100228 Introducció a la lingüística (Grup 3)
Curs 2015-2016

Primer semestre
6 crèdits

M. Teresa Espinal
Departament de Filologia Catalana

Joaquim Llisterri
Departament de Filologia Espanyola


exclamation point

Aquí es publica informació de darrera hora sobre el desenvolupament de l’assignatura

Consulteu la informació sobre la programació de les classes, dates, hores i aules d’exàmens, publicació de qualificacions i revisió d’exàmens i de qualificacions al calendari.


Objectius

L’objectiu de l’assignatura és que l’estudiant assoleixi una formació bàsica en lingüística que inclogui les característiques generals del llenguatge, els principals conceptes referents a l’estructura del llenguatge i els aspectes més significatius referents al seu ús.


Metodologia docent i avaluació

Metodologia

S’utilitzarà fonamentalment una metodologia orientada a l’aprenentatge mitjançant la reflexió i la resolució de problemes lingüístics.

Per a cada tema el professor indicarà una lectura que requerirà l’estudi per part de l’alumne.

Amb els continguts obtinguts, l’estudiant estarà en condicions de resoldre els exercicis, activitats i preguntes que es plantejaran i que constituiran la pràctica del curs.

En termes de dedicació, la lectura/estudi de continguts ha de suposar aproximadament el 60% del temps de l’alumne, i la resolució d’exercicis el 40% restant.

Les classes de l’assignatura es faran en català i aquesta serà també la llengua emprada en els enunciats dels exàmens, de les activitats i dels exercicis. Les lectures seran majoritàriament en castellà i/o en anglès.

Avaluació

Es pot considerar que l’alumne ha assolit els coneixements i competències necessàries quan sigui capaç de contestar les preguntes que se li formulin i alhora sigui capaç de resoldre satisfactòriament els exercicis, activitats i problemes proposats.

La qualificació de l’avaluació continuada s’obtindrà a partir de la mitjana de dues proves parcials cadascuna de les quals comptarà un 20% de la nota final; una tercera prova escrita serà a final del semestre i la seva puntuació equivaldrà al 60% de la qualificació final. A començament de curs es comunicaran les dates d’aquestes proves.

El fet de no presentar-se a alguna d’aquestes proves implicarà una puntuació de 0 (zero) en la prova corresponent. Els estudiants que es presentin únicament a una prova tindran la qualificació final de «No avaluable». En el cas dels estudiants que es presentin a més d’una prova, la qualificació s’obtindrà sumant la puntuació obtinguda a cada prova i aplicant els percentatges corresponents.

En les proves s’avaluarà el coneixement dels continguts fonamentals del curs i de les lectures recomanades, així com la capacitat de resoldre problemes d’anàlisi lingüística.

Podran realitzar la prova de reavaluació els estudiants que s’hagin presentat a més d’una prova en l’avaluació continuada i que hagin obtingut una mitjana igual o superior a 4 i inferior a 5. La prova de reavaluació abastarà el contingut de tot el programa de l’assignatura.

Qualificacions

Les qualificacions emprades a la UAB són les següents:

Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol.

Exàmens de cursos anteriors amb preguntes corresponents als temes 1, 2 i 3 del programa de l’assignatura


Distribució de l’assignatura i materials

Les classes corresponents als temes 4, 5, 6 i 7 del programa seran impartides per la professora M. Teresa Espinal i les classes corresponents als temes 1, 2 i 3 seran impartides pel professor Joaquim Llisterri.

Els materials corresponents als temes 1, 2 i 3 així com totes les informacions sobre les classes del professor Llisterri es publicaran a:
https://joaquimllisterri.cat/general_linguistics/Ling_15_16_G3.html


Classes i atenció als estudiants

Horari de classes:
Dimarts i dijous de les 16:30 a les 18h.

M. Teresa Espinal

Àrea de Lingüística General
Departament de Filologia Catalana

Horari d’atenció als estudiants:
Dimarts i dijous de 9 a 11h (despatx B11/256, Facultat de Filosofia i Lletres) i a hores convingudes.

Correu electrònic: Teresa.Espinal@uab.cat

Joaquim Llisterri

Àrea de Lingüística General
Departament de Filologia Espanyola

Horari d’atenció als estudiants:
Dimarts i dijous de 11 a 13h (despatx B11-290.5, Facultat de Filosofia i Lletres) i a hores convingudes.

És recomanable concertar prèviament l’entrevista per correu electrònic.

Correu electrònic: Joaquim.Llisterri@uab.cat

Només es contestarà el correu enviat des de l’adreça institucional de la UAB (@e-campus.uab.cat).

Per a posar-vos en contacte amb els professors no utilitzeu el sistema de missatgeria del Campus Virtual; feu servir el correu a la web de la UAB (https://e-campus.uab.cat) o el vostre programa habitual.


Introducció a la lingüística (2015-2016, Grup 3)
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
https://joaquimllisterri.cat/general_linguistics/ling_15_16_G3/Ling_Gen_15_G3.html
La pàgina va ser modificada per darrera vegada el 1/2/16 a les 09:17

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License.