Organització del curs


Aquest document presenta els aspectes organitzatius més importants de l’assignatura "Introducció als corpus lingüístics" tal com es portarà a terme durant el curs 1998-99.

Horari i aula

Les sessions de classes presencials tindran lloc els dilluns de 17.30 a 19h al seminari 403 (fins a finals de febrer) a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Sessions de classe

Les sessions previstes per a les classes presencials són les següents:

14 de desembre Presentació del curs.
25 de gener Corpus textuals i corpus orals.
Els recursos lingüísticos. Definició i tipologia dels corpus. Necessitat i aplicacions. Principals iniciatives i estàndars actuals.
1 de febrer Els corpus textuals (1)
El desenvolupament dels corpus textuals. Etapes en la constitució d’un corpus textual. Aplicacions. Projectes actuals.
8 de febrer Els corpus textuals (2)
Eines per al tractament i explotació dels corpus textuals.
15 de febrer Els corpus orals (1)
El desenvolupament dels corpus orals. Etapes en la constitució d’un corpus oral.
darrera setmana de febrer Els corpus orals (2)
Tipologia dels corpus orals. Eines per al tractament i explotació dels corpus orals. Aplicacions. Projectes actuals.
primera setmana de març Els corpus orals (3)
Els corpus de llengua oral: transcripció i codificació. Estàndars i projectes actuals..

Activitats del curs

Les activitats del curs seran de quatre tipus, tal com s’explica a continuació:

Classes presencials, impartides pel professor de l’assignatura, en els dies i hores indicats més amunt.

Treball personal de l’estudiant, realitzat a partir dels guions i les bibliografies per a cada tema i del recursos relacionats amb l’assignatura que es troben en les planes web del curs. Aquest treball és essencials per al bon seguiment de l’assignatura i constitueix un aspecte tan important com les classes presencials. Pot recolzar-se naturalment, amb la consulta per correu electrònic al professor.

Treball de curs realitzat pels estudiants (individualment o en grup), que s’haurà d’exposar breument en una sessió final i presentar per escrit en el termini que estableixi la Secretaria de la Facultat.

Discussió a través de correu electrònic tant individual (entre el professor i un estudiant, o entre estudiants) com en grup (entre tots els participants en el curs) dels aspectes relacionats amb el contingut i la forma de l’assignatura. .

Eines per a la docència

La principal eina docent del curs, al marge de les classes presencials, és la plana de Web de l’assignatura, que s’anirà actualitzant i enriquint amb les aportacions de tots els participants en el curs al llarg de l’any.

En les planes del curs es troben el programa general del curs, els guions i les bibliografies de cada tema, i una sèrie d’enllaços a altres planes web que contenen materials rellevants per al contingut del curs.

Les actualitzacions de la plana es comunicaran per correu electrònic als estudiants. Tots els participants del curs poden contribuir, a traés del professor, que actua com a editor de la plana, a enriquirla amb materials o enllaços a altres planes o amb materials de producció pròpia (primeres versions del treball de curs, articles en preparació, publicacions) que vulguin fer accessibles a tot el grup.

Naturalment, la biblioteca de la Facultat constitueix també un recurs indispensable.

Aprofito per agrair a la Montse Riera tot el seu treball de manteniment de les planes web de l’assignatura, sense el qual no seria possible experimentar aquesta nova forma de docència.


Organització del curs - Introducción a los corpus lingüísticos (1998-99)
Joaquim Llisterri, Universitat Autònoma de Barcelona
https://joaquimllisterri.cat/language_resources/Intro_corpus_98/organitzacio_corpus.html
La pàgina va ser modificada per darrera vegada el 30/06/99

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License.