Descripció fonètica i fonològica del català oriental central: vocals


Descripció fonètica i fonològica del català


Sistema fonològic i principals aŀlòfons


Anterior Central Posterior
Tancada /i/ /u/
Mitjana
tancada
/e/ /o/
[ə]
Mitjana
oberta
/ɛ/ /ɔ/
Oberta /a/

La terminologia emprada és la que es proposa a:
International Phonetic Association. (2020). Alfabet Fonètic Internacional (revisat el 2020) (D. Recasens, Trad.). IPA charts: Sample translation batch. https://www.internationalphoneticassociation.org/IPAcharts/IPA_chart_trans/pdfs/IPA_Kiel_2020_full_cat.pdf

tornar al principi

Distribució

/i/ Anterior tancada no arrodonida

En síŀlaba accentuada i en síŀlaba no accentuada.

/e/ Anterior mitjana tancada no arrodonida

En síŀlaba accentuada.

/ɛ/ Anterior mitjana oberta no arrodonida

En síŀlaba accentuada.

/a/ Posterior oberta no arrodonida

En síŀlaba accentuada.

Molts autors descriuen /a/ com una vocal central. En classificar-la com una vocal posterior es segueixen els criteris de Recasens (1991), Lloret (2011) i de Carrera et al. (2014).

/ɔ/ Posterior mitjana oberta arrodonida

En síŀlaba accentuada.

/o/ Posterior mitjana tancada arrodonida

En síŀlaba accentuada.

/u/ Posterior tancada arrodonida

En síŀlaba accentuada i en síŀlaba no accentuada.

[ə] Mitjana central

En síŀlaba no accentuada.

tornar al principi

❯ La descripció fonètica i fonològica del català

❯ Els diftongs

❯ Els triftongs

Descripció fonètica i fonològica del català

Per a la transcripció del català mitjançant SAMPA, vegeu:

Llisterri, J. (1995). A proposal for Catalan SAMPA. Universitat Autònoma de Barcelona, Departament de Filologia Espanyola, Grup de Fonètica. https://joaquimllisterri.cat/language_resources/SAMPA_Catalan.html


Descripció fonètica i fonològica del català oriental central: vocals
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

La pàgina va ser modificada per darrera vegada el