Lingüística - Introducció a la lingüística (2011-2012)

Calendari de treball


Joaquim Llisterri
Departament de Filologia Espanyola


Calendari acadèmic de la Facultat de Filosofia i Lletres (Curs 2011-2012)

Dimarts 14 de febrer de 2012Presentació de l’assignatura
Dijous 16 de febrer de 2012Tema 1: La diversitat i la universalitat del llenguatge (1)
La diversitat i la universalitat del llenguatge. «Lingüística popular» i ciències del llenguatge.
Dimarts 21 de febrer de 2012Tema 1: La diversitat i la universalitat del llenguatge (2)
La comunicació lingüística. Les funcions del llenguatge.
Dijous 23 de febrer de 2012Tema 2: El llenguatge com a sistema de signes (1)
El signe lingüístic. Relacions d’oposició: paradigmàtiques i sintagmàtiques.
Dimarts 28 de febrer de 2012Tema 2: El llenguatge com a sistema de signes (2)
La doble articulació del llenguatge. Nivells i operacions de l’anàlisi lingüística.
Dijous 1 de març de 2012Tema 3: L’aspecte biològic del llenguatge (1)
Aspecte biològic del llenguatge.

Donades les dificultats d’accés al Campus de la UAB i la situació general a les Facultats, la classe d’Introducció a la lingüística d’avui (dijous, 1 de març de 2012) queda cancel·lada. Els materials del tema 3 (l’aspecte biològic del llenguatge) estan ja publicats a la xarxa i podeu començar a llegir els capítols corresponents dels manuals recomanats.
Dimarts 6 de març de 2012Tema 3: L’aspecte biològic del llenguatge (2)
L’origen del llenguatge.
Dijous 8 de març de 2012Tema 3: L’aspecte biològic del llenguatge (3)
L’adquisició del llenguatge. Gramàtica universal i gramàtica particular.
Dimarts 13 de març de 2012Tema 4: Els criteris de classificació de les llengües (1)
Els criteris de classificació de les llengües: criteris diacrònics, criteris sincrònics i criteris geogràfics.
Dijous 15 de març de 2012Tema 4: Els criteris de classificació de les llengües (2)
Les famílies lingüístiques. Tipologia lingüística i universals lingüístics.
Dimarts 20 de març de 2012Prova d’avaluació dels temes 1, 2, 3 i 4

Aula P-06, Facultat de Psicologia, de les 13 a les 14:30
Dijous 22 de març de 2012Tema 5: L’estructura fonètica (1)
Llengua oral i llengua escrita. Sistemes de representació gràfica de la llengua. Les relacions entre sons i grafies. La transcripció fonètica: els alfabets fonètics.

La classe es farà a l’aula P-05 de la Facultat de Psicologia
Dimarts 27 de març de 2012Tema 5: L’estructura fonètica (2)
Els elements segmentals. Els elements suprasegmentals.
Dijous 29 de març de 2012Tema 6: L’estructura fonològica (1)
Les unitats de l’anàlisi fonològica. Fonema i al·lòfon. Trets distintius i classes naturals.

Per a complementar les classes sobre el tema 5 (l’estructura fonètica), podeu llegir
Llisterri, J. (1996). Los sonidos del habla. A C. Martín Vide (Ed.), Elementos de lingüística. (p. 67-128). Barcelona: Octaedro. https://joaquimllisterri.cat/publicacions/Llisterri_96_Sonidos_Habla.pdf
i realitzar els exercicis de fonètica que trobareu a:
Test – L’estructura fonètica
Exercicis – L’estructura fonètica (amb respostes)
Dimarts 3 d’abril de 2012No lectiu
Dijous 5 d’abril de 2012No lectiu
Dimarts 10 d’abril de 2012No lectiu
Dijous 12 d’abril de 2012Tema 6: L’estructura fonològica (2)
L’estructura de la síl·laba. Els processos fonològics.
Dimarts 17 d’abril de 2012Sessió no presencial

Tema 7: L’estructura morfològica (1)
Les unitats de l’anàlisi morfològica: morfema i morf. Processos morfològics:flexió, derivació i composició.

Per a complementar les classes sobre el tema 5 (l’estructura fonètica), podeu llegir
Llisterri, J. (1996). Los sonidos del habla. A C. Martín Vide (Ed.), Elementos de lingüística. (p. 67-128). Barcelona: Octaedro. https://joaquimllisterri.cat/publicacions/Llisterri_96_Sonidos_Habla.pdf
i realitzar els exercicis de fonètica que trobareu a:
Test – L’estructura fonètica
Exercicis – L’estructura fonètica (amb respostes)

Per a complementar les classes sobre el tema 6 (l’estructura fonològica), llegiu el capítol de fonologia del manual seleccionat per a la preparació de l’assignatura, consulteu els materials en línia corresponents al tema 6 (L’estructura fonològica) i realitzeu els exercicis que trobareu a:
Test – L’estructura fonològica
Exercicis – L’estructura fonològica (amb respostes)

Llegiu el capítol sobre morfologia del manual seleccionat per a la preparació de l’assignatura, consulteu els materials en línia corresponents al tema 7 (l’estructura morfològica) i realitzeu els exercicis que trobareu a:
Test – L’estructura morfològica
Exercicis – L’estructura morfològica (amb respostes)
Dijous 19 d’abril de 2012Sessió no presencial

Tema 7: L’estructura morfològica (2)
Les tipologies morfològiques: llengües aïllants, aglutinants i flexives.

Per a complementar les classes sobre el tema 5 (l’estructura fonètica), podeu llegir
Llisterri, J. (1996). Los sonidos del habla. A C. Martín Vide (Ed.), Elementos de lingüística. (p. 67-128). Barcelona: Octaedro. https://joaquimllisterri.cat/publicacions/Llisterri_96_Sonidos_Habla.pdf
i realitzar els exercicis de fonètica que trobareu a:
Test – L’estructura fonètica
Exercicis – L’estructura fonètica (amb respostes)

Per a complementar les classes sobre el tema 6 (l’estructura fonològica), llegiu el capítol de fonologia del manual seleccionat per a la preparació de l’assignatura, consulteu els materials en línia corresponents al tema 6 (L’estructura fonològica) i realitzeu els exercicis que trobareu a:
Test – L’estructura fonològica
Exercicis – L’estructura fonològica (amb respostes)

Llegiu el capítol sobre morfologia del manual seleccionat per a la preparació de l’assignatura, consulteu els materials en línia corresponents al tema 7 (l’estructura morfològica) i realitzeu els exercicis que trobareu a:
Test – L’estructura morfològica
Exercicis – L’estructura morfològica (amb respostes)
Dimecres 24 d’abril de 2012Tema 8: L’estructura sintàctica (1)
Gramaticalitat i correcció. Gramàtica descriptiva i gramàtica normativa. Les unitats de l’anàlisi sintàctica. L’estructura sintàctica com a estructura jeràrquica. Categories gramaticals. Categories lèxiques i categories funcionals. Les funcions sintàctiques. Arguments i adjunts.
Dijous 26 d’abril de 2012Tema 8: L’estructura sintàctica (2)
Ordre bàsic dels constituents de l’oració. Tema i rema. Tipologia sintàctica.
Dimarts 1 de maig de 2012No lectiu
Dijous 3 de maig de 2012Tema 9: L’estructura semàntica (1)
Relacions de sentit entre unitats lèxiques. El significat lingüístic intrínsec i la interpretació d’enunciats. Significat del mot i significat de l’oració.

Els materials del tema 9 (l’estructura semàntica) estan ja publicats a la xarxa i podeu començar a llegir els capítols corresponents dels manuals recomanats.
Centreu-vos, en primer lloc, en les relacions de sentit entre unitats lèxiques i realitzeu l’exercici proposat.
Dimarts 8 de maig de 2012Tema 9: L’estructura semàntica (2)
La composicionalitat del significat. Relacions estructurals. Contingut proposicional i relacions de sentit entre proposicions. El significat discursiu.
Dijous 10 de maig de 2012Tema 10: La pragmàtica (1)
Comunicació verbal i comprensió d’enunciats. Aspectes cognitius i socials associats amb l’ús del llenguatge. Els actes de parla.
Dimarts 15 de maig de 2012Prova d’avaluació dels temes 5, 6, 7 i 8

Aula 104, Facultat de Filosofia i Lletres, de les 13 a les 14:30
Dijous 17 de maig de 2012Tema 10: La pragmàtica (2)
Informació explícita i informació implícita en l’ús del llenguatge. Implicatures i màximes de la conversa. Les pressuposicions pragmàtiques. La noció de context. La dixi.
Dimarts 22 de maig de 2012Tema 11: La variació lingüística (1)
Diversitat lingüística i variació inherent. Variació en la comunitat lingüística: llengua i dialecte. El concepte de llengua estàndard. Territori i variació dialectal: dialectologia.

Els materials del tema 10 (La pragmàtica) estan ja publicats a la xarxa i podeu començar a llegir els capítols corresponents dels manuals recomanats.

Com a introducció general, podeu llegir també:
Escandell, M. V. (2004). Aportaciones de la pragmática. A J. Sánchez Lobato, i I. Santos Gargallo (Eds.), Enseñar español como segunda lengua o lengua extranjera. Vademécum para la formación de profesores. (p. 179-98). Madrid: SGEL. http://www.uned.es/dpto-leng-esp-y-ling-gral/escandell/papers/AportPrag.PDF

Realitzeu els exercicis que trobareu a:
Exercicis – La pragmàtica (amb respostes)
Dijous 24 de maig de 2012Sessió no presencial

Tema 11: La variació lingüística (2)
Grup social i variació sociolectal: significació social del llenguatge. Context i variació situacional: els registres.

Els materials del tema 11 (La variació lingüística) estan ja publicats a la xarxa i podeu començar a llegir els capítols corresponents dels manuals recomanats. També podeu realitzar els exercicis proposats a:
Exercicis – La variació lingüística (amb respostes)
Dimarts 29 de maig de 2012Tema 12: El canvi lingüístic (1)
L’evolució de les llengües: el canvi lingüístic. Tipus de canvi lingüístic.
Dijous 31 de maig de 2012Tema 12: El canvi lingüístic(2)
La variació com a origen del canvi. L’estudi del canvi en curs.
Dimarts 5 de juny de 2012Tema 13: Llengua i societat (1)
La llengua i la societat: la noció de comunitat lingüística. El contacte de llengües. Multilingüisme, bilingüisme i diglòssia. L’alternança de llengües i el canvi de codi.
Dijous 7 de juny de 2012Tema 13: Llengua i societat (2)
Pidgins i criolls. Manteniment i substitució d’una llengua. La planificació i la política lingüístiques.
Dimarts 12 de juny de 2012"Del 11/06/12 al 15/06/12 no hi haurà docència atès que se celebraran les PAAU."
(Calendari acadèmic de la Facultat de Filosofia i Lletres)
Dijous 14 de juny de 2012"Del 11/06/12 al 15/06/12 no hi haurà docència atès que se celebraran les PAAU."
(Calendari acadèmic de la Facultat de Filosofia i Lletres)
Dimarts 19 de juny de 2012Prova d’avaluació dels temes 9, 10, 11, 12 i 13

Aula 104, Facultat de Filosofia i Lletres, de les 13 a les 14:30
Dijous 21 de juny de 2012Sessió no presencial
Preparació de la reavaluació
Dimarts 26 de juny de 2012"Reavaluació anual i 2n semestre: 25/06/2012 al 06/07/2012.
En aquestes dues setmanes no es podrà programar cap activitat docent, perquè hi haurà un calendari de proves de reavaluació."
(Calendari acadèmic de la Facultat de Filosofia i Lletres)
Dijous 28 de juny de 2012"Reavaluació anual i 2n semestre: 25/06/2012 al 06/07/2012.
En aquestes dues setmanes no es podrà programar cap activitat docent, perquè hi haurà un calendari de proves de reavaluació."
(Calendari acadèmic de la Facultat de Filosofia i Lletres)
Dimarts 3 de juliol de 2012Prova de reavaluació o examen de la segona convocatòria

Aula 602, Facultat de Filosofia i Lletres, de les 12:30 a les 14:30
Data límit per a comunicació d’incidències i revisió d’exàmens: dijous 5 de juliol


Lingüística - Introducció a la lingüística (2011-2012) - Calendari
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
https://joaquimllisterri.cat/general_linguistics/ling_11_12_G6/calendari_11.html
La pàgina va ser modificada per darrera vegada el 3/7/12 a les 07:35