Programa

Introducció a la lingüística
Curs 2015-2016 (Grup 3)

M. Teresa Espinal
Departament de Filologia Catalana

Joaquim Llisterri
Departament de Filologia Espanyola


1.- La naturalesa del llenguatge humà

La diversitat i la universalitat del llenguatge. Prejudicis lingüístics.

La comunicació lingüística. Les funcions del llenguatge.

El llenguatge com a sistema de signes. El signe lingüístic.

L’aspecte biològic del llenguatge. L’origen del llenguatge. L’adquisició del llenguatge.

Els criteris de classificació de les llengües. Les famílies lingüístiques. Tipologia lingüística i universals lingüístics.

2.- L’estructura fonètica

Llengua oral i llengua escrita. Sistemes de representació gràfica de la llengua. Les relacions entre sons i grafies. La transcripció fonètica.

Caracterització articulatòria dels elements segmentals. Els elements suprasegmentals.

3.- L’estructura fonològica

L’estructura de les unitats no significatives del llenguatge.

Les unitats de l’anàlisi fonològica. Fonema i al·lòfon. Trets distintius i classes naturals. L’estructura de la síl·laba. Els processos fonològics.

4 – L’estructura morfològica

Les unitats de l’anàlisi morfològica. Paraula, morfema, morf i al·lomorf. Els processos morfològics: flexió, derivació i composició. Tipologia morfològica de les llengües naturals.

5 – L’estructura sintàctica

Gramaticalitat, acceptabilitat i correcció. Gramàtica descriptiva i gramàtica normativa.

Les unitats de l’anàlisi sintàctica. L’estructura sintàctica com a estructura jeràrquica.

Categories gramaticals: categories lèxiques i categories funcionals.

Les funcions sintàctiques.

L’ordre de constituents. Tipologia sintàctica de les llengües naturals.

Alteracions en l’ordre bàsic: els moviments sintàctics.

6 – L’estructura semàntica

L’estructuració del lèxic. Lèxic, lexicó, diccionari i terminologia.

El significat lèxic. Relacions de sentit entre unitats lèxiques.

Significat central i significat perifèric: extensions figuratives. Metàfores i metonímies.

El significat estrictament lingüístic. La composicionalitat del significat de les oracions.

Les relacions estructurals de significat en l’oració: relacions temàtiques o de predicació, relacions de modificació, de lligam i de quantificació.

7.- La interpretació d’enunciats i l’actuació lingüística

Contingut proposicional i relacions de sentit entre proposicions: implicació, pressuposició, paràfrasi, oposició, implicatura.

Informació explícita i informació implícita en l’ús del llenguatge.

El significat en el discurs. Relacions interoracionals: mecanismes de connexió lèxica i formal en el discurs.


Introducció a la lingüística (2015-2016, Grup 3) - Programa
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
https://joaquimllisterri.cat/general_linguistics/Ling_15_16_G3/Ling_Prog_15_G3.html
La pàgina va ser modificada per darrera vegada el 21/8/15 a les 15:25

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License.