Lingüística Aplicada a la Traducció
curs 2011-2012

Anual, 1er curs, 6 crèdits, 4,5 ECTS, 115 hores/alumne


Joaquim Llisterri
Departament de Filologia Espanyola


exclamation point

Aquí es publica informació de darrera hora sobre el desenvolupament de l’assignatura


Objectius de la formació

Atès el fet que l’objecte d’estudi de la lingüística és el llenguatge i que la traducció és bàsicament una operació lingüística, l’objectiu fonamental d’aquest curs és donar una formació lingüística bàsica als futurs professionals de la Traducció i de la Interpretació.

L’assignatura té com objectius específics presentar els fonaments i principis del llenguatge humà, les estructures i l’ús de les llengües, i els fonaments lingüístics del procés de traducció.


Programació d’activitats

Els estudiants matriculats tindran accés als següents materials de l’assignatura al Campus Virtual de la UAB:

La resta de materials es publicaran a la pàgina web de l’assignatura:
https://joaquimllisterri.cat/LAT.html

Per a posar-vos en contacte amb el professor no utilitzeu el sistema de tutories de Campus Virtual; feu servir el correu a la web de la UAB (https://e-campus.uab.cat/) o el vostre programa habitual. Només es contestaran els missatges de correu electrònic enviats des de l’adreça institucional (@e-campus.uab.cat).

Activitats presencials

Durant el curs 2011-2012 l’assignatura no s’imparteix de manera presencial. Els estudiants realitzaran les activitats no presencials, les activitats autònomes i les activitats d’avaluació que es descriuen a continuació. Per a la realització del treball tutoritzat no presencial comptaran amb el suport del professor.

El professor atendrà les consultes que els estudiants realitzin per correu electrònic durant els períodes lectius i, si la complexitat de les consultes ho requereix, es concertaran entrevistes presencials.

Activitats no presencials

Treball tutoritzat no presencial: 100h.

Activitats autònomes

Treball autònom: 9h.

Activitats d’avaluació

Avaluació: 6h

Exàmens

Els exàmens constaran de diverses preguntes de resposta múltiple sobre els continguts del programa de l’assignatura. Es duran a terme de manera no presencial i els estudiants podran fer servir els materials de consulta que considerin més adients. Les indicacions per a la realització dels exàmens es publicaran a la pàgina web de l’assignatura.

Es realitzaran tres exàmens, corresponents als tres blocs del programa, que es publicaran i lliuraran en les dates que s’indica a continuació:

l’examen de segona convocatòria es realitzarà el divendres 22 de juny de 2012 i serà sobre la totalitat del programa.


Competències a desenvolupar


Avaluació

Primera convocatòria

La qualificació final de la primera convocatòria consistirà en la mitjana de la puntuació obtinguda en els tres exàmens realitzats durant el curs: examen del Bloc 1 (dilluns, 19 de desembre de 2011), examen del Bloc 2 (dilluns, 26 de març de 2012) i examen dels Blocs 3 i 4 (dimarts, 29 de maig de 2012).

l’avaluació del dossier d’exercicis pot millorar la qualificació final.

Exàmens

El fet de no lliurar algun dels tres exàmens implicarà una puntuació de 0 (zero) en l’examen corresponent. No hi haurà recuperacions d’aquestes proves.

Durant els exàmens, que es realizaran de manera no presencial, els estudiants podran fer servir els materials de consulta que considerin més adients.

Exercicis

Els estudiants podran realitzar un dossier d’exercicis que serà disponible des de començament de curs als materials de l’assignatura al Campus Virtual (http://cv.uab.cat) de la UAB i a la pàgina web del curs (https://joaquimllisterri.cat/LAT.html).

s’avaluarà positivament no només la seva resolució correcta, sinó també la capacitat de l’estudiant de reflexionar i de comunicar allò que ha après amb els diferents exercicis. La presentació per escrit de la totalitat del dossier d’exercicis proposats, sempre i quan aquests es realitzin individualment, podrà millorar la qualificació final. Aquest dossier es presentarà no més tard del dimarts, 29 de maig de 2012.

Segona convocatòria

Examen

La puntuació obtinguda a l’examen del divendres 22 de juny de 2012 equivaldrà al 100\% de la qualificació de la segona convocatòria.

Durant l’examen els estudiants podran fer servir els materials de consulta que considerin més adients.

Exercicis

La presentació per escrit de la totalitat del dossier d’exercicis, sempre i quan aquests es realitzin individualment, podrà millorar la qualificació final. Aquest dossier es presentarà no més tard del divendres 22 de juny de 2012.

Exàmens de convocatòries anteriors

Exàmens de les convocatòries de setembre de 2011 (segona convocatòria), juny de 2011 (segon parcial, primera convocatòria), febrer de 2011 (primer parcial, primera convocatòria), setembre de 2009 (segona convocatòria), juny de 2009 (segon parcial, primera convocatòria), febrer de 2009 (primer parcial, primera convocatòria), setembre de 2008 (segona convocatòria), juny de 2008 (primer parcial, primera convocatòria), setembre de 2007 (segona convocatòria), juny de 2007 (segon parcial, primera convocatòria), febrer de 2007 (primer parcial, primera convocatòria), juny de 2006 (primera convocatòria) (segona convocatòria), febrer de 2006, juny de 2005 (primera convocatòria) (segona convocatòria), febrer de 2005, juny de 2004 (primera convocatòria) (segona convocatòria), febrer de 2004, juny de 2003 (primera convocatòria), (segona convocatòria), febrer de 2003, juny de 2002 (primera convocatòria) (segona convocatòria), febrer de 2002 (primera convocatòria) (segona convocatòria), juny de 2001 (primera convocatòria) (segona convocatòria), febrer de 2001 (primera convocatòria) (segona convocatòria) i de juny de 2000 (primera convocatòria) (segona convocatòria).


Campus Virtual

Els estudiants matriculats tindran accés als següents materials de l’assignatura al Campus Virtual (http://cv.uab.cat) de la UAB: La resta de materials es publicaran a la pàgina web de l’assignatura:
https://joaquimllisterri.cat/LAT.html

Per a posar-vos en contacte amb el professor no utilitzeu el sistema de tutories de Campus Virtual; feu servir el correu a la web de la UAB (https://e-campus.uab.cat/) o el vostre programa habitual. Només es contestaran els missatges de correu electrònic enviats des de l’adreça institucional (@e-campus.uab.cat).


Atenció als estudiants

Joaquim Llisterri
Departament de Filologia Espanyola

Despatx K-2004 (Facultat de Traducció i d’Interpretació) / B11-290.5 (Facultat de Filosofia i Lletres).

Permanència al despatx: dimarts i dijous de 12 a 13, despatx B11-290.5, Facultat de Filosofia i Lletres.

Hores prèviament concertades: dimarts i dijous de 10 a 12, despatx B11-290.5, Facultat de Filosofia i Lletres.

És recomanable concertar prèviament l’entrevista per correu electrónic.

Correu electrònic: Joaquim.Llisterri@uab.cat

Per a posar-vos en contacte amb el professor no utilitzeu el sistema de tutories de Campus Virtual; feu servir el correu a la web de la UAB (https://e-campus.uab.cat/) o el vostre programa habitual. Només es contestaran els missatges de correu electrònic enviats des de l’adreça institucional (@e-campus.uab.cat).


Lingüística aplicada a la traducció (2011-2012)
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
https://joaquimllisterri.cat/general_linguistics/ling_trad_11_12/Ling_Trad_Gen_11.html
La pàgina va ser modificada per darrera vegada el 4/10/15 a les 13:14