100272 Tipologia lingüística
Curs 2020–2021

Primer semestre – 6 crèdits

Anna Bartra
Departament de Filologia Catalana

Joaquim Llisterri
Departament de Filologia EspanyolaAquí es publica informació sobre el desenvolupament de l’assignatura.

Consulteu la informació sobre la programació de l’assignatura al calendari de treball.

La metodologia docent i l’avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries. En cas de canvi de modalitat docent, s’informarà de les modificacions que es puguin produir en la programació de l’assignatura, en les metodologies docents i en els procediments d’avaluació.


Prerequisits

Es recomana poder llegir treballs en anglès sobre temes relacionats amb els continguts de l’assignatura.


Objectius

En l’assignatura es plantegen, principalment, dos objectius: (1) oferir una visió general de la tipologia lingüística que incorpori l’anàlisi de fenòmens de naturalesa fonètica, fonològica, morfològica, sintàctica, semàntica, lèxica i pragmàtica; i (2) presentar els mètodes de treball i les eines pròpies de la tipologia lingüística.


Avaluació

En l’avaluació de l’assignatura se segueixen els criteris definits al títol IV del document Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol. i, pel que fa a la recuperació, l’acord de la Comissió de Docència del Departament de Filologia Catalana del 13 de març del 2015.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 (zero) aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0 (zero).

Avaluació continuada

La qualificació final de l’assignatura s’obté a partir de cinc evidències d’aprenentatge:

La qualificació per considerar superada l’assignatura és de 5 (/10). Les evidències no lliurades tenen una qualificació de 0 (zero). Es consideren «No avaluables» els estudiants que hagin lliurat evidències d’aprenentatge amb un pes inferior al 50 % de la qualificació total de l’assignatura.

En el moment de realitzar cada activitat d’avaluació s’informarà sobre el procediment i la data de revisió de les qualificacions.

Recuperació

Per a poder realitzar la recuperació cal haver obtingut una qualificació entre 3,5 i 4,9 (/10) i haver lliurat un conjunt d’evidències el pes de les quals equivalgui a un mínim de les 2/3 parts de la qualificació total de l’assignatura.

Acord del Consell de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona del 15 de gener de 2021

«Per participar al procés d’avaluació i de recuperació de l’assignatura o mòdul no serà exigible haver obtingut una qualificació mínima en la mitjana de l’assignatura o mòdul, deixant en suspens l’article 112ter.3 de la Normativa Acadèmica, a tal efecte.»

La recuperació consistirà en una prova escrita no presencial sobre el contingut dels temes 1, 2, 3, 4, 5 i 6 del programa i sobre les lectures proposades; queden exclosos de la recuperació els exercicis sobre els temes 2, 3, 4, 5 i 6 i les presentacions a classe. La qualificació màxima obtinguda en aquesta prova serà un 5 (/10).

Qualificacions

Les qualificacions emprades a la UAB són les següents:

Annex 11, Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol. Consultat a https://www.uab.cat/doc/TR_Normativa_Academica_Plans_Nous

Exàmens de cursos anteriors

Els continguts impartits en cursos anteriors poden no coincidir completament amb els d’aquest curs, de manera que en les proves que es mostren a continuació es poden trobar preguntes que estiguin relacionades amb temes que no formen part del programa del curs 2020–2021.

No es proporcionen les respostes dels exàmens per afavorir el treball personal i la reflexió per part dels estudiants.


Campus Virtual

En el Campus Virtual (https://cv.uab.cat/) es publica la guia docent de l’assignatura, les proves previstes en el procediment d’avaluació i les qualificacions obtingudes, i els materials docents dels temes 4, 5 i 6 del programa. Els materials docents corresponents als temes 1, 2 i 3 i totes les indicacions necessàries per al desenvolupament de la primera part de l’asignatura es troben a l’adreça següent:
https://joaquimllisterri.cat/Tipologia.html

Per a posar-vos en contacte amb els professors no utilitzeu el sistema de missatgeria del Campus Virtual; feu servir el correu a la web de la UAB o el vostre programa habitual.

Si les eventuals restriccions a la presencialitat obliguen a fer servir altres eines o plataformes virtuals, s’informarà per correu electrònic.


Atenció als estudiants

Anna Bartra

Àrea de Llengua Catalana, Departament de Filologia Catalana

Correu electrònic
anna.bartra@uab.cat

Joaquim Llisterri

Àrea de Lingüística General, Departament de Filologia Espanyola

Horari d’atenció als estudiants:
Dimecres i divendres de les 10 a les 11 h i a hores prèviament concertades.

Correu electrònic:
Joaquim.Llisterri@uab.cat

Cal concertar prèviament l’entrevista per correu electrònic.

Només es contesten els missatges de correu electrònic enviats des de l’adreça institucional de la UAB (@e-campus.uab.cat). Per a posar-vos en contacte amb els professors no utilitzeu el sistema de missatgeria del Campus Virtual; feu servir el correu a la web de la UAB o el vostre programa habitual.


Llengua

Les classes de l’assignatura s’imparteixen en català i aquesta és també la llengua emprada en els enunciats dels exàmens, de les activitats i dels exercicis. Durant la realització de les proves el professor resoldrà de manera individual els dubtes derivats de l’ús del català que es puguin plantejar als estudiants que no són catalanoparlants.

El Servei de Llengües de la UAB ofereix cursos de formació en llengua catalana: https://www.uab.cat/servei-llengues/


Tipologia lingüística (2020–2021)
Anna Bartra, Departament de Filologia Catalana, Universitat Autònoma de Barcelona
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

La pàgina va ser modificada per darrera vegada el