Calendari de treball

Introducció a la lingüística
Curs 2021–2022, Grup 2

Joaquim Llisterri
Departament de Filologia Espanyola

Cristina Real Puigdollers
Departament de Filologia Catalana


Calendari acadèmic de la Facultat de Filosofia i Lletres (Curs 2021–2022)

Els temes 1, 2, 3 i 7 del programa de l’assignatura els impartirà el professor Llisterri. Els temes 4, 5 i 6 seran impartits per la professora Real.

1 Dimecres 15 de setembre
d’11.30 a 13 h
Aula 113
Presentació de l’assignatura
Indicacions sobre els materials docents i la metodologia de treball
2 Divendres 17 de setembre
d’11.30 a 13 h
Aula 606
Tema 1 – La naturalesa del llenguatge (1)

La diversitat i la universalitat del llenguatge.

3 Dimecres 22 de setembre
d’11.30 a 13 h
Aula 113
Tema 1 – La naturalesa del llenguatge (2)

«Lingüística popular» i ciències del llenguatge: els prejudicis lingüístics.

Divendres 24 de setembre No lectiu
4 Dimecres 29 de setembre
d’11.30 a 13 h
Aula 113
Tema 1 – La naturalesa del llenguatge (3)

El llenguatge com a sistema de signes. La comunicació lingüística. Les funcions del llenguatge.

Correu del Deganat de la Facultat de Filosofia i Lletres enviat el 22 de setembre de 2021:

«Us comuniquem que el proper dimecres 29 de setembre de 2021 se celebrarà una Assemblea d’Estudiants. D’acord amb el Reglament de la Facultat de Filosofia i Lletres (art. 32), les classes i tota mena d’activitats acadèmiques se suspendran durant la franja horària de 11.30 h a 13.00 h.»

Com a activitat alternativa a la docència, llegiu el document «La comunicació lingüística i les funcions del llenguatge» que trobareu a l’apartat «Materials de classe» del tema 1 del programa. Durant la classe del divendres 1 es resoldran els dubtes que hagin pogut sorgir sobre els continguts del document.

5 Divendres 1 d’octubre
d’11.30 a 13 h
Aula 606
Tema 1 – La naturalesa del llenguatge (4)

El signe lingüístic. La doble articulació del llenguatge.

6 Dimecres 6 d’octubre
d’11.30 a 13 h
Aula 113
Tema 1 – La naturalesa del llenguatge (5)

Nivells i operacions de l’anàlisi lingüística.

7 Divendres 8 d’octubre
d’11.30 a 13 h
Aula 606
Tema 1 – La naturalesa del llenguatge (6)

L’aspecte biològic del llenguatge. Els sistemes de comunicació animal i els trets de disseny del llenguatge humà.

8 Dimecres 13 d’octubre
d’11.30 a 13 h
Aula 113
Tema 1 – La naturalesa del llenguatge (7)

L’origen i l’evolució del llenguatge. Llenguatge i cervell.

9 Divendres 15 d’octubre
d’11.30 a 13 h
Aula 606
Tema 1 – La naturalesa del llenguatge (8)

L’adquisició del llenguatge. Els universals lingüístics.

10 Dimecres 20 d’octubre
d’11.30 a 13 h
Aula 113
Tema 1 – La naturalesa del llenguatge (9)

El nombre i la distribució de les llengües del món. Els criteris de classificació de les llengües. Les famílies lingüístiques.

11 Divendres 22 d’octubre
d’11.30 a 13 h
Aula 606
Prova presencial 1: lectures d’autors clàssics

A partir de les 13 h a la web de l’assignatura es publicaran les respostes i la fórmula per a calcular la qualificació. Les qualificacions definitives es publicaran al Campus Virtual quan estigui operatiu i quan es pugui realitzar la correcció automàtica de les proves.

Les preguntes de la prova tenen un format de resposta tancada amb dues opcions («cert» o «fals»); cada pregunta encertada suma un punt i cada pregunta no encertada resta 0,5 punts; les preguntes no contestades ni sumen ni resten punts. Les proves s’han de respondre de manera individual i els estudiants poden fer servir els materials de consulta (en paper, en formats electrònics o en línia) que considerin més adients.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 (zero) aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0 (zero).

12 Dimecres 27 d’octubre
d’11.30 a 13 h
Aula 113
Tema 2 – L’estructura fonètica (1)

Llengua oral i llengua escrita. Sistemes de representació gràfica de la llengua.

13 Divendres 29 d’octubre
d’11.30 a 13 h
Aula 606
Tema 2 – L’estructura fonètica (2)

Les relacions entre sons i grafies. La transcripció fonètica. Els elements segmentals.

14 Dimecres 3 de novembre
d’11.30 a 13 h
Aula 113
Tema 2 – L’estructura fonètica (3)

Els elements suprasegmentals.

15 Divendres 5 de novembre
d’11.30 a 13 h
Aula 606
Tema 3 – L’estructura fonològica (1)

Fonètica i fonologia. Les unitats de l’anàlisi fonològica. Fonema i al·lòfon.

16 Dimecres 10 de novembre
d’11.30 a 13 h
Aula 113
Tema 3 – L’estructura fonològica (2)

Trets distintius i classes naturals. L’anàlisi fonològica.

17 Divendres 12 de novembre
d’11.30 a 13 h
Aula 606
Tema 3 – L’estructura fonològica (3)

Els processos fonològics.

18-26 Del dimecres 17 de novembre al divendres 17 de desembre
d’11.30 a 13 h
Aules 113 i 606

Temes 4, 5 i 6 (Professora Cristina Real)

27 Dimecres 22 de desembre
d’11.30 a 13 h
Aula P4, Facultat de Psicologia
Prova presencial 2: exercicis d’anàlisi lingüística sobre els temes 2, 3, 4 i 5 del programa

A partir de les 13 h a la web de l’assignatura es publicaran les respostes i la fórmula per a calcular la qualificació. Les qualificacions definitives es publicaran al Campus Virtual quan estigui operatiu i quan es pugui realitzar la correcció automàtica de les proves.

Les preguntes de la prova tenen un format de resposta tancada amb dues opcions («cert» o «fals»); cada pregunta encertada suma un punt i cada pregunta no encertada resta 0,5 punts; les preguntes no contestades ni sumen ni resten punts. Les proves s’han de respondre de manera individual i els estudiants poden fer servir els materials de consulta (en paper, en formats electrònics o en línia) que considerin més adients.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 (zero) aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0 (zero).

Del divendres 24 de desembre al dimecres 5 de gener No lectiu
28 Divendres 7 de gener
Sessió no presencial
Tema 7 – La variació i el canvi lingüístics (1)

La variació lingüística. Variació en la comunitat lingüística: llengua i dialecte; llengua oficial; llengua estàndard.

Consulteu el document «Test – La variació en la comunitat lingüística» i seguiu les instruccions que hi trobareu. Aquest exercici, que té com a objectiu ajudar-vos a assimilar els conceptes de ‘llengua’, ‘dialecte’, ‘llengua oficial’ i ‘llengua estàndard’, substitueix la sessió de classe. El dimecres 12 de gener es resoldran els dubtes que hagin pogut sorgir en realitzar l’exercici.

29 Dimecres 12 de gener
d’11.30 a 13 h
Aula 113
Tema 7 – La variació i el canvi lingüístics (2)

Territori i variació dialectal. Grup social i variació sociolectal. Context i variació situacional.

30 Divendres 14 de gener
d’11.30 a 13 h
Aula 606
Tema 7 – La variació i el canvi lingüístics (3)

L’evolució de les llengües: el canvi lingüístic. Tipus de canvi lingüístic.

31 Dimecres 19 de gener
d’11.30 a 13 h
Aula 113
Tema 7 – La variació i el canvi lingüístics (4)

La variació com a origen del canvi. L’estudi del canvi en curs.

32 Divendres 21 de gener
d’11.30 a 13 h
Aula 606
Prova presencial 3: contingut dels temes 1, 2, 3, 4, 5 i 7 del programa

A partir de les 14 h a la web de l’assignatura es publicaran les respostes i la fórmula per a calcular la qualificació. Les qualificacions definitives es publicaran al Campus Virtual quan es pugui realitzar la correcció automàtica de les proves.

Les preguntes de la prova tenen un format de resposta tancada amb dues opcions («cert» o «fals»); cada pregunta encertada suma un punt i cada pregunta no encertada resta 0,5 punts; les preguntes no contestades ni sumen ni resten punts. Les proves s’han de respondre de manera individual i els estudiants poden fer servir els materials de consulta (en paper, en formats electrònics o en línia) que considerin més adients.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 (zero) aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0 (zero).

Divendres 28 de gener
de 12 a 14 h
Aula 606
Proves de recuperació

Les preguntes de la prova tenen un format de resposta tancada amb dues opcions («cert» o «fals»); cada pregunta encertada suma un punt i cada pregunta no encertada resta 0,5 punts; les preguntes no contestades ni sumen ni resten punts. Les proves s’han de respondre de manera individual i els estudiants poden fer servir els materials de consulta (en paper, en formats electrònics o en línia) que considerin més adients.

Poden realitzar les proves de recuperació els estudiants que s’hagin presentat a dues de les tres proves en l’avaluació continuada i que hagin obtingut una puntuació final igual o superior a 3,5 i inferior a 5, calculada amb el procediment que s’explica a l’apartat Avaluació continuada. Per presentar-se a la recuperació no és necessari haver obtingut una puntuació mínima en cadascuna de les proves ni haver-se presentat a les tres proves realitzades durant el curs. Es realitzarà la recuperació de cadascuna de les proves (Prova presencial 1, Prova presencial 2, Prova presencial 3) en què s’hagi obtingut una qualificació inferior a 5.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 (zero) aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0 (zero).

Data límit per a resoldre les incidències relacionades amb la qualificació: divendres 4 de febrer.


Introducció a la lingüística (2021–2022, Grup 2) – Calendari de treball
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

La pàgina va ser modificada per darrera vegada el