Guia docent

Objectius de la formació

Continguts

Programa general

Bibliografia bàsica

Orientació bibliogràfica general

Guions, bibliografies i materials per temes

Programació d’activitats

Competències a desenvolupar

Avaluació

Primera convocatòria

Examen del Bloc 1

Examen del Bloc 2

Examen dels Blocs 3 i 4

Segona convocatòria

Examen de la segona convocatòria

Campus Virtual

Atenció als estudiants