Lingüística Aplicada a la Traducció
curs 2002-2003


Durant el curs 2002-2003 són responsables de la docència d’aquesta assignatura la professora M. Teresa Espinal (Departament de Filologia Catalana) (Grups 1 i 3) i el professor Joaquim Llisterri (Departament de Filologia Espanyola) (Grups 2 i 4).exclamation point
Aquí es publica informació de darrera hora sobre el desenvolupament de l’assignatura


Objectius

Atès el fet que l’objecte d’estudi de la lingüística és el llenguatge i que la traducció és bàsicament una operació lingüística, l’objectiu fonamental d’aquest curs és donar una formació lingüística bàsica als futurs professionals de la Traducció i de la Interpretació.


Continguts

S’estudiaran els conceptes fonamentals de la teoria del llenguatge i de l’anàlisi de l’estructura de les llengües, i els fonaments lingüístics del procés de traducció. Més específicament, hom estudiarà com és el llenguatge humà, quina és la seva naturalesa específica (a diferència dels llenguatges animals, llenguatges formals o altres sistemes de signes), i quins són els trets essencials de l’estructura de les llengües naturals. També es tractarà de l’anàlisi dels missatges verbals, especialment la forma i el significat de les unitats lingüístiques, el procés d’interpretació d’enunciats, i el procés de comunicació de missatges verbals.


Metodologia

L’assignatura consta de 3 crèdits teòrics i 3 crèdits pràctics. Les classes teòriques consistiran en l’exposició dels continguts fonamentals de cadascun dels temes del programa, mentre que les classes pràctiques es centraran en la realització d’activitats i d’exercicis orientats a la consolidació, ampliació i aplicació dels continguts.


Avaluació

L’avaluació es farà a partir d’un examen final que constarà de diverses preguntes sobre continguts fonamentals (preguntes d’assaig, preguntes de resposta limitada o preguntes de resposta múltiple o vertader/fals) i també d’alguns problemes o exercicis pràctics.

La nota d’aquest examen final serà matisada pel resultat, actitud i participació a les classes i també per la presentació escrita dels exercicis i activitats que es facilitaran al principi i al llarg del curs.

El mes de febrer es realitzarà una prova per avaluar el coneixement dels temes vistos fins aquell moment.

Puntuació:

Exàmens de les convocatòries de juny de 2003 (primera convocatòria), (segona convocatòria), febrer de 2003, juny de 2002 (primera convocatòria) (segona convocatòria), febrer de 2002 (primera convocatòria) (segona convocatòria), juny de 2001 (primera convocatòria) (segona convocatòria), febrer de 2001 (primera convocatòria) (segona convocatòria) i de juny de 2000 (primera convocatòria) (segona convocatòria) .

❯ Estadístiques de les qualificacions

Una guia bàsica sobre la realització d’exàmens pot trobar-se al Gabinet de Llengua Catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona:
http://www.blues.uab.es/gab-llengua-catalana/cat/assessorament/guia/models/examen.html

Podeu trobar informació sobre com realitzar treballs de recerca i com citar referències bibliogràfiques i fonts procedents d’Internet a:
https://joaquimllisterri.cat/phonetics/fon_met_exper/Bib_met_exp.html#Presentacion

És molt útil també consultar la Guia de la comunicació eficaç del Gabinet de Llengua Catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona:
http://www.blues.uab.es/gab-llengua-catalana/cat/assessorament/guia/index.html


Classes i atenció als estudiants

Joaquim Llisterri
Departament de Filologia Espanyola

Horari de classes: divendres de 9.30 a 11.30h (Grup 2) i de 12.30 a 14.30h (Grup 4), Facultat de Traducció i Interpretació

Horari d’atenció als estudiants:
dilluns i dimecres de 10 a 11h, despatx B11/222, Facultat de Filosofia i Lletres
divendres de 11.30 a 12.30h, despatx K2004, Facultat de Traducció i Interpretació
i també a hores prèviament concertades.

Telèfon: 93.581.16.87 (Facultat de Filosofia i Lletres), 93.581.33.85 (Facultat de Traducció i Interpretació) i 93.581.19.12 (Laboratori de Fonètica)

Correu electrònic: Joaquim.Llisterri@uab.es


Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
La pàgina va ser modificada per darrera vegada el 25/8/04 13:01