100228 Introducció a la lingüística (Grup 1)
Curs 2013-2014

Primer semestre
6 crèdits

Elena Ciutescu
Departament de Filologia Catalana

Anna Gavarró
Departament de Filologia Catalana

Joaquim Llisterri
Departament de Filologia Espanyola


exclamation point

Aquí es publica informació de darrera hora sobre el desenvolupament de l’assignatura

Consulteu la informació sobre la programació de les classes, dates, hores i aules d’exàmens, publicació de qualificacions i revisió d’exàmens i qualificacions al calendari.


Objectius

L’assignatura d’Introducció a la lingüística es correspon amb la matèria de Lingüística i té per objectiu introduir l’estudiant de Lletres (de qualsevol especialitat) en l’estudi científic del llenguatge. Atesa la centralitat del llenguatge com a capacitat característica i exclusiva dels humans, coneixements d’aquest camp són bàsics per a qualsevol estudiant de la facultat.


Programa


Avaluació

Les competències de la matèria s’avaluaran mitjançant dues proves escrites i exercicis escrits. Cadascun dels components de l’avaluació tindrà un pes específic assignat: (i) els exercicis tindran en total un pes del 30%; (ii) les proves escrites tindran un pes específic del 70%, un 35% corresponent a la prova de la part del programa impartida pel professor Llisterri, un 35% a la part impartida per les professores Ciutescu i Gavarró. Per superar l’assignatura l’alumne ha de participar en (i) i (ii).

Un alumne constarà com a «No Presentat» quan no faci la meitat de les activitats que contribueixen a l’avaluació. Podran optar a la revaluació els alumnes que tinguin almenys un 4 com a nota final.

El plagi total o parcial de qualsevol dels exercicis d’altres fonts comportarà automàticament un suspens.

Les qualificacions emprades a la UAB són les següents:

Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol.

Indicacions per a la reavaluació:

Exàmens de cursos anteriors

Els exàmens que es troben a continuació corresponen al tipus de prova que es farà servir per a avaluar la part del programa impartida pel professor Llisterri.


Classes i atenció als estudiants

Joaquim Llisterri
Área de Lingüística General
Departament de Filologia Espanyola

Horari de classes:
Dilluns i dimecres, de les 13 a les 14:30h.

Horari d’atenció als estudiants:
Permanència al despatx: dilluns de 9 a 11h (despatx B11-290.5, Facultat de Filosofia i Lletres).

Hores prèviament concertades: dilluns i dimecres de 15:30 a 17:30h (despatx B11-290.5, Facultat de Filosofia i Lletres).

És recomanable concertar prèviament l’entrevista per correu electrònic.

Correu electrònic: Joaquim.Llisterri@uab.cat

Només es contestarà el correu enviat des d’una adreça institucional de la UAB (@e-campus.uab.cat).

Per a posar-vos en contacte amb el professor no utilitzeu el sistema de tutories de Campus Virtual; feu servir el correu a la web de la UAB (https://e-campus.uab.cat/) o el vostre programa habitual.


Introducció a la lingüística (2013-2014)
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
https://joaquimllisterri.cat/general_linguistics/ling_13_14_G1/Ling_Gen_13.html
La pàgina va ser modificada per darrera vegada el 7/9/14 a les 09:33