Bibliografia bàsica i lectures

Introducció a la lingüística
Curs 2021–2022, Grup 2

Joaquim Llisterri
Departament de Filologia Espanyola

Cristina Real Puigdollers
Departament de Filologia Catalana


Manuals

Per a la preparació del programa de l’assignatura es recomana que els estudiants seleccionin i utilitzin regularment com a bibliografia bàsica un dels manuals que s’indiquen a continuació. Com que tots els manuals recomanats contenen la major part de la informació necessària, es pot treballar amb un únic text o amb una combinació d’obres diferents. Si no resulta possible trobar la darrera edició, es poden utilitzar altres edicions, preferentment les més recents. Durant el curs es proporcionaran bibliografies específiques per a cada tema.

No es requereix comprar els manuals; es poden fer servir exemplars que es trobin a les biblioteques de la UAB o que es localitzin per altres mitjans (vegeu l’apartat «Cerca i consulta de documents» en el document Eines i recursos per al treball acadèmic).

(1)

La primera edició de Linguistics: An introduction to language and communication es va publicar l’any 1979, amb Adrian Akmajian (1944–1983), Richard A. Demers i Robert M. Harnish (1941–2011) com autors. En les edicions posteriors es mantenen els capítols centrals de l’obra, amb canvis i actualitzacions en els continguts i amb la incorporació d’altres autors. Cada capítol conté exercicis, però no es proporcionen les respostes. La traducció i adaptació al castellà, publicada el 1984 i realitzada per Violeta Demonte i Magdalena Mora, correspon a la primera edició del llibre.

Akmajian, A., Farmer, A. K., Bickmore, L., Demers, R. A. i Harnish, R. M. (2017). Linguistics: An introduction to language and communication (7a ed.). The MIT Press.

1.– What is linguistics?; 2.– Morphology: The study of the structure of words; 3.– Phonetics and phonemic transcription; 4.– Phonology: The study of sound structure; 5.– Syntax: The study of sentence structure; 6.– Semantics: The study of linguistic meaning; 7.– Language variation; 8.– Language change; 9.– Pragmatics: The study of language use and communication; 10.– Psychology of language: Speech production and comprehension; 11.– Language acquisition in children; 12.– Language and the brain.

Akmajian, A., Demers, R. A. i Harnish, R. M. (1984). Lingüística: una introducción al lenguaje y a la comunicación (V. Demonte i M. Mora, Trad.). Alianza. (Obra original publicada el 1979)

1.– ¿Qué es la lingüística?; 2.– La comunicación en las abejas; 3.– La comunicación en las aves; 4.– La comunicación en los primates; 5.– Comparación de los sistemas de comunicación animal; 6.– Fonología: La estructura de los sonidos; 7.– Morfología: La estructura de las palabras; 8.– Sintaxis: El estudio de la estructura de la oración; 9.– La variación en el lenguaje; 10.– El cambio lingüístico; 11.– Semántica: Estudio del significado y de la referencia; 12.– Pragmática: El estudio del uso del lenguaje y la comunicación lingüística; 13.– Lenguaje y cerebro; 14.– ¿Pueden los chimpancés aprender el lenguaje?

(2)

El lenguaje humano, Invitación a la lingüística i Claves del lenguaje humano són tres manuals coordinats per M. Victoria Escandell i concebuts per a preparar les assignatures d’introducció a la lingüística que s’imparteixen a la Universidad Nacional de Educación a Distancia (Madrid). Es tracta, per tant, de manuals pensats per a afavorir el treball independent de l’estudiant. Cada capítol inclou exercicis, amb les respostes explicades al final del llibre. Tot i que hi ha algunes diferències en els capítols, en les tres obres es troba informació sobre els continguts del programa.

Escandell, M. V. (Coord.), Marrero, V., Casado, C., Gutiérrez, E. i Ruiz-Va, P. (2009). El lenguaje humano. Editorial Universitaria Ramón Areces.

1.– El lenguaje y la naturaleza humana (M. V. Escandell); 2.– La lingüística como ciencia (M. V. Escandell); 3.– El medio del lenguaje (M. V. Escandell, P. Ruiz-Va); 4.– Los sonidos en las lenguas (V. Marrero); 5.– La estructura de las palabras (M. V. Escandell); 6.– La sintaxis (E. Gutiérrez Rodríguez); 7.– El significado (M. V. Escandell); 8.– Variación y cambio lingüístico (C. Casado, V. Marrero); 9.– La lengua en la sociedad (C. Casado, E. Gutiérrez Rodríguez); 10.– Lenguaje, mente y cerebro (V. Marrero); 11.– Origen y adquisición del lenguaje (V. Marrero); 12.– Las lenguas del mundo (C. Casado, E. Gutiérrez Rodríguez); Bibliografía básica de lingüística; Referencias bibliográficas; Soluciones a los ejercicios de autocomprobación.

Escandell, M. V. (Coord.), Marrero, V., Casado, C., Gutiérrez, E. i Polo, N. (2011). Invitación a la lingüística. Editorial Universitaria Ramón Areces.

1.– El lenguaje y las lenguas (C. Casado, M. V. Escandell); 2.– La lingüística y sus fundamentos (M. V. Escandell, V. Marrero); 3.– Fonética y fonología (V. Marrero); 4.– La morfología (V. Escandell); 5.– La sintaxis (E. Gutiérrez Rodríguez); 6.– La semántica (M. V. Escandell); 7.– La pragmática (M. V. Escandell); 8.– Teorías lingüísticas (V. Marrero); 9.– Aplicaciones de la lingüística (V. Marrero, M. V. Escandell, E. Gutiérrez Rodríguez); 10.– Bases metodológicas de la investigación lingüística (N. Polo, M. V. Escandell); Bibliografía básica de lingüística; Referencias bibliográficas; Soluciones a los ejercicios de autocomprobación.

Escandell, M. V. (Coord.), Marrero, V., Casado, C., Gutiérrez, E., Polo, N. i Ruiz-Va, P. (2014). Claves del lenguaje humano. Editorial Universitaria Ramón Areces.

1.– El lenguaje y la lingüística (M. V. Escandell); 2.– Lengua oral y lengua signada. La escritura (V. Marrero, P. Ruiz-Va); 3.– Los sonidos en las lenguas (V. Marrero); 4.– La estructura de las palabras (M. V. Escandell); 5.– La sintaxis (E. Gutiérrez Rodríguez); 6.– El significado (M. V. Escandell); 7.– Lengua y comunicación: la pragmática (M. V. Escandell); 8.– Variación y cambio lingüístico (C. Casado, V. Marrero, E. Gutiérrez Rodríguez); 9.– Lenguaje y cognición (V. Marrero, N. Polo); 10.– Las lenguas del mundo y el mundo de las lenguas (C. Casado, E. Gutiérrez Rodríguez); Soluciones a los ejercicios de autocomprobación.

(3)

An introduction to language and linguistics, editat per Ralph W. Fasold i Jeff Connor-Linton, es va publicar per primera vegada l’any 2006. La segona edició, del 2014, es pot consultar en paper o en línia. Cada capítol inclou exercicis, però no es proporcionen les respostes.

Fasold, R. W. i Connor-Linton, J. (Ed.). (2014). An introduction to language and linguistics (2a ed.). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781107707511

Introduction (R. W. Fasold, J. Connor-Linton); 1.– The sounds of language (E. Zsiga); 2.–Words and their parts; (D. Lardiere); 3.– The structure of sentences (D. Lightfoot, R. Fasold); 4.– Meaning (P. Portner); 5.– Discourse (D. Schiffrin); 6.– Child language acquisition (K. A. King); 7.– Language and the brain (M. Ullman); 8.– Language change (S. Shukla, J. Connor-Linton); 9.– Dialect variation (N. Schilling-Estes); 10.– Language and culture (D. Tannen); 11.– The politics of language (R. W. Fasold); 12.– Writing (J. Connor-Linton); 13.– Second language acquisition (A. Mackey); 14.– Computational linguistics (I. Mani).

(4)

La primera edició de Language: its structure and use es va publicar a l’editorial Harcourt Brace Jovanovich l’any 1989 amb Edward Finegan i Niko Besnier com a autors. A partir de la segona edició (1994) consta un únic autor i les últimes edicions les publica el grup editorial Cengage Learning. Al final del llibre es troben les respostes als exercicis proposats a cada capítol.

Finegan, E. (2015). Language: Its structure and use (7a ed.). Cengage Learning.

1.– Languages and linguistics; 2.– Words and their parts: Lexicon and morphology; 3.– The sounds of languages: Phonetics; 4.– Sound systems of language: Phonology; 5.– The structure and function of phrases and sentences: Syntax; 6.– The study of meaning: Semantics; 7.– Language universals and language typology; 8.– Information structure and pragmatics; 9.– Speech acts and conversation; 10.– Language variation across situations of use: Registers and styles; 11.– Language variation among social groups: Dialects; 12.– Language change over time: Historical linguistics; 13.– Historical development in English; 14.– Acquiring first and second languages.

(5)

An introduction to language fou inicialment escrit per Victoria Fromkin (1923–2000) i Robert Rodman (1940–2017) i publicat per Holt, Rinehart and Winston l’any 1974; a partir de la setena edició (2003) Nina Hyams s’incorpora com a coautora. El manual ha estat publicat per diverses editorials, i les últimes edicions han anat a càrrec del grup Cengage Learning. En les successives edicions s’han canviat alguns capítols i s’han actualitzat els continguts. Cada capítol conté exercicis, però no s’ofereixen les respostes.

Fromkin, V., Rodman, R. i Hyams, N. (2017). An introduction to language (11a ed.). Cengage Learning.

1.– Whats is language?; 2.– Morphology: The words of language; 3.– Syntax: Infinite use of finite means; 4.– The meaning of language; 5.– Phonetics: The sounds of language; 6.– Phonology: The sound patterns of language; 7.– Language in society; 8.– Language change: The syllables of time; 9.– Language acquisition; 10.– Language processing and the human brain.

(6)

Obra editada per Victoria Fromkin (1923–2000) i escrita per autors que, quan es va preparar el llibre, eren professors del Departament de Lingüística de la Universitat de Califòrnia a Los Angeles. El manual cobreix part del tema 1 del programa i és especialment útil per a preparar els temes 4, 5 i 6. Cada capítol conté exercicis, però no es proporcionen les respostes.

Fromkin, V. (Ed.). (2000). Linguistics: An introduction to linguistic theory. Blackwell.

I.– Introduction: 1.– Linguistics: The scientific study of human language; II.– Morphology and syntax: 2.– Morphology: The structure of words; 3.– Syntax I: Argument structure and phrase structure; 4.– Syntax II: Syntactic dependencies; 5.– Syntax III: The distribution of verbal forms: A case study; 6.– Acquisition of word and sentence structure; III.– Semantics: 7.– Semantics I: Compositionality; 8.– Semantics II: Scope; 9.– Semantics III: Cross categorial parallelisms; 10.– Acquisition of meaning; IV.– Phonetics and phonology: 11.– Phonetics: The sounds of language; 12.– Phonology I: Basic principles and methods; 13.– Phonology II: Representations; 14.– Phonology III: Explanation and constraints; 15.– Acquisition of phonetics and phonology. Glossary.

(7)

El manual editat per William O’Grady i John Archibald ha estat publicat en diverses versions i amb diferents coŀlaboradors segons el país d’edició. La versió britànica, publicada per Pearson Longman en primera edició l’any 1997, compta amb la coŀlaboració de Francis Katamba, mentre que en la versió per als Estats Units, publicada per primer cop el 2001 per Bedford/StMartin’s, col·laboren Mark Aronoff i Janie Rees-Miller. En les successives edicions s’han actualitzat els continguts i s’han canviat alguns capítols. En les edicions canadenca (Pearson Education) i nord-americana, alguns capítols únicament es troben en la versió electrònica en línia. Cada capítol inclou exercicis, però no es proporcionen les respostes.

O’Grady, W., Archibald, J. i Katamba, F. (Ed.). (2011). Contemporary linguistics: An introduction (2a ed.). Pearson Longman.

1.– Language: A preview; 2.– Phonetics: The sounds of language; 3.– Phonology: The function and patterning of sounds; 4.– Morphology: The analysis of word structure; 5.– Syntax: The analysis of sentence structure; 6.– Semantics: The analysis of meaning; 7.– Cognitive grammar; 8.– Historical linguistics: The study of language change; 9.– The classification of languages; 10.– First language acquisition; 11.– Second language acquisition; 12.– Psycholinguistics: The study of language processing; 13.– Brain and language; 14.– Language in social contexts; 15.– Writing and language; 16.– Animal communication; 17.– Computational linguistics.

O’Grady, W. i Archibald, J. (Ed.). (2016). Contemporary linguistic analysis: An introduction (8a ed.). Pearson Education.

1.– Language: A preview; 2.– Phonetics: The sounds of languages; 3.– Phonology: Contrasts and patterns; 4.– Morphology: The analysis of word structure; 5.– Syntax: The analysis of sentence structure; 6.– Semantics: The analysis of meaning; 7.– The classification of languages; 8.– Historical linguistics: The study of language change; 9.– Aboriginal languages of Canada; 10.– First language acquisition; 11.– Second language acquisition; 12.– Psycholinguistics: The study of language processing; 13.– Brain and language; 14.– Language in social contexts; 15.– Writing and language; 16.– Animal communication [Online only].

O’Grady, W., Archibald, J., Aronoff, M. i Rees-Miller, J. (Ed.). (2017). Contemporary linguistics: An introduction (7a ed.). Bedford/St. Martin’s, Macmillan Learning.

1.– Language: A preview; 2.– Phonetics: The sounds of language; 3.– Phonology: Contrasts and patterns; 4.– Morphology: The analysis of word structure; 5.– Syntax: The analysis of sentence structure; 6.– Semantics: The analysis of meaning; 7.– The classification of languages; 8.– Historical linguistics: The study of language change; 9.– First language acquisition; 10.– Second language acquisition; 11.– Psycholinguistics: The study of language processing; 12.– Brain and language; 13.– Language in social contexts; 14.– Writing and language; 15.– Indigenous languages of North America [Online only]; 16.– Sign languages [Online only]; 17.– Animal communication [Online only]; 18.– Computational linguistics [Online only].

(8)

La primera edició del manual de George Yule es va publicar el 1985; la setena es pot consultar en paper o en línia. A cada capítol s’inclouen exercicis, però no se n’indiquen les respostes. La segona edició de l’obra ha estat traduïda al castellà per Núria Bel i publicada el 1998; posteriorment, el 2008 s’ha publicat en castellà una nova versió, editada per Antonio Benítez Burraco, corresponent a l’edició anglesa del 2006; aquesta versió conté les respostes als exercicis.

Yule, G. (2020). The study of language (7a ed.). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108582889

1.– The origins of language; 2.– Animals and human language; 3.– The sounds of language; 4.– The sound patterns of language; 5.– Word formation; 6.– Morphology; 7.– Grammar; 8.– Syntax; 9.– Semantics; 10.– Pragmatics; 11.– Discourse analysis; 12.– Language and the brain; 13.– First language acquisition; 14.– Second language acquisition/learning; 15.– Gestures and sign language; 16.– Written language; 17.– Language history and change; 18.– Regional variation in language; 19.– Social variation in language; 20.– Language and culture.

Yule, G. (2008). El lenguaje (A. Benítez Burraco, Ed.; N. Bel, Trad.; 3a ed. corr. i ampl.). Akal. (Obra original publicada el 2006)

1.– Los orígenes del lenguaje; 2.– Los animales y el lenguaje humano; 3.– El desarrollo de la escritura; 4.– Los sonidos del lenguaje; 5.– Los patrones sonoros del lenguaje; 6.– Las palabras: qué son y cómo se forman; 7.– Morfología; 8.– Sintagmas y oraciones: la gramática; 9.– Sintaxis; 10.– Semántica; 11.– Pragmática; 12.– Análisis del discurso; 13.– El lenguaje y el cerebro; 14.– Adquisición de la primera lengua; 15.– Aprendizaje de una segunda lengua; 16.– Los gestos y las lenguas de signos; 17.– Historia de la lengua y cambio lingüístico; 18.– La variación geográfica de las lenguas; 19.– La variación social de las lenguas; 20.– Lengua y cultura; Apéndice: Respuestas a los «Ejercicios»; Glosario.

Lectures d’autors clàssics

Els estudiants han de llegir tres textos per a familiaritzar-se amb autors clàssics en l’àmbit de la lingüística. Aquesta lectura implica també un treball personal de documentació que permeti situar cada autor i cada obra en el seu context històric. Els textos seleccionats són els següents:

(1) Capítols I («Naturalesa del signe lingüístic»), II («Immutabilitat i mutabilitat del signe») i III («La lingüística estàtica i la lingüística evolutiva») de la primera part («Principis generals») del Cours de linguistique générale de Ferdinand de Saussure.

Existeixen diverses edicions i traduccions del Cours de linguistique générale, però es recomanen les que s’indiquen a continuació.

de Saussure, F. (1972). Cours de linguistique générale (T. de Mauro, Ed.). Payot. (Obra original publicada el 1916)

de Saussure, F. (1990). Curs de lingüística general (J. Casas, Ed. i Trad.). Edicions 62. (Obra original publicada el 1916)

de Saussure, F. (2002). Curso de lingüística general (A. Alonso, Ed. i Trad.). Losada. (Obra original publicada el 1916)

Ferdinand de Saussure

Lingüística estructuralista

(2) Capítols 1 («Preliminar: Definició del llenguatge») i 10 («Llengua, raça i cultura») de Language. An introduction to the study of speech d’Edward Sapir.

Les edicions recomanades de Language són les següents:

Sapir, E. (2014). Language: An introduction to the study of speech. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/cbo9781139629430 (Obra original publicada el 1921)

Sapir, E. (1985). El llenguatge: introducció a l’estudi de la parla (H. Curell, Trad.). Empúries. (Obra original publicada el 1921)

Sapir, E. (1954). El lenguaje: introducción al estudio del habla (M. Alatorre i A. Alatorre, Trad.). Fondo de Cultura Económica. (Obra original publicada el 1921)

Edward Sapir

Llenguatge, cultura i pensament

Relativisme lingüístic

(3) «Dos aspectes del llenguatge i dos tipus de trastorns afàsics» de Roman Jakobson, publicat originalment el 1956 a Roman Jakobson i Morris Halle, Fundamentals of language.

Jakobson, R. i Halle, M. (1971). Fundamentals of language (2a ed. rev.). de Gruyter Mouton. https://doi.org/10.1515/9783110894264

Jakobson, R. i Halle, M. (1984). Fonaments del llenguatge (J. Llisterri, Trad.). Empúries. (Obra original publicada el 1971)

Jakobson, R. i Halle, M. (1973). Fundamentos del lenguaje (C. Piera, Trad.; 2a ed.). Ayuso. (Obra original publicada el 1956)

Roman Jakobson


Introducció a la lingüística (2021–2022, Grup 2) – Bibliografia bàsica i lectures
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

La pàgina va ser modificada per darrera vegada el