28585 Fonètica (2010-2011)

Joaquim Llisterri

Optativa, 6 crèdits, segon semestre, curs 2010-2011


exclamation point

Aquí es publica informació de darrera hora sobre el desenvolupament de l’assignatura

Consulteu la informació sobre la programació de les classes, dates de lliurament de treballs i d’exàmens, publicació de qualificacions i revisió d’exàmens i qualificacions al calendari de treball.


Continguts i objectius

L’assignatura presenta els conceptes generals de fonètica en el marc dels models orientats a explicar la producció i la percepció de la parla. És també una introducció a les tècniques del treball experimental en fonètica.

En acabar el curs, l’estudiant ha de ser capaç de descriure i explicar els mecanismes implicats en la producció i la percepció de la parla i d’aplicar les tècniques pròpies de la fonètica experimental a la descripció de les llengües particulars.


Avaluació

Primera convocatòria

Els estudiants podran triar un dels tres procediments d’avaluació descrits a continuació. Les dates de lliurament dels exercicis es publicaran al calendari de la web de l’assignatura.

Avaluació continuada

Quatre exercicis escrits (exàmens parcials), que consistiran en desenvolupar en cadascun un tema seleccionat entre una llista fornida pel professor; aquests exercicis es prepararan fora de la classe i es lliuraran seguint les indicacions donades pel professor i en el termini establert. El fet de no seguir les indicacions sobre el lliurament implicarà la qualificació de "no presentat".

La nota del curs consistirà en la mitjana de la nota obtinguda en cadascun dels exercicis. No hi haurà recuperacions ni reavaluacions del exercicis.

Els estudiants que no arribin a una mitjana de 5 s’hauran d’examinar en la segona convocatòria.

Els treballs escrits han de ser una presentació clara i estructurada del tema seleccionat, integrant els conceptes bàsics i les lectures realitzades per a ampliar coneixements. Es podran redactar en català o en castellà (o en alguna altra llengua prèviament acordada amb el professor), amb una extensió orientativa d’unes 3 planes (amb interlineat senzill amb un tipus de 12 punts ) com a mínim i unes 10 com a màxim per a cadascun dels temes.

Per a la valoració del treball es tindran en compte els elements següents:

Es valorarà negativament: Els errors greus i reiterats d’ortografia o de normativa podran ser motiu de que la qualificació dels treballs no arribi a l’aprovat.

Qualsevol forma de plagi, total o parcial, implicarà la qualificació del treball amb una puntuació de zero.

Examen final

Un exercici escrit (examen final) consistent en el desenvolupament de quatre temes seleccionats entre els proposats en els exercicis parcials; aquest exercici es prepararà fora de les classes i es lliurarà el dia de l’examen de la primera convocatòria (21 de juny de 2011) seguint les indicacions donades pel professor. El fet de no seguir les indicacions sobre el lliurament implicarà la qualificació de "no presentat".

Els estudiants que no superin aquesta prova s’hauran d’examinar en la segona convocatòria.

En la valoració de l’examen final s’aplicaran els mateixos criteris que en el cas de l’avaluació continuada.

Treball experimental

Un treball experimental -individual o en grup– realitzat sota la supervisió del professor.

Al principi del curs es proporcionarà una llista indicativa de possibles temes de treball, tot i que també es podran realitzar propostes alternatives.

El treball es lliurarà no més tard del dia de l’examen final de la primera (28 de juny de 2011) o de la segona (14 de juliol de 2011) convocatòria seguint les indicacions donades pel professor. En el cas dels treballs en equip, si el professor ho considera convenient, es podrà realitzar una entrevista individual amb cada membre del grup.

En la valoració dels treballs s’aplicaran, a més dels criteris específics propis d’un treball de recerca, els indicats per a l’avaluació continuada.

Segona convocatòria

Un exercici escrit (examen final) consistent en el desenvolupament de quatre temes seleccionats entre els proposats en els exercicis parcials; aquest exercici es prepararà fora de les classes i es lliurarà el dia de l’examen de la segona convocatòria (14 de juliol de 2011) seguint les indicacions donades pel professor. El fet de no seguir les indicacions sobre el lliurament implicarà la qualificació de "no presentat".

En la valoració de l’examen de la segona convocatòria s’aplicaran els mateixos criteris que en el cas de l’avaluació continuada.


Requisits previs

Els estudiants que es matriculin han de poder llegir treballs en anglès relacionats amb els temes del programa.

Abans de començar l’assignatura, o durant les primeres setmanes del quadrimestre, es recomana de repassar les nocions generals de fonètica pròpies de primer cicle mitjançant algun dels manuals següents o d’altres de nivell equivalent:

Fernández Planas, A. M. (2005). Así se habla. Nociones fundamentales de fonética general y española. Apuntes de catalán, gallego y euskara. Barcelona: Horsori.

Gil, J. (1988). Los sonidos del lenguaje. Madrid: Síntesis.

Ladefoged, P. (2006). A course in phonetics (5th ed.). Belmont, CA: Thompsom Wadsworth. (Obra original publicada el 1975).

Ladefoged, P. (2001). Vowels and consonants. An introduction to the sounds of languages. Oxford - Malden, MA: Blackwell.

Landercy, A. i Renard, R. (1977). Éléments de phonétique. Mons - Bruxelles: Centre International de Phonétique Appliquée - Didier.

Vaissière, J. (2006). La phonétique. Paris: Presses Universitaires de France.


Classes i atenció als estudiants

Joaquim Llisterri
Área de Lingüística General
Departament de Filologia Espanyola

Horari de classes: Dimarts i dijous, de les 10 a les 11:30 h, del 15 de febrer al 2 de juny de 2011.

Horari d’atenció als estudiants:
Divendres d'11 a 12 (despatx K-2004, Facultat de Traducció i d'Interpretació), dimarts i dijous d'11:30 a 13 (despatx B11-290.5, Facultat de Filosofia i Lletres) i hores prèviament concertades. És recomanable concertar prèviament l’entrevista per correu electrònic. Correu electrònic: Joaquim.Llisterri@uab.cat

Només es contestarà el correu enviat des d’una adreça institucional de la UAB (@campus.uab.cat).

Per a posar-vos en contacte amb el professor no utilitzeu el sistema de tutories de Campus Virtual; feu servir el correu a la web de la UAB (http://webmailcampus.uab.cat/) o el vostre programa habitual.


Suport lingüístic

Les classes de l’assignatura s’impartiran en català i aquesta serà també la llengua emprada en els enunciats dels exàmens, de les activitats i dels exercicis. Els estudiants podran lliurar els treballs escrits en català, en castellà o en una altra llengua prèviament acordada amb el professor.

El Servei de Llengües de la UAB ofereix cursos de formació en llengua catalana: http://www.uab.cat/servei-llengues/


Fonètica (2010-2011)
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
https://joaquimllisterri.cat/phonetics/Fonetica_2010/Fonetica_Gen_10_11.html
La pàgina va ser modificada per darrera vegada el 28/8/14 a les 21:10