line_red

Lingüística Aplicada II: Les aplicacions de la fonètica (2004-2005)

Joaquim Llisterri

5 crèdits, primer semestre, curs 2004-2005

line_red

exclamation point

Aquí es publica informació de darrera hora sobre el desenvolupament de l’assignatura

line_red

Objectius

l’assignatura té com a objectiu presentar els conceptes generals de fonètica que permetin, un cop cursada, portar a terme un treball descriptiu sobre llengües particulars. Aquestes nocions s’emmarquen en la formulació d’una teoria fonètica que expliqui els processos implicats en la producció i la percepció de la parla. L’assignatura ha de servir també d’introducció a les tècniques del treball experimental en fonètica i ha de capacitar els estudiants per a aplicar-les en la solució de problemes concrets.

line_red

Continguts

l’assignatura es centra en les aplicacions de la fonètica a quatre àrees ben diferenciades: les tecnologies de la parla, l’adquisició i l’ensenyament de segones i terceres llengües, l’anàlisi de les patologies de la parla i la lingüística forense o judicial. Cadascun d’aquest camps es descriurà, en primer lloc, des d’una perspectiva general, per passar després a una exposició més detallada de l’aportació dels mètodes i tècniques de la fonètica - especialment en el seu vessant experimental - a cadascuna de les àrees esmentades.

line_red

Avaluació

Els estudiants podran triar un dels tres procediments d’avaluació següents:

(a) Avaluació continuada

Quatre exercicis escrits, que consistiran en desenvolupar en cadascun un tema seleccionat entre una llista fornida pel professor; aquest exercici es prepararà fora de la classe i s’entregarà en les dates següents:
La nota del curs serà la mitjana de la nota obtinguda en cadascun dels exercicis. Els estudiants que no arribin a una mitjana de cinc seran avaluats pel procediment (b).

l’exercici ha de consistir en una presentació clara i estructurada del tema seleccionat, integrant els conceptes bàsics i les lectures realitzades per a ampliar coneixements. Es podrà redactar en català o en castellà, amb una extensió orientativa d’unes 3 planes (amb interlineat senzill amb un tipus de 12 punts ) com a mínim i unes 10 com a màxim.

Per a la valoració del treball es tindran en compte els elements següents: estructuració del tema; amplitud i grau d’assimilació de les lectures realitzades; síntesi personal de les diverses fonts consultades; claredat en la presentació dels continguts; i els aspectes lingüístics i formals de la presentació. Es valorarà negativament: la simple repetició dels continguts presentats a les classes; les repeticions literals de la bibliografia; la presentació de continguts sense donar la corresponent referència de la font de la qual s’han extret; la manca d’estructuració del tema; la manca de seguiment de les convencions habituals de presentació dels treballs acadèmics pel que fa a l’estructura, la forma de presentació, les referències, l’estil, etc.; i els errors de normativa o d’ortografia.

Els treballs es lliuraran per correu electrònic a Joaquim.Llisterri@uab.es utilitzant l’adreça institucional (@campus.uab.es)

(b) Examen final

Un exercici escrit consistent en el desenvolupament de quatre temes seleccionats entre una llista fornida pel professor. Es podrà redactar en català o en castellà, i cada tema tindrà una extensió orientativa d’unes 3 planes (amb interlineat senzill amb un tipus de 12 punts ) com a mínim i unes 10 com a màxim.

Aquest exercici es prepararà fora de les classes i s’entregarà el dia de l’examen de la primera convocatòria (divendres 28 de gener de 2005). Els estudiants que no superin aquesta prova s’hauran d’examinar en la data establerta per a la segona convocatòria (dijous 30 de juny de 2005). L’examen de la segona convocatòria tindrà el mateix format que el de la primera. Els temes proposats seran els mateixos, però caldrà que l’estudiant n'esculli quatre diferentes dels seleccionats en la primera convocatòria. Els criteris de valoració són els exposats a l’apartat (a).

Els examens es lliuraran per correu electrònic a Joaquim.Llisterri@uab.es utilitzant l’adreça institucional (@campus.uab.es)

(c) Treball de curs

Un treball experimental -individual o en grup - realitzat en el Laboratori de Fonètica de la UAB sota la supervisió del professor. Al principi del curs es proporcionarà una llista tancada de temes entre els quals els estudiants podran escollir.

El treball es defensarà en una entrevista individual durant el període d’exàmens de les assignatures del primer semestre i es lliurarà no més tard del divendres 28 de gener de 2005 (primera convocatòria) o del dijous 30 de juny de 2005 (segona convocatòria).

Els treballs es lliuraran per correu electrònic a Joaquim.Llisterri@uab.es utilitzant l’adreça institucional (@campus.uab.es).

Aquesta opció s’aconsella especialment als estudiants amb disponibilitat d’horari.

Una guia bàsica sobre la realització d’exàmens pot trobar-se al Gabinet de Llengua Catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona:
http://www.blues.uab.es/gab-llengua-catalana/cat/assessorament/guia/models/examen.html

Podeu trobar informació sobre com realitzar treballs de recerca i com citar referències bibliogràfiques i fonts procedents d’Internet a:
https://joaquimllisterri.cat/phonetics/fon_met_exper/Bib_met_exp.html#Presentacion

És molt útil també consultar la Guia de la comunicació eficaç del Gabinet de Llengua Catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona:
http://www.blues.uab.es/gab-llengua-catalana/cat/assessorament/guia/index.html

Estadístiques de les qualificacions de cursos anteriors


Requisits previs

Els estudiants que es matriculin han de poder llegir treballs en anglès relacionats amb els temes del programa.

Abans de començar el curs, o durant les primeres setmanes del quadrimestre, es recomana de repassar les nocions generals de fonètica pròpies de les assignatures Lingüística General I, Llengua Espanyola I o Llengua Catalana I mitjançant algun dels manuals següents:

ALBANO LEONI, F. - MATURI, P. (1995) Manuale di fonetica. Roma: Carocci (Università, 375 - Linguistica). Terza edizione con CD-ROM, 2002.

BALL, M.J.- RAHILLY, J. (1999) Phonetics: The Science of Speech. London: Arnold Publishers.

DENES, P.B.- PINSON, E.N. (1963) The Speech Chain; the Physics and Biology of Spoken Language. Garden City, N.Y.: Anchor Press / Doubleday (Anchor Science Study Series). New York: W.H. Freeman, 1993 2nd Edition.

GIL FERNNDEZ, J. (1988) Los sonidos del lenguaje. Madrid: Síntesis (Textos de apoyo, Lingüística 3), 1993.

LADEFOGED, P. (1975) A Course in Phonetics. New York: Harcourt, Brace, Jovanovich, 1982 2nd edition, 1993 3rd edition.

LADEFOGED, P. (2001) Vowels and Consonants. An Introduction to the Sounds of Languages. Oxford: Blackwell. (with CD).

LANDERCY, A.- RENARD, R. (1977) Éléments de phonétique. Mons / Bruxelles: Centre International de Phonétique Appliqueé / Didier.

LLISTERRI BOIX, J. (1996) "Los sonidos del habla", in MARTN VIDE, C. (Ed.) Elementos de lingüística. Barcelona: Octaedro (Octaedro Universidad, Textos) pp. 67-128.

ROGERS, H. (2000) The Sounds of Language. An Introduction to Phonetics. London: Longman (Learning about Language).

Altres treballs més avançats:

BORDEN, G.J. - HARRIS, K.S. (1980) Speech Science Primer. Physiology, Acoustics and Perception of Speech. Baltimore: Williams & Wilkins, 1983 2nd Edition, 1994 3rd Edition.

BORZONE DE MANRIQUE, A.M. (1980) Manual de fonética acústica. Buenos Aires: Hachette (Hachette Universidad).

GIANNINI, A.- PETTORINO, M. (1992) La Fonetica sperimentale. Napoli: Edizione Scientifiche Italiane.

HARDCASTLE, W.J. - LAVER, J. (Eds.) (1997) The Handbook of Phonetic Sciences. Oxford: Blackwell Publishers (Blackwell Handbooks in Linguistics, 5).

HARRINGTON, J.- CASSIDY, S. (1999) Techniques in Speech Acoustics. Dordrecht - Boston - London: Kluwer Academic Publishers (Text, Speech and Language Technology, 8).

HAYWARD, K. (2000) Experimental Phonetics. An Introduction. Harlow: Longman (Longman Linguistics Library).

JOHNSON, K. (1997) Acoustic and Auditory Phonetics. Oxford: Blackwell Publishers Ltd.

KENT, R.D.- READ, Ch. (1992) The Acoustic Analysis of Speech. London - San Diego: Whurr Publishers - Singular Publishing Group.

LASS, N.J. (Ed.) (1996) Principles of Experimental Phonetics. St Louis: Mosby.

LIEBERMAN, P.- BLUMSTEIN, S.E. (1988) Speech Physiology, Speech Perception and Acoustic Phonetics. Cambridge: Cambridge University Press (Cambridge Studies in Speech Science and Communication).

PICKETT, J.M. (1980) The Sounds of Speech Communication. A Primer of Acoustic Phonetics and Speech Perception. Baltimore: University Park Press. Austin: Pro-Ed.

STEVENS, K.N. (1998) Acoustic Phonetics. Cambridge, MA: The MIT Press (Current Studies in Linguistics, 30).

També es poden consultar els materials de l’assignatura Lingüística Aplicada II (Fonètica) (curs 2003-2004):
https://joaquimllisterri.cat/phonetics/Fonetica_General_2003/Fon_Gen_03_04.html

line_red

Classes i atenció als estudiants

Joaquim Llisterri
Departament de Filologia Espanyola

Horari de classes: Dilluns i dimecres de 16:30 a 18h, primer semestre, aula 105

Horari d’atenció als estudiants:
Dilluns i dimecres de 15.30 a 16.30 i de 18 a 19h, despatx B11/222, Facultat de Filosofia i Lletres
Divendres de 10.30 a 12.30 despatx K2004, Facultat de Traducció i Interpretació
i a hores prèviament concertades.

Telèfon: 93.581.16.87 (Facultat de Filosofia i Lletres), 93.581.33.85 (Facultat de Traducció) i 93.581.19.12 (Laboratori de Fonètica)

Correu electrònic: Joaquim.Llisterri@uab.es

Només es contestarà el correu enviat des d’una adreça institucional de la UAB (@campus.uab.es).

line_red

Campus Virtual

Els estudiants matriculats tindran accés a alguns materials de l’assignatura al Campus Virtual (https://www.interactiva.uab.es/cv/) de la UAB. Tot i així, el punt de referència principal serà la pàgina web de l’assignatura: https://joaquimllisterri.cat/Linguistica_Aplicada_II.html


line_red

Lingüística Aplicada II: Les aplicacions de la fonètica (2004-2005)
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
https://joaquimllisterri.cat/applied_linguistics/fonetica_aplicada_2004/Ling_Apl_Gen_04_05.html
La pàgina va ser modificada per darrera vegada el 28/8/14 21:17

line_red