28585 Fonètica (2005-2006)

Joaquim Llisterri

Optativa, 6 crèdits (4,5 teoria i 1,5 tutories integrades virtuals), segon semestre, curs 2005-2006

line_red

exclamation point

Aquí es publica informació de darrera hora sobre el desenvolupament de l’assignatura

line_red

materials Presentació del curs

line_red

Continguts i objectius

L’assignatura presenta els conceptes generals de fonètica en el marc dels models orientats a explicar la producció i la percepció de la parla. És també una introducció a les tècniques del treball experimental en fonètica.

En acabar el curs, l’estudiant ha de ser capaç de descriure i explicar els mecanismes implicats en la producció i la percepció de la parla i d’aplicar les tècniques pròpies de la fonètica experimental a la descripció de les llengües particulars.

line_red

Avaluació

Els estudiants podran triar un dels tres procediments d’avaluació següents:

ball_blue (a) Quatre exercicis escrits (exàmens parcials), que consistiran en desenvolupar en cadascun un tema seleccionat entre una llista fornida pel professor; aquest exercici es prepararà fora de la classe i es lliurarà - o s’enviarà per correu electrònic al professor - en el termini establer per a cada exercici. La nota del curs consistirà en la mitjana de la nota obtinguda en cadascun dels exercicis. Els estudiants que no arribin a una mitjana de cinc seran avaluats pel procediment (b).

ball_gray Temes 1 i 2

dijous 30 de març de 2006

ball_gray Tema 3

dijous 20 d’abril de 2006

ball_gray Tema 4

dimarts 23 de maig de 2006

ball_gray Tema 5

dijous 15 de juny de 2006
ball_blue (b) Un exercici escrit consistent en el desenvolupament de quatre temes seleccionats entre els proposats en els exercicis esmentats en l’apartat (a); aquest exercici es prepararà fora de les classes i es lliurarà el dijous 29 de juny de 2006.

Els exàmens es podran deixar fins les 19h. del dia de lliurament a la bústia del professor situada al costat de la secretaria del Departament de Filologia Espanyola, o es podran enviar per correu electrònic (Joaquim.Llisterri@uab.es) el dia de lliurament fins les 21h. El aquest cas s’adjuntarà un document en Word (o en un format compatible) amb el següent nom de fitxer: Final_C1_Cognom.doc. No s’acceptaran els treballs que no portin el nom correcte en el document adjunt i que no s’enviïn des d’una adreça institucional de la UAB (@campus.uab.es).

ball_gray Examen final (primera convocatòria)

L’examen de la convocatòria de setembre consistirà en el desenvolupament de quatre temes seleccionats entre els proposats per a l’examen de juny; els temes que els estudiants triïn en la segona convocatòria han de ser necessàriament diferents dels seleccionats en l’examen de la primera convocatòria. L’examen es lliurarà el dimecres 6 de setembre de 2006.

Els exàmens es podran deixar fins les 19h. del dia de lliurament a la bústia del professor situada al costat de la secretaria del Departament de Filologia Espanyola, o es podran enviar per correu electrònic (Joaquim.Llisterri@uab.es) el dia de lliurament fins les 21h. El aquest cas s’adjuntarà un document en Word (o en un format compatible) amb el següent nom de fitxer: Final_C2_Cognom.doc. No s’acceptaran els treballs que no portin el nom correcte en el document adjunt i que no s’enviïn des d’una adreça institucional de la UAB (@campus.uab.es).

ball_gray Examen final (segona convocatòria)

ball_blue (c) Un treball experimental - individual o en grup - realitzat en el Laboratori de Fonètica de la UAB sota la supervisió del professor. Al principi del curs es proporcionarà una llista tancada de temes entre els quals els estudiants podran escollir, tot i que també es podran realitzar propostes alternatives.

El treball es defensarà en una entrevista individual, i es lliurarà per escrit no més tard del dijous 29 de juny de 2006 en primera convocatòria i del dimecres 6 de setembre de 2006 en segona convocàtoria. Cal assenyalar que aquesta opció s’aconsella especialment als estudiants amb disponibilitat d'horari.

Estadístiques de les qualificacions: Lingüística Aplicada I: Aplicacions de la Fonètica (2002-2003), Lingüística Aplicada II: Fonètica (2001-2002), Lingüística Aplicada I: Aplicacions de la Fonètica (2000-2001).

line_red

Requisits previs

Els estudiants que es matriculin han de poder llegir treballs en anglès relacionats amb els temes del programa.

Abans de començar el curs, o durant les primeres setmanes del quadrimestre, es recomana de repassar les nocions generals de fonètica pròpies de les assignatures de primer cicle mitjançant algun dels manuals següents:

ASHBY, M.- MAIDMENT, J. (2005) Introducing Phonetic Science. Cambridge: Cambridge University Press (Cambridge Introduction to Language and Linguistics).

DENES, P.B.- PINSON, E.N. (1963) The Speech Chain; the Physics and Biology of Spoken Language. Garden City, N.Y.: Anchor Press / Doubleday (Anchor Science Study Series). New York: W.H. Freeman, 1993 2nd Edition.

GIL FERNÁNDEZ, J. (1988) Los sonidos del lenguaje. Madrid: Síntesis (Textos de apoyo, Lingüística 3), 1993.

LADEFOGED, P. (1975) A Course in Phonetics. New York: Harcourt, Brace, Jovanovich, 1982 2nd edition, 1993 3rd edition.

LADEFOGED, P. (2001) Vowels and Consonants. An Introduction to the Sounds of Languages. Oxford: Blackwell. (with CD).

LANDERCY, A.- RENARD, R. (1977) Éléments de phonétique. Mons / Bruxelles: Centre International de Phonétique Appliqueé / Didier.

ROGERS, H. (2000) The Sounds of Language. An Introduction to Phonetics. London: Longman (Learning about Language).

line_red

Tutories integrades virtuals

Les tutories integrades virtuals consistiran en un seguiment, bàsicament realitzat per correu electrònic, del treball realitzat pels estudiants en funció de la modalitat d’avaluació escollida. La principal funció de les tutories serà l’assessorament, però també es proposaran materials de consulta i altres recursos a través de la pàgina web de l’assignatura. No s’atendran els missatges que no s’hagin enviat des de l’adreça institucional (@campus.uab.es).

Els estudiants matriculats tindran accés als materials essencials de l’assignatura al Campus Virtual (https://cv.uab.es) de la UAB, però el treball quotidià es durà a terme a través de les informacions, els materials i els recursos de la pàgina web de l’assignatura.

line_red

Classes i atenció als estudiants

Joaquim Llisterri
Departament de Filologia Espanyola

Horari de classes: dimarts i dijous de 16:30 a 18h a l’aula 105 durant el segon semestre

Horari d’atenció als estudiants:
Dimarts i dijous de 15:30 a 16:30h i de 18 a 19h., despatx B11/222, Facultat de Filosofia i Lletres
Divendres de 10:30 a 12:30h., despatx K2004, Facultat de Traducció i Interpretació
i també a hores prèviament concertades.

Telèfon: 93.581.16.87 (Facultat de Filosofia i Lletres), 93.581.33.85 (Facultat de Traducció) i 93.581.19.12 (Laboratori de Fonètica)

Correu electrònic: Joaquim.Llisterri@uab.es
Només es contestarà el correu enviat des d’una adreça institucional de la UAB (@campus.uab.es).

line_red

Suport lingüístic

L’assignatura s’impartirà en català, però els estudiants poden presentar els treballs tant en català com en castellà.

El Gabinet de Llengua Catalana i UAB Idiomes ofereixen cursos de formació en llengua catalana:

Gabinet de Llengua Catalana: http://www.uab.cat/servlet/Satellite/suport-linguistic-1184827879263.html
UAB Idiomes: http://www.uab.cat/servei-llengues/

line_red

Fonètica (2005-2006)
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
https://joaquimllisterri.cat/phonetics/Fonetica_2005/Fon_Gen_Gen_05_06.html
La pàgina va ser modificada per darrera vegada el 28/8/14 a les 21:05

line_red