Lingüística Aplicada I: Aplicacions de la fonètica i la lingüística (1993-94)

Joaquim Llisterri


2. L’aprenentatge de segones llengües

L’aprenentatge i l’adquisició de segones llengües constitueix un dels camps de treball més ampli i de més pes històric en l’àmbit de la lingüística aplicada. Tot i que, seguint l’orientació general del curs, es tocaran prioritàriament temes relacionats amb aspectes fonètics de l’adquisició de segones i terceres llengües, es recomanen a continuació alguns manuals generals sobre el tema. Per a fer-se una idea general de la investigació recent pot consultar-se:

MITCHELL, R.- BRUMFIT, C. (1991) "Research in applied linguistics relevant to language teaching: 1990", Language Teaching 24,3: 137-142

JOHNSTONE, R. (1992) "Research on language learning and teaching:1991", Language Teaching 25,3: 139-150

JOHNSTONE, R. (1993) "Research on language learning and teaching:1992", Language Teaching 26, 3: 131-143

2.0.1. Aspectes generals: manuals

*BROSELOW, H. (1988) " Second Language Acquisition " in NEWMEYER, F.J. (Ed) Linguistics: The Cambridge Survey. Volume III: Language: Psychological and Biological Aspects . Cambridge: Cambridge University Press. pp. 194-209 ; trad. cast. de J. Llisterri: "La adquisición de una segunda lengua" in NEWMEYER, F.J. (Ed) Panorama de la lingüística moderna de la Universidad de Cambridge. III. El lenguaje: aspectos psicológicos y biológicos . Madrid: Visor (Lingüística y Conocimiento, 16), 1992. pp. 225-243.
[relació entre les teories lingüístiques i els models sobre l’adquisició de segones llengües ]

BROWN, H.D. (1980) Principles of Language Learning and Teaching. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.
[caps 5 "Cognitive variations in language learning", 6 "Personality and language learning", 7 "Socicultural variables", 8 "Comparing and contrasting two languages" i 9 "Error analysis- the study of learners’ interlanguage"]

COOK, V. (1991) Second Language Learning and Language Teaching . London: Edward Arnold.

[caps 3.1. "Acquisition of pronunciation", 4 "Processes in using second languages", 5 "Learners as individuals" i 8 "General models of L2 learning"]

DULAY, H. -BURT, M.- KRASHEN, S. (1982) Language Two. Oxford: Oxford University Press.
[caps. 4 "Effects of personality and age in second language acquisition, 5 "The role of the first language", 7 "Errors", 8 "Acquisition order" i 10 "Aspects of L2 research methodology"]

ELS, T. van - BONGAERTS, T.- EXTRA, G.- OS, Ch. van - JANSEN - VAN DIETEN, A.-M. (1984) Applied Linguistics and the Learning and Teaching of Foreign Languages . London: Edward Arnold.
[caps 3.2. "Language learning", 4 "Second language leraning (1): contrastive analysis and error analysis", 5 "Second language leraning (2): performance analysis and discourse analysis" i 6 "Learner characteristics"

*ELLIS, R. (1985) Understanding Second Language Acquisition . Oxford: Oxford University Press.

KLEIN, W. (1986), Second Language Acquisition . Cambridge: Cambridge University Press ( Cambridge Textbooks in Linguistics )
[caps. 1"Some forms of language acquisition, some fundamental facts, some focal issues, some well-known theories", 2 "Six dimensions of language acquisition", 4 "The learner's four tasks" i 8"The matching problem]

LIGHTBOWN, P.- SPADA, N. (1993) How Languages are Learned. Oxford: Oxford University Press.

LITTLEWOOD,W. (1984) Foreign and Second Language Learning: Language Acquisition Research and Its Implications for the Classroom . Cambridge: Cambridge University Press.
[caps 3 "Errors and learning strategies", 4 "The internal syllabus of the language learner", 5 "Acconting for differences between learners" i 6 "Models of second language learning"]

*McLAUGHLIN, B. (1987) Theories of Second-Language Learning . London: Edward Arnold.

WILKINS, D.A. (1974) Second-Language Learning and Teaching. London: Edward Arnold.

2.0.2. Reculls

FLYNN, S.- O'NEILL, W. (Eds) (1988) Linguistic Theory in Second Language Acquisition . Dordrecht: Kluwer ( Studies in Theoretical Psycholinguistics, 8 )
[ Relacions entre la gramàtica universal i l’adquisició de la segona llengua]

GASS, S.M.- SCHACHTER, J. (Eds) (1989) Linguistic Perspectives on Second Language Acquisition. Cambridge: Cambridge University Press ( The Cambridge Applied Linguistics Series )
[ dedicat especialment a l’aplicació del model GB de la gramàtica generativa a l’adquisició de segones llengües ]

GASS, S. - MADDEN, C.- PRESTON, D.- SELINKER, L. (Eds) (1989) Variation in Second Language Acquisition. Vol I :Discourse and Pragmatics . Clevedon, Avon: Multilingual Matters Ltd.

GASS, S.- MADDEN, C.- PRESTON, D.- SELINKER, L. (Eds) (1989) Variation in Second Language Acquisition. Volume II : Psycholinguistic Issues. Clevedon: Multilingual Matters Ltd.

HATCH, E.M. (1978) Second Language Acquisition. A Book of Readings. Rowley, Mass.: Newbury House Publishers.
[ dedicat principalment a adquisició de la llengua en bilingües ]

HUEBNER, T.- FERGUSON, Ch.A. (Eds) (1991) Crosscurrents in Second Language Acquisition and Linguistic Theories. Amsterdam: John Benjamins. ( Language Acquisition and Language Disorders, 2)

HYLTENSTAM, K.- PIENEMANN, M. (Eds) (1985) Modelling and Assessing Second Language Acquisition . Clevedon: Multilingual Matters.

LICERAS, J.M. (Comp) (1992) La adquisición de las lenguas extranjeras. Hacia un modelo de análisis de la interlengua . Trad. de M. Marcos. Madrid: Visor (Lingüística y Conocimiento, 14)
[recull dels principals treballs sobre interllengua]

LICERAS, J.M. (Ed) (1993) La lingüiística y el análisis de los sistemas no nativos. Ottawa: Doovehouse Editions ( Ottawa Hispanic Studies, 12)
[principalment dedicat a l’aplicació del model de principis i paràmetres a l’adquisició de la L2]

2.0.3. Revistes

Annual Review of Applied Linguistics . Cambridge: Cambridge University Press.

*Applied Linguistics . Oxford: Oxford University Press.

Etudes de linguistique appliquée . Paris: Didier

International Journal of Applied Linguistics . Oslo: Novus Press

International Review of Applied Linguistics in Language Teaching, IRAL. Heidelberg: Julius Groos

Journal of Multilingual and Multicultural Development. Clevedon, Avon: Multilingual Matters Ltd.

Language and Education. An International Journal . Clevedon, Avon: Multilingual Matters Ltd.

Language Awareness. Clevedon, Avon: Multilingual Matters Ltd.

Language, Culture and Curriculum . Clevedon, Avon: Multilingual Matters Ltd.

*Language Learning: A Journal of Applied Linguistics . Ann Arbor: University of Michigan.

*Language Teaching. The International Abstracting Journal for Language Teachers and Applied Linguists. Cambridge: Cambridge University Press.
[ publica resums d’articles i de llibres relacionats amb l’adquisició i l’ensenyament de la segona llengua ]

Language Testing. The Official Journal of the International Language Testing Association . London: Edward Arnold.

Revista Española de Lingüística Aplicada . Madrid: SGEL

Revue de Phonétique Appliquée . Mons: Didier

*Second Language Research ( abans Interlanguage Studies Bulletin ). London: Edward Arnold.

*Studies in Second Language Acquisition . Cambridge: Cambridge University Press.

System. An International Journal of Educational Technology and Applied Linguistics . Oxford: Pergamon Press

2.1. LA INTERFERÈNCIA EN l’ADQUISICIÓ d’UNA SEGONA LLENGUA

2.1.1. Els estudis sobre la interferència

2.1.1.1. La interferència lingüística

La interferència produïda pel contacte de llengües: influència mútua entre les llengües ( language mixing ), préstecs ( borrowing ) i canvi de codi ( code-switching ). La interferència produïda per l’evolució de les llengües: models en arbre ( tree model ) i models en ones ( wave model ). La formació de pidgins i criolls.

2.1.1.2. La interferència en l’adquisició de segones llengües

Els efectes de les similituds i les diferències entre les llengües. Transferència ( transfer ) positiva i negativa. Subproducció ( underproduction ), sobreproducció ( overproduction ) i errors de producció. Substitució, calcs, alteració de les estructures de la L2 i errors d’interpretació. Les interferències en la producció en funció de la percepció de les diferències entre les llengües: diferències percebudes ( overt ) i no percebudes ( covert ).

DECHERT, H. W.- BRÜGGEMEIER, M. - FÜTTERER, D. (Eds.) (1984), Transfer and Interference in Language. A Selected Bibliography . Amsterdam: John Benjamins (Amsterdam Studies in the Theory and History of Linguistic Sciences, Series V, Volume 14 ).

DECHERT, H.W.- RAUPACH, M. (Eds) (1980) Towards a Cross-Linguistic Assessment of Speech Production. Frankfurt: Peter D Lang ( Kasseler Arbeiten zur Sprache und Literatur, Band 7 ).

DECHERT, H.W.- RAUPACH, M. (Eds) (1989) Interlingual processes. Tübingen: Gunter Narr Verlag (Language in Performance Series )

DECHERT, H.W.- RAUPACH, M. (Eds) Transfer in Language Production. Hillside, N.J.: Ablex.

FAERCH, K.- KASPER, G. (1987) " Perspectives on Language Transfer ", Applied Linguistics 18,2: 11-31

GASS, S.- SELINKER, L. (Eds) (1983) Language Transfer in Language Learning. Rowley, M.A.: Newbury House. Revised Edition: Amsterdam: John Benjamins, 1992.

KELLERMAN, E.- SHARWOOD SMITH, M. (Eds) (1986), Crosslinguistic Influence in Second Language Acquisition . New York: Pergamon Press Ltd. ( Language Teaching Methodology Series )

LICERAS, J.M. (Comp) (1992) La adquisición de las lenguas extranjeras. Hacia un modelo de análisis de la interlengua . Trad. de M. Marcos. Madrid: Visor (Lingüística y Conocimiento, 14)
[traducció castellana dels principals treballs sobre interferència i interllengua]

*ODLIN, T. (1989) Language Transfer. Cross-Linguistic Influence in Language Learning. Cambridge: Cambridge University Pres ( The Cambridge Applied Linguistics Series )

PAYRATÓ, Ll. (1985) La interferència lingüística, Comentaris i exemples català-castellà. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat / Curial Edicions Catalanes ( Textos i estudis de cultura catalana, 12 )

RINGBOM, H. (1986) " Crosslinguistic influence and the foreign language learning process " in KELLERMAN, E.- SHARWOOD SMITH, M. (Eds) Crosslinguistic Influence in Second Language Acquisition. New York: Pergamon Press Ltd. ( Language Teaching Methodology Series ) pp. 150-162

* RINGBOM, H. (1987) The Role of the First Language in Foreign Language Learning. Clevedon, Avon: Multilingual Matters.
[cap. 5 "Cross-linguistic influence"] [ estudia el cas dels parlants de suec a Finlàndia i l’aprenentatge de l’anglès en aquesta comunitat ]

RINGBOM, H. (1990) " Effects of transfer in foreign language learning " in DECHERT, H.W. (Ed) Current Trends in European Second Language Acquisition Research. Clevedon: Multilingual Matters. pp. 205-218

RINGBOM, H. (1992) " On L1 transfer in L2 comprehension and L2 production", Language Learning 42,1: 85-112

SELINKER, L. (1983) " Language Transfer " in GASS, S.- SELINKER, L. (Eds) Language Transfer in Language Learning . Rowley, M.A." Newbury House. pp. 33-53.

2.1.1.3. L’anàlisi contrastiva

La comparació entre llengües com a eina per a la predicció de les dificultats d’aprenentatge. Dificultats d’aprenentatge de la L2 derivades de les característiques de la L1. Influència en la L2 dels hàbits de la L1.

ECKMAN, F. (1977) " Markedness and the contrastive analysis hypothesis", Language Learning 27,2: 315-330; trad. de M. Marcos in LICERAS, J.M. (Comp) (1992) La adquisición de las lenguas extranjeras. Hacia un modelo de análisis de la interlengua. Madrid: Visor. pp. 207-224

FISIAK, J. (Ed) (1980) Theoretical Issues in Contrastive Linguistics . Amsterdam: John Benjamins.

FISIAK, J. (Ed) (1981) Contrastive Linguistics and the Language Teacher . Oxford: Oxford University Press.

*JAMES, C. (1980) Contrastive Analysis. London: Longman ( Applied Linguistics and Language Studies )

LADO, R. (1957) Linguistics across cultures. Applied Linguistics for Language Teachers. Ann Arbor: University of Michigan Press. Trad cast: Lingüística contrastiva. Lenguas y culturas . Madrid: Alcalá, 1985.
[clàssic que inaugura la lingüística contrastiva]

NICKEL, G. (Ed) (1971) Papers in Contrastive Linguistics . Cambridge: Cambridge University Press.

SANTOS GARGALLO, I. (1993) Análisis contrastivo, análisis de errores e interlengua en el marco de la lingüística contrastiva . Madrid: Síntesis ( Textos de apoyo, Lingüística, 9)

WARDHAUGH, R. (1970) "The contrastive analysis hypothesis", TESOL Quarterly 4: 123-136; trad. de M.Marcos in LICERAS, J.M. (Comp) (1992) La adquisición de las lenguas extranjeras. Hacia un modelo de análisis de la interlengua . Madrid: Visor. pp. 41-49

2.1.1.4. L’anàlisi d’errors

Els problemes de l’anàlisi contrastiva: les diferències entre llengües no sempre donen lloc a errors; errors que no són deguts a la interferència amb la L1; errors deguts al mètode d’ensenyament; errors deguts a la sobregeneralització; errors d’actuació no sistemàtics; els errors com a estratègia comunicativa; problemes en la caracterització dels errors.

CORDER, S.P. (1967) " The significance onf learners’ errors", International Review of Applied Linguistics IRAL 5, 4: 161-170; in CORDER, S.P. (1981) Error analysis and interlanguage . Oxford: Oxford University Press. pp. 5-13; in RICHARDS, J.C. (Ed) (1974) Error Analysis. Perspectives on Second Language Acquisition . London: Longman . pp. 19-30; ; trad. de M. Marcos in LICERAS, J.M. (Comp) (1992) La adquisición de las lenguas extranjeras. Hacia un modelo de análisis de la interlengua . Madrid: Visor. pp.31-40

CORDER, S.P. (1978) "Error analysis, interlanguage and second language acquisition" en KINSELLA, V. (Ed.) Language Teaching & Linguistics: Surveys. Cambridge: Cambridge University Press pp. 60-78.

*CORDER, S.P. (1981) Error analysis and interlanguage . Oxford: Oxford University Press.

CORDER, S.P. (1983) " A role for the mother tongue " in GASS, S.- SELINKER, L. (Eds) Language Transfer in Language Learning. Rowley, M.A." Newbury House.pp. 85-97

JAMES, C. (1990) " Learner language", Language Teaching 23,4: 205-213

MANCHÓN RUIZ, R.M. (1985) "Estudios de interlengua: análisis de errores, estrategias de aprendizaje y estrategias de comunicación", Revista Española de Lingüística Aplicada 1: 55-6

RICHARDS, J. (1974) " A non contrastive approach to error analysis" in RICHARDS, J.C. (Ed) Error Analysis. Perspectives on Second Language Acquisition . London: Longman ( Applied Linguistics and Language Study ).

*RICHARDS, J.C. (Ed) (1974) Error Analysis. Perspectives on Second Language Acquisition . London: Longman ( Applied Linguistics and Language Study )

SANTOS GARGALLO, I. (1993) Análisis contrastivo, análisis de errores e interlengua en el marco de la lingüística contrastiva . Madrid: Síntesis ( Textos de apoyo, Lingüística, 9)

SCHACHTER, J. (1974) " An error in error analysis", Language Learning 24,2: 205-214; trad. de M. Marcos in LICERAS, J.M. (Comp) (1992) La adquisición de las lenguas extranjeras. Hacia un modelo de análisis de la interlengua . Madrid: Visor. pp.195-205

2.1.1.5. La noció d’interllengua

La interllengua com a sistema gramatical coherent, diferent de la gramàtica de la L1 i de la gramàtica de la L2. La definició d’interllengua de Selinker (1972). Els sistemes aproximatius (Nemser, 1971) i el dialecte idiosincràtic (Corder, 1971).

ADJÉMIAN, C. (1976) " On the nature of interlanguage systems ", Language Learning 26: 297-320.
[definició clàssica de la interllengua]

ADJÉMIAN, Ch. (1982) "La spécificité de l’interlangue et l’idéalisations des langues secondes" in GUÉRON, J.- SOWLEY, S. (Eds) Grammaire transformationelle: théorie et methodologies . Vincennes: Université de Paris VIII; trad. de M. Marcos in LICERAS, J.M. (Comp) (1992) La adquisición de las lenguas extranjeras. Hacia un modelo de análisis de la interlengua. Madrid: Visor. pp. 241-262

BIALYSTOK, E.- SHARWOOD SMITH, M. (1985) "Interlanguage is not a state of mind: an evaluation of the construct for second language acquisition", Applied Linguistics 6,2: 101-117

*CORDER, S.P. (1971) "Idiosyncratic dialects and error analysis", International Review of Applied Linguistics IRAL 9, 2: 147-159; in CORDER, S.P. (1981) Error analysis and interlanguage . Oxford: Oxford University Press. pp. 14-25; in RICHARDS, J.C. (Ed) (1974) Error Analysis. Perspectives on Second Language Acquisition . London: Longman . pp. 158-171; trad. de M. Marcos in LICERAS, J.M. (Comp) (1992) La adquisición de las lenguas extranjeras. Hacia un modelo de análisis de la interlengua . Madrid: Visor. pp. 63-77

CORDER, S.P. (1978) "Error analysis, interlanguage and second language acquisition" en KINSELLA, V. (Ed.) Language Teaching & Linguistics: Surveys . Cambridge: Cambridge University Press pp. 60-78.

*CORDER, S.P. (1981) Error analysis and interlanguage . Oxford: Oxford University Press.

CORDER, S.P. (1983) " A role for the mother tongue " in GASS, S.- SELINKER, L. (Eds) Language Transfer in Language Learning. Rowley, M.A.: Newbury House.pp. 85-97

DAVIES, A.- CRIPER, C.- HOWATT, A.P.R. (Eds) (1984) Interlanguage . Edinburgh: Edinburgh University Press.

ELLIS, R. (1982) "The origins of interlaguage", Applied Linguistics 3: 207-223

ELLIS, R. (1985) " Sources of variability in interlanguage', Applied Linguistics 6,2: 118-131.

FAERCH, K.- KASPER, G. (Eds) (1983) Strategies in Interlanguage Communication. Harlow: Longman.

JAMES, C. (1990) " Learner language", Language Teaching 23,4: 205-213

JORDENS, P. (1980) "Interlanguage Research: Interpretation or Explanation", Language Learning 30, 1: 195-207; trad. de M. Marcos in LICERAS, J.M. (Comp) (1992) La adquisición de las lenguas extranjeras. Hacia un modelo de análisis de la interlengua. Madrid: Visor. pp. 225-239

LICERAS, J.M. (1992) "Hacia un modelo de análisis de la interlengua" in LICERAS, J.M. (Comp) La adquisición de las lenguas extranjeras. Hacia un modelo de análisis de la interlengua. Madrid: Visor (Lingüística y Conocimiento, 14) pp. 11-27

MANCHÓN RUIZ, R.M. (1985) "Estudios de interlengua: análisis de errores, estrategias de aprendizaje y estrategias de comunicación", Revista Española de Lingüística Aplicada 1: 55-66

*NEMSER, W. (1971) " Approximative Systems of Foreign Language Learners", International Review of Applied Linguistics IRAL 9: 115-123; in RICHARDS, J.C. (Ed) (1974) Error Analysis. Perspectives on Second Language Acquisition. London: Longman pp. 55-63; trad. de M.Marcos in LICERAS, J.M. (Comp) (1992) La adquisición de las lenguas extranjeras. Hacia un modelo de análisis de la interlengua . Madrid: Visor. pp. 51-61
[treball clàssic sobre el tema]

SANTOS GARGALLO, I. (1993) Análisis contrastivo, análisis de errores e interlengua en el marco de la lingüística contrastiva . Madrid: Síntesis ( Textos de apoyo, Lingüística, 9)

*SELINKER, L. (1972) "Interlanguage", International Review of Applied Linguistics IRAL, 10/3:209-231; in RICHARDS, J.C. (Ed) (1974) Error Analysis. Perspectives on Second Language Acquisition . London: Longman ( Applied Linguistics and Language Study ) pp. 31-54 ; trad. de M. Marcos in LICERAS, J.M. (Comp) (1992) La adquisición de las lenguas extranjeras. Hacia un modelo de análisis de la interlengua. Madrid: Visor. pp.79-101

SELINKER, L. (1992) Rediscovering Interlanguage. London: Longman (Applied Linguistics and Language Study)

TARONE, E. (1979) " Interlanguage as chameleon", Language Learning 29,1: 181-191.

TARONE, E. (1983) "On the variability of interlanguage systems", Applied Linguistics 4,2: 143-163; trad. de M. Marcos in LICERAS, J.M. (Comp) (1992) La adquisición de las lenguas extranjeras. Hacia un modelo de análisis de la interlengua. Madrid: Visor. pp. 263-292

TARONE, E. (1988) Variation in Interlanguage. London: Edward Arnold ( Second Language Acquisition )

2.1.1.6. Aspectes universals en l’adquisició de segones llengües

Errors en l’adquisició de la L2 comuns a parlants de diferents L1 no explicats per la interferència. Els errors de desenvolupament ( developmental errors ), comuns a l’adquisició de la L2 en parlants natius i no natius. Les seqüències de desenvolupament ( developmental sequences ) de la L2 comunes a parlants de diferents L1 i comunes al desenvolupament lingüístic dels parlants natius de la L2. El paper de la gramàtica universal (GU) en l’adquisició de la L2.

ECKMAN, F. (1988) "Typological and parametrical views of universals in second language acquisition" in FLYNN, S.- O'NEILL, W. (Eds) Linguistic Theory in Second Language Acquisition . Dordrecht: Kluwer ( Studies in Theoretical Psycholinguistics, 8 ) pp. 417-430

FELIX, S. (1988) "UG-generated knowledge in adult second language acquisition" in FLYNN, S.- O'NEILL, W. (Eds) Linguistic Theory in Second Language Acquisition. Dordrecht: Kluwer ( Studies in Theoretical Psycholinguistics, 8 ) pp. 252-276

*FLYNN, S. (1988) "Second language acquisition and grammatical theory" in NEWMEYER, F.J. (Ed) Linguistics: The Cambridge Survey. Volume II: Linguistic Theory: Extensions and Implications . Cambridge: Cambridge University Press. pp. 53-73; trad. cast. de J. Gómez Guinovart : "La adquisición de una segunda lengua y la teoría gramatical" in NEWMEYER, F.J. (Ed) Panorama de la lingüística moderna de la Universidad de Cambridge. II. Teoría lingüística: extensiones e implicaciones. Madrid: Visor (Lingüística y Conocimiento, 10), 1991. pp. 73-92.

FLYNN, S. (1991) "Government-binding: parameter setting in second language acquisition" in HUEBNER, T.- FERGUSON, Ch.A. (Eds) Crosscurrents in Second Language Acquisition and Linguistic Theories. Amsterdam: John Benjamins. ( Language Acquisition and Language Disorders, 2) pp. 143-168

GASS, S. (1979) "Language transfer and universal grammatical relations", Language Learning 29: 327-44; in GASS, S.- SELINKER, L. (Eds) (1983) Language Transfer in Language Learning. Rowley, M.A.: Newbury House. Revised Edition: Amsterdam: John Benjamins, 1992.pp. 69-84

GASS, S. (1984) " A review of interlanguage syntax: language transfer and language universals", Language Learning 34: 115-131

GASS, S. (1988) "Second language acquisition and linguistic theory: the role of language transfer" in FLYNN, S.- O'NEILL, W. (Eds) Linguistic Theory in Second Language Acquisition. Dordrecht: Kluwer ( Studies in Theoretical Psycholinguistics, 8 ) pp. 384-403

GASS, S. (1989) "Language universals and second language acquisition", Language Learning 39,4: 497-534

GREENBERG, J.H. (1991) "Typology/universals and second language acquisition" in HUEBNER, T.- FERGUSON, Ch.A. (Eds) Crosscurrents in Second Language Acquisition and Linguistic Theories. Amsterdam: John Benjamins. ( Language Acquisition and Language Disorders, 2) pp. 37-46

*LICERAS, J.M. (1993) "Los principios de la gramática universal y la adquisición de segundas lenguas" in LICERAS, J.M. (Ed) ) La lingüiística y el análisis de los sistemas no nativos . Ottawa: Doovehouse Editions ( Ottawa Hispanic Studies, 12) pp. 24-59

SCHACHTER, J. (1988) " Second Language Acquisition and its Relationship to Universal Grammar ", Applied Linguistics 9,3: 219-235

WHITE, L. (1990) Universal Grammar and Second Language Acquisition . Amsterdam / Philadelphia : John Benjamins ( Language Acquisition and Language Disorders, 1 )

2.1.2. Els factors que intervenen en la interferència

2.1.2.1. Factors individuals

Personalitat. Nivell d’ansietat, capacitat d’empatia i grau d’introversió o extroversió. Aptituts fonètiques i capacitat d’imitació. Nivell cultural i nivell d’alfabetització. La importància de la transferència positiva en funció del coneixement de la L1 i de la capacitat d’expressió escrita. L’edat: existència d’un període crític en l’adquisició de la L2.

ASHER, J.- GARCIA, R. (1969) " The Optimal Age to Learn a Foreign Language ", The Modern Language Journal 53: 334-341

BROWN, D. (1975) " Affective variables in second language acquisition ", Language Learning 23,2: 231-244

GARDNER, R.C. - MACINTYRE, P.D. (1992) "A student's contribution to second language learning. Part 1: Cognitive variables", Language Teaching 25,4: 211-220

GARDNER, R.C. - MACINTYRE, P.D. (1993) "A student's contributions to second-language learning. Part II: Affective variables", Language Teaching 26,1: 1-11

GARDNER, R.C.- LAMBERT, W.E. (1972) Attitude and Motivation in Second Language Learning . Rowley, Mass.:Newbury House

HARLEY, B. (1986) Age in Second Language Acquisition . Clevedon, Avon: Multilingual Matters.

LONG, M.H. (1990) "Maturational constraints on language development", Studies in Second Language Acquisition 12,3: 251-285

MACINTYRE, P.D.- GARDNER, R.C. (1991) "Methods and results in the study of anxiety and language learning: A review of the literature", Language Learning 41,1: 85-117

*ODLIN, T. (1989) Language Transfer. Cross-Linguistic Influence in Language Learning. Cambridge: Cambridge University Pres ( The Cambridge Applied Linguistics Series )

RUBIN, J. (1981) "Study of Cognitive Processes in Second Language Learning", Applied Linguistics 2,2,: 117-131

SCOVEL, T. (1978) " The effect of affect on foreign language learning: a review of anxiety research", Language Learning 28,1: 129-142.

SHEKAN, P. (1989) Individual differences in second-language learning. London: Edward Arnold.

SHEKAN, P. (1991) "Individual differences in second-language learning", Studies in Second Language Acquisition 23,2: 275-298

SINGLETON, D. (1989) Language Acquisition, The Age Factor. Clevedon: Multilingual Matters

WODE, H. (1989) "Maturational effects of language acquisitional abilities" in GASS, S.- MADDEN, C.- PRESTON, D.- SELINKER, L. (Eds) Variation in Second Language Acquisition. Volume II : Psycholinguistic Issues. Clevedon: Multilingual Matters Ltd. pp. 176-188

2.1.2.2. Factors socials

Multilingüisme: transferència positiva i influència de la distància percebuda entre les llengües. El prestigi social de la llengua: influència de les normes de prestigi de la L2 i de la L1 en situacions focalitzades. Factors demogràfics: nombre de parlants natius i possibilitat d’input monolingüe.

DIRVEN, R.- PÜTZ, M. (1993) "Intercultural communication", Language Teaching 26,3: 144-156

DOWD, J. et al. (1990) "L2 social marking: research issues", Applied Linguistics 11,1: 16-29

LOVEDAY, L. (1982) The Sociolinguistics of Learning and Using a Non-native Language . Oxford: Pergamon Press.

*ODLIN, T. (1989) Language Transfer. Cross-Linguistic Influence in Language Learning. Cambridge: Cambridge University Pres ( The Cambridge Applied Linguistics Series )

PRESTON, D.R. (1989) Sociolinguistics and Second Language Acquisition . Oxford: Basil Blackwell.

PRIDE, J.B. (Ed) (1981) Sociolinguistic Aspects of Language Learning and Teaching. Oxford: Oxford University Press.

RICHARDS, J.C. (1974) " Social factors, Interlanguage and Language Learning" in RICHARDS, J.C. (Ed) Error Analysis. Perspectives on Second Language Acquisition. London: Longman ( Applied Linguistics and Language Study ) pp. 64-94

2.2. ASPECTES FONÈTICS EN l’APRENENTATGE DE SEGONES I TERCERES LLENGUES

2.2.1. Principis generals

2.2.1.1. La interferència en l’adquisició del sistema fonètic d’una segona llengua

l’explicació de la interferència fonètica en el marc de l’anàlisi contrastiva. El concepte de 'garbell fonològic' i 'sordesa fonològica' de Polivanov (1931) i Trubetskoi (1939): la L1 com a conjunt de categories a través de les quals s’analitzen els sons de la L2; l’accent estranger com a resultat de l’assimilació dels sons de la L2 a les categories fonològiques de la L1.

BARRY, W. (1974) "Language background and the perception of foreign accent", Journal of Phonetics 2: 65-89

BORRELL, H. (1990) "Perception et 'crible phonologique' " in LANDERCY, A. (Ed) Melanges de phonétique et didactique des langues. Hommage au professeur Renard. Mons: Presses Universitaires de Mons / Didier Erudition pp. 31-42

JAMES, A.R. (1986) "Phonic Transfer and Phonological Explanation: Some Theoretical and Methodological Issues " in KELLERMAN, E.- SHARWOOD SMITH, M. (Eds) Crosslinguistic Influence in Second Language Acquisition. New York: Pergamon Press Ltd. ( Language Teaching Methodology Series ) pp. 134-149.

KOHLER, K. (1981) "Contrastive Phonology and the Acquisition of Phonetic Skills ", Phonetica 38,4: 213-226; in ELIASSON, S. (Ed) (1984) Theoretical issues in contrastive phonology. Heidelberg: Julius Groos. pp. 73-84

*POLIVANOV, E. (1931) "La perception des sons d’une langue étrangère" Travaux du Cercle Linguistique de Prague 4; in Le Cercle de Prague (Change, 3) Paris, 1969. pp. 111-14.

TARONE, E. (1974), "Speech Perception in Second Language Acquisition: a Suggested Model", Language Learning , 24:223-233.

*TROUBETZKOY, N.S. (1939) " Grundzüge der Phonologie", Travaux du Cercle Linguistique de Prague , 7; trad. cast. de D García Giordano, con la colaboración de L. J. Prieto : Principios de fonología . Madrid: Cincel, 1973. [II. Falsa apreciación de los fonemas de una lengua extranjera]

2.2.1.2. La fonètica contrastiva

La comparació entre els sistemes fonètics i fonològics de la L1 i la L2 com a mètode de predicció dels errors en la L2. Predicció dels errors de producció de la L2 a partir dels elements absents en l’inventari de la L1 que es troben en en el de la L2. Pred icció de les equivalències a partir dels elements absents de l’inventari de la L2 que es troben en el de la L1. Les limitacions de l’análisi fonològica contrastiva: diferències de distribució entre els fonemes de la L1 i la L2, realització dels fonemes con dicionades per la fonètica sintàctica, aspectes fonotàctics i valor fonètic dels elements fonològics comuns a les dues llengües. Necessitat d’una comparació fonètica.

*DELATTRE, P. (1965) Comparing the Phonetic Features of English, French, German and Spanish: An Interim Report. Heidelberg: Julius Groos.

DELATTRE, P.- OLSEN, C.- POENAK, E. (1962) " A comparative study of declarative intonation in American English and Spanish", Hispania 45: 233-241

DELATTRE, P.C.- OLSEN, C (1969) "Syllabic Features and Phonic Impression in English, German, French and Spanish" Lingua 22: 160-175.

GUTIÉRREZ DÍEZ, F. (1983) "Aspectos lingüísicos de la segmentación del tono en inglés, castellano y catalán" in Actas del Primer Congreso Nacional de Lingüística Aplicada. Tendencias actuales en las aplicaciones de la lingüística . Mucia, 14-17 de abril de 1983, Universidad de Murcia. Madrid: AESLA. pp. 179-192

GUTIÉRREZ, F. (1984) "Comparación del algunos aspectos de la entonación del catalán y del inglés", Folia Phonetica 1: 149-158.

JULIÀ, J. (1981) "Estudi contrastiu dels oclusius de l’anglès i del català. Un experiment acústic" Estudi General 1,1: 75-85

MENDEZ, A. (1982) "Production of American English and Spanish Vowels" Language and Speech 25,2: 191-197

RECASENS, D. (1984) Estudi comparatiu de la fonètica segmental del català i de l’anglès . Barcelona: Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona.

STOCKWELL, R.P. - BOWEN, J.D. (1965) The Sounds of English and Spanish. Chicago: The University of Chicago Press.

2.2.1.3. L’adquisició del sistema fonètic d’una L2

La identificació interlingüística ( interlingual identification ): equiparació errònia de sons de la L1 i la L2 per similitud fonètica, per similitud en la representació ortogràfica i per influència del sistema fonològic de la L1 matisada per les capacitat fonètiques individuals. Els errors de producció: errors fonèmic s, fonètics, al·lofònics i distribucionals.

La formació de categories ( category formation ) i la classificació equivalent ( equivalence classification ) - formació de categories constants partint d’elements variables -. La similitud fonètica ( phonetic similarity ): sons nous - sense equivalència a la L2 - sons similars - presenten diferències fonètiques a la L1 i la L2 - i sons idèntics. L’aproximació fonètica ( phonetic approximation ).

FLEGE, J.E. (1980), "Phonetic Approximation in Second Language Acquisition", Language Learning , 30, 1:117-134.

FLEGE, J.E. (1988) "The Production and Perception of Foreign Language Speech Sounds" in WINITZ, H. (Ed) Human Communication and Its Disorders. A Review. Volume I. Norwood, N.J.: Ablex Publishers. pp. 224-401

FLEGE, J.E. (1991) "Perception and production: the relevance of phonetic input to L2 phonological learning" in HUEBNER, T.- FERGUSON, Ch.A. (Eds) Crosscurrents in Second Language Acquisition and Linguistic Theories. Amsterdam: John Benjamins. ( Language Acquisition and Language Disorders, 2) pp. 249-290

FLEGE, J.E.-DAVIDSON, R. (1984) "Transfer and Developmental Proceses in Adult Foreign Language and Speech Production", Applied Psycholinguistics 5,4: 323-347

LEATHER, J.- JAMES, A. (1991) "The acquisition of second language speech", Studies in Second Language Acquisition 13,3: 305-341

MAJOR, R.C. (1987) "Foreign Accent: Recent Research and Theory", International Review of Applied Linguistics IRAL 25,3: 185-202.

MOULTON, W. (1962) "Towards a classification of pronunciation errors", Modern Language Journal 46: 101-109

NEUFELD, G.G. (1978) "On the Acquisition of Prosodic and Articulatory Features in Adult Language Learning", The Canadian Modern Language Review 34:163-174. in IOUP, G.-WEINBERGER, S.H. (Eds) (1987) Interlanguage Phonology. New York: Newbury House.pp. 321-34

TAHTA, S.- WOOD, M.- LOEWENTHAL, K. (1981) "Foreign accents: Factors relating to transfer of accent from the first language to a second language", Language and Speech 24: 265-272

Edat i adquisició del sistema fonètic d’una L2: la hipòtesi del període crític ( Critical Period Hypothesis )

FLEGE, J.E. (1987) " A critical period for learning to pronounce foreign languages ? ", Applied Linguistics 8,2: 162-167

PATKOWSKI, M.S. (1990) "Age and accent in second language: a reply to James Emil Flege", Applied Linguistics 11,1: 73-89

Factors individuals en l’adquisició dels sistema fonètic d’una L2

PURCELL, E.T.- SUTER, R.W. (1980) "Predictors of Pronunciation Accuracy: A Reexamination", Language Learning 30,2: 271-287

SCOVEL, T. (1969) "Foreign Accent, Language Acquisition and Cerebral Dominance" Language Learning 19, 3-4: 245-253

TAYLOR, G.- LATFORD, J.- GUIORA, A.- LANE, H. (1971) "Psychological Variables and Ability to Pronounce a Second Language", Language and Speech 14: 146-157

2.2.2. L’estudi experimental dels processos d’interferència fonètica: metodologia

2.2.2.1. El disseny experimental

La hipòtesi de treball. Delimitació del camp de treball i formulació de les hipòtesis. El disseny experimental: definició i organització de les dades. Grup experimental i grup de control. Dissenys amb pre-test i post-test. Estudis longitudinals i estudis transversals.

2.2.2.2. El corpus de treball

Tipus de corpus: corpus controlat i corpus espontani. La constitució del corpus: variables relacionades amb l’elocució - idioma, informant, ordre de gravació i velocitat d’elocució -; variables fonètiques - situació en el con junt de l’enunciat, situació en la corba melòdica, situació en la síl·laba, accent i context -; variables lingüístiques -valor funcional, estructura de l’enunciat i intuïció ortològica -; la variació estilística: el grau d’atenció del parlant . l’obtenció del corpus: procediments. L’enregistrament de corpus espontanis a la classe de llengua.

2.2.2.3. Els informants

Procediment de selecció: mostreig de la població i validació de la mostra. Variables relatives als informants: variables intrínseques - sexe i edat -; variables extrínsiques - nacionalitat, integració en el grup i classe social -. La determinació de la competència lingüística en L2 dels informants: qüestionaris d’autoavaluació, avaluació per jutges externs, validació per informants natius, estudis oficials.

2.2.2.4. L’enregistrament del corpus

Requisits tècnics: condicions ambientals, aparells de gravació. La situació de l’enregistrament: recollida de dades dels informants, instruccions per a la gravació i presentació del corpus, familiarització amb el corpu s i control de l’enregistrament.

2.2.2.5. La presentació dels resultats

Taules de dades, histogrames, polígons de freqüència, camps de dispersió i diagrames de porcions. El tractament estadístic dels resultats: mesures de la tendència central i indicadors de la distribució; les proves e stadístiques; correlació entre les variables.

Mètodes d’investigació en segones llengües

JOHNSON, D.M. (1992) Approaches to research in second language learning . Harlow, Essex: Longman.

*LARSEN - FREEMAN, D. - LONG, M.H. (1991) Introduction to Second Language Acquisition Research . London: Longman ( Applied Linguistics and Language Studies).

NUNAN, D. (1992) Research Methods in Language Learning . Cambridge: Cambridge University Press.

*SELIGER, H.- SHOHAMY, E. (1989) Second Language Research Methods . Oxford: Oxford University Press.

El mètode de treball en fonètica experimental

*FLEGE, J.E. (1987) " The Instrumental Study of L2 Speech Production : Some Methodological Considerations", Language Learning 37,2: 285-296

LABOV, W. (1972) " The Isolation of Contextual Styles " in Sociolinguistic Patterns . Oxford: Basil Blackwell, 1978. pp. 70-109; ; trad. cast.: Modelos sociolingüísticos . Madrid: Cátedra, 1983.

*LLISTERRI, J. (1991) Introducción a la fonética: el método experimental. Barcelona: Anthropos ( Autores, Textos y Temas, Lingüística, 3 ).

MILROY, L. (1987) Observing and Analysing Natural Language. A Critical Account of Sociolinguistic Method . Oxford: Basil Blackwell ( Language in Society 12 ).

MORENO FERNANDEZ, F. (1990) Metodología sociolingüística,. Madrid: Gredos ( Biblioteca Románica Hispánica, Estudios y Ensayos, 372 )

Estadística en investigació en segones llengües

*BROWN, J.D. (1988) Understanding Research in Second Language Learning. A Teacher's Guide to Statistics and Research Design . Cambridge: Cambridge University Press ( New Directions in Language Teaching )

BROWN, J.D. (1991) "Statistics as a foreign language - Part 1: What to look for in reading statistical language studies", TESOL Quarterly 25,4: 569-586

*HATCH, E.- FARHADY, H. (1982) Research Design and Statistics for Applied Linguistics. Rowley, Mass. : Newbury House.

HATCH, E.- LAZARATON, A. (1991) The Research Manual. Design and Statistics for Applied Linguistics . New York: Newbury House Publishers.

La investigació a la classe de llengua

CROSS, D. (1990) "Design for classroom research in language learning", Language Learning Journal 2: 33-36

MITCHELL, R. (1985) "Process research in second-language classrooms", Language Teaching 18,4: 330-352

NUNAN, D. (1991) "Methods in second-language acquisition classroom-oriented research: a critical review", Studies in Second Language Acquisition 13,2: 249-174

SELINKER, L.- DOUGLAS, D. (1989) "Research methodology in contextually-based second language research", Second Language Research 5,1: 1-34

2.2.3. L’estudi de la producció en l’aprenentatge d’una L2: anàlisi experimental de les realitzacions sonores de la L2 i comparació amb la L1

[ la bibliografia que es presenta a continuació no és exhaustiva ni sistemàtica, però constitueix un recull de treballs accessibles que exemplifiquen la metodologia pròpia de l’estudi experimental de la producció dels sons d’una segona llengua ]

Elements segmentals

BOHN, O.-S.- FLEGE, J.E. (1992) " The production of new and similar vowels by adult German learners of English", Studies in Second Language Acquisition 14,2: 131-158

FLEGE, J.E. (1980) "Phonetic Approximation in Second Language Acquisition", Language Learning , 30, 1:117-134.

FLEGE, J.E. (1987) "Effects of Equivalence Classification on the Production of Foreign Language Speech Sounds " in JAMES, A.- LEATHER, J. (Eds) Sound Patterns in Second Language Acquisition . Dordrecht: Foris. pp. 9-39

FLEGE, J.E. (1987) "The production of 'new' and 'similar'phones in a foreign language: evidence for the effect of equivalence classification", Journal of Phonetics 15: 47-65.

FLEGE, J.E. (1988) " The development of skill in producing word-final English stops: kinematic parameters ", Journal of the Acoustical Society of America 84,5 : 1639-1652

FLEGE, J.E. (1989) "Differences in inventory size affects the location but not the precision of tongue positioning in vowel production", Language and Speech 32: 123-147

FLEGE, J.E. (1991) "Age of learning affects the authenticity of voice-onset-time (VOT) in stop consonants produced in a second language", Journal of the Acoustical Society of America 89,1: 395-411

FLEGE, J.E.- BOHN, O, (1989) " An Instrumental Study of Vowel Reduction and Stress Placement in Spanish-Accented English ", Studies in Second Language Acquisition 11,1: 35-62.

FLEGE, J.E.- DAVIDSON, R.D. (1984) "Transfer and developmental proceses in adult foreign language and speech production" Applied Psycholinguistics 5,4: 323-347

FLEGE, J.E.- EEFTING, W. (1988) "Imitation of a VOT continuum by native speakers of English and Spanish: Evidence for phonetic category formation", Journal of the Acoustical Society of America 83: 729-740

FLEGE, J.E.- HAMMOND, R. (1982) "Mimicry of non-distinctive phonetic differences between language varieties" Studies in Second Language Acquisition 5 : 1-18

FLEGE, J.E.- HILLENBRAND, J. (1984) "Limits on phonetic accuracy in foreign language speech production" Journal of the Acoustical Society of America 7 6,3: 708-721; in IOUP, G.- WEINBERGER, S.H. (Eds) (1987) Interlanguage Phonology . New York: Newbury House. pp. 176-203.

FLEGE, J.E.- HILLENBRAND, J. (1986) " Differential use of temporal cues to the /s/-/z/ contrast by native and non-native speakers of English ", Journal of the Acoustical Society of America 79,2: 508-527.

FLEGE, J.E.- McCUTCHEON, M.J. - SMITH, S.C. (1987) "The development of skill in producing word final stop consonants", Journal of the Acoustical Society of America 82: 433-447

FLEGE, J.E.- PORT, R. (1981) "Cross-language phonetic interference: Arabic to English", Language and Speech 24, 2: 125-146.

FOKES, J.- BOND, Z.S. (1989) "The vowels of stressed and unstressed syllables in non-native English", Language Learning 39,3: 341-373

NATHAN, G.S. (1987) " On second-language acquisition of voice stops", Journal of Phonetics 15,4: 313-322

NATHAN, G.S.- ANDERSON, W.- BUDSAYAMONGKON, B. (1987) "On the Acquisition of Aspiration" in IOUP, G.- WEINBERGER, S.H. (1987) Interlanguage Phonology. New York: Newbury House. pp. 204-212.

SCHMIDT, A.M. (1989) " Aspects of final consonant production in American English by nonnative speakers ", Phonetica 46 : 169-189

Elements suprasegmentals

DE BOT, K. (1986) " The Transfer of Intonation and the Missing Data Base" in KELLERMAN, E.- SHARWOOD SMITH, M. (Eds) Crosslinguistic Influence in Second Language Acquisition. New York: Pergamon Press Ltd. ( Language Teaching Methodology Series ) pp. 110-119

DECHERT, H.W.- RAUPACH, M. (1987) "Prosodic Patterns of Proceduralized Speech in Second and First Language Narratives" in JAMES, A.- LEATHER, J. (Eds) Sound Patterns in Second Language Acquisition . Dordrecht: Foris. pp. 81-102

KELM , O.R. (1987) " An Acoustic Study on the Differences of contrastive Emphasis Between Native and Non-Native Spanish Speakers", Hispania 70: 627-633

LEVITT, A.G. (1991) "Reiterant speech as a test of non-native speakers’ mastery of the timing of French", Journal of the Acoustical Society of America 90,6: 3008-3018

TAYLOR, D.S. (1981) " Non-Native Speakers and the Rhythm of English ", I nternational Review of Applied Linguistics and Language Teaching IRAL 19, 3: 219-226.

WORSFOLD, B. (1984) "On Signalling English Intonation Patterns", Folia Phonetica I: 133-148.

2.2.4. L’estudi de la percepció en l’aprenentatge d’una L2: la categorització dels sons de la L2 i la percepció fonètica de la L2 per parlants natius i no natius

[ la bibliografia que es presenta a continuació no és exhaustiva ni sistemàtica, però constitueix un recull de treballs accessibles que exemplifiquen la metodologia pròpia de l’estudi experimental de la percepció dels sons d’una segona llengua ]

Elements segmentals

BOND, O.-S.- FLEGE, J.E. (1990) "Interlingual identification and the role of foreign language experiece in L2 vowel perception", Applied Psycholinguistics 11,3: 303-328

FLEGE, J. E. (1989) " Chinese subjects’ perception of the word-final English /t/-/d/ contrast: peformance before and after training", Journal of the Acoustical Society of America 86,5 : 1684-1697

FLEGE, J.E. (1984) "The Effect of Linguistic Experience on Arab's Perception of the English /s/ vs /z/ Contrast" Folia Linguistica 18 : 117-138

FLEGE, J.E. (1984), "The Detection of French Accent by American Listeners", Journal of the Acoustical Society of America 76, 3: 692-707.

FLEGE, J.E. (1988) "Factors affecting degree of perceived foreign accent in English sentences", Journal of the Acoustical Society of America 84: 70-79

FLEGE, J.E. (1992) "The intelligibility of English vowels spoken by British and Dutch talkers" in KENT, R.D. (Ed) Intelligibility in Speech Disorders. Theory, Measurement and Management. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamims (Studies in Speech Pathology and Clinical Linguistics,1) pp. 157-232

FLEGE, J.E.- WANG, C. (1990) "Native-language phonotactic constraints affect how well Chinese subjects perceive the word-final English /t/-/d/ contrast", Journal of Phonetics 17: 299-315

HENLY, E.- SHELDON, A. (1986) " Duration and Context efefcts on the Perception of English /r/ and /l/: A Comparison of Cantonese and Japanese Speakers ", Language Learning 36,4:

KEATING, P.A- MIKOS, M.J.- GANONG, W.F. (1981) " A Cross-language Study of Range of Voice Onset Time in the Perception of Initial Stop Voicing" Journal of the Acoustical Society of America 70, 5: 2161-1271.

MIYAWAKI, K. et al. (1975) "An effect of linguistic experience: the discrimination of [r] and [l] by native speakers of Japanese and English ", Perception and Psychophysics 18: 331-340

MIYAWAKI, K. et. al. (1975) " Cross-language study of the perception of the F3 cue for [r] and [l] in speech and nonspeech-like patterns" in FANT, C.- TATHAM, M. (Eds) Auditory Analysis and the Perception of Speech. London: Academic Press. pp. 339-48

STEVENS, K.N.- LIBERMAN, A.M.- STUDDERT-KENNEDY, M.- OHMAN, S. (1969) "Crosslanguage Study of Vowel Perception" Language and Speech 12 : 1-23.

UNDERBAKKE, M.- POLKA, L. - GOTTFRIED, T.L. STRANGE,W. (1988) "Trading relations in the perception of /r/-/l/ by Japanese learners of English" Journal of the Acoustical Society of America 84: 90-100

Elements suprasegmentals

BROSELOW, E.-HURTIG, R.R.- RINGEN, C. (1987) " The Perception of Second Language Prosody " in IOUP, G.- WEINBERGER, S.H. (1987) Interlanguage Phonology . New York: Newbury House. pp. 350-362

CRUZ-FERREIRA, M. (1987) "Non-native Interpretive Strategies for Intonational Meaning: An Experimental Study" in JAMES, A.- LEATHER, J. (Eds) Sound Patterns in Second Language Acquisition . Dordrecht: Foris. pp. 103-120

GANDOUR, J.- HARSHMAN, R. (1978) "Crosslanguage differences in tone perception: a multidimensional scaling investigation", Language and Speech 21: 1-33

LEATHER, J. (1987) "Fo Pattern Inference in the Perceptual Acquisition of a Second Language Tone " in JAMES, A.- LEATHER, J. (Eds) Sound Patterns in Second Language Acquisition . Dordrecht: Foris. pp. 59-80

Estudis conjunts sobre producció i percepció de segones llengües

Elements segmentals

BARRY, W. (1989) ' Perception and production of English vowels by German learners: instrumental - phonetic support in language teaching ', Phonetica 46: 155-168

BORDEN, G.- GERBER, A.- MILSARK, G. "Production and Perception of the /r/-/l/ Contrast in Korean Adults Learning English", Language Learning 33,3: 499-526

FLEGE, J.E. - EEFTING, W. (1986) "Linguistic and Developmental Effects on the Production and Perception of Stop Consonants" Phonetica 43: 155-171.

FLEGE, J.E.- EEFTING, W. (1987) "Cross-language switching in stop consonant perception and production by Dutch speakers of English", Speech Communication 6: 185-202

FLEGE, J.E.- EEFTING, W. (1987) "Production and perception of English stops by native Spanish speakers", Journal of Phonetics 15: 67-83.

GASS, S. (1984), "Development of Speech Perception and Speech Production abilities in Adult Second Language Learners" Applied Psycholinguistics 5,1:51-74.

WILLIAMS, L. (1982) "Phonetic Variation as a Function of Second Language Learning" in YENI-KOMSHIAN, G. - KAVANAGH, J.F.- FERGUSON, C.A. (Eds.) Child Phonology. Vol 2: Perception. New York: Academic Press. pp. 185-215.

Elements suprasegmentals

LEATHER, J. (1991) "Interrelation of perception and production in initial learning of a second-language lexical tone" in Actes du XIIème Congrès International des Sciences Phonétiques . 19-24 août 1991, Aix-en-Provence, France. Aix-en-Provence: Université de Provence, Service des Publications. vol.5 pp. 138-141

2.2.5. La interferència fonètica en parlants bilingües

2.2.5.1 La definició del bilingüisme

l’estudi del bilingüisme com a fenòmen individual. Tipus de bilingüisme: coordinat, compost i subordinat. La mesura del bilingüisme: qüestionaris d’activitat verbal, mesures de la competència lingüística, avaluació par part de parlants molingües. La dominà ncia lingüística. L’adquisició de la llengua en bilingües.

[ els següents manuals són introduccions generals al bilingüisme que contenen algun capítol dedicat a la interferència en bilingües ]

ALBERT, M.L.- OBLER, L.K. (1978) "Linguistic Studies of Bilingualism" in ALBERT, M.L.- OBLER, L.K. The Bilingual Brain. New York: Academic Press. pp. 11-42

APPEL, R.- MUYSKEN, P. (1987) Language contact and bilingualism. London: Edward Arnold.
[caps 7 "Psychological dimensions of bilingualism" i 8 "Second-language acquisition"]

BAETENS BEARDSMORE, H. (1982) Bilingualism: Basic Principles. Clevedon, Avon: Multilingual Matters Ltd.
[ caps 1 "Definitions and typologies", 2 "Interference and Code-switching" i 3 "Measurement of bilingualism" ]

BAKER, C. (1993) Foundations of Bilingual Education and Bilingualism . Clevedon:Multilingual Matters Ltd.
[caps 1 "Bilingualism: Definitions and Distinctions", 2 " The measurement of bilingualism", 6 "Second Language Acquisition" i 7 "Theories of second language acquisition" ]

GROSJEAN, F. (1984) Life with two languages, An introduction to bilingualism. Cambridge, Mass, - London: Harvard University Press.

HAMERS, J.F.- BLANC, M.H.A. (1984) Bilingualité et bilingualisme . Bruxelles: Mardaga. Trad. angl: Bilinguality and Bilingualism . Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
[ caps 1 "Dimensions and measurement of bilinguality and bilingualism" i 9 "Bilinguality and second language acquisition" ]

HOFFMANN, Ch. (1991) An Introduction to Bilingualism . London: Longman ( Longman Linguistics Library )
[ caps 1 "Individual bilingualism", 4 "Aspects of bilingual competence" i 5 "Features of bilingual speech" ]

LEHISTE, I. (1988) Lectures on Language Contact. Cambridge, Mass: The MIT Press.
[ caps 1 "The concept of interference" i 2 "Bilingualism: the bilingual individual" ]

ROMAINE, S. (1989) Bilingualism . Oxford: Basil Blackwell
[ caps 1 "Introduction to the study of bilingualism" i 3 "The bilingual brain and the bilingual individual" ]

SKUTNABB-KANGAS, T. (1981) Bilingualism or not: The Education of Minorities . Translated by L. Malmberg and D. Crane. Clevedon: Multilingual Matters Ltd. ( Multilingual Matters, 7 )
[caps 2 "What is a mother tongue?", 3 "Two languages", 4 "What is bilingualism?", 5 "Different aspects of bilingualism - Dichotomies" i 8 "How is bilingualism measured?"]

2.2.5.2. L’estudi experimental de la interferència fonètica en bilingües

Producció

BALARI, S.- LLISTERRI, J.- POCH, D. (1988/89) "La estructuración fonética de la materia sonora en hablantes bilingües", Estudios de lingüística Universidad de Alicante 5: 93-98

CARAMAZZA, A.- YENI-KOMSHIAN,G.- ZURIFF, E.- CARBONE, E. (1973) "The Acquisition of a New Phonological Contrast: The Case of Stop Consonants in French-English Bilinguals", Journal of the Acoustical Society of America 54, 2: 421-428.

FISCHER-JØRGENSEN, E. (1968) "Les occlusives françaises et danoises d’un locuteur bilingue", Word 24: 112-153.

MACK, M. (1982) "Voicing-dependent vowel duration in English and French: Monolingual and Bilingual Production" Journal of the Acoustical Society of America 71,1: 173-178.

MURILLO, J. (1990) " Interlangue et idiosyncrasie dans les productions phoniques de locuteurs bilingues " in LANDERCY, A. (Ed) Melanges de phonétique et didactique des langues. Hommage au professeur Renard . Mons: Presses Universitaires de Mons / Didier Erudition pp.137-156

SCHOUTEN, M.E.H. (1977) "Imitation of synthetic vowels by bilinguals", Journal of Phonetics 5,3: 273-283

Percepció

ELMAN, J.L. - DIEHL, R.L.- BUCHWALD, S.E. (1977) "Perceptual switching in bilinguals", Journal of the Acoustical Scoiety of America 62, 4: 971-974.

MacKAIN, K.S.- BEST, C.- STRANGE, W. (1981) "Categorical Perception of English /r/ and /l/ by Japanese bilinguals" Applied Psycholinguistics 2, 4: 369-390

WERKER, J.F. (1986) " The effect of bilingualism on phonetic perceptual flexibility", Applied Pyscholinguistics 7,2: 141-156.

WILLIAMS, L. (1977) "The perception of stop consonant voicing by Spanish-English bilinguals", Perception and Psychophysics 21,4: 289-297.

Relacions entre producció i percepció

HAZAN, V.L.- BOULAKIA, G. (1991) "Perception and production of a voicing contrast by French-English bilinguals",in Actes du XIIème Congrès International des Sciences Phonétiques . 19-24 août 1991, Aix-en-Provence, France. Aix-en-Provence: Université de Provence, Service des Publications. vol.5 pp. 54-57

MACK, M. (1989) "Consonant and vowel perception and production: Early English-French bilinguals and English monolinguals", Perception and Psychophysics 46: 187-200

La qualitat de veu en bilingües català - castellà

El concepte de qualitat de veu ( voice quality ) com a característica permanent de l’activitat fonatòria d’un individu. La mesura de la qualitat de veu per mitjà del LTAS ( Long Term Average Spectrum ). La influència de la llengua i dels factors individuals en el LTAS. l’estudi estadístic del LTAS. Canvis de qualitat de veu en els bilingües català-castellà en funció de la dominància lingüística.

BRUYNINCKX, M.- HARMEGNIES, B.- LLISTERRI, J.- POCH, D. (1990) " Bilinguisme et qualité vocale. Contribution à l’analyse des variations du spectre à long terme sous l’effet du changement de langue", in LANDERCY, A. (Ed) Melanges de phonétique et didactique des langues. Hommage au professeur Renard. Mons: Presses Universitaires de Mons / Didier Erudition pp.43-53

BRUYNINCKX, M.- HARMEGNIES, B.- LLISTERRI, J.- POCH, D. (1991) " Effects of language change on voice quality. An experimental study of Catalan-Castilian bilinguals " Actes du XIIème Congrès International des Sciences Phonétiques . 19-24 août 1991, Aix-en-Provence, France. Aix-en-Provence: Université de Provence, Service des Publications. vol.2 pp. 398-401

HARMEGNIES, B.- BRUYNINCKS, M.- LLISTERRI, J.- POCH, D. (1991) "Effects of language change on voice quality in bilingual speakers. Corpus content effect." in Eurospeech 91. 2nd European Conference on Speech Communication and Technology. Genova, Italy, 24-26 September 1991 vol. 3 pp. 165-168

HARMEGNIES, B.- BRUYNINCKX, M.- LLISTERRI, J.- POCH, D. (1989) "Effects of Language Change on Voice Quality. An Experimental Contribution to the Study of the Catalan-Castilian Case" in TUBACH, J.P.- MARIANI J.J. (Eds) Eurospeech 89. European Conference on Speech Communication and Technology, Paris, September 1989. Edinburgh: CEP Consultants Ltd., 1989. vol 2 pp. 489-492.

LLISTERRI, J.- POCH, D.- HARMEGNIES, B.- BRUYNINCKX, M. (1992 ) " Bilinguismo y calidad de voz" in ETXEBERRIA, F.- ARZAMENDI, J. (Eds) Actas del IX Congreso Nacional de AESLA. Bilingüismo y adquisición de lenguas / AESLA-ren IX Kongresu nazionalaren aktak. Elebitasuna eta hizkuntz ja bekuntza. San Sebastián, 9-12 de abril de 1991, Universidad del País Vasco. Bilbao: Servicio Editorial Universidad del País Vasco. pp. 409-416

2.2.5.3. L’estudi experimental de l’adquisició d’una tercera llengua en parlants bilingües

Anàlisi acústica del sistema vocàlic del francès i de l’anglès en parlants bilingües català - castellà. Anàlisi acústica dels sons fricatius del francès en parlants bilingües català - castellà. Anàlisi acústica de les consonants laterals del francès i de l 'anglès en parlants bilingües català - castellà en relació amb la dominància lingüística.

BALARI, S.- LLISTERRI, J. - POCH, D. (1988) "Structuration de la troisième langue chez des locuteurs bilingues ", Actas de las X Jornadas Pedagógicas sobre la Enseñanza del Francés en España . Barcelona: Institut de Ciències de la Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. pp. 89-98.

LLISTERRI, J. - MARTÍNEZ-DAUDÉN, G. (1991) " Lateral consonant production in bilingual speakers lerarning a third language", in Actes du XIIème Congrès International des Sciences Phonétiques . 19-24 août 1991, Aix-en-Provence, France. 5 vols. Aix-en-Provence: Université de Provence, Service des Publications. Vol 2 pp. 318-321

LLISTERRI, J. - POCH, D. (1986) "Influence de la L1 (catalan) et de la L2 (castillan) sur l’apprentissage du système phonologique d’une troisième langue (français) " Actas de las IX Jornadas Pedagógicas sobre la Enseñanza del Francés en España .Barcelona: Institut de Ciències de l’Educació, Universitat Autònoma de Barcelona. pp. 153-167.

LLISTERRI, J. - POCH, D. (1987) "Les réalisations sonores dans l’apprentissage d’une troisième langue par des bilingues " Revue de Phonétique Appliquée 82-83-84 : 209-219.

LLISTERRI, J. - POCH, D. (1987) "Phonetic Interference in Bilingual’s Learning of a Third Language", Proceedings of the XIth International Congress of Phonetic Sciences. Tallinn: Academy of Sciences of the Estonian SSR. vol 5 pp. 134-147.

Sobre adquisició de terceres llengües

CHAMOT, A.U. (1973) "Phonological Problems in Learning English as a Third Language" , International Review of Applied Linguistics IRAL 11, 3: 243-250.

CHAMOT, A.U. (1987) " Grammatical Problems in Learning English as a Third Language "in HATCH, E.M. (1978) Second Language Acquisition. A Book of Readings. Rowley, Mass.: Newbury House Publishers. pp. 175-189.

HOFFMANN, Ch. (1985) " Language Acquisition in Two Trilingual Children ", Journal of Multilingual and Multicultural Development 6,6: 479-495.

MÄGISTE, E. (1984) " Learning a Third Language ", Journal of Multilingual and Multicultural Development 5,5: 415-421

MÄGISTE, E. (1985) " Development of intra- and interlingual interference in bilinguals", Journal of Psycholinguistic Research 14,2: 137-154

MÄGISTE, E. (1986) "Selected issues in second and third language learning" in VAID, J. (Ed) Language Processing in Bilinguals: Psycholinguistic and neuropsychological prespectives . London: Lawrence Erlbaum. pp. 97-122

SWAIN, M. et al. (1990) "The role of mother tongue literacy in third language learning", Language, Culture and Curriculum 3,1: 65-81

2.3. LA CORRECCIÓ FONÈTICA

2.3.1. Models de producció i models de percepció en segones llengües

Conseqüències de la hipòtesi del "garbell fonològic": la percepció precedeix la producció. Estudis experimentals basats en la precedència de la producció sobre la percepció.

CATFORD, J.C.- PISONI, D. (1970) "Auditory vs Articulatory Training in Exotic Sounds" Modern Language Journal 54: 477-481

GAS, S. (1984), "Development of Speech Perception and Speech Production abilities in Adult Second Language Learners" Applied Psycholinguistics 5,1:51-74.

ROSENMAN, A.A. (1987) " The relationship between auditory discrimination and oral production of Spanish sounds in children and adults ", Journal of Psycholinguistic Research 16,6: 517-534.

SCHNEIDERMAN, E. et al. (1988) " Second Language Accent: The Relationship between Discrimination and Perception in Acquisition ", Language Learning 38,1: 1-19.

SHELDON, A.- STRANGE, W. (1982) "The acquisition of /r/ and /l/ by Japanese learners of English: evidence that speech production can precede speech perception" Applied Psycholinguistics 3: 243-261

2.3.2. Les tècniques de correcció fonètica

2.3.2.1. Mètodes articulatoris

Informació explícita sobre la producció i aprenentatge dels moviments del tracte bucal. Problemes dels mètodes articulatoris: negligència dels factors auditius, de la fonètica combinatòria, de la compensació articulatòria i de factors prosòdics.

2.3.2.2. Mètodes estructurals

El laboratori d’idiomes: avantatges - integració del so en estructures i correcció del model - i problemes - capacitat d’autocorrecció dels principiants -. Els parells mínims basats en les oposicions de trets distintius: avantatges - accés al so a través d e la semàntica - i problemes - negligència dels elements suprasegmentals i de factors distribucionals, problemes semàntics -.

2.3.2.3. El mètode verbo-tonal

Fonaments teòrics: el paper de l’oïda com a regulador del procés audiofonatori. El concepte de "sordesa fonològica" en el mètode verbo-tonal. Principis generals: integració de la correcció fonètica en el procés d’adquisició; absència d’intel·lectualització ; integració del so en estructures lingüístiques; correcció a partir de l’error; correcció individual a la classe. Procediments de correcció: les octaves optimals i els sons filtrats - el Suvag -; els elements suprasegmentals; la tensió; la gestualització i el moviment corporal; la pronúncia matisada; la fonètica combinatòria.

2.3.2.4. El suport instrumental

Utilització de feeback visual en la correcció fonètica.

Treballs generals

CALBRIS, G. (Ed.) (1969) "La correction phonétique", Le Français dans le Monde , 67

CALLAMAND, M. (1981) Méthodologie de l’enseignement de la prononciation. Organisation de la matière phonique du français et correction phonétique . Paris: Cle International ( Didactique des Langues Etrangeres )

HAYCRAFT, B. (1971) The Teaching of Pronunciation. A Classroom guide . London: Longman.

*LEATHER, J. (1983), "Second-Language Pronunciation Learning and Teaching", Language Teaching , 16-3:198-219; in KINSELLA, V. (Ed) (1985) Cambridge Language Teaching Surveys 3. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 94-116.

MAC CARTHY, P. (1972) Talking of Speaking. Papers in Applied Phonetics. London: Oxford University Press (Language and Language Learning).

MAC CARTHY, P. (1978) The Teaching of Pronunciation . Cambridge: Cambridge University Press.

*RENARD, R. (1979) Introduction à la méthode verbo-tonale de correction phonétique. Troisième édition entièrement refondue. Bruxelles / Centre International de Phonétique Appliquée : Didier / Mons.

TENCH, P. (1981) Pronunciation Skills. London: The Macmillan Press ( Essential Languahe Teaching Series), 1981.

Treballs específics

BILLIÈRES, M. (1989) "Non verbal, phonétique corrective et didactique des langues", Revue de Phonétique Appliquée 90: 1-16

BOOT, K. DE - HAILFERT, K. (1982) "The Teaching of Intonation: Fundamental Research and Classroom Applications", TESOL Quarterly 16,1: 17-77

DALMAU, M. - MIRÓ, M. - MOLINA, D.A. (1985) Correcció fonètica. Mètode verbo-tonal. Vic: EUMO (Complements 10).

DALMAU, M.- MIRÓ, M.- MOLINA, D.A. (1983) " El mètode verbo-tonal", Com 3: 19-23.

DALMAU, M.- MIRÓ, M.- MOLINA, D.A. (1983) "Reflexions sobre la correcció fonètica", Com 2: 20-21.

DE CESSARIS, A.- BOLINGER, D. (1991) "The teaching of intonation: classroom experiences to theoretical models" in HUEBNER, T.- FERGUSON, Ch.A. (Eds) Crosscurrents in Second Language Acquisition and Linguistic Theories . Amsterdam: John Benjamins. ( Language Acquisition and Language Disorders, 2) pp. 291-304

DEBROCK, M. (1990) "La notion de base articulatoire en phonétique corrective" in LANDERCY, A. (Ed) Melanges de phonétique et didactique des langues. Hommage au professeur Renard. Mons: Presses Universitaires de Mons / Didier Erudition pp. 61-74

DECORMEILLE, P. - DECORMEILLE, M. (1974) "Rythme corporel et correction phonétique", Revue de Phonétique Appliquée 13: 53-72.

ESLING, J. (1987) "Methodology for Voice Setting Awareness in Language Clases", Revue de Phonétique Appliquée 85: 449-473.

ESLING, J.H.- WONG, R.F. (1983) "Voice Quality Setting and the Teaching of Pronunciation", TESOL Quarterly 17, 1:89-95.

FLEGE, J.E. (1988) "Using visual information to train foreign language vowel production", Language Learning 38,3: 365-407

GUBERINA, P. (1970) "Phonetic Rythms in the Verbo-Tonal System", Revue de Phonétique Appliquée 16: 3-13.

JANOT-GIORGETTI, M.T.- LAMOTTE, M. (1986) " On-line word recognition using a microprocessor system for assistance in learning a foreign language ", Revue de Phonétique Appliquée 81: 365-407.

LANDERCY, A. (1976) "Méthodologie SGAV et système verbo-tonal: synthèse de tendences nouvelles", Revue de Phonétique Appliquée 39-40: 163-165.

LANDERCY, A. (1976) "Observations sur les fondements acoustiques et perceptifs de certains procédés du système verbo-tonal", Revue de Phonétique Appliquée 39-40: 175-94.

LEFEVRE, J.P.- HILLER, S.M.- ROONEY, E.- LAVER, J.- DI BENEDETTO, M.G. (1992) " Macro and micro features for automated pronunciation improvement in the SPELL system", Speech Communication 11,1: 31-44

LOGAN, J.S.- LIVELY, S.E.- PISONI, D. B. (1991) " Training Japanese listeners to identify English /r/ and /l/: a first report", Journal of the Acoustical Society of America 89,2: 874-886

MURILLO PUYAL, J. (1982) "l’accés aux sons du langage", Revue de Phonétique Appliquée 61-62-63: 59-72

RENARD, R. (1974) "Sur le recours a la tension en correction phonétique", Revue de Phonétique Appliquée 16:45-63.


2. L’aprenentatge de segones llengües - Lingüística Aplicada I: Aplicacions de la fonètica i la lingüística (1993-1994)
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

La pàgina va ser modificada per darrera vegada el