Les bases neurofisiològiques de la producció de la parla


Bases neurofisiològiques de la producció de la parla


El cervell i la lateralització del llenguatge

❯ El cervell i la lateralització del llenguatge

tornar al principi

La codificació i la descodificació del llenguatge en el cervell

❯ La codificació i la descodificació del llenguatge en el cervell

tornar al principi

El sistema nerviós

Sistema nerviós central i sistema nerviós perifèric

Sistema nerviós central (SNC)

Cervell.

Meduŀla espinal.

Sistema nerviós perifèric (SNP)

Nervis procedents de la base del cervell i de la meduŀla que van a la resta del cos.

Nervis sensorials i nervis motors

Nervis sensorials

Nervis que envien informació al sistema nerviós central.

Nervis motors

Nervis que executen les ordres del sistema nerviós central.

Arc reflex de la meduŀla espinal

Connexió entre les funcions sensorials i les motores.

Arc reflex de la meduŀla espinal

Arc reflex de la meduŀla espinal.

Minckler, J. (1972). Introduction to neuroscience. Mosby.

tornar al principi

Les neurones

Les neurones són les cèŀlules que formen el sistema nerviós.

Neurona motora

Neurona motora.

Minifie, F. D., Hixon, T. J., i Williams, F. (Ed.). (1973). Normal aspects of speech, hearing and language. Prentice Hall.

Components de les neurones

Dendrites

Les dendrites són ramificacions inicials de la neurona que tenen forma d’arbre.

Reben informació d’altres neurones o dels receptors sensorials.

Cos ceŀlular

En el cos ceŀlular es duen a terme les funcions vitals pròpies de qualsevol cèŀlula.

Axó (o àxon)

L’axó és una fibra que transporta la informació des del cos de la cèŀlula fins a una altra neurona.

Certes parts de l’axó estan recobertes de mielina, una substància que serveix d’aïllant i que accelera la transmissió de l’impuls nerviós.

La transmissió de l’impuls nerviós

L’axó presenta unes ramificacions terminals en forma d’arbre.

Cada fibra té terminals especialitzats que contenen una substància química neurotransmissora, l’acetilcolina.

Les fibres terminals es troben situades a prop de les dendrites d’una altra neurona o a prop de la zona receptora d’una fibra muscular.

Entre les juntures nervioses no hi ha continuïtat; es troba un espai d’uns 200 Ångström (1 Ångström = 10-10m) d’amplada.

Per a estimular la neurona adjacent o una fibra muscular, les substàncies químiques neurotransmissores han de traspassar l’la juntura entre les dues neurones: sinapsi.

Transmissió de l’impuls nerviós

Transmissió de l’impuls nerviós.

Fischbach, G. D. (1992). Mind and brain. Scientific American, 267(3), 45–89. https://www.jstor.org/stable/24939212

Les substàncies neurotransmissores generen un potencial elèctric, que pot ser excitant o inhibidor.

Amb la generació d’aquest potencial s’altera la polarització elèctrica de la neurona.

Els impulsos elèctrics es transmeten per l’àxon.

Unitats motores

Les unitats motores estan formades per la neurona motora i les fibres musculars receptores de la informació procedent de la neurona.

Totes les fibres musculars que estan unides a les diferents branques d’un únic nervi es contrauen com una unitat.

❯ Mètodes per a l’estudi de l’activitat muscular

tornar al principi

Bases neurofisiològiques de la producció de la parla


Les bases neurofisiològiques de la producció de la parla
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

La pàgina va ser modificada per darrera vegada el