Lingüística Aplicada I: Aplicacions de la fonètica i la lingüística (1993-94)

Joaquim Llisterri


3. La patologia del llenguatge

3.1. Visió general dels transtorns del llenguatge

3. 1.1. Patologies derivades d’alteracions mentals i d’alteracions emotives.

Psicosi -transtorn global de la conducta- , autisme -forma de psicosi en la qual el llenguatge no es manifesta exteriorment- , disfèmia -quequesa- , dislèxia -alteració de la lectura o l’escriptura-.

3.1.2. Patologies derivades d’alteracions orgàniques cerebrals

Afàsia -transtorn del llenguatge provocat per una lesió cerebral orgànica- , dislèxia orgànica, oligofrènia -deficiència mental-.

3.1.3. Patologies derivades d’alteracions en la producció i en la recepció de la parla

Disàrtria -alteració de l’articulació per causes neurològiques- , dislàlia -transtorn en l’emissió de determinats sons per manca de coordinació motriu- , disglòssia -transtorn de l’articulació per alteració de l’aparell fonatori- , disfonia -alteració en la producció de la veu- , sordesa.

Referències generals

[Algunes de les referències esmentades no es troben a la Biblioteca de Lletres ni al dossier de lectures. Tanmateix s’inclouen per a donar a conèixer les possibilitats de treball en el camp de la patologia del llenguatge i per fornir una orientació als estudiants que en el futur es puguin interessar per aquest camp]

Revistes

Aphasiology. An international, interdisciplinary journal.London: Taylor & Francis.

Audiology. Journal of Auditory Communication.Basel: S. Karger.

Brain and Language.New York: Academic Press.

*Clinical Linguistics and Phonetics. Official Journal of the International Clinical Phonetics and Linguistics Association..London: Taylor & Francis.

European Journal of Disorders of Communication.London: Whurr Publishers.

Folia Phoniatrica. International Journal of Phoniatrics, Speech Therapy and Communication Pathology.Basel: S. Karger.

Journal of Neurolinguistics. An International Journal for the Study of Language and the Brain.Oxford: Pergamon Press.

Journal of Speech and Hearing Disorders.

Journal of Speech and Hearing Research.

Journal of Voice. The Official Journal of The Voice Foundation.New York: Raven Press.

Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología.Barcelona: Masson.

Revue de phonétique appliquée.Mons: Didier.

Voice. Journal of the British Voice Association.London: Whurr Publishers.

Manuals

*BLANKEN, G.- DITTMANN, J.- GRIMM, H.- MARSHALL, J.C.- WALLESCH, C.-W. (Eds) (1993) Linguistic Disorders and Pathologies. An International Handbook.Berlin: Walter de Gruyter (Handbooks of Linguistics and Communication Science, 8) [capítols específics sobre cadascuna de les patologies del llenguatge escrits per especialistes]

*CRYSTAL, D. (1980) Introduction to Language Pathology.London: Edward Arnold; trad. cast de M. Luisa Sánchez Bernardos: Patología del lenguaje.Madrid: Cátedra, 1983, 1989 [presentació general i introductòria]

CRYSTAL, D. (1987) The Cambridge Encyclopedia of Language.Cambridge: Cambridge University Press. [cap 46: Language Handicap] [molt introductori]

DeREUCK, A.V.S. - O'CONNOR, M. (Eds) (1964) Disorders of Language.London: Churchill.

HECAEN, H.- ANGELERGUES, R. (1965) Pathologie du langage.Paris: Larousse (Langue et Langage)

PEÑA, J. (Ed) (1988) Manual de logopedia.Barcelona: Masson. [especialment centrat en la intervenció logopèdica]

PERELLÓ, J.- AGUILAR, J.- GUIXA, J.- LEAL, M.- PONCES, J.- TORRES DE GASSÓ J.M. (1971) Audiofoniatría y Logopedia VII : Perturbaciones del lenguaje.Barcelona: Editorial Científico - Médica.

PERELLÓ, J.- PONCES, J.- TRESSERRA (1973) Audiofoniatría y Logopedia VIII : Transtornos del habla.Barcelona: Editorial Científico - Médica.

PERELLÓ, J.- TORTOSA, F. (1972) Audiofoniatría y Logopedia VI : Sordomudez.Barcelona: Editorial Científico - Médica.

PERELLÓ J. (1990) Transtornos del habla.Barcelona: Masson. Quinta edición. [manual que resumeix els anteriors treballs de l’autor]

POROT, D. (1972) Les troubles du langage.Paris: Presses Universitaires de France (Que sais-je? - 1712) [molt sintètic]

RONDAL, J.- SERON, X. (Eds) (1982) Troubles du langage.Bruxelles: Pierre Mardaga; trad. cast: Transtornos del lenguaje.Barcelona: Paidós. 3 vols.

SCHINDLER, O. (1988) Breviario di patologia della comunicazione.Torino: Omega. 4 vols.

TRAVIS, L.E. (Ed) (1971) Handbook of Speech Pathology and Audiology.New York: Appleton-Century-Crofts, 2nd edition.

*VENDRELL, J.M. (1979) "Una visió general dels transtorns del llenguatge", Perspectiva escolar 38: 2-6

3.2. Lingüística i patologia del llenguatge

3.2.1. Les relacions entre la lingüística i la patologia del llenguatge

Neurolingüística, patologia del llenguatge i logopèdia. La parla patològica com a font de dades per a l’estudi del llenguatge. La lingüística com a eina de treball en patologia del llenguatge: caracterització de les patologies, diagnòstic i intervenció.

Lingüística i patologia del llenguatge

BALL, M.J. (Ed) (1988) Theoretical Linguistics and Disordered Language.London: Croom Helm.

*CRYSTAL, D. (1981) Clinical Linguistics.Wien: Springer Verlag. Reprinted: London: Whurr Publishers, 1991.

GRODZINSKY, Y. (1986) "Language deficits and the theory of syntax", Brain and Language 27: 135-159. [enfocament des del model GB]

GRODZINSKY, Y. (1990) Theoretical Perspectives on Language Deficits.Cambridge, Mass.: The MIT Press (Bradford Books) [enfocament des del model GB]

JACKSON, C.A. (1988) "Linguistics and speech-language pathology" in NEWMEYER, F.J. (Ed) Linguistics: The Cambridge Survey. Volume III. Language: Psychological and Biological Aspects.Cambridge: Cambridge University Press. pp. 256-273; trad. cast. de J. Llisterri "Lingüística y patología del lenguaje y del habla" in NEWMEYER, F.J. (Ed) Panorama de la lingüística moderna de la Universidad de Cambridge. III El lenguaje: Aspectos psicológicos y biológicos.Madrid: Visor (Lingüística y Conocimiento, 16) pp. 297-316

JAKOBSON, R. (1941) Kindersprache, Aphasie und allgemeine Lautgesetze, Uppsala Universitets Arsskrift 1942, 1-83; trad. cast. d’ E. Benítez: Lenguaje infantil y afasia.Madrid: Ayuso, 1974. [treball clàssic de classificació de les afàsies en funció de criteris lingüístics]

QUILIS, A.- HERNÁNDEZ ALONSO, C. (1990) Lingüística española aplicada a la terapia del lenguaje.Madrid: Gredos (Manuales)

Neurolingüística

BOUTON, C. (1984) La neurolinguistique.Paris: Presses Universitaires de France (Que sais-je?, 2153). [molt esquemàtic]

*CAPLAN, D. (1987) Neurolinguistics and Linguistic Aphasiology. An Introduction. Cambridge: Cambridge University Press (Cambridge Studies in Speech Science and Communication); trad. cast. de L. Eguren: Introducción a la neurolingüística y al estudio de los transtornos del lenguaje.Madrid: Visor (Lingüística y conocimiento, 15), 1992

CAPLAN, D. (1988) "The biological basis for language" in NEWMEYER, F.J. (Ed) Linguistics: The Cambridge Survey. Volume III. Language: Psychological and Biological Aspects.Cambridge: Cambridge University Press. pp. 237-255. ; trad. cast. de J. Llisterri "Las bases biológicas del lenguaje" in NEWMEYER, F.J. (Ed) Panorama de la lingüística moderna de la Universidad de Cambridge. III El lenguaje: Aspectos psicológicos y biológicos-Madrid: Visor (Lingüística y Conocimiento, 16) pp. 275-296 [especialment centrat en les relacions entre llenguatge i cervell]

LURIA, A.R. (1976) Basic problems of Neurolinguistics.The Hague: Mouton. Trad. cast. de J. Peña Casanova. Barcelona: Toray - Masson, 1980. [un dels treballs clàssics en neurolingüística]

MANNING, L. (1988) Neurolingüística.Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia (Cuadernos de la UNED 047)

Psicolingüística

*AITCHINSON, J. (1983), The Articulate Mammal. An Introduction to Psycholinguistics.London, Hutchinson.

AITCHINSON, J. (1992) Introducing Language and Mind.London: Penguin Books (Penguin English Linguistics) [molt esquemàtic]

BROWN, R. (1970) Psycholinguistics.New York: Free Press.

*CLARK, H.- CLARK, E. (1977) Psychology and Language. An Introduction to Psycholinguistics.New York: Harcourt, Brace Jovanovich.

GARMAN, M. (1990) Psycholinguistics.Cambridge: Cambridge University Press. (Cambridge Textbooks in Linguistic )

KELLER, E. (1985) Introduction aux systèmes psycholinguistiques.Chicoutimi, Québec: Gaëtan Morin Editeur.

SLAMA-CAZACU, T. (1972) La psycholinguistique. Lectures.París: Kliencksieck.

SLOBIN, D.I. (1974) Introducción a la psicolingüística.Buenos Aires: Paidós.

*STEINBERG, D. (1993) An Introduction to Psycholinguistics.London - New York: Longman (Learning about Language)

VALLE ARROYO, F, (1991) Psicolingüística.Madrid: Ediciones Morata ( Psicología, Manuales )

3.2.2. L’avaluació lingüística del llenguatge patològic

Nivells d’anàlisi lingüística i avaluació. Un exemple: l’avaluació pragmàtica del llenguatge patològic. El Pragmatic Protocol, el Profile of Communicative Appropriatness (PCA), el Test of Pragmatic Skills (TPS) i el Pragmatic Screening Test (PST). Anàlisi pragmàtica d’un diàleg en un cas de trisomia (síndrome de Down).

Avaluació lingüística de la parla patològica

BALL, M.J. (1992) The clinician's guide to linguistic profiling of language impairment. Kibworth, Leics.: Far Communications (Far Communication Disorder Series)

CRYSTAL, D. (1982) Profiling Linguistic Disability. London: Edward Arnold. Second Edition: London: Whurr Publishers, 1992

CRYSTAL, D. - FLETCHER, P.- GARMAN, M. (1976) The Grammatical Analysis of Language Disability: A Procedure for Assessment and Remediation. London: Edward Arnold. Trad. cast. de A. Cardín: Análisis gramatical de los transtornos del lenguaje. Barcelona: Editorial Médica y Técnica, 1983.

*GRUNDY, K. (Ed) (1989) Linguistics in Clinical Practice. London- New Jersey: Whurr Publishers (Progress in Clinical Sciences Series).

Avaluació pragmàtica

*McTEAR, M.F.- CONTI-RAMSDEN, G. (1989) "Assessment of pragmatics", in GRUNDY, K. (Ed) Linguistics in Clinical Practice. London- New Jersey: Whurr Publishers. pp. 150-168

PENN, C. (1988) "The profiling of syntax and pragmatics in aphasia", Clinical Linguistics & Phonetics 5: 207-224

PRINZ, P.- WEINER, F. (1987) The Pragmatic Screening Test. OH: The Psychological Corporation,

PRUTTING, C.- KIRCHNER, D. (1987) " A clinical appraisal of the pragmatic aspects of language", Journal of Hearing and Speech Disorders 52: 105-119

SCHULMAN, B. (1985) Test of Pragmatic Skills. AZ: Communication Skills Builders

3.3. L’estudi experimental dels transtorns de la parla: problemes metodològics

3.3.1. La constitució del corpus en funció de la patologia, l’edat i el grau de desenvolupament del pacient

La definició del corpus: elements segmentals i suprasegmentals. La proposta d’Almirall (1991) : melodia, ritme, velocitat d’elocució, pauses, accent, intensitat, registre, qualitat de la veu, tensió, intel·ligibilitat. Els problemes en l’obtenció del corpus: enregistraments in situ, dificultats per a la producció espontània, inhibició del pacient.

ALMIRALL FERRAN, R. (1991) "La observación de la audición y el habla en niños con deficiencia auditiva", Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología 11,1: 28-38

MARTIN, S.E. (1989) "Assessment of Speech Production", in GRUNDY, K. (Ed) Linguistics in Clinical Practice. London- New Jersey: Whurr Publishers. pp. 50-70

GRUNWELL, P. (1989) "Assessment of phonology", in GRUNDY, K. (Ed) Linguistics in Clinical Practice. London- New Jersey: Whurr Publishers. pp. 71-91

BREWSTER, K. (1989) "Assessment of prosody", in GRUNDY, K. (Ed) Linguistics in Clinical Practice. London- New Jersey: Whurr Publishers. pp. 186-202

Problemes de la transcripció del corpus: alfabets fonètics específics.

BALL, M. (1991) "Computer coding of the IPA: Extensions to the IPA", Journal of the International Phonetic Association 21,1: 36-41

BALL, M.J.- CODE, C.- RAHINY, J.- HAZLETT, D. (1994) "Non segmental aspects of disordered speech: developments in transcription" Clinical Linguistics & Phonetics 8,1: 67-88

Clinical Linguistics and Phonetics, Recommended Phonetic Symbols for the Representation of Segmental Aspects of Disordered Speech, Clinical Linguistics & Phonetics 1,1 (1987)

DUCKWORTH, M.- ALLEN, G.- HARDCASTLE, W.- BALL, M. (1993) "Extensions to the International Phonetic Alphabet for the transcription of atypical speech", Clinical Linguistics & Phonetics 273-280

DUCKWORTH, M.- BALL, M.J. (1988) " Problems in the transcription of dysfluent speech", Journal of the International Phonetic Association 18,2: 152-155

3.3.2. La selecció dels informants

Criteris lingüístics i criteris mèdics en la classificació de les patologies.

3.3.3. Els problemes de l’anàlisi acústica

Subjectes amb un fonamental elevat i estudis de referència. Selecció de l’instrumental en funció de les patologies: transtorns de la font - anàlisi espectral mitjançant la FFT -, del filtre - anàlisi espectrogràfica - i de l’organització temporal - anàlisi oscil·logràfica -.

BAKEN, R.S. (1987) Clinical Measurement of Speech and Voice. London: Taylor.

*BORZONE DE MANRIQUE, A.M. (1984) "Fonética experimental y psicología del lenguaje", Revista de Logopedia y Fonoaudiología, ,4,1: 37-51.

*CODE, C.- BALL, M. (Eds) (1984) Experimental clinical phonetics. Investigatory Techniques in Speech Pathology and Therapeutics. London: Croom Helm.

WEISMER, G.- MARTIN, R.E. (1992) "Acoustic and perceptual approaches to the study of intelligibility" in KENT, R.D. (Ed) (1992) Intelligibility in Speech Disorders. Theory, Measurement and Management. Amsterdam: John Benjamins. pp. 67-118

3.3.4. Aplicació del mètode experimental

Dissenys amb grup de control per a la caracterització de les patologies i dissenys pre-test / post-test per al seguiment de la rehabilitació.

3.4. Les patologies de la producció

3.4.1. El procés normal de la producció de la parla

Aspectes neurofisiològics. Els mecanismes subglòtics i la respiració. La fonació: laringe i cordes vocals. l’articulació: el tracte vocal.

Producció normal de la parla

DANILOFF, R.- SCHUCKERS, G.- FETH, L. (1980) The Physiology of Speech and Hearing. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall.

HARDCASTLE, W.J. (1976) Physiology of Speech Production. An Introduction for Speech Scientists. London: Academic Press.

HARRIS, K.S. (1974), "Physiological aspects of articulatory behavior" in SEBEOK, T.A. (Ed.) Current Trends in Linguistics. Vol 12: Linguistics and Adjacent Arts and Sciences, 4. The Hague: Mouton. pp. 2281-2302.

HARRIS, K.S. (1978) "Physiological aspects of speech production" in KAVANAGH, J.F.- STRANGE, W. (Eds.) Speech and Language in the Laboratory, School and Clinic. Cambridge: The MIT Press. pp. 95-114.

LAVER, J. (1970) "The Production of Speech" in LYONS, J. (Ed) New Horizons in Linguistics. Harmondsworth, Middlesex: Penguin Books. pp. 53-75.trad. cast de C. Lleó: "La producción del habla" in LYONS, J. (Ed) Nuevos horizontes de la lingüística. Madrid: Alianza (Alianza Universidad, 145), 1975. pp. 55-78

*LEVELT, W.J.M. (1989) Speaking. From Intention to Articulation. Cambridge, Mass.: The MIT Press ( ACL-MIT Press Series in Natural Language Processing )

Patologies de la fonació

Treballs generals

DINVILLE, Cl. Los transtornos de la voz y su reeducación. Trad. cast. de J. Perelló Gilberga. Barcelona: Masson, 1981.

LLINÀS, M.A. (1988) "Disfonías" in PEÑA, J. (Ed) (1988) Manual de logopedia. Barcelona: Masson. pp. 91-104

PERELLÓ, J.- SALVÀ, J.A. (1973) Audiofoniatría y Logopedia XI : Alteraciones de la voz. Barcelona: Editorial Científico - Médica.

SATALOFF, R.T. (Ed) (1990) Professional Voices. The Science and Art of Clinical Care. New York: Raven Press.

Treballs experimentals

LAVER, J.- HILLER, S.M.- MACKENZIE, J.- ROONEY, E.J. (1986) " An acoustic system for the detection of laryngeal pathology", Journal of Phonetics 14: 517-524; in LAVER, J. (1991) The Gift of Speech. Papers in the Analysis of Speech and Voice. Edinburgh: Edinburgh University Press. pp.319-327

LAVER, J.- HILLER, S.- MACKENZIE BECK, J. (1988) " Acoustic waveform perturbations and voice disorders", Report to the Voice Committee of the International Association of Logopedic and Phoniatrics pp. 1-26: Journal of Voice, 5; in LAVER, J. (1991) The Gift of Speech. Papers in the Analysis of Speech and Voice. Edinburgh: Edinburgh University Press. pp. 328-349

MACKENZIE, J.- LAVER, J.- HILLER, S.M. (1983) " Structural pathologies of the vocal folds and phonation", Edinburgh University Department of Linguistics Work in Progress 16: 80-116; in LAVER, J. (1991) The Gift of Speech. Papers in the Analysis of Speech and Voice. Edinburgh: Edinburgh University Press. pp. 281-318

WAJSKOP, M.- SCHOENTGEN, J. (1990) " Indices acoustiques des pathologies laryngées" in LANDERCY, A. (Ed) Melanges de phonétique et didactique des langues. Hommage au professeur Renard. Mons: Presses Universitaires de Mons / Didier Erudition pp.211-234

Patologies de la producció

Treballs generals

BRUNO, C.- SÁNCHEZ, M. (1988) "Disglosias" in PEÑA, J. (Ed) (1988) Manual de logopedia. Barcelona: Masson. pp. 149-160

BRUNO, C.- S&AAcute;NCHEZ, M. (1988) "Dislalias" in PEÑA, J. (Ed) (1988) Manual de logopedia. Barcelona: Masson. pp. 133-148

DALTON, P. & HARDCASTLE, W.J. (1977) Disorders of fluency. London: E. Arnold.

DARLEY, F. L.- ARONSON, A. E. -BROWN, J. R. (1975) Motor speech disorders. Philadelphia: Saunders.

SANGORRÍN, J. (1988) "Disfemia" in PEÑA, J. (Ed) (1988) Manual de logopedia. Barcelona: Masson. pp. 291-306

Treballs experimentals

BOND, Z.S.- WILSON, H.F. (1980) "Acquisition of the voincing contrast by language-delayed and normal-speaking children", Journal of Speech and Hearing Research 23: 151-126

Clinical Applications of Electropalatography, Clinical Linguistics and Phonetics 3,1 (1989)

HEALEY, E.C.- GUTKIN, B. (1984) "Analysis of stutterers’ voice onset times and fundamental frequency contours during fluency", Journal of Speech and Hearing Research 27: 219-225.

HILLMAN, R.- HILBERT, H. (1977) "Voice Onset Time for voiceless stop consonants in the fluent reading of sutterers and non stutteres", Journal of the Acoustical Society of America 61,2: 610-611.

HOWELL, P.- VAUSE, L. (1986) " Acoustic Analysis and Perception of Vowels in Stuttered Speech", Journal of the Acoustical Society of America 79,5: 1571-1579.

LINDBLOM, B.- LUBKER, J.F.- PAULI, S. (1977) " An Acoustic-Perceptual Method for the Quantitative Evaluation of Hypernasality", Journal of Speech and Hearing Research 20" 485-496.

METZ, D.- CONTURE, E.-CARUSO,A. (1979) "Voice Onset Time, frication and aspiration duration: A comparison of stutteres and nonstutterers", Journal of Speech and Hearing Research 22: 649-656.

QUILIS, A.- ESGUEVA, M.- SÁNCHEZ DE PIPAÓN, M. (1982) "Variaciones de pronunciación con o sin prótesis dentaria" , Revista de Logopedia y Fonoaudiología, 2,1: 27-31.

3.4.2. Estudi experimental de les disàrtries

Caracterització de les disàrtries. Transcripció fonètica d’enunciats. Anàlisi oscil·logràfica, espectrogràfica, espectral i melòdica.

Treballs generals

BAGUNYÀ, J.- SANGORRÍN, J. (1988) " Disartrias" in PEÑA, J. (Ed) (1988) Manual de logopedia. Barcelona: Masson. pp. 115-132.

BERRY, W.R. (Ed) (1983) Clinical Dysarthria. San Diego: College Hill Press.

*KENT, R.D. (1990) " The acoustic and physiologal characteristics of neurollogically impaired speech movements " in HARDCASTLE, W.J.- MARCHAL, A. (Eds) Speech Production and Speech Modelling. Drodrecht: Kluwer Academic Publishers. pp. 365-401

McNEIL, M.R.- ROSENBEK, J.C.- ARONSON, A. (Eds) (1984) The Dysarthrias: Physiology-Acoustic-Perception-Management. San Diego: College Hill Press.

ROSENBEK, J.C.- LAPOINTE, L.L. (1978) " The Dysarthrias: Description, Diagnosis and Treatment " in JOHNS, D.F. (Ed) Clinical Management of Neurogenic Communicative Disorders. Boston: Little, Brown and Co.

Treballs experimentals

ANSEL, B.M.- KENT, R.D. (1992) "Acoustic phonetic contrasts and intelligibility in the dysarthria associated with mixed cerebral palsy", Journal of Speech and Hearing Research 35,2: 296-308

ARNOTT, G,- LHOTE-MUNIER, E.- VANECLOU, F.- MILBLED, G. (1975) " Sonographic and Auditory Analysis of Dysarthria in a Case of Steele-Olaewski-Richardson Syndrome", Folia Phoniatrica 27: 443-456.

CANTER, G.J. (1963) " Speech characteristics of patients with Parkinson's disease: I. Intensity, pitch and duration ", Journal of Speech and Hearing Disorders 28: 221-228

CANTER, G.J. (1965) " Speech characteristics of patients with Parkinson's disease: II. Articulation ", Journal of Speech and Hearing Disorders 30: 217-24

FARMER, A. (1977) " Stop cognate production patterns in adult athetotic cerebral palsied speakers ", Folia Phoniatrica 29: 154-162

FARMER, A. (1980) " Voice onset time in cerebral palsied speakers", Folia Phoniatrica 32: 267-273.

FARMER, A.- LENCIONE, R.M. (1977) " A Prevocalization in cerebral palsied speakers: duration and articulatory analyses", British Journal of Disorders of Communication 12: 109-118

GREMY, F.- CHEVRIE-MULLER, C.- GARDE, E. (1967) " Etude phoniatrique clinique et instrumentale des dysarthries. I. Technique - Résultats chez les malades présentant un syndrome cérébelleux", Revue Neurologique 116,5: 401-426

HERTRICH, J.- ACKERMANN, H. (1993) "Dysarthria in Friederich's ataxia: syllable intensiy and fundamental frequency contours" Clinical Linguistics & Phonetics 7,2: 177-190

KENT, R.D.- KENT, J.F.- WEISMER, G.- MARTIN, R.E.- SUFIT, R.L.- BROOKS, B.R.- ROSENBEK, J.C. (1989) "Relationships between speech intelligibility and the slope of second formant transitions in dysarthric subjects", Clinical Linguistics & Phonetics 3,4:

KENT, R.- NETSELL, R. (1975) " A Case Study of an Ataxic Dysarthric: Cineradiographic and Spectrographic Observations", Journal of Speech and Hearing Disorders 40: 115-134.

KENT, R.- NETSELL, R.- ABBS, K.H. (1979) " Acoustic Characteristics of Dysarthria Associated with Cerebellar Disease ", Journal of Speech and Hearing Research 22: 627-648.

KENT, R.- RONSENBEK, J.C. (1982) " Prosodic disturbance and neurological lesion", Brain and Language 15: 259-291

LEHISTE, I. (1965) " Some Acoustic Characteristics of Dysarthric Speech ", Bibliotheca Phonetica 2. Basel: Karger.

LEHISTE, I. (1968) Some acoustic characteristics of dysarthria. Switzerland: Biblioteca Phonetica.

LISS, J.M.- WEISMER, G. (1994) "Selected acoustic characteristics of contrastive stress production in control geriatric, apraxic and ataxic dysarthric speakers", Clinical Linguistics & Phonetics 8,1: 45-66

McNEILAGE, P.- ROOTES, T.P.- CHASE, R.A. (1967) "Speech Production and Perception in Patiens with Severe Impairment of Somesthetic Perception and Motor Control", Journal of Speech and Hearing Disorders 10: 449-467.

MUELLER, P. (1971) " Parkinson's disease: Motor-speech behavior in a selected group of patients", Folia Phoniatrica 23: 333-346.

NETSELL, R. (1969) "Evaluation of Velopharingeal Function in Dysarthria ", Journal of Speech and Hearing Disorders 34: 113-122.

NETSELL, R.- KENT, R. (1976) "Paroxysmal Ataxic Dysarthria ", Journal of Speech and Hearing Disorders 41: 93-109.

ODELL, F.- McNEILL, M.R.- ROSENBEK, J.C.- HUNTER, L. (1991) "Perceptuial characteristics of vowel and prosody production in apraxic, aphasic and dysarthric speakers", Journal of Speech and Hearing Research 34,1: 67-80

PLATT, L.J.- ANDREWS, G.- HOWIE, P.M. (1980) " Dysarthria of adult cerebral palsy: II. Phonemic analysis of articulation errors", Journal of Speech and Hearing Research 23: 41-55

SCHENK, K.J.- BETTRICH, R.- WILLMES, K. (1993) "Aspects of disturbed prodosy in dysarthria", Clinical Linguistics & Phonetics 7,2: 119-128

TIKOFSKY, R.S. (1965) Phonetic Characteristics of Dysarthria. Ann Arbor: Office of Research Administration, University of Michigan.

TURNER, G.S.- WEISMER, G. (1993) "Characterisation of speaking rate in the dysarthrias associated with Amyotrophic Lateral Sclerosis", Journal of Speech and Hearing Research 36,6: 1134-1144

WASTON, J.H.- POLLOCK, R.E. (1993) "Acoustic validation of vowel error patterns in developments apraxia of speech", Clinical Linguistics & Phonetics 7,2: 95-112

ZIEGLER, W.- HARTMANN, E.- HODLE, P. (1993) "Syllabic timing in dysarthria", Journal of Speech and Hearing Research 36,4: 683-693

3.5. Les patologies de la percepció

3.5.1. El procés normal de l’audició

Oïda externa. Oïda mitjana. Oïda interna. El camp de l’audició. Llindar de l’audició i llindar del dolor.

Audició

DANILOFF, R.- SCHUCKERS, G.- FETH, L. (1980) The Physiology of Speech and Hearing. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall.

MINIFIE, F.D.- HIXON, T.J.- WILLIAMS, F. (Eds) (1973) Normal Aspects of Speech, Hearing and Language. Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall .

MOORE, B.C.J. (1982) An Introduction to the Psychology of Hearing. Second Edition. New York: Academic Press.

PICKLES, J.O. (1982) An Introduction to the Physiology of Hearing. London: Academic Press.

Percepció de la parla

BLUMSTEIN, S. E. (1980) "Speech Perception: An Overview " in YENI-KOMSHIAN, G. - KAVANAGH, J.F.-FERGUSON, C.A. (Eds) Child Phonology. Vol. II : Perception. New York: Academic Press. pp. 9-21.

CLARK, H.H. - CLARK, E.V. (1977) "Speech Perception" in Psychology and Language. An Introduction to Psycholinguistics. New York: Harcourt Brace Jovanovich Inc. cap 5.

DARWIN, C.J. (1987) "Speech Perception and Recognition" in LYONS, J.- COATES, R.- DEUCHAR, M.- GAZDAR, G. (Eds) New Horizons in Linguistics 2. Harmondsworth, Middlesex: Penguin Books. pp. 59-81

*FRY, D.B. (1970) "Speech Reception and Perception" in LYONS (Ed) New Horizons in Linguistics Harmondsworth: Penguin Books. pp. 29-52. trad. cast. de C. LLeó: "Recepción y percepción del habla" in LYONS, J. (Ed) Nuevos Horizontes de la Lingüística. Madrid: Alianza Editorial, 1975. pp. 31-54.

PISONI, D.B.- LUCE, P.A. (1986) " Speech perception: Research, theory and the principal issues ", in SCHWAB, E.E.- NUSBAUM, H. (Eds) (1986) Pattern Recognition by Humans and Machines. Volume 1: Speech Perception. Orlando: Academic Press, Inc. pp. 1-50

SEGUI, J. (1989) " La perception du language parlé " in BONNET, C.- GHIGLIONE, R.- RICHARD, J.F. Traité de Psychologie Cognitive I. Perception, Action, Langage. Paris: Dunod. pp. 199-234

*STUDDERT-KENNEDY, M. (1974) "The Perception of Speech" in SEBEOK, T.A. (Ed) Current Trends in Linguistics. Vol 12: Linguistics and Adjacent Arts and Sciences, 4. The Hague: Mouton. pp. 2349-2385.

*STUDDERT-KENNEDY, M. (1976) "Speech perception" in LASS, N.J. (Ed) Contemporary Issues in Experimental Phonetics. New York, Academic Press. pp. 243-293.

3.5.2. La mesura de l’audició

Les audiometries: procediment i interpretació. La noció de filtrat: selecció de bandes freqüencials. El SUVAG com a eina d’estudi de la percepció i com a eina de rehabilitació.

Audiologia i audiometria

*CUCHÍ BROQUETAS, A. " Interpretación de los test de audiometría vocal: conclusiones patológicas", in La audiometría vocal y otros temas audioprotésicos. Transcripción de ponencias del II y III Audiosymposium de Verano, Alicante. LAEM ( Cuadernos Audioprotésicos de LAEM, 1 ) pp. 33-38

*FARRAN ANDREU, R. " Interpretación de los tests de audiometría vocal: conclusiones audioprotésicas ", in La audiometría vocal y otros temas audioprotésicos. Transcripción de ponencias del II y III Audiosymposium de Verano, Alicante. LAEM ( Cuadernos Audioprotésicos de LAEM, 1 ) pp. 39-46

LANDERCY, A. (1985) "Mesure de l’audition et la perception de la parole", Revue de Phonétique Appliquée 73-74-75: 147-154

MARTIN, M. (Ed) (1987) Speech Audiometry. London: Taylor & Francis.New Jersey: Whurr Publishers Ltd, 1990.

MARTÍNEZ, J. (1988) "Prótesis auditivas" in PEÑA, J. (Ed) (1988) Manual de logopedia. Barcelona: Masson. pp. 181-198

QUIROS, J.B. DE - d’ELIA, N. (1980) La audiometría del adulto y del niño. Edición revisada y ampliada. Buenos Aires: Paidós ( Biblioteca de neurología y conducta, 7 )

QUIROS, J.B. DE - d’ELIA, N. (1981) Introducción a la audiometría. Buenos Aires: Ediciones Paidós ( Paidós Educador, 15 )

Reeeducació

DANELON, L. (1968) " De la réeducation de l’audition par la méthode verbo-tonale à l’enseignement de la prononciation des langues étrangères ", Revue de Phonétique Appliquée 7: 3-30

GUBERINA, P. (1970 "Phonetic rythms in the verbo-tonal system", Revue de Phonétique Appliquée 16: 3-13

GUBERINA, P. (1973) " Les appareils Suvag et Suvag Lingua:, Revue de Phonétique Appliquée 27-28: 7-15

LANDERCY, A.- RENARD, R. (1976) " Observations sur les fondements acoustiques et perceptis de certains procédés du système verbo-tonal", Revue de Phonétique Appliquée 39-40: 175-188

RENARD, R. (1973) " l’appareil Suvaglingua, instrument de recherche et de correction phonétique ", Revue de Phonétique Appliquée 27-28: 59-67

3.5.3. Estudi experimental de sordeses infantils

Transcripció fonètica, anàlisi oscil·logràfica, espectrogràfica, espectral i melòdica.

Treballs generals

BAMFORD, J.- SAUNDERS, E. (1985) Hearing Impairment, Auditory Perception and Language Disability. London: Edward Arnold.

MARKIDES, A. (1983) The speech of hearing impaired children. Manchester: Manchester University Press.

OSBERGER, M.J. (1986) "Speech intelligibility in the hearing impaired: Research and clinical implications", Topics in Language Disorders 6,4; in KENT, R.D. (Ed) (1992) Intelligibility in Speech Disorders. Theory, Measurement and Management. Amsterdam: John Benjamins. pp. 233-264.

Treballs experimentals

ABBERTON, E.- HAZAN, V.- FOURCIN, A. (1990) " The development of contrastiveness in profoundly deaf children's speech", Clinical Linguistics and Phonetics 4,3: 209-220

ANGELOCCI, A.A.- KOPP, G.A.- HOLBROOK, A. (1964) " The vowel formants of deaf and normal-hearing eleven-to-fourteen-year-old boys ", Journal of Speech and Hearing Disorders 29: 156-170.

BAUM, R.S. - WALDSTEIN, R.S. (1991) "Preservatory coarticulation in the speech of profoundly hearing impaired and normally hearing children" , Journal of Speech and Hearing Research 34,6: 1286-1292

BLAMEY, P.J.- CLARK, G.M. (1990) "Place coding of vowel formants for cochlear implant patients", Journal of the Acoustical Society of America 88,2: 667-673

BOCHNER, J.H.- BAREFOOT, S.M.- JOHNSON, B.A. (1987) " Pausing in the speech of deaf young adults", Journal of Phonetics 15,4: 323-333

DOMINGUEZ, C. (1988) " Discriminación auditiva de las oclusivas y fricativas del español en los niños normales y en diferentes grupos de patologías ", Estudios de fonética experimental 3: 71-110

DORMAN, M.F.- SOLI, S.- DANKOWSKI, K.- SMITH, L.M.- McCANDLESS, G.- PARKIN, J. (1990) "Acoustic cues for consonant indentification by patients who use the Ineraid cochlear implant", Journal of the Acoustical Society of America 88,5: 2074-2079

GILBERT, H.R.- CAMPBELL, M.I. (1978) " Voice Onset Time in the speech of hearing- impaired individuals ", Folia Phoniatrica 30: 67-81.

GORDON-SALANT, S.- WIGHTMAN, F.L. (1983) " Speech Competition Effects on Synthetic Stop-Vowel Perception by Normal and Hearing-Impaired Listeners", Journal of the Acoustical Society of America 73,5: 1756-1765,

HAZAN, V.- FOURCIN, A.- ABBERTON, E. (1991) " Development of Phonetic Labeling in Hearing-Impaired Children", Ear and Hearing 12,1: 71-84

LANE, H.- WOZNIAK, J. (1991) "Speech deterioration in postlingually deafened adults", Journal of the Acoustical Society of America 89,2: 859-866

LEEK, M.R.- DORMAN, M.F.- SUMMERFIELD, Q. (1987) " Minimum Spectral Contrast for Vowel Identification by Normal-Hearing and Hearing-Impaired Listeners", Journal of the Acoustical Society of America 81,1: 148-154

MONSEN, R.B. (1974) " Duration aspects of vowel production in the speech of deaf children ", Journal of Speech and Hearing Research 17: 386-398.

MONSEN, R.B. (1976) " Normal and reduced phonological space: The production of English vowels by deaf adolescents", Journal of Phonetics 4: 189-198

RUBIN, J.A. (1985) Static and Dynamic Information in Vowels Produced by the Hearing Impaired. Bloomington: Indiana University Linguistics Club.

RYALLS, J.- BAUM, S.- LAROUCHE, A. (1991) "Spectral characteristics for place of articulation in the speech of young normal, moderately and profoundly hearing-impaired French Canadians", Clinical Linguistics & Phonetics 5,2: 165-179

RYALLS, J.- LAROUCHE, A. (1992) "Acoustic integrity of speech production in children with moderate and severe hearing impairment", Journal of Speech and Hearing Research 35,1: 88-95

SCHUM, D.J.- COLLINS, M.J. (1990) "The time course of acoustic/phonemic cue integration in the sensorineurally hearing-impaired listener", Journal of the Acoustical Society of America 87,6: 2716-2728

SUONPÄÄ, J.- AALTONEN, G. (1981) " Intelligibility of vowels in words uttered by profoundly hearing-impaired children", Journal of Phonetics 9: 445-450

TYE-MURRAY, N.- WOODWORTH, G. (1989) " The influence of final-syllable position on the vowel and word duration of deaf talkers", Journal of the Acoustical Society of America 85,1: 313-321

WALDSTEIN, R.S. (1990) "Effects of postlingual deafness on speech production: implications for the role of auditory feedback", Journal of the Acoustical Society of America 88,5: 2099-2114

WALDSTEIN, R.S.- BAUM, S.R. (1991) "Anticipatory coarticulation in the speech of profoundly hearing impaired and normally hearing children" , Journal of Speech and Hearing Research 34,6: 1276-1285


Lingüística Aplicada (curs 1993-1994) - Patologia del llenguatge
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

La pàgina va ser modificada per darrera vegada el