Bibliografia bàsica

Introducció a la lingüística
Curs 2016-2017

Joaquim Llisterri
Departament de Filologia Espanyola


Manuals

Per a la preparació del programa de l’assignatura es recomana que els estudiants seleccionin i utilitzin regularment com a bibliografia bàsica un dels manuals que s’indiquen a continuació. Durant el curs s’aniran publicant bibliografies específiques per a cada tema a la web de l’assignatura.

(1)

Akmajian, A., Demers, R. A., Farmer, A. K. i Harnish, R. M. (2010). Linguistics: An introduction to language and communication (6th ed.). Cambridge, MA: The MIT Press.

Traducció castellana de la primera edició: Akmajian, A., Demers, R. A. i Harnish, R. M. (1984). Lingüística: Una introducción al lenguaje y a la comunicación. (Trad de V. Demonte i M. Mora). Madrid: Alianza.

(2)

Escandell, M. V., Marrero, V., Casado, C., Gutiérrez Rodríguez, E. i Ruiz-Va, P. (2009). El lenguaje humano. Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces.

Escandell, M. V., Marrero, V., Casado, C., Gutiérrez, E. i Polo, N. (2011). Invitación a la lingüística. Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces.

Escandell, M. V., Marrero, V., Casado, C., Gutiérrez, E. i Ruiz-Va, P. (2014). Claves del lenguaje humano. Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces - Universidad Nacional de Educación a Distancia.

(3)

Fasold, R. W. i Connor-Linton, J. (Eds.). (2014). An introduction to language and linguistics (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press. Material complementari: http://www.cambridge.org/es/academic/subjects/languages-linguistics/english-language-and-linguistics-general-interest/introduction-language-and-linguistics-2nd-edition

(4)

Finegan, E. (2015). Language: Its structure and use (7th ed.). Boston, MA: Cengage Learning.

(5)

Fromkin, V., Rodman, R. i Hyams, N. (2014). An introduction to language (10th ed.). Boston, MA: Cengage Learning.

(6)

O’Grady, W., Archibald, J., Aronoff, M. i Rees-Miller, J. (2017). Contemporary linguistics. An introduction (7th ed.). New York, NY: Macmillan Learning.

(7)

Radford, A., Atkinson, M., Britain, D., Clahsen, H. i Spencer, A. (2009). Linguistics: An introduction (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.

Traducció castellana de la primera edició: Radford, A., Atkinson, M., Britain, D., Clahsen, H. i Spencer, A. (2000). Introducción a la lingüística. (Trad. de N. Bel). Cambridge: Cambridge University Press.


Introducció a la lingüística (2016-2017) - Bibliografia bàsica
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

La pàgina va ser modificada per darrera vegada el