Els constituents immediats


Sintaxi


Els constituents immediats

Els constituents immediats (CCII) són una resposta a la pregunta «Quines unitats existeixen en una oració i com es combinen?».

Components mínims d’una oració.

Recombinables per formar unitats més grans.

Expansió i substitució

Una seqüència de morfemes que actua com una altra seqüència de morfemes es considera una expansió d’aquesta.

Afirmar que una seqüència es comporta com una altra vol dir que pot aparèixer en el mateix context.

En aquest cas, una seqüència pot substituir-se per l’altra.

L’expansió i la substitució permeten determinar l’estructura de constituents.

Les unitats sintàctiques complexes resulten de l’expansió d’una unitat més simple per la qual pot ser substituïdes.

(castellà)
La música clásica tiene un público minoritario
Mahler tiene un público minoritario
 
La música clásica tiene un público minoritario
La música clásica tiene calidad
 
La música clásica tiene un público minoritario
La música clásica deleita
 
La música clásica tiene un público minoritario
La escultura tiene un público minoritario
 
La música clásica tiene un público minoritario
La música clásica tiene un defecto
Hernanz, M. L. i Brucart, J. M. (1987). La sintaxis I: Principios teóricos. La oración simple. Crítica.

Els constituents es poden determinar amb preguntes que poden ser contestades amb fragments d’una oració que formen un constituent.

(castellà)
La música clásica tiene un público minoritario
 
¿Podría decirme una actividad que tenga un público minoritario? La música clásica
¿Podría decirme alguna característica de la música clásica? Tiene un público minoritario
 
«En cambio, no encontramos ninguna pregunta a la que pueda replicarse ‘clásica tiene’ o ‘tiene un’» (p. 26).
Hernanz, M. L. i Brucart, J. M. (1987). La sintaxis I: Principios teóricos. La oración simple. Crítica.

Un constituent pot ocupar diverses posicions dins de l’oració sempre que no es trenqui la unitat del constituent.

(català)
El baix rus cantarà quatre àries llargues
Cantarà quatre àries llargues el baix rus
Quatre àries llargues cantarà el baix rus
*Quatre cantarà àries llargues el baix rus
*El baix cantarà rus quatre àries llargues

La representació dels constituents

Cada constituent immediat té assignada a una categoria sintàctica.

Els claudàtors etiquetats amb la categoria sintàctica són una manera de representar l’estructura jeràrquica dels constituents.

[ = marca l’inici del constituent.

] = marca el final del constituent.

[La Salomé balla la dansa dels set vels]O
 
[[La Salomé]SN[balla la dansa dels set vels]SV]O
 
[[La Salomé]SN[balla [la dansa dels set vels]SN]SV]O
 
[[La Salomé]SN[balla [la dansa [dels set vels]SPrep]SN]SV]O
 
[[La Salomé]SN[balla [la dansa [de [els set vels]SN]SPrep]SN]SV]O
Estructura de constituents de La Salomé balla la dansa dels set vels


Estructura de constituents de La Salomé balla la dansa dels set vels


Estructura de constituents de La Salomé balla la dansa dels set vels


Estructura de constituents de La Salomé balla la dansa dels set vels


Estructura de constituents de La Salomé balla la dansa dels set vels


Hockett 1958

Diagrama de caixes.

Hockett, C. F. (1958). A course in modern linguistics. Macmillan.

tornar al principi

Tipus de constituents

Endocèntrics

Formats a partir de l’expansió d’un nucli que es troba en el constituent.

La distribució del nucli és idèntica a la distribució d’un o més dels seus constituents.

(català)
[El famós tenor italià de Mòdena] va morir l’any 2007
[El tenor] va morir l’any 2007
He llegit que [el famós tenor italià de Mòdena] va morir l’any 2007
He llegit que [el tenor] va morir l’any 2007
No recordo qui era [el famós tenor italià de Mòdena] que va morir l’any 2007
No recordo qui era [el tenor] que va morir l’any 2007

Exocèntrics

Constituents sense un nucli.

No es poden formar a partir d’una expansió.

(català)
Vaig [a Barcelona] demà
*Vaig Barcelona demà
*Vaig a demà

Constituents discontinus

Els elements que formen un constituent discontinu es troben separats tot i formar un únic constituent.

(català)
És l’equip millor del món
És el millor equip del món
(castellà)
Juan complació a su padre estudiando medicina
Juan hizo feliz a su padre estudiando medicina
Juan hizo a su padre feliz estudiando medicina
(francès)
Il ne viendra pas ‘No vindrà’
*Il ne viendra
*Il viendra pas
(anglès)
She invented the whole story ‘Es va inventar tota la història’
She made up the whole story
She made the whole story up
The general stopped the rebellion ‘El general va aturar la rebeŀlió’
The general put down the rebellion
The general put the rebellion down
tornar al principi

Les relacions entre els constituents

Domini

Un constituent complex domina els elements que són els seus constituents immediats.

Precedència

Ordre lineal dels constituents tal com apareixen en l’oració.

Relacions de domini i de precedència
A domina B i C
C domina D i E
D precedeix E

Regles sintagmàtiques

Les relacions sintagmàtiques entre constituents es poden expressar en forma de regles sintagmàtiques, anomenades també regles d’estructura sintagmàtica (en anglès, phrase structure rules).

Les regles sintagmàtiques serveixen per a caracteritzar i restringir les relacions sintagmàtiques que es poden donar entre constituents.

En una regla sintagmàtica la fletxa → s’interpreta com a ‘està format per’, ‘està constituït per’ o ‘consta de’. Si un element apareix entre parèntesis, es tracta d’un element optatiu,

(català)
O → SN SV
SN → Det N
SV → V SN
Det → el
N → noi, llibre
V → llegeix
Funcions sintàctiques: El noi llegeix el llibre

El subjecte és un SN directament dominat per O.

L’objecte és un SN directament dominat per SV.

tornar al principi

L’estructura jeràrquica dels constituents

Entre les unitats lèxiques i l’oració hi ha una sèrie de nivells intermedis: constituents immediats.

Els constituents immediats estan jerarquitzats.

Els diagrames en arbre o els claudàtors etiquetats reflectixen l’estructura jeràrquica dels constituents.

Proves en favor de la jerarquització dels constituents

La formació de les interrogatives en castellà

Les interrogatives en castellà es poden construir desplaçant el verb al principi de l’oració.

Només es pot desplaçar el verb principal, és a dir, el nucli del constituent més alt en la jerarquia. Si no es postula l’existència d’una jerarquia no es pot explicar la tria del verb que es desplaça.

Estructura de constituents de El piloto que ganó la carrera sabía que los frenos fallaban
El piloto que ganó la carrera sabía que los frenos fallaban
¿Sabía el piloto que ganó la carrera que los frenos fallaban?
*¿Ganó el piloto que la carrera sabía que los frenos fallaban?
*¿Fallaban el piloto que ganó la carrera sabía que los frenos?
Hernanz, M. L. i Brucart, J. M. (1987). La sintaxis I: Principios teóricos. La oración simple. Crítica.

L’ambigüitat estructural

També denominada ‘homonímia estructural’.

Una seqüència de paraules pot tenir més d’una interpretació; les interpretacions possibles es reflecteixen en diferents estructures sintàctiques.

Si l’oració es considera una seqüència de paraules sense cap jerarquia interna no es poden explicar les diferens interpretacions.

(castellà)
Juan lee libros para aprender a estudiar
Moreno Cabrera, J. C. (1991). Curso universitario de lingüística general: Vol. 1. Teoría de la gramática y sintaxis general. Síntesis.
Estructura de constituents de Juan lee libros para aprender a estudiar
[[Juan]SN[lee [libros [para [aprender a estudiar]O]SPrep]SN]SV]O
Estructura de constituents de Juan lee libros para aprender a estudiar
[[Juan]SN[lee libros]SV]O[para [aprender a estudiar]O]SPrep]O
(català)
En Joan va veure la noia amb uns prismàtics
Estructura de constituents de En Joan va veure la noia amb uns prismàtics
[[En Joan]SN[va veure [la noia [amb uns prismàtics]SPrep]SN]SV]O
Estructura de constituents de En Joan va veure la noia amb uns prismàtics
[[En Joan]SN[[va veure [la noia]SN]SV[amb uns prismàtics]SPrep]SV]O
(castellà)
Conozco muchos hombres y mujeres felices
Conozco muchos [[hombres y mujeres] [felices]]
Conozco muchos [[hombres] y [mujeres felices]]
 
Los sacos de melocotones verdes
[Los sacos] [de melocotones verdes]
[Los sacos de melocotones] [verdes]
 
Los camiones de televisores estropeados
[Los camiones] [de televisores estropeados]
[Los camiones de televisores] [estropeados]
 
Trabaja en el jardín
[Trabaja en] [el jardín]
[Trabaja] [en el jardín]
 
Piensa en un hotel
[Piensa en] [un hotel]
[Piensa] [en un hotel]
 
Le vio nadando en la piscina
[Le vio] [nadando] [en la piscina]
[Le vio] [nadando en la piscina]
(anglès)
Exemple d’ambigüitat en anglès: Dogs were chasing people on bikes
Confession memes. (s. d.). Someecards. https://www.someecards.com/usercards/viewcard/MjAxMi00YmZjYmIxYzY0MTYwZjEx/
tornar al principi

Problemes de l’anàlisi en constituents

Els modificadors oracionals

Hernanz, M. L. i Brucart, J. M. (1987). La sintaxis I: Principios teóricos. La oración simple. Crítica.
 
 
(Font de la imatge: Centre de Lingüística Teòrica. (s. d.). M. Lluïsa Hernanz. Universitat Autònoma de Barcelona. http://filcat.uab.cat/clt/m-lluisa-hernanz/)
(Font de la imatge: Centre de Lingüística Teòrica. (s. d.). Josep M. Brucart. Universitat Autònoma de Barcelona. http://filcat.uab.cat/clt/josep-m-brucart/)

Els modificadors oracionals afecten tota l’oració i en la llengua oral poden anar separats de l’oració per una pausa.

(castellà)
Lamentablemente, [todo ha terminado]
[Todo ha terminado], lamentablemente
Todo [ha terminado lamentablemente]

Poden ocupar diverses posicions en l’oració.

(castellà)
Sócrates, lamentablemente, bebió la cicuta
Sócrates bebió, lamentablemente, la cicuta
Sócrates bebió la cicuta, lamentablemente
Lamentablemente, Sócrates bebió la cicuta

Es poden transformar en l’atribut d’una oració copulativa.

(castellà)
Es lamentable que Sócrates bebiera la cicuta
Es lamentable que todo terminara

Queden fora de l’abast de la negació.

(castellà)
Lamentablemente, [Sócrates no bebió la cicuta]
[Sócrates no bebió la cicuta], lamentablemente
 
[El asunto no ha terminado], desgraciadamente
El asunto [no ha terminado desgraciadamente]

L’adverbi (el modificador oracional) no és una resposta a preguntes encapçalades per «cómo».

(castellà)
*¿Cómo bebió Sócrates la cicuta? Lamentablemente
¿Cómo trabaja María? Duramente

Poden aparèixer juntament amb altres adverbis que tenen funció de complement circumstancial.

(castellà)
Lamentablemente, [Sócrates [bebió la cicuta lentamente]]
Afortunadamente, [María [trabaja duramente]]
tornar al principi

Sintaxi


Els constituents immediats
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

La pàgina va ser modificada per darrera vegada el