100228 Introducció a la lingüística (Grup 6)
28471 Lingüística (Grup 6)
Curs 2011-2012

Segon semestre
6 crèdits (100228 Introducció a la lingüística) - 10,5 crèdits (28471 Lingüística)

Joaquim Llisterri
Departament de Filologia Espanyola


exclamation point

Aquí es publica informació de darrera hora sobre el desenvolupament de l’assignatura

Consulteu la informació sobre la programació de les classes, dates, hores i aules d’exàmens, publicació de qualificacions i revisió d’exàmens i qualificacions al calendari.


Objectius

L’objectiu de l’assignatura és que l’estudiant assoleixi una formació bàsica en lingüística que inclogui les característiques generals del llenguatge, els principals conceptes referents a l’estructura del llenguatge i els aspectes més significatius del seu ús.


Avaluació

Estudiants de Grau (100228 Introducció a la lingüística)

Avaluació continuada

La qualificació de l’avaluació continuada s’obtindrà a partir de la mitjana de tres proves parcials; la puntuació de cada prova equival, per tant, a un terç de la qualificació final. Aquestes tres proves constitueixen l’únic element considerat en l’avaluació continuada de l’assignatura.

La primera prova parcial serà sobre la part 1 del temari (temes 1, 2, 3 i 4), la segona sobre la part 2 (temes 5, 6, 7 i 8) i la tercera sobre la part 3 (temes 9, 10, 11, 12 i 13). Les dates de realització de les proves seran les següents:

El fet de no presentar-se a alguna d’aquestes proves implicarà una puntuació de 0 (zero) en la prova corresponent. Els estudiants que es presentin únicament a una prova, tindran la qualificació de «No presentat». En el cas dels estudiants que es presentin a més d’una prova, la qualificació s’obtindrà sumant la puntuació obtinguda a cada prova i dividint-la per tres.

Els estudiants que s’hagin presentat a més d’una prova i que hagin obtingut una mitjana igual o superior a 4 podran realitzar una prova de reavaluació, tal com s’explica a l’apartat "Reavaluació".

En les proves s’avaluarà, mitjançant preguntes amb resposta múltiple, el coneixement dels continguts fonamentals del curs i dels manuals bàsics recomanats, així com la capacitat de resoldre problemes d’anàlisi lingüística.

Durant la realització de les proves, els estudiants podran fer servir els materials de consulta que considerin més adients.

Reavaluació

Podran realitzar la prova de reavaluació els estudiants que s’hagin presentat a més d’una prova en l’avaluació continuada i que hagin obtingut una mitjana igual o superior a 4. En aquest cas, els estudiants realitzaran les proves de reavaluació corresponents a les parts del temari (part 1, part 2 o part 3) per a les que hagin obtingut una puntuació inferior a 5. Aquestes proves constituiran l’únic element considerat en la reavaluació.

La prova de reavaluació es realitzarà el dimarts 3 de juliol de 2012.

En la prova s’avaluarà, mitjançant preguntes amb resposta múltiple, el coneixement dels continguts fonamentals del curs i dels manuals bàsics recomanats, així com la capacitat de resoldre problemes d’anàlisi lingüística.

Durant la realització de la prova, els estudiants podran fer servir els materials de consulta que considerin més adients.

Estudiants de Llicenciatura (28471 Lingüística)

Primera convocatòria

La qualificació de la primera convocatòria s’obtindrà a partir de la mitjana de tres proves parcials; la puntuació de cada prova equival, per tant, a un terç de la qualificació final. Aquestes tres proves constitueixen l’únic element considerat per a l’avaluació de l’assignatura en la primera convocatòria.

La primera prova parcial serà sobre la part 1 del temari (temes 1, 2, 3 i 4), la segona sobre la part 2 (temes 5, 6, 7 i 8) i la tercera sobre la part 3 (temes 9, 10, 11, 12 i 13). Les dates de realització de les proves seran les següents:

El fet de no presentar-se a alguna d’aquestes proves implicarà una puntuació de 0 (zero) en la prova corresponent. No hi haurà recuperacions individuals d’aquestes proves. Els estudiants que es presentin únicament a una prova, tindran la qualificació de «No presentat». En el cas dels estudiants que es presentin a més d’una prova, la qualificació s’obtindrà sumant la puntuació obtinguda a cada prova i dividint-la per tres.

En les proves s’avaluarà, mitjançant preguntes amb resposta múltiple, el coneixement dels continguts fonamentals del curs i dels manuals bàsics recomanats, així com la capacitat de resoldre problemes d’anàlisi lingüística.

Durant la realització de les proves, els estudiants podran fer servir els materials de consulta que considerin més adients.

Segona convocatòria

Els estudiants que hagin obtingut una mitjana inferior a 5 podran presentar-se a l’examen de la segona convocatòria. Aquesta prova constitueix l’únic element considerat per a l’avaluació de l’assignatura en la segona convocatòria.

l’examen de segona convocatòria es realitzarà el dimarts 3 de juliol de 2012. La qualificació s’obtindrà a partir d’una prova sobre la totalitat del temari.

En la prova s’avaluarà, mitjançant preguntes amb resposta múltiple, el coneixement dels continguts fonamentals del curs i dels manuals bàsics recomanats, així com la capacitat de resoldre problemes d’anàlisi lingüística.

Durant la realització de la prova, els estudiants podran fer servir els materials de consulta que considerin més adients.

Qualificacions

Les qualificacions emprades a la UAB són les següents:

Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona. Text refós aprovat per l’Acord de Consell de Govern de 2 de març de 2011.

Exàmens de cursos anteriors


Campus Virtual

Els estudiants matriculats tenen accés al Campus Virtual (https://cv.uab.cat/) de la UAB, on es publicarà la guia docent de l’assignatura.

La resta de materials es podran consultar a la pàgina web de l’assignatura:
https://joaquimllisterri.cat/Linguistica.html

Per a posar-vos en contacte amb el professor no utilitzeu el Campus Virtual; feu servir el correu a la web de la UAB (https://e-campus.uab.cat) o el vostre programa habitual.


Classes i atenció als estudiants

Joaquim Llisterri

Àrea de Lingüística General, Departament de Filologia Espanyola.

Correu electrònic: Joaquim.Llisterri@uab.cat

Horari d’atenció als estudiants: dimarts i dijous de 12 a 13 (despatx B11-290.5, Facultat de Filosofia i Lletres) i a hores concertades.

És recomanable concertar prèviament l’entrevista per correu electrònic.

Només es contestarà el correu enviat des d’una adreça institucional de la UAB (@e-campus.uab.cat). No utilitzeu el correu de Campus Virtual; feu servir el correu a la web de la UAB (https://e-campus.uab.cat) o el vostre programa habitual.


Lingüística - Introducció a la lingüística (2011-2012)
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
https://joaquimllisterri.cat/general_linguistics/ling_11_12_G6/Ling_Gen_11.html
La pàgina va ser modificada per darrera vegada el 7/9/14 a les 09:32