100228 Introducció a la lingüística (Grup 4)
Curs 2018–2019

Segon semestre
6 crèdits

Joaquim Llisterri
Departament de Filologia Espanyolaexclamation point
Últim dia per a resoldre incidències relacionades amb les qualificacions: divendres 5 de juliol.

Consulteu la informació sobre la programació de les classes, dates, hores i aules d’exàmens, publicació de qualificacions i revisió d’exàmens i de qualificacions al calendari.


Objectius

L’objectiu de l’assignatura és que l’estudiant assoleixi una formació bàsica en lingüística que inclogui les característiques generals del llenguatge, els principals conceptes referents a l’estructura del llenguatge i els aspectes més significatius del seu ús.


Avaluació

Avaluació continuada

La qualificació de l’avaluació continuada s’obté a partir dels resultats de tres proves parcials. La primera prova és sobre els temes 1, 2 i 3 del programa i equival al 40 % de la qualificació final. La segona prova és sobre la lectura de tres textos d’autors clàssics i equival al 20 % de la qualificació final. La tercera prova és sobre els temes 4, 5, 6 i 7 del programa i equival al 40 % de la qualificació final.

El fet de no realitzar una de les proves sense causes raonables i justificables documentalment implica una puntuació de zero en la prova. Aquestes tres proves constitueixen l’únic element considerat en l’avaluació continuada de l’assignatura. L’assistència a les classes no és obligatòria i no té cap incidència formal en la qualificació.

En la primera i en la tercera prova s’avalua el coneixement dels continguts fonamentals de l’assignatura i dels manuals recomanats, així com la capacitat de resoldre problemes d’anàlisi lingüística semblants als que es proposen durant el desenvolupament de l’assignatura. En la segona prova es valora la comprensió de les lectures d’autors clàssics realitzades.

Les preguntes de les proves tenen un format de resposta tancada amb dues opcions («cert» o «fals»); cada pregunta encertada suma un punt i cada pregunta no encertada resta 0,5 punts. Durant la realització de les proves, els estudiants poden fer servir els materials de consulta (en paper o en formats electrònics) que considerin més adients.

Els estudiants que es presentin únicament a una prova tindran la qualificació de «No avaluable».

Recuperació

Poden realitzar les proves de recuperació els estudiants que s’hagin presentat a dues de les tres proves en l’avaluació continuada i que hagin obtingut una puntuació final igual o superior a 3,5 i inferior a 5, calculada amb el procediment que s’explica a l’apartat «Avaluació continuada». Per poder presentar-se a la recuperació no és necessari haver obtingut una puntuació mínima en cadascuna de les proves ni haver-se presentat a les tres proves.

Es realitzarà la recuperació de cadascuna de les proves en què s’hagi obtingut una qualificació inferior a 5.

Per al càlcul de la qualificació final, la puntuació obtinguda a cada prova de recuperació substituirà l’obtinguda en la prova corresponent de l’avaluació continuada. En cas d’haver de realitzar més d’una prova de recuperació, cal tenir en compte que:

En la primera i en la tercera prova s’avalua el coneixement dels continguts fonamentals de l’assignatura i dels manuals recomanats, així com la capacitat de resoldre problemes d’anàlisi lingüística semblants als que es proposen durant el desenvolupament de l’assignatura. En la segona prova es valora la comprensió de les lectures d’autors clàssics realitzades.

Les preguntes de les proves tenen un format de resposta tancada amb dues opcions («cert» o «fals»); cada pregunta encertada suma un punt i cada pregunta no encertada resta 0,5 punts. Durant la realització de les proves, els estudiants poden fer servir els materials de consulta (en paper o en formats electrònics) que considerin més adients.

Aquestes proves constitueixen l’únic element considerat en la recuperació.

Qualificacions

Les qualificacions emprades a la UAB són les següents:

Annex 11, Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol. Consultat a https://www.uab.cat/doc/TR_Normativa_Academica_Plans_Nous

Exàmens de cursos anteriors

Els continguts impartits en cursos anteriors poden no coincidir completament amb els d’aquest curs, de manera que en les proves que es mostren a continuació es poden trobar preguntes que estiguin relacionades amb temes que no formen part del programa del curs 2018–2019.

No es proporcionen les respostes dels exàmens per afavorir el treball personal i la reflexió per part dels estudiants.


Campus Virtual

Els estudiants matriculats tenen accés al Campus Virtual (https://cv.uab.cat) de la UAB, on es publica la guia docent de l’assignatura.

La resta de materials es pot consultar a la pàgina web de l’assignatura:
https://joaquimllisterri.cat/Linguistica.html

Per a posar-vos en contacte amb el professor no utilitzeu el Campus Virtual; feu servir el correu a la web de la UAB (https://e-campus.uab.cat) o el vostre programa habitual.


Atenció als estudiants

Joaquim Llisterri
Àrea de Lingüística General
Departament de Filologia Espanyola

Horari d’atenció als estudiants:
Dilluns de 10.30 a 12.30 h (despatx B11-290.5, Facultat de Filosofia i Lletres) i a hores prèviament concertades els dilluns, dimecres i dijous.

És recomanable concertar prèviament l’entrevista per correu electrònic.

Correu electrònic:
Joaquim.Llisterri@uab.cat

Només es contesten els missatges de correu electrònic enviats des de l’adreça institucional de la UAB (@e-campus.uab.cat).

Per a posar-vos en contacte amb el professor no utilitzeu el sistema de missatgeria del Campus Virtual; feu servir el correu a la web de la UAB (https://e-campus.uab.cat) o el vostre programa habitual.


Llengua

Les classes de l’assignatura s’imparteixen en català i aquesta és també la llengua emprada en els enunciats dels exàmens, de les activitats i dels exercicis. Durant la realització de les proves el professor resoldrà de manera individual els dubtes derivats de l’ús del català que es puguin plantejar als estudiants que no són catalanoparlants.

El Servei de Llengües de la UAB ofereix cursos de formació en llengua catalana: https://www.uab.cat/servei-llengues/


Introducció a la lingüística (2018–2019)
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

La pàgina va ser modificada per darrera vegada el