Lingüística General I (1994–1995)

Sergi Balari
Joaquim Llisterri

Departament de Filologia Catalana
Departament de Filologia Espanyola
Curs 1994-1995

Objectius

Coneixement dels conceptes fonamentals de la teoria del llenguatge i de l’anàlisi de l’estructura de les llengües.

Programa

1. Naturalesa del llenguatge humà: el llenguatge i les llengües

Universalitat i diversitat del llenguatge. Especificitat biològica del llenguatge humà. Les famílies lingüístiques: els criteris de classificació. Tipologia lingüística i universals.

2. L’estructura de la llengua i el coneixement lingüístic

El llenguatge com a sistema. El signe lingüístic. Nivells i operacions de l’anàlisi lingüística. El llenguatge com a sistema de coneixement. La creativitat lingüística. La gramàtica.

3. L’estructura fonètica

La producció i la percepció dels sons. Elements segmentals i suprasegmentals. Caracterització articulatòria, acústica i perceptiva. Els alfabets fonètics.

4. L’estructura fonològica

Les unitats de l’anàlisi fonològica: fonemes i trets distintius. Les classes naturals. Els processos fonològics. La representació fonològica i la representació fonètica.

5. L’estructura morfològica i l’estructura lèxica

El concepte de mot. Morfema i al·lomorf. La formació de paraules. Les tipologies morfològiques. Les relacions de sentit. Tipologia lexicogràfica. La formació de termes. Bancs de dades terminològiques.

6. L’estructura sintàctica

L’oració. La noció de constituent immediat. Categories sintàctiques, lèxiques i funcionals. Les funcions sintàctiques. Les relacions estructurals. Les tipologies sintàctiques. Els processos sintàctics. L’estructura funcional de l’oració.

7. L’estructura semàntica

La composicionalitat del significat. Estructura sintàctica i relacions semàntiques. Contingut proposicional i relacions entre proposicions. Semàntica del discurs.

Avaluació

Exercicis

En començar el curs es distribuirà una sèrie d’exercicis complementaris al contingut de les classes teòriques. És recomanable de fer-los i entregar-los en acabar el curs, ja que seran un complement de la nota obtinguda en l’examen, sempre i quan aquesta si gui superior a 4.

Examen

L’examen constarà de 50 preguntes, tant de caràcter conceptual com pràctic, amb format de resposta cert / fals. Cada resposta encertada té un valor d’un punt, cada resposta errònia resta un punt, i les preguntes no contestades ni sumen ni resten punts. La qualificació s’obté dividint per cinc el resultat del còmput anterior.

Bibliografia

Els estudiants podran adquirir al servei de fotocòpies de la Facultat un conjunt de textos bàsics i essencials per a preparar el programa del curs. L’estudi d’aquest material no exclou la consulta de la resta de la bibliografia recomanada. Les referències de coneixement imprescindible es marquen amb un asterisc (*) en la bibliografia corresponent a cadascun dels temes.

Orientació bibliogràfica general

Manuals

Abad, F.- García Berrio, A. (Eds) (1983) Introducción a la lingüística. Madrid: Alhambra

Akmajian, A.- Demers, R.A.- Harnish, R.M. (1984) Linguistics. An Introduction to Language and Communication. Second Edition. Cambridge: MIT Press; adapt. i trad. cast. de V Demonte i M. Mora: Lingüística. Una introducción al lenguaje y a la comunicación. Madrid: Alianza Editorial (Alianza Universidad, Textos, 81), 1984.

Atkinson, A.- Kilby, P.- Roca, I. (1982) Foundations of General Linguistics. London: Allen and Unwin / Unwin Hyman, 1988 2nd Edition.

Finegan, E.- Besnier, N. (1989) Language. Its Structure and Use. New York: Harcourt Brace Jovanovich Publishers.

Fromkin, V.- Rodman, R. (1974) An Introduction to Language. New York: Holt, Rinehart & Winston, 1978 2nd edition. 1988 4th edition. 1993 5th edition.

Lightfoot, D. (1983) The Language Lottery. Towards a Biology of Grammars. Cambridge: The MIT Press.

Lyons, J. (1968) Introduction to Theoretical Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press; trad. cast. de R. Cerdà: Introducción en la lingüística teórica. Barcelona: Teide, 1970.

Lyons, J. (1981) Language and Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press; trad. cast. de R. Cerdà: Introducción al lenguaje y a la lingüística. Barcelona: Teide, 1984.

Miller, G.A. (1981) Language and Speech. San Francisco: W H Freeman; trad. cast. de J.C. Gómez: Lenguaje y habla. Madrid: Alianza Psicología, 1985.

Moreno Cabrera, J.C. (1991-1994) Curso universitario de lingüística general. Vols I i II. Madrid: Síntesis.

Smith, D.- Wilson, D. (1979) Modern Linguistics. The Result of Chomsky's Revolution. Bloomington/ Harmondsworth: Indiana University Press /Penguin Books; trad. cast.: La lingüística moderna . Los resultados de la revolución de Chomsky. Barcelona: Anagrama (Biblioteca de Lingüística 4 ), 1983.

Tusón, J. (1984) Lingüística. Una introducción al estudio del lenguaje, con textos comentados y ejercicios. Barcelona: Barcanova (Textos Universitarios).

Tusón, J. (1994) Introducció a la lingüística. Barcelona: Columna.

Diccionaris

Asher, R,E, (Ed) (1993) The Encyclopedia of Language and Linguistics. Oxford: Pergamon Press. 10 vols.

Bright, W. (Ed) (1991) International Encyclopedia of Linguistics. Oxford: Oxford University Press. 4 Vols.

Cardona, G.R. (1988) Dizionario di linguistica. Roma: Armando Editore; edición esp. de M.T. Cabello: Diccionario de Lingüística. Barcelona: Ariel ( Lingüística ), 1991.

Cerdá, R. (1986) Diccionario de lingüística. Madrid: Anaya.

Crystal, D. (1980) A First Dictionary of Linguistics and Phonetics. London: André Deutsch. Oxford: Basil Blackwell ( The Language Library ), 1991 Third Edition.

Crystal, D. (1987) The Cambridge Enciclopedia of Language. Cambridge: Cambridge University Press; Trad. cast.: Enciclopedia del lenguaje de la Universidad de Cambridge. Madrid: Taurus.

Ducrot, O.- Todorov, T. (1972) Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage. Paris: Editions du Seuil; trad. cast: Diccionario enciclopédico de las ciencias del lenguaje. México: Siglo XXI, 1974.

Lewandowski, T. (1979-80) Linguistisches Wörterbuch. Quelle & Meyer; trad. cast. de M.L. García-Denche i E. Bernárdez: Diccionario de lingüística. Madrid: Cátedra.

Malmkjaer, K. (Ed) (1991) The Linguistics Encyclopaedia. London: Routledge.

TERMCAT (1992) Diccionari de lingüística. Barcelona: Termcat - Institut d’Estudis Universitaris Josep Trueta - Fundació Barcelona ( Col·lecció Diccionaris Terminològics).


Introducció a la lingüística (1994–1995) – Guions, bibliografies i materials per temes
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

La pàgina va ser modificada per darrera vegada el