Programa

Introducció a la lingüística
Curs 2021–2022, Grup 2

Joaquim Llisterri
Departament de Filologia Espanyola

Cristina Real Puigdollers
Departament de Filologia Catalana


1 – La naturalesa del llenguatge

La diversitat i la universalitat del llenguatge.

«Lingüística popular» i ciències del llenguatge: els prejudicis lingüístics.

El llenguatge com a sistema de signes. La comunicació lingüística. Les funcions del llenguatge. El signe lingüístic. La doble articulació del llenguatge. Nivells i operacions de l’anàlisi lingüística.

L’aspecte biològic del llenguatge. Els sistemes de comunicació animal i els trets de disseny del llenguatge humà. L’origen i l’evolució del llenguatge. Llenguatge i cervell. L’adquisició del llenguatge.

Els universals lingüístics. Nombre i distribució de les llengües del món. Els criteris de classificació de les llengües. Les famílies lingüístiques.

2 – L’estructura fonètica

Llengua oral i llengua escrita. Sistemes de representació gràfica de la llengua. Les relacions entre sons i grafies. La transcripció fonètica. Els elements segmentals. Els elements suprasegmentals.

3 – L’estructura fonològica

Fonètica i fonologia. Les unitats de l’anàlisi fonològica. Fonema i al·lòfon. Trets distintius i classes naturals. L’anàlisi fonològica. Els processos fonològics.

4 – L’estructura morfològica

Les unitats de l’anàlisi morfològica. Estructura de la paraula: morfema, morf i aŀlomorf. Els processos morfològics: flexió, derivació i composició. Morfologia concatenativa. Els morfemes fusionats. El morf zero. Tipologia morfològica.

5 – L’estructura sintàctica

Les unitats de l’anàlisi sintàctica. L’estructura sintàctica com a estructura jeràrquica. Les categories i el lexicó. Estructura i ordre. La constituència. Estructura argumental i estructura sintagmàtica. Dependències sintàctiques: selecció semàntica i selecció categorial. Funcions gramaticals, cas i concordança. Els papers temàtics i les funcions gramaticals: les regles d’enllaç. Les dependències a distància. Tipologia sintàctica.

6 – L’estructura semàntica

El significat lingüístic i la interpretació dels enunciats. El significat en la paraula. Camps lèxics i semàntics. Relacions de significat. El significat en l’oració. El principi de composicionalitat. Predicació. Quantificació. Modificació: tipus d’adjectius. La proposició: relacions de sentit entre proposicions. La implicació, la pressuposició, implicatura. La pragmàtica: enunciat i context. Informació explícita i implícita en l’ús del llenguatge.

7 – La variació i el canvi lingüístics

La variació lingüística. Variació en la comunitat lingüística: llengua i dialecte. Territori i variació dialectal. Grup social i variació sociolectal. Context i variació situacional.

L’evolució de les llengües: el canvi lingüístic. Tipus de canvi lingüístic. La variació com a origen del canvi. L’estudi del canvi en curs.


Introducció a la lingüística (2021–2022, Grup 2) – Programa
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

La pàgina va ser modificada per darrera vegada el