100228 Introducció a la lingüística (Grup 2)
Curs 2018–2019

Primer semestre
6 crèdits

Joaquim Llisterri
Departament de Filologia Espanyolaexclamation point
Darrer dia per a la revisió de qualificacions: divendres 1 de febrer de 2019.

Consulteu la informació sobre la programació de les classes, dates, hores i aules d’exàmens, publicació de qualificacions i revisió d’exàmens i de qualificacions al calendari.


Objectius

L’objectiu de l’assignatura és que l’estudiant assoleixi una formació bàsica en lingüística que inclogui les característiques generals del llenguatge, els principals conceptes referents a l’estructura del llenguatge i els aspectes més significatius del seu ús.


Avaluació

Avaluació continuada

La qualificació de l’avaluació continuada s’obtindrà a partir dels resultats de tres proves parcials. La primera prova serà sobre els temes 1, 2 i 3 del programa i equivaldrà al 40 % de la qualificació final. La segona prova serà sobre la lectura de tres textos d’autors clàssics i equivaldrà al 20 % de la qualificació final. La tercera prova serà sobre els temes 4, 5, 6 i 7 del programa i equivaldrà al 40 % de la qualificació final.

El fet de no realitzar una de les proves sense causes raonables i justificables documentalment implica una puntuació de zero en la prova. Aquestes tres proves constitueixen l’únic element considerat en l’avaluació continuada de l’assignatura. L’assistència a les classes no és obligatòria i no té cap incidència formal en la qualificació.

En la primera i en la tercera prova s’avaluarà el coneixement dels continguts fonamentals de l’assignatura i dels manuals recomanats, així com la capacitat de resoldre problemes d’anàlisi lingüística semblants als que es proposaran durant el desenvolupament de l’assignatura. En la segona prova s’avaluarà la comprensió de les lectures realitzades.

Les preguntes de les proves tindran un format de resposta tancada amb dues opcions (cert o fals). Durant la realització de les proves, els estudiants podran fer servir els materials de consulta (en paper o en formats electrònics) que considerin més adients.

Els estudiants que es presentin únicament a una prova tindran la qualificació de «No avaluable».

Recuperació

Podran realitzar les proves de recuperació els estudiants que s’hagin presentat a dues de les tres proves en l’avaluació continuada i que hagin obtingut una puntuació final igual o superior a 3,5 i inferior a 5, calculada amb el procediment que s’explica a l’apartat «Avaluació continuada». Per presentar-se a la recuperació no és necessari haver obtingut una puntuació mínima en cadascuna de les proves ni haver-se presentat a les tres proves.

Únicament es realitzarà la recuperació de les proves en les quals l’estudiant hagi obtingut una qualificació inferior a 5. Aquestes proves constituiran l’únic element considerat en la recuperació.

En la primera i en la tercera prova s’avaluarà el coneixement dels continguts fonamentals de l’assignatura i dels manuals recomanats, així com la capacitat de resoldre problemes d’anàlisi lingüística semblants als que es proposaran durant el desenvolupament de l’assignatura. En la segona prova s’avaluarà la comprensió de les lectures realitzades.

Les preguntes de les proves tindran un format de resposta tancada amb dues opcions (cert o fals). Durant la realització de les proves, els estudiants podran fer servir els materials de consulta (en paper o en formats electrònics) que considerin més adients.

Qualificacions

Les qualificacions emprades a la UAB són les següents:

Annex 11, Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol. Consultat a hhttps://www.uab.cat/doc/TR_Normativa_Academica_Plans_Nous

Exàmens de cursos anteriors

Els continguts impartits en cursos anteriors poden no coincidir completament amb els d’aquest curs, de manera que en les proves que es mostren a continuació es poden trobar preguntes que estiguin relacionades amb temes que no formen part del programa del curs 2018–2019.

No es proporcionen les respostes dels exàmens per afavorir el treball personal i la reflexió per part dels estudiants.


Campus Virtual

Els estudiants matriculats tenen accés al Campus Virtual (https://cv.uab.cat) de la UAB, on es publica la guia docent de l’assignatura.

La resta de materials es podran consultar a la pàgina web de l’assignatura:
https://joaquimllisterri.cat/Linguistica.html

Per a posar-vos en contacte amb el professor no utilitzeu el Campus Virtual; feu servir el correu a la web de la UAB (https://e-campus.uab.cat) o el vostre programa habitual.


Classes i atenció als estudiants

Joaquim Llisterri
Àrea de Lingüística General
Departament de Filologia Espanyola

Horari de classes:
Dilluns i dimecres de les 11.30 a les 13 h, a l’aula 113.

Horari d’atenció als estudiants:
Dilluns i dimecres de les 10.30 a les 11.30 h (despatx B11-290.5, Facultat de Filosofia i Lletres) i a hores prèviament concertades.

És recomanable concertar prèviament l’entrevista per correu electrònic.

Correu electrònic:
Joaquim.Llisterri@uab.cat

Només es contestarà el correu enviat des de l’adreça institucional de la UAB (@e-campus.uab.cat).

Per a posar-vos en contacte amb el professor no utilitzeu el sistema de missatgeria del Campus Virtual; feu servir el correu a la web de la UAB (https://e-campus.uab.cat) o el vostre programa habitual.


Llengua

Les classes de l’assignatura s’impartiran en català i aquesta serà també la llengua emprada en els enunciats dels exàmens, de les activitats i dels exercicis. Durant la realització de les proves el professor resoldrà de manera individual els dubtes derivats de l’ús del català que es puguin plantejar als estudiants que no són catalanoparlants.

El Servei de Llengües de la UAB ofereix cursos de formació en llengua catalana: https://www.uab.cat/servei-llengues/


Introducció a la lingüística (2018–2019)
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

La pàgina va ser modificada per darrera vegada el