100228 Introducció a la lingüística (Grup 2)
Curs 2017-2018

Primer semestre
6 crèdits

Joaquim Llisterri
Departament de Filologia Espanyolaexclamation point
Darrer dia per a la revisió de les qualificacions: dilluns, 5 de febrer de 2018.

Consulteu la informació sobre la programació de les classes, dates, hores i aules d’exàmens, publicació de qualificacions i revisió d’exàmens i de qualificacions al calendari.


Objectius

L’objectiu de l’assignatura és que l’estudiant assoleixi una formació bàsica en lingüística que inclogui les característiques generals del llenguatge, els principals conceptes referents a l’estructura del llenguatge i els aspectes més significatius del seu ús.


Avaluació

Avaluació continuada

La qualificació de l’avaluació continuada s’obtindrà a partir de la mitjana de dues proves parcials; la puntuació de cada prova equival, per tant, a un 50 % de la qualificació final. Aquestes dues proves constitueixen l’únic element considerat en l’avaluació continuada de l’assignatura. L’assistència a les classes no és obligatòria i no té cap incidència formal en la qualificació.

La primera prova parcial serà sobre els temes 1 i 2 del programa i la segona, sobre els temes 3, 4, 5, 6 i 7.

Els estudiants que es presentin únicament a una prova tindran la qualificació de «No avaluable». En el cas dels estudiants que es presentin a les dues proves, la qualificació s’obtindrà sumant la puntuació obtinguda a cada prova i dividint-la per dos.

Els estudiants que s’hagin presentat a les dues proves i que hagin obtingut una mitjana igual o superior a 4 i inferior a 5 podran realitzar una prova de reavaluació, tal com s’explica a l’apartat «Reavaluació».

En les proves s’avaluarà el coneixement dels continguts fonamentals de l’assignatura i dels manuals recomanats, així com la capacitat de resoldre problemes d’anàlisi lingüística.

Durant la realització de les proves, els estudiants podran fer servir els materials de consulta (en paper o en formats electrònics) que considerin més adients.

Reavaluació

Podran realitzar la prova de reavaluació els estudiants que s’hagin presentat a les dues proves en l’avaluació continuada i que hagin obtingut una mitjana igual o superior a 4 i inferior a 5. En aquest cas, es realitzaran les proves de reavaluació corresponents a les parts del programa (temes 1 i 2 o temes 3, 4, 5, 6 i 7) per a les que s’hagi obtingut una puntuació inferior a 5. Aquestes proves constituiran l’únic element considerat en la reavaluació.

En les proves s’avaluarà el coneixement dels continguts fonamentals de l’assignatura i dels manuals recomanats, així com la capacitat de resoldre problemes d’anàlisi lingüística.

Durant la realització de les proves, els estudiants podran fer servir els materials de consulta (en paper o en formats electrònics) que considerin més adients.

Qualificacions

Les qualificacions emprades a la UAB són les següents:

Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol.

Exàmens de cursos anteriors

Els continguts impartits en cursos anteriors poden no coincidir completament amb els d’aquest curs, de manera que en les proves que es mostren a continuació es poden trobar preguntes que estiguin relacionades amb temes que no formen part del programa del curs 2017-2018.

No es proporcionen les respostes dels exàmens per afavorir el treball personal i la reflexió per part dels estudiants.


Campus Virtual

Els estudiants matriculats tenen accés al Campus Virtual (https://cv.uab.cat/) de la UAB, on es publicarà la guia docent de l’assignatura.

La resta de materials es podran consultar a la pàgina web de l’assignatura:
https://joaquimllisterri.cat/Linguistica.html

Per a posar-vos en contacte amb el professor no utilitzeu el Campus Virtual; feu servir el correu a la web de la UAB (https://e-campus.uab.cat) o el vostre programa habitual.


Classes i atenció als estudiants

Joaquim Llisterri
Àrea de Lingüística General
Departament de Filologia Espanyola

Horari de classes:
Dilluns i dimecres de les 13 a les 14.30 h, a l’aula 108.

Horari d’atenció als estudiants:
Dilluns i dimecres de 12 a 13 h (despatx B11-290.5, Facultat de Filosofia i Lletres) i a hores prèviament concertades.

És recomanable concertar prèviament l’entrevista per correu electrònic.

Correu electrònic: Joaquim.Llisterri@uab.cat

Només es contestarà el correu enviat des de l’adreça institucional de la UAB (@e-campus.uab.cat).

Per a posar-vos en contacte amb el professor no utilitzeu el sistema de missatgeria del Campus Virtual; feu servir el correu a la web de la UAB (https://e-campus.uab.cat) o el vostre programa habitual.


Suport lingüístic

Les classes de l’assignatura s’impartiran en català i aquesta serà també la llengua emprada en els enunciats de les proves, de les activitats i dels exercicis. Durant la realització de les proves el professor resoldrà de manera individual els dubtes derivats de l’ús del català que es puguin plantejar als estudiants que no són catalanoparlants.

El Servei de Llengües de la UAB ofereix cursos de formació en llengua catalana: http://www.uab.cat/servei-llengues/


Introducció a la lingüística (2017-2018)
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

La pàgina va ser modificada per darrera vegada el