver, J., i Trudgill, P. (1979). Phonetic and linguistic markers in speech. A K. R. Scherer i H. Giles (Ed.), Social markers in speech (p. 1–32). Cambridge University Press; Maison des Sciences de l’Homme.

Laver, J., i Trudgill, P. (1991). Phonetic and linguistic markers in speech. A The gift of speech: Papers in the analysis of speech and voice (p. 235–264). Edinburgh University Press. (Obra original publicada el 1979)

✓ Niebuhr, O., i Michaud, A. (2015). Speech data acquisition: The underestimated challenge. Kieler Arbeiten zur Linguistik und Phonetik (KALIPHO), 3, 1–42. https://www.isfas.uni-kiel.de/de/linguistik/forschung/arbeitsberichte/kalipho-2-3

Robinson, W. P. (1979). Speech markers and social class. A K. R. Scherer i H. Giles (Ed.), Social markers in speech (p. 211–250). Cambridge University Press; Maison des Sciences de l’Homme.

Scherer, K. R. (1979). Personality markers in speech. A K. R. Scherer i H. Giles (Ed.), Social markers in speech (p. 147–209). Cambridge University Press; Maison des Sciences de l’Homme.

Smith, P. M. (1979). Sex markers in speech. A K. R. Scherer i H. Giles (Ed.), Social markers in speech (p. 109–146). Cambridge University Press; Maison des Sciences de l’Homme.

Variació relacionada amb el gènere, l’edat i altres factors

Avaluació de la dominància lingüística

Situació comunicativa, interacció entre els participants i convergència fonètica

✓ = Lectures recomanades

Aubanel, V., i Nguyen, N. (2020). Speaking to a common tune: Between-speaker convergence in voice fundamental frequency in a joint speech production task. PLOS ONE, 15(5), Article e0232209. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0232209

Babel, M., i Bulatov, D. (2011). The role of fundamental frequency in phonetic accommodation. Language and Speech, 55(2), 231–248. https://doi.org/10.1177/0023830911417695

Bailly, G., i Martin, A. (2014). Assessing objective characterization of phonetic convergence. A Interspeech 2014. Singapore, 14-18 September 2014 (p. 2011–2015). ISCA Archive. https://doi.org/10.21437/Interspeech.2014-458

Barón, L. (2018). Influence of sentence-level rhythmic regularity and phonological phrasing on linguistic accommodation during conversational interactions: The case of Spanish-speaking dyads [Tesi doctoral, Université d’Aix-Marseille]. HAL thèses. https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01993542

Brown, P., i Fraser, C. (1979). Speech as a marker of situation. A K. R. Scherer i H. Giles (Ed.), Social markers in speech (p. 33–62). Cambridge University Press; Maison des Sciences de l’Homme.

Brown, P., i Levinson, S. C. (1979). Social structure, groups and interaction. A K. R. Scherer i H. Giles (Ed.), Social markers in speech (p. 291–342). Cambridge University Press; Maison des Sciences de l’Homme.

Coupland, N. (1984). Accommodation at work: Some phonological data and their implications. International Journal of the Sociology of Language, 1984(46), 49–70. https://doi.org/10.1515/ijsl.1984.46.49

Delvaux, V., i Soquet, A. (2007). The influence of ambient speech on adult speech productions through unintentional imitation. Phonetica, 64(2–3), 145–173. https://doi.org/10.1159/000107914

Finlayson, I. R., Lickley, R. J., i Corley, M. (2010). The influence of articulation rate, and the disfluency of others, on one’s own speech. A DiSS-LPSS Joint Workshop 2010 – 5th Workshop on Disfluency in Spontaneous Speech and 2nd International Symposium on Linguistic Patterns in Spontaneous Speech. Tokyo, Japan, September 25-26, 2010 (p. 119–122). ISCA Archive. https://www.isca-speech.org/archive_v0/diss_lpss_2010/dl10_119.html

Giles, H., Coupland, N., i Coupland, J. (1991). Accommodation theory: Communication, context, and consequence. A H. Giles, N. Coupland i J. Coupland (Ed.), Contexts of accommodation: Developments in applied sociolinguistics (pp. 1–68). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/cbo9780511663673.001

Giles, H., Scherer, K. R., i Taylor, D. M. (1979). Speech markers in social interaction. A K. R. Scherer i H. Giles (Ed.), Social markers in speech (p. 343–381). Cambridge University Press; Maison des Sciences de l’Homme.

Gregory, S. W., Green, B. E., Carrothers, R. M., Dagan, K. A., i Webster, S. W. (2001). Verifying the primacy of voice fundamental frequency in social status accommodation. Language & Communication, 21(1), 37–60. https://doi.org/10.1016/s0271-5309(00)00011-2

Lee, Y., Gordon Danner, S., Parrell, B., Lee, S., Goldstein, L., i Byrd, D. (2018). Articulatory, acoustic, and prosodic accommodation in a cooperative maze navigation task. PLOS ONE, 13(8), Article e0201444. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0201444

Lelong, A., i Bailly, G. (2011). Study of the phenomenon of phonetic convergence thanks to speech dominoes. A A. Esposito, A. Vinciarelli, K. Vicsi, C. Pelachaud i A. Nijholt (Ed.), Analysis of verbal and nonverbal communication and enactment: The processing issues. COST 2102 International Conference, Budapest, Hungary, September 7-10, 2010. Revised selected papers (p. 273–286). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-25775-9_26

Levitan, R., i Hirschberg, J. (2011). Measuring acoustic-prosodic entrainment with respect to multiple levels and dimensions. A Interspeech 2011. Florence, Italy, 27-31 August 2011 (p. 3081–3084). ISCA Archive. https://doi.org/10.21437/Interspeech.2011-771

Natale, M. (1975). Convergence of mean vocal intensity in dyadic communication as a function of social desirability. Journal of Personality and Social Psychology, 32(5), 790–804. https://doi.org/10.1037/0022-3514.32.5.790

Pardo, J. S. (2006). On phonetic convergence during conversational interaction. The Journal of the Acoustical Society of America, 119(4), 2382–2393. https://doi.org/10.1121/1.2178720

✓ Pardo, J. S. (2013). Measuring phonetic convergence in speech production. Frontiers in Psychology, 4, Article 559. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2013.00559

Pardo, J. S., Gibbons, R., Suppes, A., i Krauss, R. M. (2012). Phonetic convergence in college roommates. Journal of Phonetics, 40(1), 190–197. https://doi.org/10.1016/j.wocn.2011.10.001

Pardo, J. S., Urmanche, A., Wilman, S., i Wiener, J. (2016). Phonetic convergence across multiple measures and model talkers. Attention, Perception, & Psychophysics, 79(2), 637–659. https://doi.org/10.3758/s13414-016-1226-0

Quezada, C., Robledo, J. P., Román, D., i Cornejo, C. (2012). Empatía y convergencia del tono fundamental. Revista de Lingüística Teórica y Aplicada, 50(2), 145–165. https://doi.org/10.4067/S0718-48832012000200007

Shockey, L. (1984). All in a flap: Long-term accommodation in phonology. International Journal of the Sociology of Language, 1984(46), 87–95. https://doi.org/10.1515/ijsl.1984.46.87

Schweitzer, A., i Lewandowski, N. (2013). Convergence of articulation rate in spontaneous speech. A Interspeech 2013. Lyon, France, August 25-29, 2013 (p. 525–529). ISCA Archive. https://doi.org/10.21437/Interspeech.2013-148

Šturm, P., Skarnitzl, R., i Nechanský, T. (2021). Prosodic accommodation in face-to-face and telephone dialogues. A Interspeech 2021. 30 August - 3 September, Brno, Czechia (p. 1444–1448). ISCA Archive. https://doi.org/10.21437/Interspeech.2021-130

tornar al principi

La gravació

Audio technology. (2002). Oral history tutorial. http://www.historicalvoices.org/oralhistory/audio-tech.html

Bunta, F., Ingram, K., i Ingram, D. (2003). Bridging the digital divide: Aspects of computerized data collection and analysis for language professionals. Clinical Linguistics & Phonetics, 17(3), 217–240. https://doi.org/10.1080/0269920031000094926

Campbell, N. (2002). Recording techniques for capturing natural every-day speech. A LREC 2002. Third International Conference on Language Resources and Evaluation. Las Palmas, Canary Islands, Spain, 29 May - 31 May 2002 (p. 2029–2032). European Language Resources Association (ELRA). http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2002/sumarios/121.htm

Campbell, N. (2002). Recording and storing of speech data. A International Workshop on Resources and Tools in Field Linguistics. Las Palmas de Gran Canaria, Spain, May 26-27, 2002 (p. 6.1–6.3). https://www.mpi.nl/lrec/2002/papers/lrec-pap-06-nick-speech.pdf

Cieri, C. (2010). Making a field recording. A M. Di Paolo i M. Yaeger-Dror (Ed.), Sociophonetics: A student’s guide (p. 24–35). Routledge.

Cioni, L. (2001). Comparing data acquisition techniques. A Proceedings of the 17th International Congress on Acoustics. Rome, Italy, 2-7 September, 2001. International Commission for Acoustics (ICA). http://groups.di.unipi.it/~lcioni/papers/2001/CompData.pdf

Digital audio. (s. d.). TalkBank. https://www.talkbank.org/info/da.html

Draxler, C., i Jänsch, K. (2021, 3 de juliol). SpeechRecorder. Bavarian Archive for Speech Signals. https://www.bas.uni-muenchen.de/Bas/software/speechrecorder/

Equipment for audio recording of speech. (2018). University College London, Speech, Hearing & Phonetic Sciences. https://www.phon.ucl.ac.uk/resource/audio/recording.html

Freeman, V. (2021, 8–10 de juny). Tips for collecting self-recordings on smartphones [Comunicació]. The 180th Meeting of the Acoustical Society of America: Acoustics in Focus. https://acoustics.org/2asc8-tips-for-collecting-self-recordings-on-smartphones-valerie-freeman/

Ge, C., Xiong, Y., i Mok, P. (2021). How reliable are phonetic data collected remotely? Comparison of recording devices and environments on acoustic measurements. A Interspeech 2021. 30 August - 3 September, Brno, Czechia (p. 3984–3988). ISCA Archive. https://doi.org/10.21437/Interspeech.2021-1122

Gibbon, D., Moore, R., i Winski, R. (Ed.). (1998). SL corpus collection. A Spoken language system and corpus design (p. 119–145). Mouton de Gruyter. https://doi.org/10.1515/9783110809817.119

González Álvarez, J., i Cervera, T. (2001). The effect of MPEG audio compression on multidimensional set of voice parameters. Logopedics, Phoniatrics, Vocology, 26(3), 124–138. https://doi.org/10.1080/14015430152728034

González Álvarez, J., Cervera, T., i Llau, M. J. (2003). Acoustic analysis of pathological voices compressed with MPEG system. Journal of Voice, 17(2), 126–139. https://doi.org/10.1016/S0892-1997(03)00007-9

Karpiński, M., i Klessa, K. (2021). Recording. A Linguist in the field: A practical guide to speech data collection, processing, and management (p. 27–41). Wydawnictwo Rys. https://doi.org/10.48226/978-83-66666-89-4

Ladefoged, P. (2003). Recording the sounds of a language. A Phonetic data analysis: An introduction to fieldwork and instrumental techniques (p. 1–31). Blackwell.

Modaff, J. V., i Modaff, D. P. (2000). Technical notes on audio recording. Research on Language and Social Interaction, 33(1), 101–118. https://doi.org/10.1207/S15327973RLSI3301_4

Niebuhr, O., i Michaud, A. (2015). Speech data acquisition: The underestimated challenge. Kieler Arbeiten zur Linguistik und Phonetik (KALIPHO), 3, 1–42. https://www.isfas.uni-kiel.de/de/linguistik/forschung/arbeitsberichte/kalipho-2-3

Penney, J., Gibson, A., Cox, F., Proctor, M., i Szakay, A. (2021). A comparison of acoustic correlates of voice quality across different recording devices: A cautionary tale. A Interspeech 2021. 30 August - 3 September, Brno, Czechia (p. 1389–1393). ISCA Archive. https://doi.org/10.21437/Interspeech.2021-729

Podesva, R. J., i Zsiga, E. (2013). Sound recordings: Acoustic and articulatory data. A R. J. Podesva i D. Sharma (Ed.), Research methods in linguistics (p. 169–194). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139013734.010

Poser, B. (2008, 26 de gener). Audio data. http://www.billposer.org/Linguistics/Computation/LectureNotes/AudioData.html

Román, D. (s. d.). Cómo grabar. Manual de Praat. http://domingo-roman.net/manual_praat_pdf/1_como_grabar.pdf

Rutter, B., i Cunningham, S. (2013). The recording of audio and video data. A N. Müller i M. J. Ball (Ed.), Research methods in clinical linguistics and phonetics: A practical guide (p. 160–176). Wiley-Blackwell.

van Son, R. J. J. H. (2002). Can standard analysis tools be used on decompressed speech? A COCOSDA 2002. Workshop of the International Committee for the Co-ordination and Standardisation of Speech Databases and Assessment Techniques. Denver, Colorado, USA, 16 September, 2002. https://www.fon.hum.uva.nl/rob/Publications/CoCOSDA2002paper.pdf

Svec, J. G., i Granqvist, S. (2010). Guidelines for selecting microphones for human voice production research. American Journal of Speech-Language Pathology, 19(4), 356–368. https://doi.org/10.1044/1058-0360(2010/09-0091)

Tatham, M., i Morton, K. (1997). Recording and displaying speech. A M. J. Ball i C. Code (Ed.), Instrumental clinical phonetics (p. 1–21). Whurr. https://doi.org/10.1002/9780470699119.ch1

Wood, S. (1994–2012). MP3 and recording. SWPhonetics. https://swphonetics.com/praat/tutorials/mp3/

Wood, S. (1994–2014). Recording in Praat: Digitizing analog signals. SWPhonetics. https://swphonetics.com/praat/recording/

Eines per a la recollida i la gestió de corpus orals

Aspectes ètics i legals

Bowern, C. (2015). Ethical field research. A Linguistic fieldwork: A practical guide (2a ed., p. 167–189). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/9781137340801

Chelliah, S. L., i de Reuse, W. J. (2011). Fieldwork ethics: The rights and responsibilities of the fieldworker. A Handbook of descriptive linguistic fieldwork (p. 139–159). Springer. https://doi.org/10.1007/978-90-481-9026-3

Coŀlegi de Logopedes de Catalunya. (2009). Models d’autoritzacions. Logopèdia. Revista del Coŀlegi de Logopedes de Catalunya, 16, 20–21. https://www.clc.cat/pdf/module_26/61/logopedia_016____UaVJGj4Su7N7SfuQXXZ7_ca.pdf

Eckert, P. (2013). Ethics in linguistic research. A R. J. Podesva i D. Sharma (Ed.), Research methods in linguistics (p. 11–26). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139013734.003

Hedge, M. N., i Salvatore, A. P. (2021). Ethics of research. A Clinical research in communication disorders: Principles and strategies (4a ed., p. 471–501). Plural Publishing.

Mallinson, C. (2018). Ethics in linguistic research. A L. Litosseliti (Ed.), Research methods in linguistics (2a ed., p. 57–84). Bloomsbury Academic.

Nelson, L. K. (2017). Ethical considerations. A Research in communication sciences and disorders: Methods for systematic inquiry (3a ed., p. 13–37). Plural Publishing.

Newman, P. (2012). Copyright and other legal concerns. A N. Thieberger (Ed.), The Oxford handbook of linguistic fieldwork (p. 430–456). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199571888.013.0020

Powell, T. W. (2013). Research ethics. A N. Müller i M. J. Ball (Ed.), Research methods in clinical linguistics and phonetics: A practical guide (p. 10–27). Wiley-Blackwell.

Rice, K. (2012). Ethical issues in linguistic fieldword. A N. Thieberger (Ed.), The Oxford handbook of linguistic fieldwork (p. 407–429). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199571888.013.0019

Sterling, S., i De Costa, P. (2018). Ethical applied linguistics research. A A. Phakiti, P. De Costa, L. Plonsky i S. Starfield (Ed.), The Palgrave handbook of applied linguistics research methodology (p. 163–182). Palgrave Macmillan.

The American Dialect Society. (1992). Legal and ethical issues in surreptitious recording: Essays by Donald M. Larmouth and by Thomas E. Murray and Carmin Ross Murray. The University of Alabama Press.

1.– The legal and ethical status of surreptitious recording in dialect research: Do human subjects guidelines apply? (D. W. Larmouth); 2.– On the legality and ethics of surreptitious recording (T. E. Murray, C. Ross Murray); Appendix A: Relevant paragraphs of Sections 2510 and 2511 of Title III (1968); Appendix B: Relevant paragraphs of the Electronic Communications Privacy Act (1986); Appendix C: Federal penalties and statutes of limitations for the surreptitious interception of communication.

Universitat Autònoma de Barcelona. (s. d.). Consentiments informats. Recerca humana, Comissió d’Ètica en Experimentació Animal i Humana (CEEAH). https://www.uab.cat/web/investigacio-humana/consentiments-informats-1345713725160.html

Universitat Autònoma de Barcelona. (s. d.). Recerca humana. Comissió d’Ètica en Experimentació Animal i Humana (CEEAH). https://www.uab.cat/web/investigacio-humana/presentacio-1345713929159.html

Wray, A., i Bloomer, A. (2006). Ethical considerations in research projects. Projects in linguistics: A practical guide to researching language (2a ed., p. 173–176). Hodder Education.

tornar al principi

L’anàlisi de les dades

L’anàlisi de les dades: treballs generals

✓ = Lectures recomanades

Baayen, R. H. (2013). Multivariate statistics. A R. J. Podesva i D. Sharma (Ed.), Research methods in linguistics (p. 337–372). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139013734.018

Baayen, R. H., Davidson, D. J., i Bates, D. M. (2008). Mixed-effects modeling with crossed random effects for subjects and items. Journal of Memory and Language, 59(4), 390–412. https://doi.org/10.1016/j.jml.2007.12.005

Brady, T. (s. d.). Reviewer’s quick guide to common statistical errors in scientific papers. Elsevier. https://www.elsevier.com/__data/promis_misc/ejvesstat.pdf

Coe, R. (2002, 12–14 de setembre). It’s the effect size, stupid: What effect size is and why it is important [Comunicació]. Annual Conference of the British Educational Research Association, Exeter, England. https://dradamvolungis.files.wordpress.com/2012/01/its-the-effect-size-stupid-what-effect-size-is-why-it-is-important-coe-2002.pdf

Dickter, D. N. (2006). Basic statistical analysis. A F. T. L. Leong i J. T. Austin (Ed.), The psychology research handbook: A guide for graduate students and research assistants (2a ed., p. 293–306). SAGE Publications. https://doi.org/10.4135/9781412976626.n19

DiLalla, D. L., i Dollinger, S. J. (2006). Cleaning up data and running preliminary analyses. A F. T. L. Leong i J. T. Austin (Ed.), The psychology research handbook: A guide for graduate students and research assistants (2a ed., p. 241–254). SAGE Publications. https://doi.org/10.4135/9781412976626.n16

Fàbregues, S. (Coord.). (2010). Tècniques d’anàlisi de dades. FUOC. http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/handle/10609/49821

1.– L’anàlisi quantitativa de dades (A. Cosculluela, A. Fornieles, J. Turbany); 2.– L’anàlisi qualitativa de dades (C.-E. Riba).

✓ Field, A., i Hole, G. (2003). Analysing and interpreting data. A How to design and report experiments (p. 107–284). SAGE Publications.

Gigerenzer, G., Krauss, S., i Vitouch, O. (2004). The null ritual: What you always wanted to know about significance testing but were afraid to ask. A D. Kaplan (Ed.), The Sage handbook of quantitative methodology for the social sciences (p. 391–408). SAGE Publications. https://doi.org/10.4135/9781412986311.n21

Grosjean, F., i Dommergues, J. Y. (2011). La statistique en clair. Ellipses.

Introduction; 1.– Éléments de base; I.– Statistique descriptive: 2.– Organisation et représentation des données; 3.– Mesures de tendance centrale; 4.– Mesures de dispersion; 5.– Valeurs réduites et distribution (ou loi) normale réduite; 6.– Corrélation; 7.– Régression linéaire; II.– Statistique inférentielle: 8.– Étapes d’un test d’hypothèse; 9.– Tests paramétriques; 10.– Tests non paramétriques; Annexes.

Howell, D. C. (2013). Statistical methods for psychology (8a ed.). Wadsworth, Cengage Learning. https://www.uvm.edu/~statdhtx/methods8/

Kotrlik, J. W., i Williams, H. A. (2003). The incorporation of effect size in information technology, learning, and performance research. Information Technology, Learning, and Performance Journal, 21(1), 1–7. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.331.4489

Massart, D. L., Smeyers-Verbeke, J., Capron, X., i Schlesier, K. (2005). Visual presentation of data by means of box plots. LCGC Europe, 18(4), 215–218. https://www.chromatographyonline.com/view/visual-presentation-data-means-box-plots

McCready, W. C. (2006). Applying sampling procedures. A F. T. L. Leong i J. T. Austin (Ed.), The psychology research handbook: A guide for graduate students and research assistants (2a ed., p. 147–161). SAGE Publications. https://doi.org/10.4135/9781412976626.n10

Myors, B. (2006). Statistical power. A F. T. L. Leong i J. T. Austin (Ed.), The psychology research handbook: A guide for graduate students and research assistants (2a ed., p. 161–173). SAGE Publications. https://doi.org/10.4135/9781412976626.n11

OpenIntro statistics. (2019). OpenIntro. https://www.openintro.org/book/os/

Pym, A. (2000, 13 de gener). Statistics for novices: An introduction for myself and for a few students contemplating research. https://usuaris.tinet.cat/apym/on-line/research_methods/stats/stats.html

Scherbaum, C. A. (2006). A basic guide to statistical research and discovery: Planning and selecting statistical analyses. A F. T. L. Leong i J. T. Austin (Ed.), The psychology research handbook: A guide for graduate students and research assistants (2a ed., p. 275–293). SAGE Publications. https://doi.org/10.4135/9781412976626.n18

TERMCAT, Centre de Terminologia. (1998). Estadística. Larousse.

TIBCO Software. (2020). Data science textbook. https://docs.tibco.com/data-science/textbook

Anàlisi de les dades en fonètica

Carrera, J. (2002). L’estadística en l’anàlisi de la variació fonètica: una aplicació del programa Goldvarb. Noves SL. Revista de sociolingüística, Primavera. http://www.gencat.cat/llengua/noves/noves/hm02primavera/metodologia/carrera1_5.htm

Harrington, J. (2010). An introduction to speech data analysis in R: A study of an EMA database. A Phonetic analysis of speech corpora (p. 115–170). Wiley-Blackwell. https://www.phonetik.uni-muenchen.de/~jmh/research/pasc010808/pasc.pdf

Johnson, K. (2009). Phonetics. A Quantitative methods in linguistics (p. 70–103). Wiley-Blackwell. https://www.wiley.com/en-us/Quantitative+Methods+In+Linguistics-p-9781405144247

Karlgren, H. (1968). Statistical methods in phonetics. A B. Malmberg (Ed.), Manual of phonetics (p. 129–154). North Holland.

Kirby, J., i Sonderegger, M. (2018). Mixed-effects design analysis for experimental phonetics. Journal of Phonetics, 70, 70–85. https://doi.org/10.1016/j.wocn.2018.05.005

McCloy, D. R. (2016, 26 d’agost). Normalizing and plotting vowels with phonR 1.0.7. http://drammock.github.io/phonR/

Politzer-Ahles, S., i Piccinini, P. (2018). On visualizing phonetic data from repeated measures experiments with multiple random effects. Journal of Phonetics, 70, 56–69. https://doi.org/10.1016/j.wocn.2018.05.002

Pradilla, M. À. (1999). Lingüística correlacional i fonètica experimental. A J. de las Cuevas i D. Fasla (Ed.), Contribuciones al estudio de la lingüística aplicada (p. 465–482). Asociación Española de Lingüística Aplicada (AESLA).

Shearer, W. M. (1997). Experimental design and statistics in speech science. A W. J. Hardcastle i J. Laver (Ed.), The handbook of phonetic sciences (p. 167–188). Blackwell.

Vasishth, S., Nicenboim, B., Beckman, M. E., Li, F., i Jong Kong, E. (2018). Bayesian data analysis in the phonetic sciences: A tutorial introduction. Journal of Phonetics, 71, 147–161. https://doi.org/10.1016/j.wocn.2018.07.008

Villegas, J. (2018). Introduction to statistical analysis of phonetic data in R. A ISAPh 2018 International Symposium on Applied Phonetics. 19-21 September 2018, Aizuwakamatsu, Japan (p. 27–31). ISCA Archive. https://doi.org/10.21437/ISAPh.2018-5

Anàlisi de les dades en lingüística i en lingüística aplicada

Anshen, F. (1978). Statistics for linguists. Newbury House.

1.– Why; 2.– Creating numbers; 3.– Averages; 4.– The significance of significance; 5.– Correlations; 6.– Picking the sample; 7.– The linguist and the machine; 8.– Variable rules; 9.– Do it yourself.

Barkaoui, K. (2014). Quantitative approaches for analyzing longitudinal data in second language research. Annual Review of Applied Linguistics, 34, 65–101. https://doi.org/10.1017/S0267190514000105

Berber Sardinha, T. (2000). Análise multidimensional. DELTA: Documentação de Estudos em Lingüística Teórica e Aplicada, 16(1), 99–127. https://doi.org/10.1590/S0102-44502000000100005

Brown, J. D. (1988). Understanding research in second language learning: A teacher’s guide to statistics and research design. Cambridge University Press.

1.– What is research?; 2.– Variables; 3.– Data organization; 4.– Controlling extraneous variables; 5.– Critiquing statistical studies; 6.– The group and the individuals; 7.– Patterns in human behavior; 8.– Statistics for testing; 9.– Statistical logic; 10.– Correlation; 11.– Comparing means; 12.– Comparing frequencies; 13.– Hands-on critique and posttest.

Butler, C. S. (1985). Statistics in linguistics. Basil Blackwell.

1.– Some fundamental concepts in statistics; 2.– Frequency distributions; 3.– Measures of central tendency and variability; 4.– The normal distribution; 5.– Sample statistics and population parameters: Estimation; 6.– Project design and hypothesis testing: Basic principles; 7.– Parametric tests of significance; 8.– Some useful non-parametric tests; 9.– The chi-square test; 10.– The F distribution and its uses; 11.– Correlation; 12.– Statistics, computers and calculators; Appendix 1.– Statistical tables; Appendix 2.– Answers to exercices.

Gillioz, C., i Zufferey, S. (2020). Introduction to quantitative data processing and analysis. A Introduction to experimental linguistics (p. 181–222). ISTE; John Wiley & Sons. https://doi.org/10.1002/9781119801719.ch7

Goldsmith, J. A. (2007). Probability for linguists. Mathématiques et Sciences Humaines, 180(4), 73–98. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.135.2349

Gries, S. T. (2013). Statistical tests for the analysis of learner corpus data. A A. Díaz-Negrillo, N. Ballier i P. Thompson (Ed.), Automatic treatment and analysis of learner corpus data (p. 287–310). John Benjamins. https://doi.org/10.1075/scl.59.17gri

Gries, S. T. (2013). Basic significance testing. A R. J. Podesva i D. Sharma (Ed.), Research methods in linguistics (p. 316–336). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139013734.017

Gries, S. T. (2015). Quantitative methods in linguistics. A J. D. Wright (Ed.), International encyclopedia of the social and behavioral sciences (2a ed., p. 725–732). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.53037-2

Gries, S. T. (2015). Statistics for learner corpus research. A S. Granger, G. Gilquin i F. Meunier (Ed.), The Cambridge handbook of learner corpus research (p. 159–181). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139649414.008

Hatch, E. M., i Farhady, H. (1982). Research design and statistics for applied linguistics. Newbury House.

1.– What is research?; 2.– What is a variable?; 3.– Constructing research designs; 4.– The research report format; 5.– Sorting and displaying data; 6.– Describing the data; 7.– Standardized scores; 8.– Probability and hypothesis testing; 9.– Distribution of means and difference between means; 10.– t-tests – Comparing two means; 11.– Comparing means – ANOVA; 12.– Factorials designs and ANOVA; 13.– Statistical tests of nominal data – Chi-square; 14.– Implicational scaling; 15.– Correlational analyses; 16.– Simple linear regression; 17.– Reliability and validity; 18.– Factor analysis.

Hatch, E. M., i Lazaraton, A. (1991). The research manual: Design and statistics for applied linguistics. Newbury House.

1.– Defining the research question; 2.– Describing variables; 3.– Constructing research designs; 4.– Writing the research proposal and report; 5.– Coding and displaying frequency data; 6.– Describing interval and ordinal values; 7.– Locating scores and finding scales in a distribution; 8.– Probability and hypothesis testing procedures, 9.– Comparing two groups: Between-gropus design; 10.– Comparing two groups: Repeated measures; 11.– Comparison between three or more groups; 12.– Repeated-measures comparison of three or more groups; 13.– Comparison of means in factorial designs; 14.– Relationships in nominal data; 15.– Correlation; 16.– Regression; 17.– Other statistical tests used in applied linguistics; 18.– Assumptions of statistical tests.

Hay, J. (2010). Statistical analysis. A M. Di Paolo i M. Yaeger-Dror (Ed.), Sociophonetics: A student’s guide (p. 198–214). Routledge.

Hedge, M. N., i Salvatore, A. P. (2021). Statistical analysis of research data: An introduction. A Clinical research in communication disorders: Principles and strategies (4a ed., p. 311–342). Plural Publishing.

Hernández Campoy, J. M., i Almeida, M. (2005). Análisis cuantitativo y cualitativo de la variación. A Metodología de la investigación sociolingüística (p. 193–288). Comares.

Herrera, H., Martínez Arias, R., i Amengual, M. (2011). Estadística aplicada a la investigación lingüística. EOS.

Johnson, D. E. (2013). Descriptive statistics. A R. J. Podesva i D. Sharma (Ed.), Research methods in linguistics (p. 288–315). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139013734.016

Larson-Hall, J. (2012). Our statistical intuitions may be misleading us: Why we need robust statistics. Language Teaching, 45(4), 460–474. https://doi.org/10.1017/S0261444811000127

Larson-Hall, J., i Herrington, R. (2010). Improving data analysis in second language acquisition by utilizing modern developments in applied statistics. Applied Linguistics, 31(3), 368–390. https://doi.org/10.1093/applin/amp038

Linck, J. A., i Cunnings, I. (2015). The utility and application of mixed-effects models in second language research. Language Learning, 65(S1), 185–207. https://doi.org/10.1111/lang.12117

Loewen, S., i Gass, S. (2009). The use of statistics in L2 acquisition research. Language Teaching, 42(2), 181–196. https://doi.org/10.1017/S0261444808005624

Meyerhoff, M., Schleef, E., i MacKenzie, L. (2015). Data analysis. A Doing sociolinguistics: A practical guide to data collection and analysis (p. 97–167). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315723167

Moisl, H. L. (2014). Statistical corpus exploitation. A J. Durand, U. Gut i G. Kristoffersen (Ed.), The Oxford handbook of corpus phonology (p. 110–132). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199571932.013.013

Moreno Fernández, F. (1990). El análisis estadístico. A Metodología sociolingüística (p. 122–158). Gredos.

Nicenboim, B., i Vasishth, S. (2016). Statistical methods for linguistic research: Foundational Ideas – Part II. Language and Linguistics Compass, 10(11), 591–613. https://doi.org/10.1111/lnc3.12207

Oakes, M. P. (1998). Statistics for corpus linguistics. Edinburgh University Press.

1.– Basic statistics; 2.– Information theory; 3.– Clustering; 4.– Concordancing, collocations and dictionaries; 5.– Literary detective work.

Plonsky, L. (Ed.). (2015). Advancing quantitative methods in second language research. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315870908

I.– Introduction: 1.– Introduction (L. Plonsky); 2.– Why bother learning advanced quantitative methods in L2 research? (J. D. Brown); II.– Enhancing existing quantitative methods: 3.– Statistical power, p values, descriptive statistics, and effect sizes: A «back-to-basics» approach to advancing quantitative methods in L2 research (L. Plonsky); 4.– A practical guide to bootstrapping descriptive statistics, correlations, t tests, and ANOVAs (G. T. LaFlair, J. Egbert, L. Plonsky); 5.– Presenting quantitative data visually (T. Hudson); 6.– Meta-analyzing second language research (L. Plonsky, F. L. Oswald); III.– Advanced and multivariate methods: 7.– Multiple regression (E. H. Jeon); 8.– Mixed effects modeling and longitudinal data analysis (B. Cunnings, I. Finlayson); 9.– Exploratory factor analysis and principal components analysis (S. Loewen, T. Gonulal); 10.– Structural equation modeling in L2 research (R. Schoonen); 11.– Cluster analysis (S. Staples, D. Biber), 12.– Rasch analysis (U. Knoch, T. McNamara); 13.– Discriminant analysis (J. M. Norris); 14.– Bayesian informative hypothesis testing (B. Mackey, S. J. Ross).

Rietveld, T., i van Hout, R. (1993). Statistical techniques for the study of language and language behaviour. de Gruyter Mouton. https://doi.org/10.1515/9783110871609

1.– Statistics and the study of language behaviour; 2.-Analysis of variance ; 3.– Multiple regression; 4.– More ANOVA and MR: Assumptions and alternatives ; 5.– Reliability and agreement among raters ; 6.– Introductory matrix algebra; 7.– Factor analysis; 8.– Analysis of frequencies ; 9.– Logistic regression; Appendix A: Logarithms; Appendix Β: Characteristic root test ; Appendix C: Eigenvalues of random data correlation matrices; Appendix D: Command lines statistical programs; Appendix Ε: Key to the exercises; Appendix F: Statistical tables.

Rietveld, T., i van Hout, R. (2005). Statistics in language research: Analysis of variance. de Gruyter Mouton. https://doi.org/10.1515/9783110877809

1.– Language research and statistics; 2.– Basic statistical procedures: One sample; 3.– Basic statistical procedures: Two samples; 4.– Principles of analysis of variance; 5.– Multifactorial designs; 6.– Additional tests and indices in analysis of variance; 7.– Violations of assumptions in factorial designs and unbalanced designs; 8.– Repeated measures designs; 9.– Alternative estimation procedures and missing data; 10.– Alternatives to analysis of variance.

Rossi, E. (2013). Data analysis and interpretation of the results. A N. Müller i M. J. Ball (Ed.), Research methods in clinical linguistics and phonetics: A practical guide (p. 253–267). Wiley-Blackwell.

Seliger, H. W., i Shohamy, E. (1989). Analyzing the data. Second language research methods (p. 201–242). Oxford University Press.

Vasishth, S., i Nicenboim, B. (2016). Statistical methods for linguistic research: Foundational Ideas – Part I. Language and Linguistics Compass, 10(8), 349–369. https://doi.org/10.1111/lnc3.12201

Wallis, S. (2021). Statistics in corpus linguistics research: A new approach. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429491696

Preface; I.– Motivations: 1.– What might corpora tell us about language?; II.– Designing experiments with corpora: 2.– The idea of corpus experiments; 3.– That vexed problem of choice; 4.– Choice versus meaning; 5.– Balanced samples and imagined populations; III.– Confidence intervals and significance tests: 6.– Introducing inferential statistics; 7.– Plotting with confidence; 8.– From intervals to tests; 9.– Comparing frequencies in the same distribution; 10.– Reciprocating the Wilson interval; 11.– Competition between choices over time; 12.– The replication crisis and the new statistics; 13.– Choosing the right test; IV.– Effect sizes and meta-tests: 14.– The size of an effect; 15.– Meta- tests for comparing tables of results; V.– Statistical solutions for corpus samples: 16.– Conducting research with imperfect data; 17.– Adjusting intervals for random-text samples; VI.– Concluding remarks: 18.– Plotting the Wilson distribution; 19.– In conclusion; Appendix A.– The interval equality principle; Appendix B.– Pseudo-code for computational procedures; Glossary.

Woods, A., Fletcher, P., i Hughes, A. (1986). Statistics in language studies. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139165891

1.– Why do linguists need statistics?; 2.– Tables and graphs; 3.– Summary measures; 4.– Statistical inference; 5.– Probability; 6.– Modelling statistical populations; 7.– Estimating from samples; 8.– Testing hypotheses about population values; 9.– Testing the fit of models to data; 10.– Measuring the degree of interdependence between two variables; 11.– Testing for differences between two populations; 12.– Analysis of variance – ANOVA; 13.– Linear regression; 14.– Searching for groups and clusters; 15.– Principal components analysis and factor analysis; Appendix A.– Statistical tables; Appendix B.– Statistical computation; Appendix C.– Answers to some of the exercises.

Wray, A., i Bloomer, A. (2006). Statistics and your project. A Projects in linguistics: A practical guide to researching language (2a ed., p. 205–220). Hodder Education.

Anàlisi de les dades amb el programa R

Baayen, R. H. (2008). Analyzing linguistic data: A practical introduction to statistics using R. Cambridge University Press.

1.– An introduction to R; 2.– Graphical data exploration; 3.– Probability distributions; 4.– Basic statistical methods; 5.– Clustering and classification; 6.– Regression modeling; 7.– Mixed models; Appendix A.– Solutions to the exercises; Appendix B.– Overview of R functions.

Dalgaard, P. (2008). Introductory statistics with R (2a ed.). Springer. https://doi.org/10.1007/978-0-387-79054-1

1.– Basics; 2.– The R environment; 3.– Probability and distribution; 4.– Descriptive statistics and graphics; 5.– One- and two-sample tests; 6.– Regression and correlation; 7.– Analysis of variance and the Kruskal-Wallis test; 8.– Tabular data; 9.– Power and the computation of sample size; 10.– Advanced data handling; 11.– Multiple regression; 12.– Linear models; 13.– Logistic regression; 14.– Survival analysis; 15.– Rates and Poisson regression; 16.– Nonlinear curve fitting; A.– Obtaining and installing R and the ISwR package; B.– Datasets in the ISwR package; C.– Compendium; D.– Answers to exercices.

Gries, S. T. (2013). Statistics for linguistics with R: A practical introduction (2a ed. rev.). Mouton de Gruyter. https://doi.org/10.1515/9783110307474

1.– Some fundamentals of empirical research; 2.– Fundamentals of R; 3.– Descriptive statistics; 4.– Analytical statistics; 5.– Selected multifactorial and multivariate methods; 6.– Epilog.

Gries, S. T. (2016). Quantitative corpus linguistics with R: A practical introduction (2a ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315746210

1.– Introduction; 2.– The four central corpus-linguistic methods; 3.– An introduction to R; 4.– Some basic statistical notions and tests; 5.– Using R in corpus linguistics: Case studies; 6.– Next steps…

Johnson, K. (2009). Quantitative methods in linguistics. Wiley-Blackwell. https://www.wiley.com/en-us/Quantitative+Methods+In+Linguistics-p-9781405144247

1.– Fundamentals of quantitative analysis; 2.– Patterns and tests; 3.– Phonetics; 4.– Psycholinguistics; 5.– Sociolinguistics; 6.– Historical linguistics; 7.– Syntax.

Levshina, N. (2015). How to do linguistics with R: Data exploration and statistical analysis. John Benjamins. https://doi.org/10.1075/z.195

Introduction; 1.– What is statistics? Main statistical notions and principles; 2.– Introduction to R; 3.– Descriptive statistics for quantitative variables; 4.– How to explore qualitative variables: Proportions and their visualizations; 5.– Comparing two groups: t-test and Wilcoxon and Mann-Whitney tests for independent and dependent samples; 6.– Relationships between two quantitative variables: Correlation analysis with elements of linear regression modelling; 7.– More on frequencies and reaction times: Linear regression; 8.– Finding differences between several groups: Sign language, linguistic relativity and ANOVA; 9.– Measuring associations between two categorical variables: Conceptual metaphors and tests of independence; 10.– Association measures: Collocations and collostructions; 11.– Geographic variation of quite: Distinctive collexeme analysis; 12.– Probabilistic multifactorial grammar and lexicology: Binomial logistic regression; 13.– Multinomial (polytomous) logistic regression models of three and more near synonyms; 14.– Conditional inference trees and random forests; 15.– Behavioural profiles, distance metrics and cluster analysis; 16.– Introduction to Semantic Vector Spaces: Cosine as a measure of semantic similarity; 17.– Language and space: Dialects, maps and Multidimensional Scaling; 18.– Multidimensional analysis of register variation: Principal Components Analysis and Factor Analysis; 19.– Exemplars, categories, prototypes: Simple and multiple correspondence analysis; 20.– Constructional change and motion charts; Epilogue; The most important R objects and basic operations with them; Main plotting functions and graphical parameters in R.

R Core Team. (2021). R: A language and environment for statistical computing (Versió 4.1.1) [Programa informàtic]. R Foundation for Statistical Computing. https://www.r-project.org/

Winter, B. (2020). Statistics for linguists: An introduction using R. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315165547

0.– Preface: Approach and how to use this book; 1.– Introduction to base R; 2.– Tidy functions and reproducible R workflows; 3.– Models and distributions; 4.– Introduction to the linear model: Simple linear regression; 5.– Correlation, linear, and nonlinear transformations; 6.– Multiple regression; 7.– Categorical predictors; 8.– Interactions and nonlinear effects; 9.– Inferential statistics 1: Significance testing; 10.– Inferential statistics 2: Issues in significance testing; 11.– Inferential statistics 3: Significance testing in a regression context; 12.– Generalized linear models: Logistic regression; 13.– Generalized linear models 2: Poisson regression; 14.– Mixed models 1: Conceptual introduction; 15.– Mixed models 2: Extended example, significance testing, convergence issues; 16.– Outlook and strategies for model building; Appendix A.– Correspondences between significance tests and linear models; Appendix B.– Reading recommendations.

❯ The R Project for Statistical Computing

tornar al principi

Realització d’un treball de recerca i presentació dels resultats

✓ = Lectures recomanades

Academic writing. (s. d.). University of Illinous Urbana-Champaign, Writers workshop. https://writersworkshop.illinois.edu/resources-2/writer-resources/academic-writing/

Amat, O., i Rocafort, A. (Dir.). (2017). Com fer recerca: treball fi de grau, tesi de màster, tesi doctoral i altres projectes de recerca. Profit.

Amat, O., i Rocafort, A. (Dir.). (2017). Cómo investigar: trabajo de final de grado, tesis de máster, tesis doctoral y otros trabajos de investigación. Profit.

Barrios, M., i Barrientos, J. (Ed.). (2016). El trabajo de fin de grado: Teorías y prácticas. Visión Libros.

Introducción: La experiencia «Trabajo de Fin de Grado». Urgencias y requerimientos (J. Barrientos); Prólogo: Filosofía e innovación docente en Trabajos de Fin de Grado: a modo de prólogo (M. Barrios); 1.– Innovación y continuidad. Prolegómenos a la oportunidad de los trabajos académicos finales en Humanidades (J. A. Marín); 2.– El arte de la escritura académica. Herramientas para escribir con rigor un Trabajo de Fin de Grado (G. Muñoz-Alonso); 3.– El marco conceptual y los enfoques metodológicos (D. Luna); 4.– Cómo organizar trabajos académicos para su publicación en revistas de impacto (J. M. Almodóvar); 5.– Algunas lecciones de oratoria para la presentación (V. Escribano); 6.– Una aproximación práctica al proceso de investigación (S. Mariscal).

Bell, J. (amb Waters, S.). (2014). Doing your research project: A guide for first-time researchers (6a ed.). McGraw-Hill Education.

I.– Preparing the ground: 1.– Approaches to research; 2.– Planning the project; 3.– Ethics and integrity research; 4.– Reading, referencing and the management of information; 5.– Literature searching; 6.– The review of the literature; II.– Selecting methods of data collection: 7.– The analysis of documentary evidence; 8.– Using social media in research; 9.– Designing and administering questionnaires; 10.– Planning and conducting interviews; 11.– Diaries logs, critical incidents and blogs; 12.– Observation; III.– Interpreting the evidence and reporting the findings: 13.– Interpreting the evidence and reporting the findings; 14.– Writing the report.

Bell, J. (2005). Cómo hacer tu primer trabajo de investigación: guía para investigadores en educación y ciencias sociales (R. Filella, Trad.; 2a ed.). Gedisa. (Obra original publicada el 1990)

I.– Preparación del terreno: 1.– Planteamientos de la investigación educativa; 2.– Planificación del proyecto; 3.– Negociación del acceso, ética y problemas de la investigación «interna»; 4.– Registro, toma de notas y localización de bibliotecas; 5.– Búsqueda y localización de las fuentes de información; 6.– Revisión de la literatura; II.– Selección de los métodos de recolección de datos: 7.– El análisis de las pruebas documentales; 8.– Diseño y distribución de cuestionarios; 9.– Planificación y realización de entrevistas; 10.– Los diarios; 11.– Estudios de observación; III.– Interpretación de los datos y exposición de las conclusiones; 12.– Interpretación y presentación de los datos.

Berry, R. (1966). How to write a research paper. Pergamon Press.

1.– The choice of subject: Using the library; 2.– Preparing a bibliography; 3.– Taking notes; 4.– Composing the paper; 5.– The final version; 6.– Specimen paper; 7.– Some errors to avoid.

Berry, R. (2004). The research project: How to write it (5a ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203362679

1.– The choice of subject: Using the library; 2.– Using the internet for research; 3.– Preparing a bibliography; 4.– Taking notes; 5.– Composing the paper; 6.– The final version; 7.– Specimen paper; 8.– Some errors to avoid; 9.– Publication in a learned journal.

Billig, M. (2013). Learn to write badly: How to succeed in the social sciences. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139208833

1.– Introduction; 2.– Mass publication and academic life; 3.– Learning to write badly; 4.– Jargon, nouns and acronyms; 5.– Turning people into things; 6.– How to avoid saying who did it; 7.– Some sociological things: Governmentality, cosmopolitanization and conversation analysis; 8.– Experimental social psychology: Concealing and exaggerating; 9.– Conclusions and recommendations.

Blaxter, L., Hughes, C., i Tight, M. (2002). Cómo se hace una investigación (2a ed.). Gedisa.

1.– Reflexionar sobre la investigación; 2.– Prepararse para comenzar; 3.– Reflexionar sobre los métodos; 4.– Leer para investigar; 5.– Organizar el proyecto; 6.– Recolectar los datos; 7.– Analizar los datos; 8.– Redactar el trabajo; 9.– Concluir la investigación.

Booth, V. (1981). Writing a scientific paper and speaking at scientific meetings. The Biochemical Society.

Booth, V. (1993). Communicating in science: Writing a scientific paper and speaking at scientific meetings (2a ed.). Cambridge University Press.

Booth, W. C., Colomb, G. G., i Williams, J. M. (2001). Cómo convertirse en un hábil investigador (J. A. Álvarez, Trad.). Gedisa. (Obra original publicada el 1995)

I.– Investigación, investigadores y lectores: 1.– El pensamiento en letra impresa: el uso de la investigación pública y de la privada; 2.– Para comunicarse con su lector: (re)crearse a sí mismo y a su audiencia; II.– Hacer preguntas y encontrar respuestas: 3.– De los temas a las preguntas; 4.– De las preguntas a los problemas; 5.– De las preguntas a las fuentes; 6.– La utilización de fuentes documentales; III.– Hacer una afirmación y defenderla: 7.– Construir buenos argumentos: una visión de conjunto; 8.– Afirmaciones y evidencia; 9.– Justificaciones; 10.– Condicionamientos; IV.– Prepararse para hacer un borrador y su revisión: 11.– Pasos previos y confección de un borrador; 12.– La comunicación visual de la evidencia; 13.– La revisión de la organización y del argumento; 14.– La revisión de estilo: para que cuente su historia claramente; 15.– Introducciones; V.– Consideraciones finales: Investigación y ética; Suplemento para profesores; Ensayo bibliográfico; Apéndice sobre búsqueda de fuentes.

Booth, W. C., Colomb, G. G., Williams, J. M., Bizup, J., i FitzGerald, W. T. (2016). The craft of research (4a ed.). The University of Chicago Press.

I.– Research, researchers and readers: Prologue: Becoming a researcher; 1.– Thinking in print: The uses of research, public and private; 2.– Connecting with your reader: Creating a role for yourself and your readers; II.– Asking questions, finding answers: Prologue: Planning your project - An overview; 3.– From topics to questions; 4.– From questions to a problem; 5.– From problems to sources; 6.– Engaging sources; III.– Making an argument: Prologue: Assembling a research argument; 7.– Making good arguments: An overview; 8.– Making claims; 9.– Assembling reasons and evidence; 10.– Acknowledgements and responses; 11.– Warrants; IV.– Writing your argument: Prologue: Planning again; 12.– Planning and drafting; 13.– Organizing your argument; 14.– Incorporating sources; 15.– Communicating evidence visually; 16.– Introductions and conclusions; 17.– Revising the style: Telling your story clearly; V.– Some last considerations: The ethics of research; A postscript for teachers; Appendix: Bibliographical resources.

Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI). (s. d.). Com elaborar referències bibliogràfiques. Universitat de Barcelona. https://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/citacions-bibliografiques

Centro Español de Metrología. (s. d.). Resumen de reglas de escritura para artículos técnicos. https://www.cem.es/sites/default/files/normas_de_escritura_articulos_tecnicos.pdf

Cervera, E. (2021, 2 de febrer). Plagi acadèmic. Biblioteca de la Universitat Oberta de Catalunya. http://biblioteca.uoc.edu/ca/recursos/plagi-academic

Cervera, Á., i Salas, M. (1998). Cómo se hace un trabajo escrito. Ediciones del Laberinto.

Clanchy, J., i Ballard, B. (1998). How to write essays: A practical guide for students (3a ed.). Longman.

1.– Clearing the ground; 2.– Choosing the essay topic; 3.– Reading for your essay; 4.– Note-taking for essay writing; 5.– Analysing and planning; 6.– Drafting and redrafting; 7.– Editing; 8.– Assessment and follow-up; 9.– Exam essays; Appendices; Information.

Clanchy, J., i Ballard, B. (2000). Cómo se hace un trabajo académico: guía práctica para estudiantes universitarios (2a ed. ampl.). Prensas Universitarias de Zaragoza. (Obra original publicada el 1992)

Colobrans, J. (2001). El doctorando organizado: la gestión del conocimiento aplicada a la investigación. Mira Editores.

I.– Iniciar el proceso: 1.– El metaproyecto; 2.– Las etapas anímicas del proyecto; 3.– La metatesis; 4.– El metadoctorando; II.– Preparar el proceso: 5.– La tesis y su complejidad; 6.– Los hábitos intelectuales engañosos; 7.– El escritorio del ordenador; 4.– El director del proyecto; III.– Diseñar el proceso: 9.– La arquitectura y forma de la tesis; 10.– Los contenidos del proyecto; 11.– El plan y el calendario de trabajo; IV.– Recopilar información y producir conocimiento: 12.– El investigador y el diario de campo; 13.– La investigación y la organización de los datos; 14.– El análisis e interpretación de los datos; V.– Plasmar el conocimiento: 15.– Antes de escribir; 16.– Escribir y ser leído; VI.– Presentar el conocimiento: 17.– El control de calidad; 18.– La defensa de la tesis.

Comparison of reference management software. (2021, 26 d’agost). A Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_reference_management_software

Coromina, E., Casacuberta, X., i Quintana, D. (2012). El treball de recerca: procés d’elaboració, memòria escrita, exposició oral i recursos (3a ed.). Eumo.

da Cunha, I. (2016). El trabajo de fin de grado y de máster: redacción, defensa y publicación. Editorial UOC.

I.– Cuestiones preliminares; II.– Las etapas del proceso de elaboración del trabajo académico; III.– La redacción del trabajo académico; IV.– La defensa oral del trabajo académico; V.– La publicación del trabajo académico; VI.– Reflexiones finales.

Day, R. A. (2005). Cómo escribir y publicar trabajos científicos (M. Sáenz, Trad.; 3a ed.). Organización Panamericana para la Salud. (Obra original publicada el 1998)

1.– ¿Qué es la redacción científica?; 2.– Los orígenes de la redacción científica; 3.– ¿Qué es un artículo científico?; 4.– Cómo preparar el título; 5.– Cómo enumerar los autores y sus direcciones; 6.– Cómo preparar el resumen; 7.– Cómo escribir la introducción; 8.– Cómo escribir la sección de materiales y métodos; 9.– Cómo escribir la sección de resultados; 10.– Cómo escribir la discusión; 11.– Cómo escribir la sección de agradecimiento; 12.– Cómo citar las referencias; 13.– Cómo confeccionar cuadros útiles; 14.– Cómo preparar ilustraciones útiles; 15.– Cómo preparar fotografías útiles; 16.– Cómo mecanografiar el manuscrito; 17.– Presentación del manuscrito a la revista; 18.– El proceso de arbitraje (Cómo tratar con los directores de revista); 19.– El proceso de publicación (Cómo ocuparse de las pruebas de imprenta), 20.– Formatos de publicación electrónica: CD-ROM y edición por encargo; 21.– La Internet y la World Wide Web; 22.– La revista electrónica; 23.– Correo electrónico y grupos de noticias; 24.– Cómo encargar y utilizar las separatas; 25.– Cómo escribir un artículo de revisión; 26.– Cómo escribir una comunicación a una conferencia; 27.– Cómo escribir la reseña de un libro; 28.– Cómo escribir una tesis; 29.– Cómo presentar un trabajo verbalmente; 30.– Cómo preparar un cartel; 31.– Ética, derechos y autorizaciones; 32.– Uso y abuso del lenguaje; 33.– Cómo evitar la jerga; 34.– Cómo y cuándo usar abreviaturas; 35.– Resumen personalizado; Apéndice 1.– Forma de abreviar algunas palabras que aparecen en los títulos de revistas; Apéndice 2.– Abreviaturas que pueden usarse en los cuadros sin definirlas; Apéndice 3.– Errores ortográficos y de estilo que son comunes; Apéndice 4.– Palabras y expresiones que deben evitarse; Apéndice 5.– Prefijos del SI (Sistema Internacional) y sus símbolos; Apéndice 6.– Abreviaturas y símbolos admitidos; Apéndice 7.– Muestra de requisitos para la presentación de trabajos a una revista electrónica.

DiCanio, C. (2019, 17 d’agost). Readability in reporting statistics. Buffalo linguist. http://christiandicanio.blogspot.com/2019/08/readability-in-reporting-statistics.html

Direcció General de Política Lingüística. (2012). Citació bibliogràfica (2a ed.). Generalitat de Catalunya. https://llengua.gencat.cat/permalink/21763174-5384-11e4-8f3f-000c29cdf219

I.– Monografies: 1.– Responsabilitat principal o autoria; 2.– Títol; 3.– Edició; 4.– Publicació; 5.– Descripció física; 6.– Coŀlecció u subcoŀlecció; 7.– El número normalitzat; 8.– Recursos electrònics; 9.– Publicacions en doble suport; II.– Publicacions en sèrie: 1.– Documents en paper; 2.– Documents en línia; 3.– Documents en doble suport.

Dunleavy, P. (2014, 5 de febrer). Why do academics choose useless titles for articles and chapters? Four steps to getting a better title. London School of Economics impact blog. https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2014/02/05/academics-choose-useless-titles/

Eco, U. (1977). Come si fa una tesi di laurea. Bompiani.

Introduzione; I.– Cos’è una tesi di laurea e a cosa serve; II.– La scelta dell’argomento; III.– La ricerca del materiale; IV.– Il piano di lavoro e la schedatura; V.– La stesura; VII.– La redazione definitiva; VII.– Conclusioni.

Eco, U. (2001). Cómo se hace una tesis: técnicas y procedimientos de estudio, investigación y escritura (L. Baranda i A. Clavería, Trad.). Gedisa. (Obra original publicada el 1977)

I.– Qué es una tesis doctoral y para qué sirve; II.– La elección del tema; III.– La búsqueda del material; IV.– El plan de trabajo y las fichas; V.– La redacción; VI.– La redacción definitiva; VII.– Conclusiones.

✓ Field, A., i Hole, G. (2003). Writing up your research. A How to design and report experiments (p. 285–372). SAGE Publications.

Gabinet de Llengua Catalana. (1998). Les referències i les citacions bibliogràfiques, les notes i els índexs (2a ed.). Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Bibliografia; Referències i notes; Índexs; Apèndixs.

García Roldán, J. L. (2003). Cómo elaborar un proyecto de investigación (4a ed.). Publicacions de la Universitat d’Alacant.

García Sanz, M. P., i Martínez Clares, P. (Coord.). (2012). Guía práctica para la realización de trabajos fin de Grado y trabajos fin de Máster. Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones.

1.– Contextualización de los trabajos de fin de Grado y de Máster; 2.– La búsqueda y gestión de la información; 3.– Los métodos de investigación; 4.– Técnicas de recogida y análisis de la información; 5.– Trabajos documentales; 6.– Proyectos de intervención social; 7.– Trabajos empíricos; 8.– Proyectos tecnológicos; 9.– Exposición oral y defensa del trabajo fin de Grado y de Máster; 10.– Evaluación del trabajo fin de Grado y fin de Máster.

Gastel, B., i Day, R. A. (2017). How to write and publish a scientific paper (8a ed.). Cambridge University Press.

I.– Some preliminaries: 1.– What is scientific writing?; 2.– Historical perspectives; 3.– Approaching a writing project; 4.– What is a scientific paper?; 5.– Ethics in scientific publishing; 6.– Where to submit your manuscript; II.– Preparing the text: 7.– How to prepare the Title; 8.– How to list the Authors and Addresses; 9.– How to prepare the Abstract; 10.– How to write the Introduction; 11.– How to write the Materials and Methods section; 12.– How to write the results; 13.– How to write the discussion; 14.– How to state the Acknowledgments; 15.– How to cite the references; III.– Preparing the tables and figures: 16.– How to design effective tables; 17.– How to prepare effective graphs; 18.– How to prepare effective photographs; IV.– Publishing the paper: 19.– Rights and permissions; 20.– How to submit the manuscript; 21.– The review process (How to deal with Editors); 22.– The publishing process (How to deal with the proofs) and after publications; V.– Doing other writing for publication: 23.– How to write a review paper; 24.– How to write opinion (Letters to the editor, editorials and book reviews); 25.– How to write a book chapter on a book; 26.– How to write for the public; VI.– Conference communications: 27.– How to present a paper orally; 28.– How to prepare a poster; 29.– How to write a conference report; VII.– Scientific style: 30 Use and misuse of English; 31.– Avoiding jargon; 32.– How and when to use abbreviations; 33.– Writing clearly across cultures and media; 34.– How to write science in English as a Foreign Language; VIII.– Other topics in scientific communication: 35.– How to write a thesis; 36.– How to prepare a curriculum vitae, cover letter and personal statement; 37.– How to prepare grant proposals and progress reports; 38.– How to write a recommendation letter – and how to ask for one; 39.– How to work with the media; 40.– How to provide peer review; 41.– How to edit your own work; 42.– How to seek a scientific-communicator career; Appendix 1.– Selected journal title abbreviations; Appendix 2.– Words and expressions to avoid; Appendix 3.– SI (Système International) prefixes and their abbreviations; Appendix 4.– Some helpful websites.

González García, J. M., León Mejía, A., i Peñalba, M. (2014). Cómo escribir un trabajo de fin de grado: algunas experiencias y consejos prácticos. Síntesis.

Primera parte - Aspectos iniciales: 1.– ¿Qué es el trabajo de fin de grado?; 2.– Cómo elegir el tema; 3.– Cómo seleccionar las fuentes; 4.– ¿Cómo estructurar mi TFG?; 5.– Plagio y originalidad; Segunda parte - Recetas aplicadas: I.– Consejo práctico ¿Cómo escribir mi TFG?; II.– Consejo práctico ¿Cómo seguir un buen hilo argumental?; III.– Consejo práctico ¿Cómo hacer una revisión de la literatura?; IV.– Consejo práctico ¿Cómo organizar los datos de mi investigación?; V.– Consejo práctico ¿Cómo escribir los objetivos y las conclusiones?; VI.– Consejo práctico ¿Cómo referenciar las fuentes?; VII.– Consejo práctico ¿Cómo conseguir que mi TFG tenga un formato adecuado?; Tercera parte - Recursos y herramientas: VIII.– Consejo práctico ¿Qué herramientas puedo utilizar en mi TFG?; Cuarta parte - Capacidades sociales y de comunicación: IX.– Consejo práctico ¿Cómo relacionarme con mi director de TFG?; X.– Consejo práctico ¿Cómo presentar mi TFG?; Algunos consejos finales.

Griselin, M., Carpentier, C., Maillardet, J., i Ormaux, S. (1999). Guide de la communication écrite : savoir rédiger, illustrer et présenter rapports, dossiers, articles, mémoires et thèses (Nova ed.). Dunod.

Harvey, G. (2017). Writing with sources: A guide for students (3a ed.). Hackett.

1.– The role of sources; 2.– Integrating sources; 3.– Misuse of sources; 4.– Styles of citation; Appendix: Listing your references.

Harvey, G. (2001). Cómo se citan las fuentes: guía rápida para estudiantes (G. Espinosa, Trad.). Nuer. (Obra original publicada el 1998)

Hatch, E. M., i Farhady, H. (1982). The research report format. A Research design and statistics for applied linguistics (p. 33–38). Newbury House.

Hatch, E. M., i Lazaraton, A. (1991). Writing the research proposal and report. A The research manual: Design and statistics for applied linguistics (p. 107–126). Newbury House.

Hershey, D. A., Jacobs-Lawson, J. M., i Wilson, T. L. (2006). Research as a script. A F. T. L. Leong i J. T. Austin (Ed.), The psychology research handbook: A guide for graduate students and research assistants (2a ed., p. 3–23). SAGE Publications. https://doi.org/10.4135/9781412976626.n1

Huff, A. S. (1999). Writing for scholarly publication. SAGE Publications.

I.– Background: 1.– Writing as a conversation; 2.– Managing scholarship; II.– Before writing begins: Choices that make publication more likely: 3.– Choosing a topic; 4.– Identifying conversants; 5.– Using exemplars; III.– Basic components of scholarly writing: 6.– Title and abstract; 7.– Making an outline (Really!); 8.– Introduction and conclusion; 9.– Presentation; 10.– Body of the paper / First full draft; 11.– Revision, submission, revision, and publication; Appendix A.– A Contrarian conversation with Mary Jo Hatch; Appendix B.– A conversation of writing in English by nonnative speakers with Jone Pearce; Appendix C.– Reviewing checklist; Appendix D.– Exercise summary / Semester course outline; Appendix E.– Advice summary.

Icart, M. T., Fuentelsaz, C., i Pulpón, A. M. (2006). Elaboración y presentación de un proyecto de investigación y una tesina. Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona.

1.– Fundamentos de la investigación científica; 2.– Problema y objetivo de investigación; 3.– Revisión bibliográfica; 4.– Investigación cualitativa; 5.– Hipótesis y variables; 6.– Diseños de investigación; 7.– Sujetos de estudio; 8.– Obtención de datos; 9.– Análisis de los datos e interpretación de los resultados; 10.– Presentación escrita de un proyecto de investigación y de una tesina; 11.– Presentación oral de un proyecto de investigación y de una tesina.

Icart, M. T., i Pulpón, A. M. (Coord.). (2012). Cómo elaborar y presentar un proyecto de investigación, una tesina y una tesis. Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona.

1.– Fundamentos de la investigación científica (M. T. Icart); 2.– Características de la investigación cuantitativa y cualitativa. Etapas en la investigación cuantitativa (M. T. Icart); 3.– Fases de la investigación cualitativa (M. P. Delgado-Hito, M. T. Icart); 4.– Problemas y objetivos de la investigación (M. T. Icart); 5.– Revisión bibliográfica (M. I. Gracia, M. T. Icart); 6.– Hipótesis y variables (M. T. Icart); 7.– Diseños de investigación observacionales (A. M. Pulpón, M. T. Icart); 8.– Diseños de investigación experimentales (A. M. Pulpón, M. T. Icart); 9.– Métodos de investigación cualitativa (M. P. Delgado-Hito); 10.– Sujetos de estudio (E. M. Garrido); 11.– Obtención de datos en la investigación cuantitativa (M. T. Icart, S. Cabrera); 12.– Análisis de los datos e interpretación de los resultados (E. M. Garrido); 13.– Técnicas para la obtención de datos cualitativos (M. P. Delgado-Hito); 14.– Ética e investigación (M. T. Icart, J. Goberna); 15.– Presentación escrita de un proyecto de investigación (M. T. Icart, A. M. Pulpón); 16.– Presentación escrita de una tesina / tesis (M. T. Icart, A. M. Pulpón); 17.– Estilo y redacción científica (M. T. Icart, A. M. Pulpón); 18.– Presentación oral de un proyecto de investigación y de una tesina / tesis (A. M. Pulpón, M. Solà, M. T. Icart); 19.– La investigación como fuente de evidencia científica (M. T. Icart, M. C. Icart).

ISBD (ER): descripció bibliogràfica normalitzada internacional per a recursos electrònics (M. R. Escayola, Trad.). (1999). Biblioteca de Catalunya.

Leong, F. T. L., i Muccio, D. J. (2006). Finding a research topic. A F. T. L. Leong i J. T. Austin (Ed.), The psychology research handbook: A guide for graduate students and research assistants (2a ed., p. 23–41). SAGE Publications. https://doi.org/10.4135/9781412976626.n2

Malmfors, B., Garnsworthy, P. C., i Grossman, M. (2004). Writing and presenting scientific papers (2a ed.). University of Nottingham Press.

1.– Communicating science; 2.– Sections of a scientific paper; 3.– Tables and figures; 4.– Other types of scientific writing; 5.– Getting started in writing; 6.– Improving your writing; 7.– Writing statistics; 8.– Literature searching and referencing; 9.– Getting a paper into print; 10.– Oral presentation and visual displays; 11.– Poster presentation; 12.– Training students in writing and presentation; 13.– Reviewing papers and presentations; Further reading.

Mari Mutt, J. A. (2004–2013). Cómo preparar y presentar un seminario. Ediciones digitales. http://edicionesdigitales.info/guiaseminarios/guiaseminarios/Welcome.html

Mari Mutt, J. A. (1998–2013). Manual de redacción científica. Ediciones digitales. http://edicionesdigitales.info/Manual/Manual/Welcome.html

Modern Language Association of America. (2021). MLA handbook (9a ed.).

Moore, R. K. (2009). How to give a good presentation. The University of Sheffield. http://staffwww.dcs.shef.ac.uk/people/R.K.Moore/How%20to%20Give%20a%20Good%20Presentation.pdf

Nagata, D. K., i Trierweiler, S. J. (2006). Revising a research manuscript. A F. T. L. Leong i J. T. Austin (Ed.), The psychology research handbook: A guide for graduate students and research assistants (2a ed., p. 370–381). SAGE Publications.

Oficina de Publicaciones. (2011). Libro de estilo interinstitucional. Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. https://doi.org/10.2830/36963

I.– Diario Oficial: 1.– Estructura del Diario Oficial; 2.– Composición de un acto jurídico; 3.– Normas de redacción; II.– Publicaciones: 4.– Preparación e identificación de los documentos; 5.– Estructura de una publicación; III.– Convenciones comunes a todas las lenguas: 6.– Indicaciones tipográficas y revisión del texto; 7.– Siglas de países, lenguas y monedas; 8.– Llamadas de nota y notas a pie de página; 9.– Otras convenciones; IV.– Convenciones específicas de la lengua española: 10.– Presentación formal del texto; 11.– Obras de consulta; Anexo A1.– Guía gráfica del emblema europeo; Anexo A2.– Iconografía institucional; Anexo A3.– Abreviaturas, signos y símbolos, unidades de medida; Anexo A4.– Siglas y acrónimos; Anexo A5.– Lista de Estados, territorios y monedas; Anexo A6.– Códigos de Estados y territorios; Anexo A7.– Código de monedas; Anexo A8.– Código de lenguas (Unión Europea); Anexo A9.– Instituciones, órganos, servicios interinstitucionales y organismos: lista multilingüe; Anexo A10.– Lista de regiones (NUTS); Anexo B1.– Uso de la cursiva; Anexo B2.– Mayúsculas y minúsculas; Anexo C.– Varios.

Oleson, K. C., i Arkin, R. M. (2006). Reviewing and evaluating a research article. A F. T. L. Leong i J. T. Austin (Ed.), The psychology research handbook: A guide for graduate students and research assistants (2a ed., p. 59–75). SAGE Publications.

Perelman, L. C., Paradis, J., i Barrett, E. (1998). The Mayfield handbook of technical & scientific writing. Mayfield Publishing Company; Muze Productions; Bear Rives Associates. https://www.mit.edu/course/21/21.guide/

1.– Planning and producing documents; 2.– Document types; 3.– Elements of technical documents; 4.– Graphs and figures; 5.– Paragraphs; 6.– Sentences; 7.– Words; 8.– Punctuation; 9.– Mechanics; 10.– Citing sources and listing references; 11.– Parts of speech; 12.– Parts of sentences; 13.– Sentence types and word order; 14.– Usage glossary; 15.– Writer’s resources; Common writing problems for non-native speakers of English.

Peterson, C. (2006). Writing rough drafts. A F. T. L. Leong i J. T. Austin (Ed.), The psychology research handbook: A guide for graduate students and research assistants (2a ed., p. 360–370). SAGE Publications.

de Puig, I. (1994). Cómo hacer un trabajo escrito. Octaedro.

1.– Elección del tema; 2.– Recopilación de la información; 3.– Selección de la información; 4.– Planificación del trabajo; 5.– Redacción del borrador; 6.– La redacción definitiva; 7.– Presentación del trabajo; 8.– Revisión final.

de Puig, I. (1995). Com fer un treball escrit. Octaedro.

1.– L’elecció del tema; 2.– La recopilació de la informació; 3.– La selecció de la informació; 4.– La planificació del treball; 5.– La redacció de l’esborrany; 6.– La redacció definitiva; 7.– La presentació del treball; 8.– La revisió final.

Purdue Online Writing Lab. (1995–2020). Purdue University. https://owl.purdue.edu/owl/purdue_owl.html

Reed, J. G., i Baxter, P. M. (2006). Bibliographic research. A F. T. L. Leong i J. T. Austin (Ed.), The psychology research handbook: A guide for graduate students and research assistants (2a ed., p. 41–59). SAGE Publications. https://doi.org/10.4135/9781412976626.n3

Richardson, B. (Ed.). (2013). MHRA style guide: A handbook for authors and editors (3a ed.). Modern Humanities Research Association.

Introduction; A quick guide to MHRA style; 1.– Preparing material for publication; 2.– Spelling and usage; 3.– Names; 4.– Abbreviations; 5.– Punctuation; 6.– Capitals; 7.– Italics; 8.– Dates, numbers, currency, and weights and measures; 9.– Quotations and quotation marks; 10.– Footnotes and endnotes; 11.– References; 12.– Preparation of indexes; 13.– Useful works of reference; 14.– Proof correction.

Rigo, A., i Genescà, G. (2000). Tesis i treballs: aspectes formals. Eumo.

I.– Disposicio del text i criteris d’elaboració: 1.– Disseny i aspectes gràfics; 2.– Esquema formal; 3.– Índexs; 4.– Citacions bibliogràfiques; 5.– Bibliografia; 6.– Referències; 7.– Citacions textuals; 8.– Notes; 9.– Figures, taules, fórmules i equacions; II.– Aspectes convencionals: 10.– Tipus de lletra; 11.– Majúscules i minúscules; 12.– Abreviacions; 13.– Signes gràfics; 14.– Numerals.

Sáenz Higueras, N., i Vidal, R. (2008). Redacció de textos científicotècnics. A A. Pérez Navarro (Coord.), Treball final de carrera. FUOC. http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/handle/10609/51901

Sánchez Upegui, A. A. (2011). Manual de redacción académica e investigativa: cómo escribir, evaluar y publicar artículos. Católica del Norte Fundación Universitaria. https://www.ucn.edu.co/institucion/sala-prensa/documents/manual-de-redaccion-mayo-05-2011.pdf

1.– Reflexiones generales sobre la escritura académico-investigativa; 2.– La escritura académico-investigativa: una aproximación desde la lingüística textual en la perspectiva del discurso especializado y la retórica de la ciencia; 3.– La intertextualidad en la escritura académico-investigativa; 4.– La comunicación científica como macrogénero discursivo: las tipologías textuales académicas e investigativas en revistas; 5.– Los criterios y el proceso de evaluación de artículos académicos e investigativos; 6.– Estructuras textuales, artículos de investigación, caracterizaciones y ponencias; 7.– Consideraciones finales.

Sancho, J. (2017). Com escriure i presentar el millor treball acadèmic: guia pràctica per a estudiants i professors (2a ed.). Eumo.

1.– Un llibre per millorar la comunicació del teu treball acadèmic; I.– Pautes i recomanacions: 2.– Per començar el treu treball; 3.– Per millorar l’escriptura del treball; 4.– Per millorar la presentació oral del treball; 5.– Per ser més productiu utilitzant eines informàtiques; II.– Tallers: 6.– Taller d’escriptura acadèmica; 7.– Taller de citacions i bibliografia: l’estil APA en profunditat; 8.– Taller de presentacions; III.– Per saber més sobre tipografia i gràfics de dades: 9.– Maquetació i tipografia: la forma també comunica; 10.– Gràfics per fonamentar l’argumentació.

Samraj, B. (2018). Writing a research article. A A. Phakiti, P. De Costa, L. Plonsky i S. Starfield (Ed.), The Palgrave handbook of applied linguistics research methodology (p. 199–220). Palgrave Macmillan.

Sorli, Á. A., i Merlo, J. A. (2000). Estilos de citas y referencias de documentos electrónicos. Revista Española de Documentación Científica, 23(4), 483–497. http://hdl.handle.net/10261/9457

Thomson, P., i Kamler, B. (2013). Writing for peer reviewed journals: Strategies for getting published. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203097076

Introduction: Why this book now?; 1.– The writer; 2.– The reader; 3.– What’s the contribution?; 4.– So what? Who cares?; 5.– Beginning work; 6.– Refining the argument; 7.– Engaging with reviewers and editors; 8.– Writing with others; 9.– Living hand to mouse.

Turabian, K. L. (2018). A manual for writers of research papers, theses, and dissertations: Chicago style for students and researchers (W. C. Booth, G. G. Colomb, J. Williams, J. Bizup i W. T. FitzGerald, Ed.; 9a ed.). The University of Chicago Press.

I.– Research and writing: 1.– What research is and how researchers think about it; 2.– Defining a project: Topic, question, problem, working hypothesis; 3.– Finding useful sources; 4.– Engaging your sources; 5.– Constructing your argument; 6.– Planning a first draft; 7.– Drafting your paper; 8.– Presenting evidence in tables and figures; 9.– Revising your draft; 10.– Writing your final introduction and conclusion; 11.– Revising sentences; 12.– Learning from comments on your paper; 13.– Presenting research in alternative forums; 14.– On the spirit of research; II.– Source citation: 15.– General introduction to citation practices; 16.– Notes-bibliography style: The basic form; 17.– Notes-bibliography style: Citing specific types of sources; 18.– Author-date style: The basic form; 19.– Author-date style: Citing specific types of sources; III.– Style: 20.– Spelling; 21.– Punctuation; 22.– Names, special terms, and titles of works; 23.– Numbers; 24.– Abbreviations; 25.– Quotations; 26.– Tables and figures; Appendix: Paper format and submission.

Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Biblioteques. (s. d.). Com citar i elaborar la bibliografia. Estudia i investiga. https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/com-citar-i-elaborar-la-bibliografia-1345708785665.html

Universitat de Barcelona. (2018). Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). https://www.ub.edu/cub/portada.php

Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Autònoma de Barcelona i Universitat de Girona. (s. d.). Consejos prácticos para redactar el trabajo de final de grado. Com comunicar. https://www.upc.edu/slt/comcomunicar/assets/files/consells_escrita_es.pdf

Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Autònoma de Barcelona i Universitat de Girona. (s. d.). Consells pràctics per redactar el treball de final de grau. Com comunicar. https://www.upc.edu/slt/comcomunicar/assets/files/consells_escrita_ca.pdf

Walker, J. R., i Taylor, T. (2006). The Columbia guide to online style (2a ed.). Columbia University Press.

I.– Locating and citing source materials: 1.– Research in the Electronic Age; 2.– The logic of citation; 3.– Citing electronic sources in the humanities; 4.– Citing electronic sources in the sciences; II.– Preparing manuscripts for print and electronic publication: 5.– The logic of document style; 6.– Creating documents for print; 7.– Creating documents for electronic publication; Appendixes: A.– Starting points for online research; B.– File extensions; C.– Abbreviations; D.– Other documentation styles; E.– Selected bibliography; F.– ISO Latin-1 characters and control characters.

Walker, M. (1997). Writing research papers: A Norton guide (4a ed.). W. W. Norton.

Walker, M. (2000). Cómo escribir trabajos de investigación (J. A. Álvarez, Trad.). Gedisa. (Obra original publicada el 1997)

1.– Para comprender qué es la investigación; 2.– Cómo elegir un tema; 3.– La identificación de fuentes en la biblioteca; 4.– La utilización de las fuentes en la biblioteca; 5.– El uso de Internet y la búsqueda más allá de la biblioteca; 6.– El registro de la información; 7.– La organización del material; 8.– Redactar y revisar; 9.– La producción del trabajo final; 10.– La documentación de fuentes según en estilo MLA; 11.– La redacción de monografías en humanidades; 12.– La redacción de monografías en literatura; 13.– Redacción de monografías en las ciencias sociales utilizando el estilo APA; 14.– Redacción de monografías en ciencias naturales y aplicadas utilizando el estilo CBE; Apéndice A.– Documentación por medio de notas; Apéndice B.– Lista comentada de obras de referencia seleccionadas.

What is Plagiarism? (2017, 18 de maig). Plagiarism.org. https://www.plagiarism.org/article/what-is-plagiarism

Wray, A., i Bloomer, A. (2006). Plagiarism and how to avoid it. A Projects in linguistics: A practical guide to researching language (2a ed., p. 237–251). Hodder Education.

Xarxa Vives d’Universitats, Grup de Treball de Qualitat Lingüística. (2011). 20 recomanacions per redactar bé. Dipòsit Digital de Documents de la Universitat de Barcelona. http://hdl.handle.net/2445/113148

L’estil de l’American Psychological Association (APA)

✓ = Lectures recomanades

✓ American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7a ed.). https://doi.org/10.1037/0000165-000

1.– Scholarly writing and publishing principles; 2.– Paper elements and format; 3.– Journal article reporting standards; 4.– Writing style and grammar; 5.– Bias-free language guidelines; 6.– Mechanics of style; 7.– Tables and figures; 8.– Works credited in the text; 9.– Reference list; 10.– Reference examples; 11.– Legal references; 12.– Publication process.

American Psychological Association. (2021). APA style blog. https://apastyle.apa.org/blog/

American Psychological Association. (s. d.). Journal Article Reporting Standards (JARS). APA Style. https://apastyle.apa.org/jars

Benito, R. (2020). Guia per elaborar citacions bibliogràfiques en format APA 7a edició: basada en el Publication manual of the American Psychological Association. Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya. http://hdl.handle.net/10854/6275

1.– Consideracions generals; 2.– APA (American Psychological Association - 7a ed.); 3.– Com citar documents impresos; 4.– Com citar documents electrònics; 5.– Com citar documents audiovisuals; Mendeley: Gestor bibliogràfic; Bibliografia; Annex 1.– Exmple de bibliografia final; Annex 2.– Resum dels canvis de la 7a. edició.

Biblioteca de la Universitat de Girona. (2020, juliol). Estil APA. Universitat de Girona. https://biblioteca.udg.edu/ca/com-citar-documents/estil-apa

Kahn, J. (2021, 28 de maig). Reporting statistics in APA style. https://about.illinoisstate.edu/jhkahn/apastats/

Purdue Online Writing Lab. (1995–2020). APA Style (7th Edition). Purdue University. https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/apa_style/apa_style_introduction.html

Servei de Biblioteques Blanquerna. (s. d.). American Psychological Association (APA) (Adaptació 7a edició anglesa). Universitat Ramon Llull. https://biblioteca.blanquerna.edu/ca/serveis/com-citar/american-psicological-association-apa

Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Biblioteques. (2020). Citacions bibliogràfiques segons el model de l’American Psychological Association. Dipòsit Digital de Documents de la UAB. https://ddd.uab.cat/record/113512

Universitat de Barcelona, Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI-UB). (2020–2021). Citar i fer llistes de referències amb APA (APA 7th ed.) [Document en PowerPoint]. Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona. http://hdl.handle.net/2445/171291

tornar al principi

Fonètica general

Fonètica experimental


Fonètica experimental – Bibliografia
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

La pàgina va ser modificada per darrera vegada el