Objectius de la formació

Continguts

Programa general

Bibliografia bàsica

Orientació bibliogràfica general

Guions, bibliografies i materials per temes

Programació d’activitats

Competències a desenvolupar

Avaluació

Prova orientativa (febrer de 2006)

Ateses les dificultats per realitzar la prova en el Campus Virtual (de les quals no són responsables els professors de l’assignatura), els estudiants podran accedir a la prova mitjançant l’enllaç "Prova orientativa (febrer de 2006)" i realitzar-la en qualsevol moment del curs. Al final de la prova hi ha un enllaç a la pàgina de respostes.

Primera convocatòria (juny de 2006)

ball_blue Qualificacions del grup 1

ball_blue Qualificacions del grup 3

ball_blue Estadístiques de les qualificacions

Activitat 1: Les llengües de signes

Activitat 2: Les llengües a Catalunya

Activitat 3: Les obres lexicogràfiques

Activitat 4: La traducció

Comentaris a les activitats

Examen de la primera convocatòria (juny de 2006)

Segona convocatòria (setembre de 2006)

ball_blue Qualificacions del grup 1

ball_blue Qualificacions del grup 3

ball_blue Estadístiques de les qualificacions

ball_blue Examen de la segona convocatòria (setembre de 2006)

Campus Virtual

Calendari de classes

Horari de classes i d’atenció als estudiants