Lingüística Aplicada a la Traducció
curs 2007-2008

Anual, 1er curs, 6 crèdits, 4,5 ECTS, 115 hores/alumne

Grup 1


Durant el curs 2007-2008 són responsables de la docència del grup 1 d’aquesta assignatura la professora M. Teresa Espinal (Departament de Filologia Catalana) i el professor Joaquim Llisterri (Departament de Filologia Espanyola).


exclamation point

Aquí es publica informació de darrera hora sobre el desenvolupament de l’assignatura

Consulteu la informació sobre dates, hores i aules d’exàmens, publicació de qualificacions d’exàmens i d’activitats i revisió d’exàmens i qualificacions al calendari.


Presentació de l’assignatura


Objectius de la formació

Atès el fet que l’objecte d’estudi de la lingüística és el llenguatge i que la traducció és bàsicament una operació lingüística, l’objectiu fonamental d’aquest curs és donar una formació lingüística bàsica als futurs professionals de la Traducció i de la Interpretació. L’assignatura té com objectius específics presentar els fonaments i principis del llenguatge humà, les estructures i l’ús de les llengües, i els fonaments lingüístics del procés de traducció.


Programació d’activitats

Els estudiants matriculats tindran accés als materials de l’assignatura al Campus Virtual (https://cv2008.uab.cat/) de la UAB: Programa i bibliografia esencial; bibliografia general i específica per a cada tema del programa; activitats; dossier d’exercicis.

Activitats presencials

Treball presencial a l’aula: 50h

Adquisició dels continguts mitjançant exposicions i presentació de materials per part del professsor i mitjançant discussions de grup
Realització d’activitats, exercicis, resposta a preguntes i comentari de lectures

Activitats no presencials

Treball tutoritzat no presencial: 45h

Lectures obligatòries

Els estudiants han de fer les lectures obligatòries la comprensió de les quals serà objecte d’avaluació als dos exàmens realitzats durant el curs i a l’examen de la segona convocatòria.

Activitats

Els estudiants presentaran per escrit i individualment dues activitats complementàries al contingut del temari que es proposaran al llarg del curs.

Cada activitat es proporcionarà als estudiants tres setmanes abans de la data de lliurament i estarà disponible al Campus Virtual (https://cv2008.uab.cat/) de la UAB

Dates de lliurament:

Activitat 1: divendres 30 de novembre de 2007
Activitat 2: divendres 18 d’abril de 2008

No s’acceptaran activitats que no es lliurin seguint les indicacions donades pels professors, que no portin una identificació correcta del grup en el qual està matriculat l’estudiant o que es lliurin fora del termini establert.

Exercicis

Durant el curs els estudiants podran realitzar un dossier d’exercicis que serà disponible des de començament de curs als materials de l’assignatura al Campus Virtual (https://cv2008.uab.cat/) de la UAB. Aquest dossier es presentarà en el moment de lliurar l’examen final de la primera o de la segona convocatòria.

Activitats autònomes

Treball autònom:15h
Lectura de bibliografia complementària
Consulta de recursos a Internet recomanats
Assistència a conferències recomanades

Activitats d’avaluació

Avaluació: 5h
Els exàmens constaran de diverses preguntes de resposta múltiple sobre els continguts del temari de l’assignatura, de les activitats i de les lectures obligatòries.

El primer examen es realitzarà divendres 8 de febrer de 2008 i serà sobre els temes 0, 1, 2 i 3 del programa.

El segon examen es farà divendres 13 de juny de 2008 i serà sobre els temes 4, 5, 6, 7 i 8 del programa.

l’examen de la segona convocatòria es realitzarà el dilluns 8 de setembre de 2008 i serà sobre tots els temes del programa .


Competències a desenvolupar

Destriar els coneixements científics sobre el llenguatge dels prejudicis lingüístics.
Indicador: Avaluar i argumentar sobre diversos tòpics i prejudicis lingüístics.

Capacitat d’explicar els fonaments i principis del llenguatge i les propietats i característiques de les llengües naturals.
Indicador: Contestar preguntes i resoldre exercicis que permetin detectar el grau de coneixement dels alumnes sobre els fonaments i principis que regulen el llenguatge i les llengües naturals.

Capacitat d’identificar els components bàsics de les estructures (fonètica, fonològica, morfològica, lèxica, sintàctica i semàntica) de les llengües.
Indicador: Contestar preguntes i resoldre exercicis que permetin detectar el grau de coneixement dels alumnes sobre els components que regulen les estructures (fonètica, fonològica, morfològica, lèxica, sintàctica i semàntica) de les llengües.

Capacitat d’analitzar i comparar les estructures fonològiques, morfològiques i sintàctiques de les llengües
Indicador: Contestar preguntes i resoldre exercicis que permetin detectar el grau de coneixement dels alumnes sobre les diferències estructurals entre les llengües.

Capacitat de descriure i analitzar les relacions interoracionals en la formació de discursos coherents
Indicador: Saber detectar el grau de coherència de diferents discursos i identificar-ne els factors que contribueixen a aquesta coherència.

Capacitat de reconèixer els principis que regeixen la variació en l’ús de les llengües.
Indicador: Saber identificar diferents variants lingüístiques i el seu grau d’adequació a diferents contextos i estils discursius.

Capacitat d’explicar els fonaments del procés de traducció des dels punts de vista lingüístic, comunicatiu i interpretatiu.

Indicador: Saber identificar i explicar els fonaments bàsics del procés de traducció a partir de preguntes i activitats teòriques o pràctiques.

Capacitat de treballar amb les obres bàsiques de referència, amb les eines i amb els recursos emprats en l’estudi del llenguatge i de les llengües .
Indicador: Saber resoldre activitats puntuals que requereixen individualment o en grup la consulta de material bibliogràfic, la consulta de recursos lingüístics i tasques de documentació.


Avaluació

Primera convocatòria

La qualificació final de la primera convocatòria d’aquest curs acadèmic (juny de 2008) es computarà de la manera següent:

Exàmens

La puntuació obtinguda en l’examen del 8 de febrer equivaldrà a un 35% de la nota final, i l’obtinguda en l’examen del 13 de juny equivaldrà a un altre 35%.

El fet de no presentar-se a algun d’aquests exàmens implicarà una puntuació de 0 (zero) en l’examen corresponent.

No hi haurà recuperacions d’aquestes proves.

Activitats

Els estudiants presentaran per escrit i individualment dues activitats complementàries al contingut del temari que es proposaran al llarg del curs.

Cada activitat es proporcionarà als estudiants quinze dies abans de la data de lliurament i estarà disponible al Campus Virtual (https://cv2008.uab.cat/) de la UAB.

Dates de lliurament:

Dates de lliurament:
Activitat 1: divendres 30 de novembre de 2007
Activitat 2: divendres 18 d’abril de 2008
Es valorarà positivament:
  • L’adequació de les respostes a les preguntes formulades
  • La síntesi personal de les diverses fonts consultades
  • La claredat en la presentació dels continguts
  • Els aspectes lingüístics i formals de la presentació
Es valorarà negativament:
  • La utilització de fonts d’informació inadequades
  • La presentació de continguts sense donar la corresponent referència de la font de la qual s’han extret
  • La manca de coherència en la redacció i en la presentació dels continguts
  • Els errors de normativa o d’ortografia en català o en castellà
  • La manca de seguiment de les convencions habituals de presentació dels treballs acadèmics pel que fa a l’estructura, la forma de presentació, les referències, l’estil, etc.
La puntuació obtinguda en l’activitat que s’ha de lliurar el dia 30 de novembre equivaldrà a un 15% de la nota final i l’obtinguda en l’activitat que s’ha de lliurar el 18 d’abril equivaldrà a un altre 15%.

El fet de no presentar alguna d’aquestes activitats implicarà una puntuació de 0 (zero) en l’activitat corresponent.

No hi haurà recuperacions d’aquestes activitats.

No s’acceptaran activitats que no es lliurin seguint les indicacions donades pels professors, que no portin una identificació correcta del grup en el qual està matriculat l’estudiant o que es lliurin fora del termini establert.

Exercicis

Durant el curs els estudiants podran realitzar un dossier d’exercicis que serà disponible des de començament de curs als materials de l’assignatura al Campus Virtual (https://cv2008.uab.cat/) de la UAB.

s’avaluarà positivament no només la seva resolució correcta sinó també la capacitat de l’estudiant de reflexionar i de comunicar allò que ha après amb els diferents exercicis.

La presentació per escrit de la totalitat del dossier d’exercicis proposats, sempre i quan es realitzin individualment, podrà millorar la qualificació final.

Aquest dossier es presentarà no més tard del 13 de juny de 2008.

Segona convocatòria

Examen

La puntuació obtinguda a l’examen del dia 8 de setembre equivaldrà al 100% de la qualificació de la segona convocatòria.

Exercicis

La presentació per escrit de la totalitat del dossier d’exercicis proposats, sempre i quan es realitzin individualment, podrà millorar la qualificació final.

Aquest dossier es presentarà no més tard del 8 de setembre de 2008.

Exàmens de convocatòries anteriors

Exàmens de les convocatòries de juny de 2008 (primer parcial, primera convocatòria), setembre de 2007 (segona convocatòria), juny de 2007 (segon parcial, primera convocatòria), febrer de 2007 (primer parcial, primera convocatòria), juny de 2006 (primera convocatòria) (segona convocatòria), febrer de 2006, juny de 2005 (primera convocatòria) (segona convocatòria), febrer de 2005, juny de 2004 (primera convocatòria) (segona convocatòria), febrer de 2004, juny de 2003 (primera convocatòria), (segona convocatòria), febrer de 2003, juny de 2002 (primera convocatòria) (segona convocatòria), febrer de 2002 (primera convocatòria) (segona convocatòria), juny de 2001 (primera convocatòria) (segona convocatòria), febrer de 2001 (primera convocatòria) (segona convocatòria) i de juny de 2000 (primera convocatòria) (segona convocatòria).

❯ Estadístiques de les qualificacions

Una guia bàsica sobre la realització d’exàmens pot trobar-se al Gabinet de Llengua Catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona:
http://antalya.uab.cat/gab-llengua-catalana/www/cat/assessorament/guia/models/examen.html

Podeu trobar informació sobre com realitzar treballs de recerca i com citar referències bibliogràfiques i fonts procedents d’Internet a:

Metodologia de la recerca i presentació dels resultats - bibliografia
https://joaquimllisterri.cat/phonetics/fon_met_exper/Bib_met_exp.html#Presentacion

Bibliografia, Guia de la comunicació eficaç, Gabinet de Llengua Catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona
http://antalya.uab.cat/gab-llengua-catalana/www/cat/assessorament/guia/models/biblio.html

Citacions, Guia de la comunicació eficaç, Gabinet de Llengua Catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona
http://antalya.uab.cat/gab-llengua-catalana/www/cat/assessorament/guia/models/cites.html

Pel que fa específicament a la citació de fonts procedents d’Internet, podeu consultar:

Citacions de fonts electròniques, Lliscat, fitxes d’assessorament lingüístic 9, febrer de 2001, Gabinet de Llengua Catalana, Universitat Autònoma de Barcelona
http://antalya.uab.cat/gab-llengua-catalana/www/cat/assessorament/lliscat/9_citacions%20electr.html

És molt útil també consultar la Guia de la comunicació eficaç del Gabinet de Llengua Catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona:

http://antalya.uab.cat/gab-llengua-catalana/www/cat/assessorament/guia/index.html


Campus Virtual

Els estudiants matriculats tindran accés als materials de l’assignatura al Campus Virtual (https://cv2008.uab.cat/) de la UAB:
Programa i bibliografia essencial
Bibliografia general i específica per a cada tema del programa
Activitats
Dossier d’exercicis
Per a posar-vos en contacte amb el professor Llisterri no utilitzeu el sistema de tutories de Campus Virtual; feu servir el correu a la web de la UAB (https://webmailCampus.uab.cat) o el vostre programa habitual.


Classes i atenció als estudiants

Joaquim Llisterri
Departament de Filologia Espanyola

Horari de classes: divendres de 8.30 a 10.30h (Grup 1 - Aula 1)

Horari d’atenció als estudiants: Divendres de 10.30 a 11.30 (despatx K-2004 Facultat de Traducció i Interpretació), dilluns i dimecres de 13 a 14 (despatx B11-290.5 Facultat de Filosofia i Lletres) i també a hores prèviament concertades.

Durant els mesos de juny, juliol i setembre, concerteu una entrevista per correu electrònic si necessiteu atenció presencial.

Telèfon: 93.581.19.12 (Facultat de Filosofia i Lletres), 93.581.33.85 (Facultat de Traducció i Interpretació)

Correu electrònic: Joaquim.Llisterri@uab.cat

Només es contestarà el correu enviat des d’una adreça institucional de la UAB (@campus.uab.cat).

No utilitzeu el sistema de tutories de Campus Virtual; feu servir el correu a la web de la UAB (http://webmailcampus.uab.cat/) o el vostre programa habitual.


Lingüística Aplicada a la Traducció (2007-2008)
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
https://joaquimllisterri.cat/general_linguistics/ling_trad_07_08/Ling_Trad_Gen_07.html
La pàgina va ser modificada per darrera vegada el 4/10/15 a les 13:26