Guia docent

Objectius de la formació

Continguts

Programa general

Bibliografia bàsica

Orientació bibliogràfica general

Guions, bibliografies i materials per temes

Programació d’activitats

Competències a desenvolupar

Avaluació

Primera convocatòria (juny de 2011)

Primer examen parcial

Segon examen parcial

Qualificacions

Segona convocatòria (setembre de 2011)

Examen final

Qualificacions

Campus Virtual

Calendari de treball

Horari de classes i d’atenció als estudiants