100228 Introducció a la lingüística
Curs 2021–2022, Grup 2

Primer semestre
6 crèdits

Joaquim Llisterri
Departament de Filologia Espanyola

Cristina Real Puigdollers
Departament de Filologia CatalanaEl divendres 7 de gener no hi ha classe presencial. Consulteu al calendari de treball l’activitat proposada.

Consulteu la informació sobre la programació de l’assignatura al calendari de treball.

La metodologia docent i l’avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries. En cas de canvi de modalitat docent, s’informarà de les modificacions que es puguin produir en la programació de l’assignatura, en les metodologies docents i en els procediments d’avaluació.


Objectius

L’objectiu de l’assignatura és introduir l’estudiant en l’anàlisi científica del llenguatge, per tal que assoleixi una formació bàsica en lingüística que inclogui les característiques generals del llenguatge, els principals conceptes referents a l’estructura de les llengües i els aspectes més significatius del seu ús.


Avaluació

En l’avaluació de l’assignatura se segueixen els criteris definits al títol IV del document Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol i, pel que fa a la recuperació, l’acord de la Comissió de Docència del Departament de Filologia Catalana del 13 de març del 2015.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 (zero) aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0 (zero).

Si les proves no es poden realitzar presencialment, s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB.

Avaluació continuada

La qualificació de l’avaluació continuada s’obté a partir dels resultats de tres proves. La primera prova és sobre la lectura de tres textos d’autors clàssics i equival al 30 % de la qualificació final. La segona prova consisteix en exercicis d’anàlisi lingüística sobre els temes 2, 3, 4 i 5 del programa i equival al 30 % de la qualificació final. La tercera prova és sobre el contingut dels temes 1, 2, 3, 4, 5 i 7 del programa i equival al 40 % de la qualificació final.

El fet de no realitzar una de les proves sense causes raonables i justificables documentalment implica una puntuació de zero en la prova. Aquestes tres proves constitueixen l’únic element considerat en l’avaluació continuada de l’assignatura. L’assistència a les classes no és obligatòria i no té cap incidència formal en la qualificació.

Els estudiants que es presentin únicament a una prova tindran la qualificació de «No avaluable». La qualificació per considerar superada l’assignatura és de 5 (/10).

En la primera prova es valora la comprensió de les lectures d’autors clàssics realitzades. En la segona prova s’avalua la capacitat de resoldre problemes d’anàlisi lingüística semblants als que es proposen durant el desenvolupament dels temes 2, 3 4 i 5 del programa. La tercera prova se centra en el coneixement dels continguts fonamentals de l’assignatura i dels manuals recomanats.

Les preguntes de les tres proves tenen un format de resposta tancada amb dues opcions («cert» o «fals»); cada pregunta encertada suma un punt i cada pregunta no encertada resta 0,5 punts; les preguntes no contestades ni sumen ni resten punts. Les proves s’han de respondre de manera individual i els estudiants poden fer servir els materials de consulta (en paper, en formats electrònics o en línia) que considerin més adients.

Recuperació

Poden realitzar les proves de recuperació els estudiants que s’hagin presentat a dues de les tres proves en l’avaluació continuada i que hagin obtingut una puntuació final igual o superior a 3,5 i inferior a 5, calculada amb el procediment que s’explica a l’apartat Avaluació continuada. Per presentar-se a la recuperació no és necessari haver obtingut una puntuació mínima en cadascuna de les proves ni haver-se presentat a les tres proves realitzades durant el curs.

Es realitzarà la recuperació de cadascuna de les proves (Prova presencial 1, Prova presencial 2, Prova presencial 3) en què s’hagi obtingut una qualificació inferior a 5.

En cas d’haver de realitzar més d’una prova de recuperació, cal tenir en compte que:

Les preguntes de les tres proves tenen un format de resposta tancada amb dues opcions («cert» o «fals»); cada pregunta encertada suma un punt i cada pregunta no encertada resta 0,5 punts; les preguntes no contestades ni sumen ni resten punts. Durant la realització de les proves, els estudiants poden fer servir els materials de consulta (en paper, en formats electrònics o en línia) que considerin més adients.

Aquestes proves constitueixen l’únic element considerat en la recuperació.

Qualificacions

Les qualificacions emprades a la UAB són les següents:

Annex 11, Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol. Consultat a hhttps://www.uab.cat/doc/TR_Normativa_Academica_Plans_Nous

Les qualificacions de les proves es publiquen al Campus Virtual.

Exàmens de cursos anteriors

Els continguts impartits en cursos anteriors poden no coincidir completament amb els d’aquest curs, de manera que en les proves que es mostren a continuació es poden trobar preguntes que estiguin relacionades amb temes que no formen part del programa del curs 2021–2022.

No es proporcionen les respostes dels exàmens per afavorir el treball personal i la reflexió per part dels estudiants.


Distribució de l’assignatura i materials

Les classes corresponents als temes 1, 2, 3 i 7 del programa seran impartides pel professor Joaquim Llisterri. Les classes corresponents als temes 4, 5 i 6 les impartirà la professora Cristina Real.

Els materials corresponents als temes 1, 2, 3 i 7, totes les informacions sobre les classes del professor Llisterri i la guia docent del grup 2 es publiquen a:
https://joaquimllisterri.cat/Linguistica.html
https://joaquimllisterri.cat/Linguistica.html

Els materials corresponents als temes 4, 5 i 6, totes les informacions sobre les classes de la professora Real, la guia docent del grup 2 i les qualificacions obtingudes pels estudiants es publiquen al Campus Virtual (https://cv.uab.cat).

Si les eventuals restriccions a la presencialitat obliguen a fer servir altres eines o plataformes virtuals, s’informarà per correu electrònic.


Atenció als estudiants

L’atenció als estudiants es realitzarà preferentment per correu electrònic; si cal una entrevista presencial, és recomanable concertar-la prèviament.

Només es contesten els missatges de correu electrònic enviats des de l’adreça institucional de la UAB (@autonoma.cat). Si el correu de la UAB no està operatiu, es pot fer servir una altra adreça. Per a posar-vos en contacte amb els professors no utilitzeu el sistema de missatgeria del Campus Virtual: feu servir l’entorn de correu de la UAB o el vostre programa habitual.

Joaquim Llisterri

Àrea de Lingüística General, Departament de Filologia Espanyola

Horari d’atenció als estudiants:
Dimecres i divendres de 10 a 11 h (despatx B11-290.5, Facultat de Filosofia i Lletres) i a hores prèviament concertades.

Correu electrònic:
Joaquim.Llisterri@uab.cat
joaquim.llisterri@gmail.com

Cristina Real Puigdollers

Àrea de Filologia Catalana, Departament de Filologia Catalana

Correu electrònic:
Cristina.Real.Puigdollers@uab.cat

Horari d’atenció als estudiants:
Dilluns i dimecres de 10.30 a 11.30 h (despatx B11-272, Facultat de Filosofia i Lletres) i a hores prèviament concertades.


Llengua

Les classes de l’assignatura s’impartiran en català i aquesta serà també la llengua emprada en els enunciats dels exàmens, de les activitats i dels exercicis. Durant la realització de les proves els professors resoldran de manera individual els dubtes derivats de l’ús del català que es puguin plantejar als estudiants que no són catalanoparlants.

El Servei de Llengües de la UAB ofereix cursos de formació en llengua catalana: https://www.uab.cat/servei-llengues/


Introducció a la lingüística (2021–2022, Grup 2)
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

La pàgina va ser modificada per darrera vegada el