Calendari de treball

Introducció a la lingüística
Curs 2015-2016 (Grup 3)

M. Teresa Espinal
Departament de Filologia Catalana

Joaquim Llisterri
Departament de Filologia Espanyola


Calendari acadèmic de la Facultat de Filosofia i Lletres (Curs 2015-2016)

Dijous 10 de setembre Presentació de l’assignatura.
Dimarts 15 de setembre Tema 1: La naturalesa del llenguatge humà (1)
La diversitat i la universalitat del llenguatge. Els prejudicis linguistics.
Dijous 17 de setembre Tema 1: La naturalesa del llenguatge humà (2)
La comunicació lingüística. Les funcions del llenguatge.
Dimarts 22 de setembre Tema 1: La naturalesa del llenguatge humà (3)
El llenguatge com a sistema de signes. El signe lingüístic.
Dimarts 29 de setembre Tema 1: La naturalesa del llenguatge humà (4)
L’aspecte biològic del llenguatge. L’origen del llenguatge. L’adquisició del llenguatge.
Dijous 1 d’octubre Tema 1: La naturalesa del llenguatge humà (5)
Els criteris de classificació de les llengües. Les famílies lingüístiques. Tipologia lingüística i universals lingüístics.
Dimarts 6 d’octubre Tema 2: L’estructura fonètica (1)
Llengua oral i llengua escrita. Sistemes de representació gràfica de la llengua. Les relacions entre sons i grafies.
Dijous 8 d’octubre Tema 2: L’estructura fonètica (2)
La transcripció fonètica.
Dimarts 13 d’octubre Tema 2: L’estructura fonètica (3)
Els elements segmentals.
Dijous 15 d’octubre Tema 2: L’estructura fonètica (4)
Els elements suprasegmentals.

Sessió no presencial

(1) Llegiu l’apartat 5 «Los elementos suprasegmentales» de Llisterri, J. (1996). Los sonidos del habla. A C. Martín Vide (Ed.), Elementos de lingüística. (pp. 67-128). Barcelona: Octaedro. Consultat a https://joaquimllisterri.cat/publicacions/Llisterri_96_Sonidos_Habla.pdf

(2) Consulteu els materials (amb exemples sonors) sobre els elements suprasegmentals que es troben a la web de l’assignatura (Tema 2, L’estructura fonètica, apartat «Materials»).

(3) Contesteu les preguntes del test «Els elements suprasegmentals» que es troba a la web de l’assignatura (Tema 2, L’estructura fonètica, apartat «Exercicis»).
Dimarts 20 d’octubre Tema 3: L’estructura fonològica (1)
L’estructura de les unitats no significatives del llenguatge.
Dijous 22 d’octubre Tema 3: L’estructura fonològica (2)
Les unitats de l’anàlisi fonològica. Fonema i al·lòfon. Trets distintius i classes naturals.
Dimarts 27 d’octubre Tema 3: L’estructura fonològica (3)
L’estructura de la síl·laba. Els processos fonològics.
Dijous 29 d’octubre Primera prova parcial: temes 1, 2 i 3.
Dimarts 3 de novembre Tema 4: L’estructura morfològica (1)
Les unitats de l’anàlisi morfològica. Paraula, morfema, morf i al·lomorf.
Dimarts 10 de novembre Tema 4: L’estructura morfològica (2)
Els processos morfològics: flexió, derivació i composició.
Dijous 12 de novembre Tema 4: L’estructura morfològica (3)
Tipologia morfològica de les llengües naturals.
Dimarts 17 de novembre Tema 5: L’estructura sintàctica (1)
Gramaticalitat, acceptabilitat i correcció. Gramàtica descriptiva i gramàtica normativa. Les unitats de l’anàlisi sintàctica. L’estructura sintàctica com a estructura jeràrquica.
Dijous 19 de novembre Tema 5: L’estructura sintàctica (2)
Categories gramaticals: categories lèxiques i categories funcionals. Les funcions sintàctiques.
Dimarts 24 de novembre Tema 5: L’estructura sintàctica (3)
L’ordre de constituents. Tipologia sintàctica de les llengües naturals.
Dijous 26 de novembre Tema 5: L’estructura sintàctica (4)
Alteracions en l’ordre bàsic: els moviments sintàctics.
Dimarts 1 de desembre Segona prova parcial: temes 4 i 5.
Dijous 3 de desembre Tema 6: L’estructura semàntica (1)
L’estructuració del lèxic. Lèxic, lexicó, diccionari i terminologia. El significat lèxic. Relacions de sentit entre unitats lèxiques. Significat central i significat perifèric: extensions figuratives. Metàfores i metonímies.
Dimarts 10 de desembre Tema 6: L’estructura semàntica (2)
El significat estrictament lingüístic. La composicionalitat del significat de les oracions.
Dijous 15 de desembre Tema 6: L’estructura semàntica (3)
Les relacions estructurals de significat en l’oració: relacions temàtiques o de predicació, relacions de modificació, de lligam i de quantificació.
Dimarts 17 de desembre Tema 7: La interpretació d’enunciats i l’actuació lingüística (1)
Contingut proposicional i relacions de sentit entre proposicions: implicació, pressuposició, paràfrasi, oposició, implicatura.
Dijous 22 de desembre Tema 7: La interpretació d’enunciats i l’actuació lingüística (2)
Informació explícita i informació implícita en l’ús del llenguatge.
Dijous 7 de gener Tema 7: La interpretació d’enunciats i l’actuació lingüística (3)
El significat en el discurs. Relacions interoracionals: mecanismes de cohesió lèxica i formal en el discurs.
Dimarts 12 de gener Sessions de tutories.
Dijous 14 de gener Tercera prova: temes 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7.
Dimarts 19 de gener Sessions de tutories.
Dijous 21 de gener Sessions de tutories.
Dimarts 26 de gener Sessions de tutories.
Dijous 28 de gener

de les 16 a les 18h a l’aula 103
Prova de reavaluació.

Introducció a la lingüística (2015-2016, Grup 3) - Calendari
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
https://joaquimllisterri.cat/general_linguistics/ling_15_16_G3/calendari_15_G3.html
La pàgina va ser modificada per darrera vegada el 1/2/16 a les 09:16

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License.