Lingüística Aplicada I: Aplicacions de la fonètica i la lingüística (1993-94)

Joaquim LLISTERRI


1. Objectius

El camp de treball de la lingüística aplicada constitueix un terreny molt ampli que abasta des del processament informàtic del llenguatge natural fins a l’ensenyament de llengües, passant per àmbits tant diversors com la patologia del llenguatge, el desenvolupament del llenguatge infantil o la traducció. Per aquest motiu es fa molt difícil de tractar en un curs totes aquelles branques del saber que s’emmarquen dins la denominació de "Lingüística Aplicada" en cadascun dels seus aspectes. En canvi, sí que és factible de seleccionar un nombre reduït de temes agrupats al voltant d’un eix que els doni una unitat d’enfocament.

Aquest curs es centrarà en les aplicacions de la fonètica experimental a l’estudi de tres àrees ben diferenciades: la tecnologia de la parla, l’adquisició i aprenentatge de segones i terceres llengües i la patologia del llenguatge.

l’objectiu d’aquesta estratègia és triple: per una banda, permetre l’estudiant de familiaritzar-se amb algunes branques de la lingüística aplicada evitant la superficialitat que implicaria un estudi de totes les especialitats dins d’aquesta disciplina; per una altra, fer-li veure de quina manera una metodologia determinada - com és la de la fonètica experimental - pot ésser útil en l’estudi de certs fenòmens propis del llenguatge humà; i, finalment, el curs ha de facilitar també el coneixement de nous camps de treball en els quals les nocions teòriques desenvolupades pels lingüistes troben la seva aplicació en la resolució de problemes pràctics.


2. Programa

1. Les tecnologies de la parla

2. L’adquisició i l’aprenentatge de segones llengües

3. La patologia del llenguatge i de la parla


3. Bibliografia

En començar cada tema es donarà un guió desenvolupant els continguts i una bibliografia específica. Com a obres generals per al curs es proposen les de la llista que es presenta a continuació.


4. Mètode de treball i avaluació

El curs constarà de tres hores lectives setmanals durant el segon quadrimestre del curs. Els estudiants podran triar qualsevol dels tres procediments d’avaluació següents:

(a) tres exercicis escrits, que consistiran en desenvolupar en cadascun un tema seleccionat entre una llista fornida pel professor; aquest exercici es prepararà fora de la classe i s’entregarà en el termini d’una setmana. La nota del curs consistirà en la mitjana de la nota obtinguda en cadascun dels exercicis. Els estudiants que no arribin a una mitjana de cinc seran avaluats pel procediment (b).

(b) un exercici escrit consistent en el desenvolupament de tres temes seleccionats entre una llista fornida pel professor; aquest exercici es prepararà fora de les classes i s’entregarà en el termini de dues setmanes dins el període d’exàmens de les assignatures del segon quadrimestre. Els estudiants que no superin aquesta prova s’hauran d’examinar en la convocatòria de setembre.

(c) un treball experimental -individual o en grup - realitzat en el Laboratori de Fonètica de la UAB sota la supervisió del professor. Al principi del curs es proporcionarà una llista tancada de temes entre els quals els estudiants podran escollir. El treball es defensarà en una entrevista individual durant el període d’exàmens de les assignatures del segon quadrimestre. Cal assenyalar que aquesta opció no eximeix del coneixement de la bibliografia relativa als temes del programa, i que s’aconsella especialment als estudiants amb disponibilitat d’horari.


5. Requisits

Els estudiants que es matriculin han de poder llegir treballs en anglès relacionats amb els temes del programa. Abans de començar el curs, o durant les primeres setmanes del quadrimestre, es recomana de repassar les nocions generals de fonètica pròpies de l’assignatura Lingüística general I mitjançant un dels manuals següents:


Lingüística Aplicada I: Aplicacions de la fonètica i la lingüística (1993-94)
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

La pàgina va ser modificada per darrera vegada el