Lingüística Aplicada I: Aplicacions de la fonètica (2002-2003)

Joaquim Llisterri

5 crèdits, segon semestre, curs 2002-2003

line_red

exclamation point

Aquí es publica informació de darrera hora sobre el desenvolupament de l’assignatura

line_red

Objectius

l’objectiu del curs és triple: per una banda, permetre l’estudiant de familiaritzar-se amb algunes branques de la lingüística aplicada evitant la superficialitat que suposaria un estudi de totes les especialitats dins d’aquesta disciplina; per una altra, fer-li veure de quina manera una metodologia determinada - com és la de la fonètica experimental - pot ésser útil en l’estudi de certs fenòmens propis del llenguatge humà; i, finalment, el curs ha de facilitar també el coneixement de nous camps de treball en els quals la lingüística s’aplica a la solució de problemes pràctics.

line_red

Continguts

l’assignatura es centra en les aplicacions de la fonètica a tres àrees ben diferenciades: les tecnologies de la parla, l’adquisició i l’ensenyament de segones i terceres llengües i l’anàlisi de les patologies de la parla. Cadascun d’aquest camps es descriurà, en primer lloc, des d’una perspectiva general, per passar després a una exposició més detallada de l’aportació dels mètodes i tècniques de la fonètica - especialment en el seu vessant experimental - a cadascuna de les àrees esmentades.

line_red

Metodologia

El curs constarà de tres hores lectives setmanals durant el segon semestre del curs. Les classes consistiran en una presentació general del temari i en la demostració d’aplicacions pràctiques dels temes tractats.

line_red

Avaluació

Els estudiants podran triar un dels tres procediments d’avaluació següents:

(a) Tres exercicis escrits, que consistiran en desenvolupar en cadascun un tema seleccionat entre una llista fornida pel professor; aquest exercici es prepararà fora de la classe i s’entregarà en el termini d’una setmana. La nota del curs consistirà en la mitjana de la nota obtinguda en cadascun dels exercicis. Els estudiants que no arribin a una mitjana de cinc seran avaluats pel procediment (b). Per a la valoració del treball es tindran en compte els elements següents: estructuració del tema; amplitud i grau d’assimilació de les lectures realitzades; síntesi personal de les diverses fonts consultades; claredat en la presentació dels continguts; i els aspectes lingüístics i formals de la presentació. Es valorarà negativament: la simple repetició dels continguts presentats a les classes; les repeticions literals de la bibliografia; la presentació de continguts sense donar la corresponent referència de la font de la qual s’han extret; la manca d’estructuració del tema; la manca de seguiment de les convencions habituals de presentació dels treballs acadèmics pel que fa a l’estructura, la forma de presentació, les referències, l’estil, etc.; i els errors de normativa o d’ortografia.

(b) Un exercici escrit consistent en el desenvolupament de tres temes seleccionats entre els temes proposats en els exàmens parcials; un dels temes seleccionats haurà de correspondre als proposats per al tema 1, un altre als proposats per al tema 2 i un tercer s’haurà de seleccionar entre els proposats per al tema 3. Aquest exercici es prepararà fora de les classes i s’entregarà durant el període d’exàmens del segon semestre. Els estudiants que no superin aquesta prova s’hauran d’examinar en la convocatòria de setembre. Els criteris de valoració seran els mateixos que en la modalitat (a).

l’examen de setembre tindrà el mateix format que el de juny. Els temes proposats seran els mateixos, però caldrà que l’estudiant n'esculli tres diferentes dels seleccionats en la convocatòria de juny.

(c) Un treball experimental -individual o en grup - realitzat en el Laboratori de Fonètica de la UAB sota la supervisió del professor. Al principi del curs es proporcionarà una llista tancada de temes entre els quals els estudiants podran escollir. El treball s’entregarà durant el període d’exàmens dels segon semestre i es defensarà en una entrevista individual. Cal assenyalar que aquesta opció no eximeix del coneixement de la bibliografia relativa als temes del programa, i que s’aconsella especialment als estudiants amb disponibilitat d’horari.

Una guia bàsica sobre la realització d’exàmens pot trobar-se al Gabinet de Llengua Catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona:
http://www.blues.uab.es/gab-llengua-catalana/cat/assessorament/guia/models/examen.html

Podeu trobar informació sobre com realitzar treballs de recerca i com citar referències bibliogràfiques i fonts procedents d’Internet a:
https://joaquimllisterri.cat/phonetics/fon_met_exper/Bib_met_exp.html#Presentacion

És molt útil també consultar la Guia de la comunicació eficaç del Gabinet de Llengua Catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona:
http://www.blues.uab.es/gab-llengua-catalana/cat/assessorament/guia/index.html

Estadístiques de les qualificacions

Qualificacions


Requisits previs

Els estudiants que es matriculin han de poder llegir treballs en anglès relacionats amb els temes del programa. Abans de començar el curs, o durant les primeres setmanes del quadrimestre, es recomana de repassar les nocions generals de fonètica pròpies de les assignatures Lingüística general I, Llengua Espanyola I o Llengua Catalana I.

Algunes referències útils per a revisar les nocions bàsiques són:

BALL, M.J.- RAHILLY, J. (1999) Phonetics: The Science of Speech. London: Arnold Publishers.

DENES, P.B.- PINSON, E.N. (1963) The Speech Chain; the Physics and Biology of Spoken Language. Garden City, N.Y.: Anchor Press / Doubleday (Anchor Science Study Series). New York: W.H. Freeman, 1993 2nd Edition.

GIL FERNÁNDEZ, J. (1988) Los sonidos del lenguaje. Madrid: Síntesis (Textos de apoyo, Lingüística 3), 1993.

LADEFOGED, P. (1975) A Course in Phonetics. New York: Harcourt, Brace, Jovanovich, 1982 2nd edition, 1993 3rd edition.

LANDERCY, A.- RENARD, R. (1977) Éléments de phonétique. Mons / Bruxelles: Centre International de Phonétique Appliqueé / Didier.

LLISTERRI BOIX, J. (1996) "Los sonidos del habla", in MARTÍN VIDE, C. (Ed.) Elementos de lingüística. Barcelona: Octaedro (Octaedro Universidad, Textos) pp. 67-128.

Altres treballs més avançats:
BORDEN, G.J. - HARRIS, K.S. (1980) Speech Science Primer. Physiology, Acoustics and Perception of Speech. Baltimore: Williams & Wilkins, 1983 2nd Edition, 1994 3rd Edition.

BORZONE DE MANRIQUE, A.M. (1980) Manual de fonética acústica. Buenos Aires: Hachette (Hachette Universidad).

HARDCASTLE, W.J. - LAVER, J. (Eds.) (1997) The Handbook of Phonetic Sciences. Oxford: Blackwell Publishers (Blackwell Handbooks in Linguistics, 5).

HARRINGTON, J.- CASSIDY, S. (1999) Techniques in Speech Acoustics. Dordrecht - Boston - London: Kluwer Academic Publishers (Text, Speech and Language Technology, 8).

JOHNSON, K. (1997) Acoustic and Auditory Phonetics. Oxford: Blackwell Publishers Ltd.

KENT, R.D.- READ, Ch. (1992) The Acoustic Analysis of Speech. London - San Diego: Whurr Publishers - Singular Publishing Group.

LASS, N.J. (Ed.) (1996) Principles of Experimental Phonetics. St Louis: Mosby.

LIEBERMAN, P.- BLUMSTEIN, S.E. (1988) Speech Physiology, Speech Perception and Acoustic Phonetics. Cambridge: Cambridge University Press (Cambridge Studies in Speech Science and Communication).

PICKETT, J.M. (1980) The Sounds of Speech Communication. A Primer of Acoustic Phonetics and Speech Perception. Baltimore: University Park Press. Austin: Pro-Ed.

STEVENS, K.N. (1998) Acoustic Phonetics. Cambridge, MA: The MIT Press (Current Studies in Linguistics, 30).

També es poden consultar els materials de l’assignatura Lingüística Aplicada II (Fonètica) (curs 2001-2002):
https://joaquimllisterri.cat/Linguistica_Aplicada_II.html

line_red

Classes i atenció als estudiants

Joaquim Llisterri
Departament de Filologia Espanyola

Horari de classes: dilluns i dimecres de 8.30 a 10h., segon semestre, aula 112

Horari d’atenció als estudiants:
dilluns i dimecres de 10 a 11h, despatx B11/222, Facultat de Filosofia i Lletres
divendres de 11.30 a 12.30h, despatx K2004, Facultat de Traducció i Interpretació
i a hores prèviament concertades.

Telèfon: 93.581.16.87 (Facultat de Filosofia i Lletres), 93.581.33.85 (Facultat de Traducció) i 93.581.19.12 (Laboratori de Fonètica)

Correu electrònic: Joaquim.Llisterri@uab.es


line_red

Lingüística Aplicada I: Aplicacions de la fonètica (2002-2003)
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
https://joaquimllisterri.cat/applied_linguistics/fonetica_aplicada_2002/Ling_Apl_Gen_02_03.html
La pàgina va ser modificada per darrera vegada el 28/8/14 a les 21:15

line_red