Lingüística Aplicada a la Traducció
segon semestre, curs 1999-2000


Durant el segon semestre del curs 1999-2000 són responsables de la docència d’aquesta assignatura la professora M. Teresa Espinal (Departament de Filologia Catalana) (Grup 2) i el professor Joaquim Llisterri (Departament de Filologia Espanyola) (Grup 3).


Objectius

Atès el fet que l’objecte d’estudi de la lingüística és el llenguatge i que la traducció és bàsicament una operació lingüística, l’objectiu fonamental del curs és donar una formació lingüística bàsica als futurs professionals de la traducció i de la interpretació.


Continguts

S’estudiaran els conceptes fonamentals de la teoria del llenguatge i de l’anàlisi de l’estructura de les llengües, i els fonaments lingüístics del procés de traducció.

Més específicament, hom estudirà com és el llenguatge humà, quina és la seva naturalesa específica ( a diferència dels llenguatges animals, llenguatges formals o altres sistemes de signes) i quins són els trets essencials de les llengües naturals. També es tractarà l’anàlisi dels missatges verbals, especialment la forma i el significat de les unitats lingüístiques, el procés d’interpretació d’enunciats, i el procés de comunicació de missatges verbals.


Metodologia

L’assignatura consta de 3 crèdits teòrics i 3 crèdits pràctics. Les classes teòriques consistiran en l’exposició dels continguts fonamentals de cadascun dels temes del programa, mentre que les classes pràctiques es centraran en la realització d’activitats i d’exercicis orientats a la consolidació, ampliació i aplicació dels continguts.


Avaluació

L’avaluació es farà a partir d’un examen final que constarà de diverses preguntes sobre continguts fonementals (preguntes d’assaig, preguntes de resposta limitada o preguntes de resposta múltiple o vertader/fals) i també d’alguns problemes o exercicis pràctics.

La nota d’aquest examen final serà matisada pel resultat, actitud i participació a les classes teòriques i pràctiques.


Joaquim Llisterri

Departament de Filologia Espanyola

Horari de classes: dimecres de 8.30 a 10.30 (Aula 2) i divendres d’11.30 a 13. (Aula 4)
Horari de d’atenció als alumnes: dijous de 10 a 12, despatx K2004, Facultat de Traducció i Interpretació i dimecres d’11 a 13h, despatx B1/222, Facultat de Filosofia i Lletres

Telèfon: 93.581.3385 (Facultat de Traducció), 93.581.16.87 (Facultat de Filosofia i Lletres) i 93.581.19.12 (Laboratori de Fonètica)

Correu electrònic: Joaquim.Llisterri@uab.es


Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
La pàgina va ser modificada per darrera vegada el 28.05.2000 19:02