Programa

Introducció a la lingüística
Curs 2016-2017

Joaquim Llisterri
Departament de Filologia Espanyola


1.- La naturalesa del llenguatge

La diversitat i la universalitat del llenguatge.

«Lingüística popular» i ciències del llenguatge: els prejudicis lingüístics.

El llenguatge com a sistema de signes. La comunicació lingüística. Les funcions del llenguatge. El signe lingüístic. La doble articulació del llenguatge. Nivells i operacions de l’anàlisi lingüística.

L’aspecte biològic del llenguatge. Els sistemes de comunicació animal i els trets de disseny del llenguatge humà. L’origen i l’evolució del llenguatge. Llenguatge i cervell. L’adquisició de la llengua i la facultat de llenguatge.

Els criteris de classificació de les llengües. Les famílies lingüístiques. Els universals lingüístics.

2.- L’estructura fonètica

Llengua oral i llengua escrita. Sistemes de representació gràfica de la llengua. Les relacions entre sons i grafies. La transcripció fonètica. Els elements segmentals. Els elements suprasegmentals.

3.- L’estructura fonològica

Fonètica i fonologia. Les unitats de l’anàlisi fonològica. Fonema i al·lòfon. Trets distintius i classes naturals. L’anàlisi fonològica. Els processos fonològics.

4.- L’estructura morfològica

Les unitats de l’anàlisi morfològica. Paraula, morfema, morf i al·lomorf. Els processos morfològics. Tipologia morfològica.

5.- L’estructura sintàctica

Les unitats de l’anàlisi sintàctica. L’estructura sintàctica com a estructura jeràrquica. Categories i funcions. Tipologia sintàctica.

6.- L’estructura semàntica

El significat lèxic. Relacions de sentit entre unitats lèxiques. El significat i la interpretació dels enunciats. Tipus de significat. Els trets semàntics. La composicionalitat del significat. Les relacions de significat en l’oració.

7.- La variació i el canvi lingüístics

La variació lingüística. Variació en la comunitat lingüística: llengua i dialecte. Territori i variació dialectal. Grup social i variació sociolectal. Context i variació situacional.

L’evolució de les llengües: el canvi lingüístic. Tipus de canvi lingüístic. La variació com a origen del canvi. L’estudi del canvi en curs.


Introducció a la lingüística (2016-2017) - Programa
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

La pàgina va ser modificada per darrera vegada el