Lingüística General IV: Fonètica General (1994-95)


Joaquim LLISTERRI


Objectius

L’assignatura té com a objectiu prioritari presentar els conceptes generals de fonètica que permetin de portar a terme, un cop cursada, un treball descriptiu sobre llengües particulars. Aquestes nocions s’emmarquen en la formulació d’una teoria fonètica que expliqui de manera satisfactòria els processos implicats en la producció i la percepció de la parla. Alhora, l’assignatura ha de servir com a introducció a les tècniques del treball experimental en fonètica i ha de capacitar els estudiants per a aplicar- les en la resolució de problemes concrets.


Programa

La delimitació del camp de treball

Abast, mètodes i objectius de la fonètica. L’estudi de la producció, les característiques acústiques i la percepció de la parla. Models de producció, models de percepció i teoria fonètica. Fonètica general, fonètica de les llengües particulars i aplicacion s de la fonètica. Fonètica i lingüística. Fonètica i fonologia. El paper de la fonètica dins les ciències del llenguatge. La fonètica com a àmbit interdisciplinar. Les eines bibliogràfiques.

El mètode experimental en fonètica

Teories i hipòtesis. Delimitació del camp de treball. Preparació del corpus de ball. Determinació de les variables. Selecció dels informants. Obtenció del corpus. Tècniques d’anàlisi de la producció i mètodes d’estudi de la percepció. La quantificació d els resultats: nocions bàsiques d’estadística. Refutació i validació de les hipòtesis. La presentació dels resultats de la recerca.

La producció dels sons de la parla

Les etapes en la producció de la parla

Aspectes neurofisològics: el cervell i el control del moviment. Els mecanismes subglòtics i la respiració. La fonació: laringe i cordes vocals. L’articulació: el tracte vocal; cavitat bucal i cavitat nasal. Mètodes d’estudi de la producció de la parla.

Models de producció de la parla

La preplanificació en la producció de la parla. Plasticitat, economia i adaptabilitat en el gest articulatori. La variabilitat en la producció dels sons de la parla: la coarticulació. La relació entre les unitats lingüístiques i el gest articulatori en els principals models de producció.

Les característiques acústiques dels sons de la parla

Descripció i classificació acústica dels sons

Paràmetres per a la descripció acústica dels sons de la parla: freqüència, amplitud i temps. Sons periòdics i aperiòdics. Els sons complexos: fonamental i harmònics. La ressonància. La teoria acústica de la producció de la parla: model de font i filtre. Cl assificació dels sons de la parla en funció de la font i del filtre.

Mètodes d’estudi en fonètica acústica

El processament dels senyals sonors. L’adquisició digital dels senyals. L’anàlisi en el domini temporal: oscil·lografia. L’anàlisi en el domini freqüencial: espectrografia, anàlisi espectral i predicció ../../lineal.

Les característiques acústiques dels sons de la parla

Variació i invariabilitat acústica en els sons de la parla. Vocals: estructura formàntica i camp de dispersió; fonamental, durada i intensitat intrínseques; relació entre les propietats acústiques i articulatòries. Oclusius orals i nasals: correlats acústi cs del mode i lloc d’articulació; explosió, VOT i transicions. Fricatius: correlats acústics del lloc i mode d’articulació; estructura del soroll de fricció i transicions. Laterals i vibrants: correlats acústics de lloc i mode d’articulació.

La percepció dels sons de la parla

L’audició

Etapes en el procés de l’audició. Oïda externa. Oïda mitjana: la cadena d’ossets. Oïda interna: la còclea i l'òrgan de Corti. El nervi auditiu i la neurofisiologia de l’audició; la codificació dels sons en el nervi auditiu. Models de la còclea i teories de l’audició.

Nocions bàsiques de psicoacústica

El camp de l’audició. Llindar de l’audició i llindar del dolor. Discriminació temporal i discriminació freqüencial dels sons. Escales físiques i escales perceptives. Els correlats perceptius dels paràmetres acústics.

Indicis acústics en la percepció dels sons de la parla

Els indicis acústics en la percepció. Mètodes d’estudi de la percepció dels sons de la parla. La percepció categorial. Vocals: estructura formàntica; factors en la percepció de les vocals; variacions contextuals i variacions de locutor. Consonants: indicis acústics per a la percepció de la sonoritat, del mode i del lloc d’articulació.

Bibliografia

En començar cada tema es donarà un guió desenvolupant els continguts i una bibliografia específica. Com a manuals generals per al curs es proposen els de la llista que es presenta a continuació. Els manuals de coneixement bàsic i imprescindible són: BORDEN & HARRIS (1980), DANILOFF, SCHUCKERS & FETH (1980), LIEBERMAN & BLUMSTEIN (1988), MINIFIE, HIXON & WILLIAMS (EDS) (1973) i PICKETT (1980).

Manuals

Reculls


Mètode de treball i avaluació

El curs constarà de tres hores lectives setmanals durant el segon quadrimestre del curs. Els estudiants podran triar qualsevol dels tres procediments d’avaluació següents:

(a) quatre exercicis escrits, que consistiran en desenvolupar en cadascun un tema seleccionat entre una llista fornida pel professor; aquest exercici es prepararà fora de la classe i s’entregarà en el termini d’una setmana. La nota del curs consistirà en l a mitjana de la nota obtinguda en cadascun dels exercicis. Els estudiants que no arribin a una mitjana de cinc seran avaluats pel procediment (b).

(b) un exercici escrit consistent en el desenvolupament de quatre temes seleccionats entre una llista fornida pel professor; aquest exercici es prepararà fora de les classes i s’entregarà en el termini de dues setmanes dins el període d’exàmens de les assi gnatures del segon quadrimestre. Els estudiants que no superin aquesta prova s’hauran d’examinar en la convocatòria de setembre.

(c) un treball experimental -individual o en grup - realitzat en el Laboratori de Fonètica de la UAB sota la supervisió del professor. Al principi del curs es proporcionarà una llista tancada de temes entre els quals els estudiants podran escollir. El treb all es defensarà en una entrevista individual durant el període d’exàmens de les assignatures del segon quadrimestre. Cal assenyalar que aquesta opció no eximeix del coneixement de la bibliografia relativa als temes del programa, i que s’aconsella especial ment als estudiants amb disponibilitat d'horari.


Requisits

Els estudiants que es matriculin han de poder llegir balls en anglès relacionats amb els temes del programa, a més dels manuals als quals es fa referència en l’apartat 3. Abans de començar el curs, o durant les primeres setmanes del quadrimestre, es rec omana de repassar les nocions generals de fonètica pròpies de l’assignatura Introducció a la lingüística/Lingüística general I mitjançant un dels manuals següents: DENES & PINSON (1983), GIL (1989) o LADEFOGED (1982).


Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

La pàgina va ser modificada per darrera vegada el