100228 Introducció a la lingüística (Grup 5)
28471 Lingüística (Grup 5)
Curs 2010-2011

Segon quadrimestre
6 crèdits (100228 Introducció a la lingüística) - 10,5 crèdits (28471 Lingüística)

Joaquim Llisterri
Departament de Filologia Espanyola


exclamation point
Aquí es publica informació de darrera hora sobre el desenvolupament de l’assignatura

Consulteu la informació sobre la programació de les classes, dates, hores i aules d’exàmens, publicació de qualificacions i revisió d’exàmens i qualificacions al calendari.


Objectius

L’objectiu de l’assignatura és que l’estudiant assoleixi una formació bàsica en lingüística que inclogui les característiques generals del llenguatge, els principals conceptes referents a l’estructura del llenguatge i els aspectes més significatius del seu ús.


Avaluació

Avaluació continuada - Primera convocatòria

La qualificació de l’avaluació continuada (100228 Introducció a la lingüística) o de la primera convocatòria (28471 Lingüística) s’obtindrà a partir de la mitjana de tres exàmens parcials.

El primer parcial serà sobre el bloc 1 del temari (temes 1, 2, 3 i 4), el segon parcial sobre el bloc 2 (temes 5, 6, 7 8 i 9) i el tercer parcial sobre el bloc 3 (temes 10, 11, 12 i 13).

El fet de no presentar-se a alguna d’aquestes proves implicarà una puntuació de 0 (zero) en l’examen corresponent. No hi haurà recuperacions individuals d’aquestes proves.

Els estudiants amb una mitjana de les tres proves inferior a 5 hauran de realitzar una prova de reavaluació (100228 Introducció a la lingüística) o presentar-se a l’examen de la segona convocatòria (28471 Lingüística).

En les proves s’avaluarà, mitjançant preguntes amb resposta múltiple, el coneixement dels continguts fonamentals del curs i dels manuals bàsics recomanats, així com la capacitat de resoldre problemes d’anàlisi lingüística.

Durant la realització de les proves, els estudiants podran fer servir els materials de consulta que considerin més adients.

Reavaluació - Segona convocatòria

La prova de reavaluació (100228 Introducció a la lingüística) o l’examen de segona convocatòria (28471 Lingüística) es realitzarà el 30 de juny de 2011. La qualificació s’obtindrà a partir d’un examen sobre la totalitat del temari.

En la prova s’avaluarà, mitjançant preguntes amb resposta múltiple, el coneixement dels continguts fonamentals del curs i dels manuals bàsics recomanats, així com la capacitat de resoldre problemes d’anàlisi lingüística.

Durant la realització de la prova, els estudiants podran fer servir els materials de consulta que considerin més adients.

Exàmens de convocatòries anteriors

Exàmens de cursos anteriors: setembre de 2008 (segona convocatòria), juny de 2008 (primera convocatòria), juny de 2008 (segon examen parcial), febrer de 2008 (primer examen parcial), setembre de 2007 (segona convocatòria), juny de 2007 (primera convocatòria), juny de 2007 (segon examen parcial).


Campus Virtual

Els estudiants matriculats tenen accés al Campus Virtual (http://cv.uab.cat) de la UAB, on es publica la guia docent de l’assignatura. La resta de materials de l’assignatura es podran consultar a la pàgina web de l’assignatura:

https://joaquimllisterri.cat/Linguistica.html

Per a posar-vos en contacte amb el professor no utilitzeu el sistema de tutories de Campus Virtual; feu servir el correu a la web de la UAB (https://webmailCampus.uab.cat) o el vostre programa habitual.


Classes i atenció als estudiants

Joaquim Llisterri
Área de Lingüística General, Departament de Filologia Espanyola

Horari de classes: Grup 5, dimarts i dijous, de 13 a 14:30 h, del 15 de febrer al 23 de juny de 2011.

Horari d’atenció als estudiants: dimarts i dijous d’11:30 a 13 (despatx B11-290.5) Facultat de Filosofia i Lletres), divendres d’11 a 12 (despatx K-2004 Facultat de Traducció i Interpretació), i també a hores prèviament concertades. És recomanable concertar prèviament l’entrevista per correu electrònic.

Correu electrònic: Joaquim.Llisterri@uab.cat

Només es contestarà el correu enviat des d’una adreça institucional de la UAB (@campus.uab.cat). No utilitzeu el sistema de tutories de Campus Virtual; feu servir el correu a la web de la UAB (https://webmailCampus.uab.cat) o el vostre programa habitual


Lingüística - Introducció a la lingüística (2010-2011)
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
https://joaquimllisterri.cat/general_linguistics/ling_10_11/Ling_Gen_10.html
La pàgina va ser modificada per darrera vegada el 4/10/15 a les 13:54