100228 Introducció a la lingüística (Grup 1)
Curs 2014-2015

Primer semestre
6 crèdits

Joaquim Llisterri
Departament de Filologia Espanyola


exclamation point


Consulteu la informació sobre la programació de les classes, dates, hores i aules d’exàmens, publicació de qualificacions i revisió d’exàmens i de qualificacions al calendari.


Objectius

L’objectiu de l’assignatura és que l’estudiant assoleixi una formació bàsica en lingüística que inclogui les característiques generals del llenguatge, els principals conceptes referents a l’estructura del llenguatge i els aspectes més significatius del seu ús.


Avaluació

Avaluació continuada

La qualificació de l’avaluació continuada s’obtindrà a partir de la mitjana de tres proves parcials; la puntuació de cada prova equival, per tant, a un terç de la qualificació final. Aquestes tres proves constitueixen l’únic element considerat en l’avaluació continuada de l’assignatura.

La primera prova parcial serà sobre els temes 1 i 2 del programa, la segona sobre els temes 3, 4 i 5 i la tercera sobre els temes 6 i 7.

El fet de no presentar-se a alguna d’aquestes proves implicarà una puntuació de 0 (zero) en la prova corresponent. Els estudiants que es presentin únicament a una prova tindran la qualificació de «No presentat». En el cas dels estudiants que es presentin a més d’una prova, la qualificació s’obtindrà sumant la puntuació obtinguda a cada prova i dividint-la per tres.

Els estudiants que s’hagin presentat a més d’una prova i que hagin obtingut una mitjana igual o superior a 4 i inferior a 5 podran realitzar una prova de reavaluació, tal com s’explica a l’apartat «Reavaluació».

En les proves s’avaluarà el coneixement dels continguts fonamentals del curs i de la bibliografia bàsica, així com la capacitat de resoldre problemes d’anàlisi lingüística.

Durant la realització de les proves, els estudiants podran fer servir els materials de consulta que considerin més adients.

Reavaluació

Podran realitzar la prova de reavaluació els estudiants que s’hagin presentat a més d’una prova en l’avaluació continuada i que hagin obtingut una mitjana igual o superior a 4 i inferior a 5. En aquest cas, els estudiants realitzaran les proves de reavaluació corresponents a les parts del temari (temes 1 i 2; temes 3, 4 i 5; temes 6 i 7) per a les que hagin obtingut una puntuació inferior a 5. Aquestes proves constituiran l’únic element considerat en la reavaluació.

En les proves s’avaluarà el coneixement dels continguts fonamentals del curs i de la bibliografia bàsica, així com la capacitat de resoldre problemes d’anàlisi lingüística.

Durant la realització de les proves, els estudiants podran fer servir els materials de consulta que considerin més adients.

Qualificacions

Les qualificacions emprades a la UAB són les següents:

Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol.

Exàmens de cursos anteriors


Classes i atenció als estudiants

Joaquim Llisterri
Área de Lingüística General
Departament de Filologia Espanyola

Horari de classes:
Dilluns i dimecres, de les 13 a les 14:30h.

Horari d’atenció als estudiants:
Permanència al despatx: dilluns de 9 a 11h (despatx B11-290.5, Facultat de Filosofia i Lletres).
Hores prèviament concertades: dilluns i dimecres de 15:30 a 17:30h (despatx B11-290.5, Facultat de Filosofia i Lletres).

És recomanable concertar prèviament l’entrevista per correu electrònic.

Correu electrònic: Joaquim.Llisterri@uab.cat

Només es contestarà el correu enviat des de l’adreça institucional de la UAB (@e-campus.uab.cat).

Per a posar-vos en contacte amb el professor no utilitzeu el sistema de missatgeria del Campus Virtual; feu servir el correu a la web de la UAB (https://e-campus.uab.cat) o el vostre programa habitual.


Introducció a la lingüística (2014-2015)
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
https://joaquimllisterri.cat/general_linguistics/ling_14_15_G1/Ling_Gen_14.html
La pàgina va ser modificada per darrera vegada el 28/1/15 a les 11:17