Joaquim Llisterri

UAB

Àrea de Lingüística General
Departament de Filologia Espanyola
Facultat de Filosofia i Lletres

Joaquim.Llisterri@uab.cat
https://joaquimllisterri.cat
LlaƧ groc

Google Scholar