28585 Fonètica (2008-2009)

Joaquim Llisterri

Optativa, 6 crèdits (4,5 teoria i 1,5 tutories integrades virtuals), segon semestre, curs 2008-2009

line_red

exclamation point

Aquí es publica informació de darrera hora sobre el desenvolupament de l’assignatura

Consulteu la informació sobre la programació de les classes, dates d’exàmens, publicació de qualificacions i revisió d’exàmens i qualificacions al calendari de treball.

line_red

Continguts i objectius

L’assignatura presenta els conceptes generals de fonètica en el marc dels models orientats a explicar la producció i la percepció de la parla. És també una introducció a les tècniques del treball experimental en fonètica.

En acabar el curs, l’estudiant ha de ser capaç de descriure i explicar els mecanismes implicats en la producció i la percepció de la parla i d’aplicar les tècniques pròpies de la fonètica experimental a la descripció de les llengües particulars.

line_red

Avaluació

Els estudiants podran triar un dels tres procediments d’avaluació següents:

Opció (a): exàmens parcials

Quatre exercicis escrits (exàmens parcials), que consistiran en desenvolupar en cadascun un tema seleccionat entre una llista fornida pel professor; aquest exercici es prepararà fora de la classe i es lliurarà seguint les indicacions donades pel professor i en el termini establert.

La nota del curs consistirà en la mitjana de la nota obtinguda en cadascun dels exercicis. Els estudiants que no arribin a una mitjana de 5 s’hauran d’examinar en la convocatòria de juny, seguint les indicacions que es donen per a l’opció (b). En aquest cas, es podran desenvolupar els mateixos temes que s’han seleccionat per a l’avaluació en la modalitat (a).

Temes 1 i 2

Data de lliurament: 30 de març de 2009

Tema 3

Data de lliurament: 20 d’abril de 2009

Tema 4

Data de lliurament: 13 de maig de 2009

Tema 5

Data de lliurament: 9 de juny de 2009

Els exàmens parcials es podran deixar fins les 19h. del dia de lliurament a la bústia del professor situada al costat de la secretaria del Departament de Filologia Espanyola, o es podran enviar per correu electrònic (Joaquim.Llisterri@uab.cat) el dia de lliurament fins les 21h. En aquest cas s’adjuntarà un document en Word (o en un format compatible) amb el següent nom de fitxer: PX_Cognom.doc (X = 1, 2, 3 o 4, segons el parcial del qual es tracti).

No s’acceptaran els treballs que no portin el nom correcte en el document adjunt i que no s’enviïn des d’una adreça institucional de la UAB (@campus.uab.cat). Tampoc s’acceptaran els treballs lliurats al Campus Virtual.

Opció (b) examen final

Un exercici escrit (examen final) consistent en el desenvolupament de quatre temes seleccionats entre els proposats en els exercicis esmentats en l’apartat (a); aquest exercici es prepararà fora de les classes i es lliurarà seguint les indicacions donades pel professor el 26 de juny de 2009.

Els estudiants que no superin aquesta prova s’hauran d’examinar en la convocatòria de setembre (segona convocatòria). L’examen de la convocatòria de setembre es lliurarà seguint les indicacions donades pel professor el dilluns 10 de setembre de 2009.

Els exàmens es podran lliurar únicament per correu electrònic (Joaquim.Llisterri@uab.cat). s’adjuntarà un document en Word (o en un format compatible) amb el següent nom de fitxer: Final_Cognom.doc

No s’acceptaran els treballs que no portin el nom correcte en el document adjunt i que no s’enviïn des d’una adreça institucional de la UAB (@campus.uab.cat). Tampoc s’acceptaran els treballs lliurats al Campus Virtual.

Examen final (primera convocatòria)

Examen final (segona convocatòria)

Tant en la modalitat d’avaluació (a) com en la (b), els exercicis escrits han de ser una presentació clara i estructurada del tema seleccionat, integrant els conceptes bàsics i les lectures realitzades per a ampliar coneixements.

Es podran redactar en català o en castellà (o en alguna altra llengua prèviament acordada amb el professor), amb una extensió orientativa d’unes 3 planes (amb interlineat senzill amb un tipus de 12 punts ) com a mínim i unes 10 com a màxim per a cadascun dels temes.

Per a la valoració del treball es tindran en compte els elements següents:

Es valorarà negativament: Pel que fa als aspectes formals podeu consultar la bibliografia recomanada a https://joaquimllisterri.cat/phonetics/fon_met_exper/Bib_met_exp.html#Presentacion o altres treballs equivalents.

Opció (c) treball de curs

Un treball experimental -individual o en grup– realitzat sota la supervisió del professor. Al principi del curs es proporcionarà una llista indicativa de temes entre els quals els estudiants podran escollir, tot i que també es podran realitzar propostes alternatives.

El treball es defensarà en una entrevista individual i es lliurarà no més tard del 26 de juny de 2009 (primera convocatòria) o del dimecres 10 de setembre de 2009 (segona convocatòria). Cal assenyalar que aquesta opció s’aconsella especialment als estudiants amb disponibilitat d'horari.

line_red

Requisits previs

Els estudiants que es matriculin han de poder llegir treballs en anglès relacionats amb els temes del programa.

Abans de començar el curs, o durant les primeres setmanes del quadrimestre, es recomana de repassar les nocions generals de fonètica pròpies de primer cicle mitjançant algun dels manuals següents:

ALBANO LEONI, F. - MATURI, P. (1995) Manuale di fonetica. Roma: Carocci (Università, 375 - Linguistica). Terza edizione con CD-ROM, 2002.

ASHBY, M.- MAIDMENT, J. (2005) Introducing Phonetic Science. Cambridge: Cambridge University Press (Cambridge Introduction to Language and Linguistics).

DENES, P.B.- PINSON, E.N. (1963) The Speech Chain; the Physics and Biology of Spoken Language. Garden City, N.Y.: Anchor Press / Doubleday (Anchor Science Study Series). New York: W.H. Freeman, 1993 2nd Edition.

FERNÁNDEZ PLANAS, A.M. (2005) Así se habla. Nociones fundamentales de fonética general y española. Apuntes de catalán, gallego y euskara. Barcelona: Horsori (Manuales).

GIL FERNÁNDEZ, J. (1988) Los sonidos del lenguaje. Madrid: Síntesis (Textos de apoyo, Lingüística 3), 1993.

LADEFOGED, P. (1975) A Course in Phonetics. New York: Harcourt, Brace, Jovanovich, 1982 2nd edition; 1993 3rd edition; 2001 4th edition. Belmont, CA: Thomson/ Wadsworth Publishers, 2006, 5th edition (with CD-ROM).

LADEFOGED, P. (2001) Vowels and Consonants. An Introduction to the Sounds of Languages. Oxford: Blackwell Publishers, 2004 2nd edition. (with CD-ROM).

LANDERCY, A.- RENARD, R. (1977) Éléments de phonétique. Mons / Bruxelles: Centre International de Phonétique Appliquée / Didier.

ROGERS, H. (2000) The Sounds of Language. An Introduction to Phonetics. London: Longman (Learning about Language).

VAISSIÈRE, J. (2006) La phonétique. Paris: Presses Universitaires de France (Que sais-je? 637).

line_red

Tutories integrades virtuals

Les tutories integrades virtuals consistiran en un seguiment, bàsicament realitzat per correu electrònic, del treball realitzat pels estudiants en funció de la modalitat d’avaluació escollida. La principal funció de les tutories serà l’assessorament, però també es proposaran materials de consulta i altres recursos a través de la web de l’assignatura (https://joaquimllisterri.cat/Fonetica.html).

Per a posar-vos en contacte amb el professor no utilitzeu el sistema de tutories de Campus Virtual; feu servir el correu a la web de la UAB (http://webmailcampus.uab.cat/) o el vostre programa habitual. No s’atendran els missatges que no s’hagin enviat des de l’adreça institucional (acabada en @campus.uab.cat).

Els estudiants matriculats tindran accés als materials essencials de l’assignatura -programa i avaluó- al Campus Virtual (https://cv2008.uab.cat/) de la UAB, però el treball quotidià es durà a terme a través de les informacions, els materials i els recursos de la web de l’assignatura: https://joaquimllisterri.cat/Fonetica.html

line_red

Classes i atenció als estudiants

Joaquim Llisterri
Departament de Filologia Espanyola

Horari de classes: Dilluns i dimecres, de 10 a 11.30 h, a l’aula 214, del 23 de febrer al 27 de maig de 2009.

Horari d’atenció als estudiants:
Dilluns i dimecres de 13 a 14 , despatx B11-290.5, Facultat de Filosofia i Lletres
i també a hores prèviament concertades.

Durant els mesos de juny, juliol i setembre, concerteu una entrevista per correu electrònic si necessiteu atenció presencial.

Correu electrònic: Joaquim.Llisterri@uab.cat

Només es contestarà el correu enviat des d’una adreça institucional de la UAB (@campus.uab.cat).

Per a posar-vos en contacte amb el professor no utilitzeu el sistema de tutories de Campus Virtual; feu servir el correu a la web de la UAB (http://webmailcampus.uab.cat/) o el vostre programa habitual.

line_red

Suport lingüístic

Les classes de l’assignatura s’impartiran en català i aquesta serà també la llengua emprada en els enunciats dels exàmens, de les activitats i dels exercicis.

Els estudiants podran lliurar els treballs escrits en català, en castellà o en alguna altra llengua prèviament acordada amb el professor.

El Servei de Llengües de la UAB ofereix cursos de formació en llengua catalana: http://www.uab.cat/servei-llengues/

line_red

Fonètica (2008-2009)
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
https://joaquimllisterri.cat/phonetics/Fonetica_2008/Fon_Gen_Gen_08_09.html
La pàgina va ser modificada per darrera vegada el 28/8/14 a les 21:07

line_red