L’estructura de la paraula


Morfologia


Estructura del mot i segmentació

Els mots tenen una estructura de constituents organitzats de forma jeràrquica.

La segmentació d’un mot consisteix en indicar les unitats que el formen i les relacions entre les unitats.

(castellà)
Estructura de constituents de la paraula nacionalizable

[ [ [ [ nación ] N - al ] Adj - iza ] V - ble ] Adj
tornar al principi

Problemes de segmentació de la paraula

Construccions ambigües

El significat del mot depèn de la seva estructura interna.

(castellà)
Estructura de constituents de la paraula inmovilizable (que puede ser inmovilizado)

[[ in [movil ] Adj iza ] V ] V ble ] Adj
‘que puede ser inmovilizado’
(castellà)
Estructura de constituents de la paraula inmovilizable (que no puede ser movilizado)

[in [[[ movil ] Adj iza ] V ble ] Adj ] Adj
‘que no puede ser movilizado’

Mots parasintètics

Addició simultània d’un prefix i d’un sufix.

Sense un dels afixos el mot és inexistent a la llengua.

(castellà)
«en … izar», «en … ar», «a … ar»
entronizar, abocar, acartonar, emplumar, encortinar, enviudar
(català)
«a … egar», «en … egar», «es … egar»
abonyegar, empudegar, espitregar
Institut d’Estudis Catalans. (2020). Gramàtica essencial de la llengua catalana (2a ed.). https://doi.org/10.2436/10.2500.04.1

Morfemes discontinus o circumfixos

Afegits simultàniament al principi i al final d’un altre morfema.

(alemany)
participi dels verbs regulars:
prefix {ge} + radical + sufix {t}
lieb ‘estimar’ – geliebt ‘estimat’

Sincretisme

Fenomen que es produeix en el cas de morfemes que aporten informació sobre més d’una categoria gramatical.

Conegut també com a ‘amalgama’.

(llatí)
/–arum/ conté informació sobre gènere, nombre i cas

Formes supletives

Formes que no segueixen les regularitats de la flexió.

Els al·lomorfs d’un morfema no presenten cap relació formal entre ells.

(anglès)
go – went
 
 
(català)
anar – vaig
 
 
(castellà)
ir – voy

Clítics

Morfemes àtons que s’adjunten al davant o al darrere d’una forma tònica formant una unitat accentual.

Tenen un comportament similar al dels afixos.

(català)
[dəsəˈβ̞ɛɾu] de saber-ho
(castellà)
[ˈdaɾselos] dárselos
tornar al principi

La competència morfològica

Els parlants tenen una competència morfològica, és a dir, un coneixement sobre les regles de formació de paraules i sobre l’estructura interna de les paraules de la seva llengua.

Niñoteca

Lau [@Laura_B_Holmes]. (2017, 20 de novembre). a mi profe no le salía la palabra «guardería» y ha dicho «niñoteca» [Tweet]. Twitter. https://twitter.com/Laura_B_Holmes/status/932636774530273280

Ambibalantes: Ovejas de balido mixto
Biólogo: En lo que se convierte un monólogo cuando llega una segunda persona
Gamusa: Musa de la limpieza
Himnotizar: Hipnotizar tocando un himno
Misógino: Aquel que no va a misa
Salmones: Grandes salmos
Los Luthiers de la Web. (s. d.). Glosario de Les Luthiers. Luthierpedia. https://lesluthiers.org/glosario.php
tornar al principi

Morfologia


L’estructura de la paraula
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

La pàgina va ser modificada per darrera vegada el