Lingüística General I
segon semestre, curs 1999-2000


Objectius

Coneixement dels conceptes fonamentals de la teoria del llenguatge i de l’anàlisi de les llengües.


Avaluació

Es farà un examen final, puntuat sobre cent, amb tres blocs diferenciats. El primer bloc (amb un valor global de 30 punts) constarà de vint preguntes de tipus cert/fals, de manera que cada resposta encertada suma un punt, cada resposta errònia resta un punt i les preguntes no contestades ni sumen ni resten punts; el segon bloc (amb un valor global de 20 punts) constarà d’exercicis d’anàlisi lingüística; el tercer bloc, amb un valor de 50 punts, consistirà en un comentari de text.


Joaquim Llisterri

Departament de Filologia Espanyola

Horari de classes: dimarts i dijous de 13 a 14.30h, Aula 502

Horari d’atenció als alumnes: dimecres d’11 a 13h, despatx B1/222, Facultat de Filosofia i Lletres i dijous de 10 a 12, despatx K2004, Facultat de Traducció i Interpretació

Telèfon: 93.581.16.87 (Facultat de Filosofia i Lletres), 93.581.3385 (Facultat de Traducció) i 93.581.19.12 (Laboratori de Fonètica)

Correu electrònic:
Joaquim.Llisterri@uab.es


Lingüística General I (1999-2000)
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
https://joaquimllisterri.cat/general_linguistics/ling_gen_99_2000/Ling_Gen_Gen.html
La pàgina va ser modificada per darrera vegada el 15/09/06 a les 16:08