Indicacions sobre els materials docents i la metodologia de treball

Introducció a la lingüística
Curs 2021–2022, Grup 2

Joaquim Llisterri
Departament de Filologia EspanyolaLa web sobre els temes 1, 2, 3 i 7 del programa de l’assignatura

Descripció general de la web

La web sobre els temes 1, 2, 3 i 7 del programa de l’assignatura es troba en un servidor de la UAB fora del Campus Virtual i és el lloc en el qual es recull tota la informació necessària per al seguiment del curs. Està dissenyada de manera que a la part esquerra, amb un fons gris, es troben els menús de navegació i a la part dreta, amb un fons blanc, s’obren els documents que es vol consultar. Al final de cada menú de la part esquerra es troba una fletxa que permet tornar al menú anterior.

La navegació no està completament optimitzada per a telèfons mòbils, ja que una de les funcions de la web, a més de constituir un suport per a la docència presencial o virtual, és servir per a la preparació de l’assignatura mitjançant l’estudi personal, que, sovint, requereix treballar simultàniament amb altres programes com ara un processador de textos. Tot i que estan dissenyades pensant en la pantalla d’un ordinador fix o portàtil, les pàgines individuals es poden visualitzar adequadament amb qualsevol dispositiu. En cas de fer servir un telèfon mòbil, s’aconsella utilitzar-lo en posició horitzontal per a la navegació.

Cal tenir en compte que a vegades els navegadors guarden, en el que es coneix com a memòria cau (caché), versions de les pàgines que ja s’han consultat i que poden no estar actualitzades. En aquest cas, o bé es pot netejar la memòria cau o bé, amb el botó dret del ratolí, seleccionar l’opció «Obrir el marc en una pestanya nova» i, un cop obert, tornar a carregar la pàgina.

El text dels materials es troba en Charis SIL, un tipus de lletra amb gràcia (serif) similar a la Garamond, mentre que els enllaços apareixen en Lato, un tipus de lletra de pal sec (sans-serif) semblant a l’Helvetica. En passar el cursor per sobre d’un enllaç, el text canvia de color.

En carregar-se les pàgines, les imatges es mostren en una mida adaptada a la lectura en una pantalla d’ordinador o de tauleta i a la presentació a classe dels materials. En molts casos, passant el cursor per sobre la imatge se’n pot veure una versió ampliada.

Icones emprades a la web:

Indica o bé referències bibliogràfiques específiques que apareixen al costat de la icona o bé un enllaç a una llista de referències sobre un tema determinat.

S’empra per a un recurs en línia concret o per a un enllaç a un conjunt de recursos en línia sobre un tema específic.

❯  Precedeix un enllaç a documents amb materials docents que es troben en una pàgina diferent de la que s’està consultant.

El peu de cada pàgina conté informació amb el títol del document, l’autor, l’adreça (URL), la data d’actualització i el tipus de llicència pel que fa a l’ús dels continguts. És important tenir en compte les restriccions d’aquest tipus de llicència i les possibles iŀlegalitats derivades d’incloure continguts de la web en materials que es difonen, per exemple, mitjançant serveis de pagament dedicats a compartir apunts.

Al menú de navegació de la part esquerra es troben els enllaços que es descriuen a continuació.

Guia docent

Enllaç a la guia docent de l’assignatura. Aquesta guia ha estat redactada específicament per al grup 2 i els seus continguts es troben també a diferents apartats de la web sobre els temes 1, 2, 3 i 7 del programa de l’assignatura.

A la guia docent es descriuen els continguts de l’assignatura i s’estableix el procediment d’avaluació, que no es pot canviar sense una causa ben justificada.

Objectius

Enllaç a un text amb els objectius de l’assignatura, que es descriuen també a la guia docent.

Continguts

Els continguts de l’assignatura estan dividits quatre en apartats:

Programa

Enllaç a un document amb el programa general de l’assignatura, reproduït de la guia docent específica per al grup 2.

En el programa general es presenten de manera global els continguts de l’assignatura i la seva distribució en temes. És un document que pot ser útil per organitzar els materials de treball personals i per situar cada tema en el conjunt de l’assignatura.

Bibliografia bàsica

Enllaç a un document amb les referències bibliogràfiques dels manuals recomanats per a preparar l’assignatura

En el document s’hi troba un breu comentari sobre cada manual i se n’reprodueix també l’índex; això permet valorar la relació entre els temes del programa de l’assignatura i els continguts del llibre. El títol conté un enllaç a la pàgina sobre el llibre a la web de l’editorial per si es volen consultar més detalls.

Orientació bibliogràfica general

Enllaç a un document que conté referències bibliogràfiques corresponents a obres introductòries sobre el llenguatge i les llengües, a altres manuals de lingüística a més dels recomanats, a reculls, diccionaris, enciclopèdies i glossaris de lingüística i a obres amb exercicis. Es tracta d’una informació complementària per si es desitja consultar altres treballs o ampliar alguns continguts, però no és un document de consulta obligatòria.

Les referències bibliogràfiques segueixen, amb adaptacions al català, el format proposat a la setena edició del Publication manual of the American Psychological Association:

American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7a ed.). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000165-000

En els documents amb bibliografia es troben algunes referències precedides del signe ✓, que indica que es tracta d’una lectura recomanada de nivell introductori. En general, correspon o bé als manual recomanats, a treballs que s’han utilitzat per a preparar els materials de classe o a obres que són especialment adequades per a preparar l’assignatura. La indicació ✓✓ correspon a materials de nivell avançat que, normalment, no cal consultar durant el primer curs.

Lògicament, no es pretén que els estudiants llegeixin tota la bibliografia que es recull en els diversos documents amb referències que es troben a la web de l’assignatura; bona part dels materials bibliogràfics serveixen per si es desitja aprofundir en algun aspecte (per això, quan és possible, es reprodueixen els índexs dels llibres) i per oferir fonts d’informació que no es limitin als manuals recomanats.

Materials docents

L’apartat dedicat als materials docents és el que s’utilitza més habitualment al llarg del curs, ja que conté els materials que es presenten durant les classes.

En fer clic sobre l’enllaç s’obre, sempre a la part esquerra de la pàgina, un menú amb un llistat dels temes 1, 2, 3 i 7 del programa de l’assignatura. Clicant sobre el títol de cada tema s’obre, també a la part esquerra, un menú amb l’estructura següent:

Al final del menú de navegació corresponent a cada tema es troba una fletxa orientada a l’esquerra que permet tornar al menú anterior i una fletxa orientada cap amunt que remet al principi del menú.

Guió

Enllaç a un esquema, en forma de menú desplegable, del contingut del tema. Serveix per a situar els materials de classe en el conjunt del tema i pot ser útil per a organitzar els materials de treball personals.

Bibliografia

Enllaços a bibliografies específiques sobre diversos aspectes del programa, organitzades en funció dels continguts del tema.

Les referències bibliogràfiques segueixen, amb adaptacions al català, el format proposat a la setena edició del Publication manual of the American Psychological Association:

American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7a ed.). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000165-000

En els documents amb bibliografia es troben algunes referències precedides del signe ✓, que indica que es tracta d’una lectura recomanada de nivell introductori. En general, correspon o bé als manual recomanats, a treballs que s’han utilitzat per a preparar els materials de classe o a obres que són especialment adequades per a preparar l’assignatura. La indicació ✓✓ correspon a materials de nivell avançat que, normalment, no cal consultar durant el primer curs.

Com ja s’ha explicat, no es pretén que els estudiants llegeixin tota la bibliografia que es proporciona al llarg del curs; bona part dels materials bibliogràfics serveixen per si es desitja aprofundir en algun aspecte i per oferir fonts d’informació que no es limitin als manuals recomanats.

Materials de classe

Enllaços als documents que es presenten durant les classes. Es tracta de documents en forma d’hipertext (codificats en HTML) que contenen la informació necessària per a la presentació a classe dels continguts de cada tema i que també es poden utilitzar, juntament amb els manual recomanats, per a preparar l’assignatura.

Els enllaços estan organitzats seguint l’esquema de cada tema i els continguts de cada document estan estructurats d’una manera molt similar a la del guió del tema.

En els documents amb el material de classe, el text apareix en color negre, els exemples es troben en color verd i les citacions són en gris.

En els materials de classe a vegades es troba una referència bibliogràfica emmarcada en un requadre; això indica que les explicacions que venen a continuació es basen en l’obra o les obres esmentades en el requadre.

Quan es presenta una citació literal d’un llibre o d’un article, s’ha procurat incloure una fotografia de l’autor. A sota de la imatge es troba el nom de l’autor enllaçat a un document que permeti saber més coses sobre la seva obra (una pàgina web personal, el perfil institucional a la web de la universitat o a les xarxes socials acadèmiques, una entrada de la Viquipèdia, etc.).

S’ha procurat també que els títols dels llibres que es citen en els materials de classe incorporin un enllaç a Google Llibres. Això no implica necessàriament que es puguin consultar de manera total o parcial, però proporciona alguna indicació sobre l’obra i permet, a més, descobrir altres llibres relacionats amb el que s’han citat en els materials.

Exercicis

Per a la majoria dels temes del programa es troben dos tipus d’exercicis:

Recursos en línia

Enllaços a una selecció de recursos en línia organitzats en funció dels continguts del tema.

La llista de recursos no és exhaustiva; els criteris de selecció són, principalment, la rellevància per a preparar l’assignatura i l’adequació dels continguts al nivell del curs.

Avaluació

Enllaç a un text amb els criteris i procediments per a l’avaluació de l’assignatura, que reprodueix, amb algun detall addicional, les indicacions de la guia docent.

A l’apartat sobre l’avaluació també es troben exàmens de cursos anteriors. Cal tenir en compte que els continguts impartits en cursos anteriors poden no coincidir completament amb els d’aquest curs, de manera que en les proves que es recullen es poden trobar preguntes que estiguin relacionades amb temes que no formen part del programa del curs 2021–2022. No es proporcionen les respostes d’aquests exàmens per afavorir el treball personal i la reflexió per part dels estudiants.

Lectures

Enllaç a un document amb les informacions necessàries per a preparar la prova sobre les lectures d’autors clàssics. S’hi troben les referències corresponents a les lectures avaluables amb la indicació dels capítols que cal llegir de cada obra i les edicions (en la llengua original, en català i en castellà) recomanades.

Distribució de l’assignatura i materials

Enllaç a un text amb l’explicació de com es distribueixen els continguts de l’assignatura entre els dos professors que la imparteixen i amb les indicacions sobre el lloc en el qual es publiquen els materials docents corresponents a cada part del curs.

Calendari de treball

Enllaç a un document amb la programació de l’assignatura. S’hi especifiquen els temes que s’han previst tractar en cada sessió de classe i s’hi inclou informació sobre les dates i els horaris de les activitats d’avaluació. La planificació que es reflecteix en aquest document és orientativa, però es recomana consultar-la regularment per estar al dia del desenvolupament del curs.

Atenció als estudiants

Enllaç a la informació sobre els procediments d’atenció als estudiants i sobre la manera de posar-se en contacte amb els professors.

Llengua

Enllaç a la informació sobre la llengua en què s’imparteix l’assignatura i sobre altres qüestions relacionades amb l'ús de les llengües en les proves d’avaluació.

Indicacions sobre els materials docents i la metodologia de treball

Enllaç al document que esteu consultant.

Eines i recursos per al treball acadèmic

Enllaç a un document amb informacions pràctiques sobre cercadors, webs per a obtenir llibres i articles, procediment de consulta dels recursos electrònics de les biblioteques de la UAB des de fora de la Universitat i gestors bibliogràfics.

Mapa de la web

Mapa de la web de l’assignatura
tornar al principi

Metodologia de treball

Les indicacions que s’ofereixen a continuació són purament orientatives i únicament pretenen proposar un possible mètode de treball per a preparar l’assignatura. Per ‘materials personals de treball’ s’entén els materials que elabora cada estudiant (resums de capítols de manuals, esquemes propis, ampliació dels materials de classe, etc.).

El programa de l’assignatura i els guions de cada tema són els recursos bàsics per a organitzar els materials personals de treball, ja que permeten disposar d’un esquema de cada tema o dels diferents continguts del tema tenint en compte com es relacionen entre elles les diferents qüestions que es presenten a l’assignatura i en quin context cal situar-les.

Els manuals recomanats o, en algun cas, les lectures específicament aconsellades per a alguns dels temes, constitueixen el segon element bàsic per preparar l’assignatura. Es pot utilitzar un únic manual o es poden fer servir capítols de manuals diferents, seleccionant els que millor s’adaptin a les necessitats i el nivell dels estudiants. Els manuals contenen informacions més detallades i explicacions més àmplies i raonades que les que es poden donar en el temps limitat d’una classe. No es requereix comprar els manuals; es poden fer servir exemplars que es trobin a les biblioteques de la UAB o que es localitzin per altres mitjans (vegeu l’apartat «Cerca i consulta de documents» en el document Eines i recursos per al treball acadèmic).

Els materials emprats a classe són documents amb una presentació més aviat esquemàtica dels conceptes més rellevants de cada tema del programa, pensats, essencialment, per a les classes, presencials o virtuals; tot i així, també es poden utilitzar per recollir la informació bàsica sobre cada tema i per completar o complementar les lectures realitzades. És important tenir en compte que l’estudi dels materials de classe no substitueix la consulta dels manuals o de la bibliografia recomanada.

A partir dels guions dels temes, del capítols dels manuals i dels materials de classe, els estudiants poden elaborar els seus propis materials personals de treball, que també es poden complementar amb la informació que es troba als recursos en línia recomanats o amb altres recursos que es considerin pertinents.

És aconsellable, encara que no formin part de l’avaluació de l’assignatura, anar realitzant els exercicis proposats a mesura que es van preparant els temes per assegurar-se que s’han entès correctament els continguts bàsics. Els exercicis de resposta tancada («cert» o «fals») són molt semblants a les preguntes que caldrà respondre durant els exàmens. Pràcticament tots els manuals recomanats inclouen també exercicis i, en algun cas, al final de l’obra es poden trobar les respostes.

Finalment, cal recordar que els professors disposen d’un temps dedicat a atendre els estudiants. Una consulta per correu electrònic pot servir, per exemple, per aclarir un dubte sobre un aspecte específic dels continguts, sobre els conceptes exposats a les lectures obligatòries, sobre alguna part d’un capítol d’un manual o sobre la resposta a una pregunta dels exercicis. És possible que no es contestin els correus amb preguntes sobre aspectes de l’assignatura que ja estan explicats a la guia docent, els correus soŀlicitant informació que ja està publicada a la web de l’assignatura o els missatges que no arribin a tenir una mínima correcció lingüística i formal.

En resum, preparar adequadament l’assignatura requereix un treball personal de l’estudiant que complementi i desenvolupi les activitats que es duen a terme durant les classes.

tornar al principi
Introducció a la lingüística (2021–2022, Grup 2) – Materials de l’assignatura i metodologia de treball
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

La pàgina va ser modificada per darrera vegada el